大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "答弁" : Including related character : 答辯

27 hits : 1 --- [ keyword count ]


 

中阿含經 (No. 0026) 0732a22 - 0734a25: 從賢者上復上求智慧應答辯才以是故我等從賢者問復問耳佛説如是彼諸比丘聞佛所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0222a22 - 0225a23: 勢剛強威猛勇健專念問答辯才捷疾如是諸事悉勝於人以強力勢逼捉諸人作如是言汝今若能受不盜戒乃去遠離種種邪見行 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0550b20 - 0551a08: 諸菩薩各坐其上互相問答辯析上乘此等諸來大菩薩衆惟是同行同乘之所 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0777c24 - 0779c08: 佛平等迴向法門能隨問答辯才無盡是爲菩薩第六受生藏云何名菩薩佛力光明普遍莊嚴受生藏善男子此菩薩深入一切佛威 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0204c13 - 0204c29: 切禪定三摩跋提眞諦智答辯暢三乘隨諸衆生一切心行如應而答所言巧妙非如唖羊強梁麁惡卒暴恌戲如是之語悉無復有所 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0807a22 - 0807b10: 得無量辯最無上辯無能答辯無取著辯勝解脱辯無罣礙辯成就性辯成教化辯施無熱辯有無問辯豫知之辯若有相辯若無相辯 [show] (2 hits)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0846b02 - 0846b29: 際辯才能問辯才略問廣答辯才利益辯才無毀辯才善思量辯才無謇塞辯才無恥辱辯才具足成就離謗辯才具足成就智人所讃 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0852b16 - 0853a29: 辯才故云何當得所問能答辯才故云何當得無問自説辯才故云何當得不毀壞辯才故云何當得無退轉辯才故云何當得甚深句 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0743a27 - 0743b06: 答然實不能得知如來應答辯才究盡之相 [show] (1 hit)
四阿鋡暮抄解 (No. 1505) 0005b14 - 0005c22: 人是五神通問是何法辯答辯法義應分別方便修妬路覺法方便覺義方便應方便分別方便是四辯彼覺法名句合覺方便義隨彼 [show] (1 hit)
三法度論 (No. 1506) 0020a10 - 0020a28: 智是凡夫五通問云何辯答辯者法義辭應善知法善知義善知辭善知應此四是辯知法者知名句味知義者即知彼性實如火是名 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0594c27 - 0595b21: 經言記別者謂隨餘問酬答辯析如波羅衍拏等中辯或諸所有辯曾當現眞實 [show] (1 hit)
阿毘達磨藏顯宗論 (No. 1563) 0891c06 - 0892a29: 經言記別者謂隨餘問酬答辯析如波羅衍拏等中辯或諸所有辯曾當現眞實義言皆名記別有説是佛諸了義經言諷頌者謂以勝 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1597) 0360c16 - 0360c21: 釋曰此中問答辯諸菩薩所學尸羅於聲聞等有大差別故名殊勝又此増上戒等三學即前所説波羅蜜多自性所攝何故別立於先 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0666c19 - 0669c10: 疑成其常義前中初先問答辯常二迦葉領解三佛述成就初段中有三問答初執昔日事盡之無難佛無常下佛答之生死因果是無 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0747a24 - 0748a05: 優波提舍者此名論義問答辯法名論義經下廣釋之修多羅中先問後辯言從如是乃至奉行名修多羅者修多羅中義別有三一總 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0750c09 - 0752a28: 一問答明修非大後一問答辯明所修非大所以前中先問頗有菩薩住大涅槃得慈悲心非是大不菩薩人大涅槃法大依此所得應 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0769c11 - 0772a19: 答不思第四如來約後所答辯明地前始行菩薩能度生死不可思議於中先明凡不能渡後顯菩薩能渡不思第三段中如來初先立 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0772b21 - 0778b21: 許爲住世至無量劫二問答辯釋前中言住無量劫者解有兩義一就眞論世王不知如來常住所以悶絶佛今爲顯令知佛常是故名 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0785c28 - 0797a17: 遣故更不論上來第五問答辯法自下第六瑠璃領解先踊在空七多羅樹下正 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0821b02 - 0826b11: 入證分矣此品有二一問答辯法二若有衆生欲得了了見佛性下嘆經勸學三品末偈文師子聞法荷恩讃嘆前中有六一如來勸問 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0829a19 - 0829c12: 所由四外道引佛所説以答辯難如來無我之義文皆可知第二正爲説我之中句亦有四初我亦不説一切無我反其所聞明不説斷 [show] (1 hit)
集古今佛道論衡 (No. 2104) 0393c22 - 0394c25: 性乖若爲同體惠長又無答辯奏曰靈辯忝預玄門實懷慈忍雖逢死雀不願重 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0819b05 - 0820a20: 云外國名優波提舍以問答辯理故文問十二部中修多羅望三藏中修多羅云何辨同異耶 答玄教迹義云三藏中修多羅竪長横 [show] (1 hit)
御注金剛般若波羅蜜經宣演 (No. 2733) 0015b11 - 0015c17: 極果是無相智正所觀故答辯如體諸釋不同如淨業障經疏述問何故不取文字等三答非經正明彼是末故此二本故菩薩涅槃二 [show] (1 hit)
維摩經疏卷第三・卷第六 (No. 2772) 0399a12 - 0399a16: 第三釋中文分爲二一問答辯法二維摩文殊説是法下結説利益前中復二一就香積明淨土果二彼諸菩薩聞説是下因彼衆香菩 [show] (1 hit)
維摩經疏卷第三・卷第六 (No. 2772) 0406a19 - 0406b10: 欲往佛所先現神瑞二問答辯釋三持大衆往詣菴羅四明如來勅衆令坐前中佛説法於菴羅園者明現相處其地忽然者現相時速 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.