大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "行位" : Including related character :

1852 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..62 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0735a06 - 0744a20: 此名二通地上如初地加行位中名信行地即地地加行皆名信行以攝論中意言無分別觀通於四位故知地上亦有信行下釋所入 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0744a27 - 0751a19: 一句歎教自分所成一切行位通名爲證上受佛教説爲阿含即九種教證中第 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0751a26 - 0760a21: 怖畏決得無上菩提前就行位此就斷位言怖畏者論云不愛疑慮憂想共心相應故不愛是所畏事不活等五令心憎惡故疑慮憂想 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0760a28 - 0770a14: 門分別一名體二修證三行位四因果五立意圓融五各二義則有十門初中先名後體名中先總後別總云願者是希求義故下論云 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0770a20 - 0778c25: 初一行因次二行相後一行位言因集者宿習善根依之起行此又三義一依一切善根起行故即修治清淨具足具足即一切善義今 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0779a05 - 0787a19: 劣故立名謂修定前起加行位厭壞色故作勝解想思無邊空加行成時名空無邊處厭空想識厭識想無所有準此可知其第四空由 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0800b24 - 0806b03: 識爲種邊唯是頼耶在現行位通於六識今揀現非種故云共生四蘊識蘊已屬所依識故若言四蘊曰名羯剌藍等爲色則所依現行 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0814b08 - 0820c08: 云雜染實淨分中者謂修行位中轉染向淨治此云無轉若定有實不可轉故論經云不行謂能轉之行不可得故第二無性爲性者即 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0887c06 - 0893b15: 沒彼位名但彰行法欲顯行位無礙前後圓融故以名也二會名者約法不異分名約處名三會普光明殿之會第七重會會終歸始故 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0893b23 - 0899b15: 此因海得入果海上來十行位竟大文第四如寶住下二十九門答二十九句問迴向位中行若并無礙總句有三十門古徳分三初十 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0919c13 - 0922a29: 根如前歎徳中辨二是解行位頓修如此五位行法如善財此生所成至普賢位是三證入生即因位窮終沒同果海善財來生是也若 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0922b07 - 0927b02: 爲三分一聞名求覓是加行位二受其所説是正證法界三仰推勝進是後得位或分爲五分一擧法勸修二依教趣入三見已請敬四 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0931c25 - 0939b04: 善見已下有十善友寄十行位位各一人初善見比丘寄歡喜行文亦具六初依教趣求中亦二先念前友教中有十三句初總餘別別 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0941a19 - 0948b21: 成如來力後八結成普賢行位於中三初四偈半牒擧大心之始次二偈半明成徳之終後一偈總結圓滿因果圓融初後該徹故入普 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0955b23 - 0962c29: 徳前中二初二總歎一約行位一約名徳餘偈別約徳行於中四初有七偈約自利行勝二有十偈歎利他行勝三有八偈歎功徳勝四 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0021a01 - 0024c12: 初中先釋行布言行布者行位分布階降淺深如第二會明信三明住四明行五明向六明地七明等妙前非是後後非是前故言行布 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0039a15 - 0047c08: 局三千有分限故七因果行位異具足圓融行布性相交徹故八立乘多少異或説一乘或無量乘不局三乘五乘定故九利益勝劣異 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0047c16 - 0055a23: 布圓融二互相攝故如前行位中辯若與之者則名異義同故無大過若奪之者則失華嚴本意故今不取是故此段名定其去取餘義 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0070b20 - 0078b08: 則無盡之境無盡之智四行位者五教修行不同得位差別位通因通果五因果自互不通如七方便等爲因須陀洹等爲果等覺已下 [show] (5 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0078b16 - 0086b18: 則能具足普賢諸行此則行位皆相即也又如菩薩曾不分身即遍一切亦一即多也第五祕密隱顯倶成門中疏文分四一正釋二句 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0103b15 - 0109c22: 差別皆攝法界爲宗一一行位無盡爲趣疏上之四門下第三總結於中有四初以體用收之體即前性用即前相二又初即因果下以 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0110a06 - 0116c29: 覺故受之以梵行品十七行位既具次彰勝徳十住之徳後後過前但明初住以 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0117a06 - 0126a29: 杏柰等華因果區分行布行位不相雜故此二無礙是此中華疏神通衆相等者 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0174b26 - 0180c28: 切菩薩者結上別義約所行位信住等異即是竪論約能行人一一位中攝多菩薩故云横論一切菩薩疏若約通説下二釋通約所行 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0181a06 - 0185a19: 智華是所觀同智性故四行位是萬行華隨位別故五因果因事之華覽因成果故六依正全是所修亦能依故七體用體同眞性用應 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0249b06 - 0256b19: 等者入如實觀者此借加行位中四尋伺觀四如實觀以解經文四尋伺者一名二義三自性四差別今云名等等取下三疏謂了名等 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0266a11 - 0272c14: 第三亦兼修行者以所具行位行即修行故位即亦是修行之徳故云此及後二 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0296b24 - 0303b14: 十六初來意有六者初一行位相對前雖有行意在位故二通別相對如前初住 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0304c06 - 0309c11: 起故非不共他中大惑倶行位局故名之爲小無慚愧二自類得倶行通忿等唯遍不善位局後八但得名中掉擧等八自得倶生但染 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0358c03 - 0363a17: 二増長是住位三清淨是行位四成熟是向位五調伏是地位疏亦稱五號者一世尊二善逝三如來四應供五正遍知然尋常略擧下 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.