大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛夜叉" : Including related character :

152 hits : 1 2 3 4 5 6 --- [ keyword count ]


 

金剛頂瑜伽中略出念誦經 (No. 0866) 0244c01 - 0244c02: 力度開檀慧度爲牙此名金剛夜叉三摩耶契密語曰 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽中略出念誦經 (No. 0866) 0245b06 - 0245b06: 由金剛夜叉契故得同金剛夜叉 [show] (2 hits)
佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地眞言儀軌 (No. 0906) 0914c15 - 0914c16: 腸金剛夜叉 胃不動尊 三焦普賢十方放光照一切刹土如來 六府者 膽 小腸 胃 膀胱 三焦 [show] (1 hit)
佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經 (No. 0939) 0093a10 - 0093a24: 平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明王及甘露軍茶梨眞言加持水灑淨其地阿闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又想心中從眞 [show] (1 hit)
佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經 (No. 0939) 0093c10 - 0094b19: 等又用滿閼伽瓶香水誦金剛夜叉眞言加持及曼拏羅所用種種物各以本眞言加持已奉獻諸賢聖皆悉令歡喜復用金剛夜叉眞言加 [show] (2 hits)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0155c11 - 0155c18: 復次金剛夜叉大將見已生希有相得未曾聞亦未曾見不思議奇異靈驗相貌便至佛所遶佛三匝合掌頂禮却坐一面長跪白佛言世尊 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0155c19 - 0156a13: 族吉祥願爲解説佛聞此金剛夜叉大將請以即爲説之我有毘盧遮那藏大壇一切如來祕密心大呪印法術王大無畏佛頂心法放大光 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0156a14 - 0156a17: 復有金剛夜叉大將得毘布羅光明出現即得佛頂蓮華無垢陀羅尼幢復以金剛夜叉大將踊躍歡喜身心悦豫甚深甚深無畏師子吼八 [show] (2 hits)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0156b15 - 0156b22: 爾時如來告金剛夜叉大將諦聽諦聽受當爲汝説陀羅尼心眞實法相如上所問我今廣爲汝説毘盧遮那大祕密心藏曼荼羅奇異蓮華 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0157c25 - 0157c29: 復次金剛夜叉大將於大衆中從座而起圍遶三匝禮佛足已長跪叉手合掌白佛言世尊唯願如來爲愍一切衆生教化衆故廣爲宣説一 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0158b10 - 0158b12: 復次金剛夜叉大將即從座起向佛前默然而立閉目安心踊躍歡喜瞻仰尊顏捨嗔怒面目不暫捨 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0179c11 - 0179c19: 爾時金剛夜叉大將及迦膩瑟吒天有餘三十三天宮諸神帝釋梵天王四大天王自在天大自在天等前白佛言世尊我今受得一切大佛 [show] (1 hit)
如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 (No. 0961) 0334b09 - 0334b18: 身常居勝位八萬四千執金剛夜叉十地金剛陀羅尼菩薩六十八千持明神仙晝夜守護常爲伴侶若命終之後必生勝妙金剛手大悉地 [show] (1 hit)
無垢淨光大陀羅尼經 (No. 1024) 0720c10 - 0720c22: 八大菩薩八大夜叉王執金剛夜叉主四王帝釋梵天王那羅延摩醯首羅各以自手共持彼塔及相輪橖亦有九十九億百千那由他恒河 [show] (1 hit)
聖無動尊一字出生八大童子祕要法品 (No. 1204) 0031a26 - 0031c10: 迦降伏龍魔及諸怨敵或金剛夜叉調伏鬼魔及無智者如是種種不可具説不動明王恒隨行者若天若毘那夜迦若龍若鬼所作障礙一 [show] (1 hit)
佛説倶利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經 (No. 1206) 0037c12 - 0037c23: 降三世軍陀利琰魔都伽金剛夜叉等四大明王也頸王有蓮名智火含字倶利伽羅高十萬由旬也從口出氣如二萬億雷一時鳴聞之外 [show] (1 hit)
金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣 (No. 1798) 0810c19 - 0812b11: 及半月形近門階級處作金剛夜叉形如法畫之於爐外東面畫萬字胡旋子澡鑵鹿皮等南面畫螺捧月刃刀馬師子野猪等西面畫半月 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0034c05 - 0035a06: 地共住福徳成就門又如金剛夜叉品説五五二十五輪五祕密亦如此即是今宗奧旨也然則火大具風大之徳有何咎乎世間衆務者所 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0448x01 - 0448x01:  Footnote  甲本傍註曰牙即金剛夜叉三昧, 其内證即慈義也 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0178a16 - 0183c15: 方牙菩薩也此菩薩亦名金剛夜叉亦名金剛盡菩薩仁王陀羅尼釋云金剛夜叉菩薩者威猛義也亦云盡義也十六金剛智普賢行中第 [show] (3 hits)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0187b23 - 0188c06: 形牙即怖義理趣經云以金剛夜叉形持金剛牙恐怖一切如來是也持者蓮上置二 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0189b23 - 0192a15: 令破壞此見而入佛法文金剛夜叉者即是釋尊大悲方便以迹名本故云藥叉心要云持金剛牙安自口中能食一切有情無始無明及諸 [show] (3 hits)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0194a23 - 0194c02: 是即方便智義也理趣經金剛夜叉云能調持智拳如來心要明牙菩薩云此乃金剛 [show] (2 hits)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0197a12 - 0197b27: 根本中央即爲諸方本故金剛夜叉是北方菩薩北方即黒色故爲大黒降三世金剛爲大染欲即是東方染欲如來大菩提故以爲大染欲 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0277c26 - 0278a20: 噉即牙用也理趣經云以金剛夜叉形持金剛牙恐怖一切如來祕經云有佛名金剛大藥叉呑噉一切惡有情及無情等物三世一穢觸染 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0341a01 - 0341a15: 三形印亦顯其義也 成金剛夜叉等宋云金剛夜叉由成就金剛藥叉等無異文金剛夜叉者謂大悲方便之智由持此印故我亦得此智 [show] (3 hits)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0344b19 - 0344c09: 力度開檀慧度爲牙此名金剛夜叉[show] (1 hit)
金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228) 0501x24 - 0501x24:  Footnote  降三世=金剛夜叉<乙> [show] (1 hit)
金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228) 0502b09 - 0503b07: 峻金剛忿六名略出經云金剛夜叉摩訶方便金剛牙甚可怖畏摧伏魔金剛上金剛暴惡六名故金剛食即盡同名云云此大明王前引牟 [show] (2 hits)
金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228) 0502x21 - 0502x21:  Footnote  黒+(金剛夜叉)細註<乙> [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.