大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "譯経" : Including related character : 訳経 譯經 訳經

2360 hits : 1..20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..79 --- [ keyword count ]


 

法華文句記 (No. 1719) 0158a05 - 0165a17: 一家所明四佛者以棄舊譯經論故也如四階成道三乘共位瓔珞賢聖華嚴融 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0312b15 - 0314c07: 五竺豈獨流沙二者什公譯經多好存略如智度百論之流此亦不然西方好廣但略其重豈可全除正文一品三云寶塔命人持品應 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0451a06 - 0466b04: 此品故不翻之二者羅什譯經觀察機情毎多存略若具翻智度論則十倍於此 [show] (1 hit)
法華遊意 (No. 1722) 0639a18 - 0639c03: 謂天竺一題名具含衆義譯經之人隨取一義故各別翻之耳所言具含多義者然諸佛所行之道未曾邪正爲對内外二邪故立爲正 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0110c19 - 0112a01: 言日照於京西太原寺翻譯經論余親于時乃問西域諸徳於一代聖教頗有分判權實以不三藏説云近代天竺那爛陀寺同時有二 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0032c10 - 0039a07: 名如仙陀婆一名四實若譯經中五味之處應譯爲鹽若譯經中王之所乘仙陀婆者應譯爲馬不可言水言器今譯佛經云修多羅合 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0047c16 - 0055a23: 由上義不違至教以羅什譯經多依智論小乘三藏爲欲成文二言雙擧小乘之過不在三藏但責其心小耳故訶小乘不責所詮三藏 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0110a06 - 0116c29: 等十大徳於魏國西寺翻譯經論時有賢首法師先以華嚴爲業毎歎大教闕而 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0126b08 - 0132c04: 内皆降甘露十四日覃開譯經十五日天降甘雨覃者爾雅云及延也郭璞注云謂蔓延相被及也式開下成上徴祥此二句亦可通上 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0143c15 - 0151a25: 受案譯敢當此任故會意譯經秦朝羅什爲最若敵對翻譯大唐三藏稱能疏若 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0315b24 - 0319c20: 六日至九月十五日前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔俗語不達中國正旨或方言未融而傳譯有謬釋曰以此文證邪正 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0586c16 - 0589c14: 敍般若論言九喩者羅什譯經但有六喩九依魏經偈云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲無著論當第十八上求佛地住處明流 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0623b06 - 0632a16: 觀察若改爲解義則圓足譯經之人見下文有知衆生心故此但明無觀之義疏 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0670a08 - 0675b13: 遍是内外一多無礙故新譯經云身與佛刹互相渉入不相障礙即此便有重重之義謂含刹之身入身中之刹身中刹内之身亦能容 [show] (2 hits)
新譯華嚴經七處九會頌釋章 (No. 1738) 0710b18 - 0711a23: 林説四萬五千偈者晋朝譯經三萬六千偈更益九千頌故若通論經本合有六本一恒本二大本三上本四中本五下本六略本初恒 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0922a07 - 0922b12: 之離此品名目恐將誤矣譯經之士或可妄詳佛意於中取意亦有義通如此四段經文品初皆云爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0964b27 - 0966c01: 失其經意妄傳教門此是譯經者不達誤言也如後應專求佛乘一切智乘不思 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0986b18 - 0987a17: 禪者自性厭離生死此是譯經者誤也應云一切衆生性自離生死故修第三禪悉能息滅一切衆生衆苦熱惱修第四禪者此一乘菩 [show] (1 hit)
佛説觀無量壽經疏 (No. 1750) 0188c22 - 0191a09: 列數何不歎徳非是無徳譯經人略與者共義一處一時一心一戒一道一見一解脱等皆一故名共也今經與阿難諸大衆同聞故云 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0035a10 - 0041c14: 奚者倶誤昔道猛等者按譯經圖紀及僧傳並云曇無讖以玄始元年歳次壬子 [show] (2 hits)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0713c23 - 0727a23: 以弘始四年至十一年凡譯經九十八部合四百二十一卷僧叡僧肇道常等筆 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0876b28 - 0876c16: 具含智慧明淨遠離等義譯經之人唯取其一以用翻之般若能斷衆惑遠離生死名相之法故云遠離明了無暗故稱爲明體絶穢染 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0877a29 - 0878a28: 慧名輕薄恐此義難顯故譯經之人借此方智慧不能稱梵文般若也問不可稱與不可量何異答經有五歎謂大事故起不可稱事起 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0881b04 - 0881c01: 梵本名漚和此土云方便譯經之人欲定彼此方言故分於二道若並云般若則兩名相濫故叡公述羅什譯經之體云胡音失者正之 [show] (2 hits)
淨名玄論 (No. 1780) 0904c14 - 0904c20: 略陳依梵本初猶是序品譯經之人改爲佛國爲佛國中有三章經初云衆生之類是菩薩佛土次章云直心是菩薩佛土此之二章雖 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0910a03 - 0915c27: 就亦名舌法而迴後置初譯經人之所立也問衆經何故首題名字答欲令因名 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0918b13 - 0923c28: 同目女但欲分道俗異故譯經者兩出彼時佛與無量之衆恭敬圍繞而爲説法上來第一明衆集此第二序佛爲説法文有三句謂法 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 0993b06 - 1003a12: 脱舊經佛告有二名此乃譯經之人別開非梵本如此若以如有二故並悉題之 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1005a26 - 1005c25: 令諸經首皆置此名古諸譯經皆欲省略不論義之具闕並安佛名其十號中佛爲第九薄伽梵爲第十第十一名總苞九徳故今初唱 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1016c28 - 1017a03: 云法相光相此語非也但譯經人説如高幢受者不知謂指幢爲相如標相相似是故謬也 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.