大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "滅相" : Including related character :

1859 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..62 --- [ keyword count ]


 

大智度論 (No. 1509) 0493a24 - 0496a17: 有非無非常非無常常寂滅相心識觀滅語言道斷非法非非法等相用無所有相故慧眼觀一切法亦如是相是名六波羅蜜等與解 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0498c16 - 0500a27: 阿耨多羅三藐三菩提寂滅相無所得相畢竟清淨相有所得相者生諸戲論諍競一切法無生無滅無所得相如我衆生十方求索不 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0515a17 - 0516c10: 方便力故知諸法畢竟寂滅相而能爲衆生故起諸善法般若波羅蜜畢竟清淨 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0520b12 - 0521a21: 蜜是般若波羅蜜佛言寂滅相不可得故七十五世尊背捨波羅蜜是般若波羅蜜佛言八背捨不可得故七十六世尊定波羅蜜是般 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0521a22 - 0522a05: 得涅槃般若波羅蜜常寂滅相不可説是菩薩以道種智故引導衆生於大衆中師子吼道種智増益故不沒無所畏不自憍慢我有是 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0530c01 - 0531b02: 故舍利弗我法盛時無有滅相舍利弗我已念是善男子善女人受持是深般若波羅蜜乃至修行亦念是善男子善女人能書是般若 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0534c16 - 0536a10: 議相般若波羅蜜不生不滅相般若波羅蜜不垢不淨相般若波羅蜜不亂不散相般若波羅蜜無説相般若波羅蜜無言無義相般若 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0539a01 - 0539c23: 無我變相盡相散相離相滅相汝何不於是身中取須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道何用是世間生死中受種種苦 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0542c04 - 0543c28: 相故知以無染相故知以滅相故知以斷相故知以寂相故知以離相故知如是須菩提佛因般若波羅蜜知衆生攝心亂心復次須菩 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0543c29 - 0545a21: 阿耨陀羅三藐三菩提寂滅相於諸法及衆生無憎無愛何以故擁護書持般若乃至正憶念者是故佛告須菩提爲説譬喩如子知恩 [show] (4 hits)
大智度論 (No. 1509) 0558a16 - 0559a10: 訶薩難事如是觀諸法寂滅相而心不沒不却何以故是菩薩摩訶薩作是念是諸深法我應如是知得阿耨多羅三藐三菩提如是寂 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0561c24 - 0562b04: 切種智心一切種智是寂滅相佛後品中説一切寂滅相是一切種智是故言順畢竟空則順一切種智無相無作虚空無生無滅無垢 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0571b01 - 0572a28: 果得畢竟空故心淳熟寂滅相不説無益語所説常是法不是非法所説皆實非妄語所言柔軟不麁穬皆以慈悲心説不以瞋恚心所 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0572a29 - 0572c21: 如夢無爲法空無所有寂滅相是故於一切處無所愛著於衆生中乃至佛亦不著於法中乃至涅槃亦不著瞋麁罪小菩薩已斷故不 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0574c09 - 0577a19: 空無爲法中無生無住無滅相故即是空乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是阿鞞跋致菩薩從初發意已來聞是法堅固其心不動不 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0577c04 - 0580b01: 無所有中亦知是不生不滅相不得不著故亦信用是不生不滅法三世十方諸佛眞智慧中信力故通達無礙是名菩薩得無生忍法 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0582a20 - 0584c04: 至涅槃是諸法如即是寂滅相是無上道相寂滅者不増不減不高不下滅諸煩惱戲論不動不壞無所障礙菩薩以般若波羅蜜方便 [show] (4 hits)
大智度論 (No. 1509) 0584c13 - 0585b05: 菩提於汝意云何心生是滅相不世尊是滅相須菩提於汝意云何以心滅相是滅不不也世尊佛告須菩提於汝意云何亦如是住不 [show] (3 hits)
大智度論 (No. 1509) 0586a28 - 0587b20: 更生則墮常中若心生是滅相不者上問過去心已今問現在心相當滅不是故答是滅相何以故生滅是相待法有生必有滅故先無 [show] (10 hits)
大智度論 (No. 1509) 0601a16 - 0602b25: 何以故是法從本已來寂滅相是中無見不見授記不授記亦不見阿耨多羅三藐三菩提亦無得法亦無得者此中自説因縁般若波 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0609c09 - 0612a03: 至過去若無實生相則無滅相若無生滅則無四諦若無四諦則無法寶法寶無 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0621c12 - 0622a19: 法無定性即是畢竟空寂滅相離二邊故假名爲中道是故説十二因縁如虚空無法故不盡癡亦從因縁和合生故無自相無自相故 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0626a07 - 0628b21: 羅蜜觀諸法若離相若寂滅相若無盡相不以寂滅相作證乃至坐道場得一切種智從道場起便轉法輪是爲菩薩住羼提波羅蜜取 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0628b22 - 0632b10: 一切法空相離相無盡寂滅相如涅槃相爾時還増長衆生忍如是畢竟空中誰有罵者誰有害者爾時具足二忍故不見三事忍法忍 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0636b05 - 0639b29: 説何況有所得諸佛法寂滅相無諸戲論一切語言道斷故須菩提作是念若空有失空空中亦有失無取法中亦有失然不可無道今 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0643a02 - 0643a19: 心所行結縛處涅槃是寂滅相菩薩以般若波羅蜜利智慧力故能破五衆通達令空即是涅槃寂滅相從寂滅出住六情中還念寂滅 [show] (3 hits)
大智度論 (No. 1509) 0645b11 - 0647c18: 一切種智所謂一切法寂滅相復次諸法行類相貎名字顯示説佛如實知以是故名一切種智須菩提白佛言世尊一切智道種智一 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0647c19 - 0651c02: 一者通達諸法實相故寂滅相如大海水中風不能動以其深故波浪不起一切種智亦如是戲論風所不能動二者一切諸法可以名 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0653b17 - 0654c23: 如法性實際無相所謂寂滅相佛得一切種智不復思惟無復難易遠近所念皆得故言念爲増上須菩提問世尊但一切種智無法色 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0655c21 - 0657b15: 一切種智義中説亦知寂滅相亦知有爲相復次菩提名智佛名智者得是智故名爲智者須菩提問世尊何等是菩提佛答空如法性 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.