大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "行位" : Including related character :

1852 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..62 --- [ keyword count ]


 

仁王經疏 (No. 1708) 0395c11 - 0395c25: 於中有二初有三偈正明行位後有一偈明斷惑分齊前中有三初有一偈明炎慧地次有一偈明勝慧地後有一偈明法現地此明炎 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0419b22 - 0419b28: 標位列名次顯地別行後行位時分此即初也言爾炎者此云智母謂此位中生法二空能生聖道故名智母言聖覺達者即所生聖智 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0419c23 - 0419c25: 以至不離心 釋曰第三行位時分以七大劫行五神通及波羅蜜故於滿分中如上功徳常不離色也 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0421a03 - 0421a06: 位者梵者淨也已住清淨行位[show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0429a16 - 0429b01: 終則境智倶寂啓五忍而行位在目談二諦而迷悟唯心帝釋却頂生之軍普明開班足之悟化彰令徳力現難思十三法師文照昭乎 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0432c29 - 0434b06: 革凡成聖具明空有備陳行位豈但説空爲第二時問解深密經據説空教諸般若等爲第二時又大般若數處經文諸天讃佛云第三 [show] (2 hits)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0465a27 - 0465c03: 初云十住華嚴經中具明行位地前三十十住爲初無別十信不應十信判爲外凡即違此中伏忍位故由此十信於十善位雖即修行 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0495a26 - 0495b07: 爲二一略明法師二廣明行位初明法師文復分三且初第一誡命諦聽 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0495b08 - 0495b09: 令審聽也從此第二略示行位 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0495b10 - 0495b17: 初後及中總十三位各依行位如法修行自觀門也皆爲法師者此通名也皆修二利名法師也依持建立者依彼而修持令不失初起 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0495b18 - 0495b25: 而奉上故從此第二廣明行位大分爲二初別明行位後結申受持初別明中分爲十三如次當悉初習種性於中分三初標位辨相次 [show] (2 hits)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0497b05 - 0497c17: 能起勝行者起性種性十行位也此阿僧祇略分別者如新花嚴經第四十五阿僧祇品有一百二十數從初百洛叉至第一百三數名 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0500a28 - 0500c14: 得善調伏已下文者明加行位上之兩句明所依定得善調伏者已得上品調伏心故諸三摩地者謂明得等所依定故此四不一名諸 [show] (1 hit)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0524c14 - 0526a14: 無著・十法界無量二加行位從資糧後四種等持一明得定二明増定三印順 [show] (1 hit)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0527b05 - 0527b19: 雖少入修猶非正勝於加行位四等持中起四尋思審觀所取若名若義自性差別假有實無起如實智於能取識遍知非有故聖慈尊 [show] (1 hit)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0527c04 - 0533a11: 亦修定未以制伏將入加行位前方便中先修三三摩地諸法有二謂有非有有 [show] (2 hits)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0535c01 - 0535c25: 聽聞思惟多唯信解在加行位方純修觀雖皆名照猶帶相故而未證眞住十地中起無漏觀通達眞理方實照空至如來位照見圓滿 [show] (1 hit)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0541a03 - 0541b29: 或諸菩薩由依般若勝解行位資糧道中漸伏分別二障現行於加行道能頓伏盡亦能漸伏倶生二障心無罣礙見道位中斷分別執 [show] (1 hit)
法華經義記 (No. 1715) 0662c11 - 0663c01: 明此二也第四明判此四行位始則四念之初未至世第一法也何意判位但在此處者解釋者言此之四行本爲接外凡夫菩薩不得 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0726b11 - 0732b13: 智見理故名聖人一隨信行位者是鈍根人入見道之名也非自智力憑他生解是人在方便道先雖有信以未習眞信不名行行以進 [show] (8 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0732b21 - 0739c09: 界平等無説無示而菩薩行位終自炳然又有人言平等法界定無次位今例難 [show] (25 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0739c19 - 0741b06: 方成醍醐餘方便教境智行位皆麁意也前四譬即有四處明醍醐四教明佛智各異倶既稱佛同指佛智以爲醍醐藏通二佛不明中 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0765c06 - 0765c17: 有去取迹中委悉明境智行位本文語略通束爲因妙得意知是開合耳果妙者即是迹中三軌妙也感應神通説法眷屬名同上也本 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0770c27 - 0771b12: 例如前但得名字即中智行位眷屬功徳乃至分眞即中智行位眷屬功徳如身子得記四衆天龍歡喜説偈云大智舍利弗今得受尊 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0771c17 - 0774c25: 蓮華也彼論望今意乃是行位兩妙耳大集云憐愍爲莖智慧葉三昧爲鬚解脱 [show] (3 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0819b02 - 0822c04: 非下引經擧況尚非別教行位不退所知況復人天之類群者衆也萌謂種子未剖之相人天全爲無明所覆故曰群萌次別約五味又 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0838b23 - 0846b17: 又一念心隨喜等者即觀行位初秖於貪瞋一念心起體即權實諸皆例然隨順三諦故云隨喜是故隨喜名心法妙普賢觀意者心體 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0880c28 - 0883b16: 正出行相初文者福謂梵行位位慈悲慧謂天行地地觀照二三四文可見五行相者彼經初列圓教文云言嬰兒者不能起住去來語 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0891a05 - 0895c29: 説下爲二初開成於圓教行位三皆不廢次無量義下更重叙施又三初正明次成道下引證三相傳下釋疑疑云經但言餘爲七十一 [show] (5 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0917b12 - 0918b06: 觀列名而已所明理境智行位法能化所化意在能詮詮中咸妙爲辨詮内始末自他故具演十妙搜括一化出世大意罄無不盡故不 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.