大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法譬" : Including related character :

693 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..24 --- [ keyword count ]


 

佛説遺日摩尼寶經 (No. 0350) 0191a01 - 0192a29: 香味坐是墮死生中不曉法譬如木中火出還自燒木從觀得黠自燒身譬如幻 [show] (2 hits)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0195b17 - 0196a20: 誠清淨増長一切白淨之法譬如日出照諸衆生如是迦葉菩薩以一般若波羅蜜照一切衆生譬如師子鹿王隨其所行一切無有恐 [show] (2 hits)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0196b22 - 0197c02: 薩如是不從無爲而生佛法譬如大地衆穢雜糅而生五穀菩薩如是於世雜糅結縛之中乃生佛法譬如陸地不生蓮花菩薩如是不 [show] (4 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0373c08 - 0373c21: 是行耶若是行者爲生滅法譬如水泡速起速滅往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如是我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0392a12 - 0396a16: 是如來又解脱者即無爲法譬如陶師作已還破解脱不爾眞解脱者不生不滅 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0402c20 - 0403a10: 魔波旬漸當沮壞我之正法譬如獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0421c02 - 0422a14: 能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨眞寶擔負草&T065000; [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0475a09 - 0475b02: 名爲非法無法者名爲無法譬如無子名爲無子亦如惡子名之無子雖言無子實非無子如食無鹽名爲無鹽食若少鹽亦名無鹽如 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0613a26 - 0613b11: 是行耶若是行者爲生滅法譬如水泡速起速滅往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如是我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0632a26 - 0636b15: 是如來又解脱者即無爲法譬如陶師作已還破解脱不爾眞解脱者不生不滅 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0643b22 - 0643c10: 魔波旬漸當壞亂我之正法譬如獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0654c01 - 0654c13: 閻浮提示現半身而演説法譬如半月是故名吒侘土家反者法身具足譬如滿月是故名侘茶者是愚癡僧不知常與無常譬如小兒 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0662c20 - 0663b05: 能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨眞寶擔負草木不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大險當來之世甚可怖畏苦 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0717c28 - 0718a22: 名爲無法無法者名爲無法譬如無子名爲無子亦如惡子名之無子雖言無子實非無子如食無鹽名爲無鹽食若少鹽亦名無鹽如 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0754b10 - 0755a11: 善知識智臣爲王所説治法譬十二部經王既聞已至心信行譬諸菩薩繋心思惟十二部經所有深義如法治國譬諸菩薩如法修行 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0859b15 - 0860a26: 是行耶若是行者爲生滅法譬如水泡速起速滅往來流轉猶如車輪若使如來是行數者終不得出人天之上非天中天亦非應供復 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0870a28 - 0875c03: 幻師耶佛言不也我所説法譬如秋月盛滿之時離婬怒癡無諸障蔽亦無隱祕 [show] (2 hits)
大悲經 (No. 0380) 0964c07 - 0965b29: 習阿耨多羅三藐三菩提法譬如商主遠遊道路所應作者皆已作訖阿難於意云何而彼商主爲當還家爲在道住阿難言世尊彼來 [show] (1 hit)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0643b16 - 0643c20: 界善男子夫心者是縁生法譬如染纈或處受色或處不受有情心行亦復如是或起煩惱或復不起或有利根或有鈍根如來隨根設 [show] (1 hit)
佛説虚空藏菩薩神呪經 (No. 0406) 0659a06 - 0659c13: 生心行然後漸次而爲説法譬如入海漸漸轉深爲此人故虚空藏菩薩處處受身令初行菩薩隨所犯罪畏墮惡道若聞虚空藏菩薩 [show] (1 hit)
虚空孕菩薩經 (No. 0408) 0672b26 - 0672c06: 知其行如其彼行次爲説法譬如有人欲入大海應先知彼水之深淺然後當入乃至略説此虚空孕菩薩摩訶薩爲於彼等諸衆生輩 [show] (1 hit)
大乘大集地藏十輪經 (No. 0411) 0754a29 - 0755a20: 上大乘而竟不能解甚深法譬如石田雖殖好種勤加營耨終無果實如是衆生於二乘法憍慢懈怠不樂勤修貪求五欲曾無厭倦雖 [show] (1 hit)
拔陂菩薩經 (No. 0419) 0920a07 - 0923a22: 意已空譬如明珠悉達正法譬如石安住不動譬如根難搖動譬如&T026 [show] (4 hits)
佛説文殊悔過經 (No. 0459) 0443a25 - 0443c01: 諸限礙已能遊入觀一切法譬如虚空所可悔者無罪無報亦無塵染已入諸法無罪蓋者乃爲名曰悔一切過是族姓子菩薩大士往 [show] (1 hit)
佛説文殊師利現寶藏經 (No. 0461) 0452b17 - 0458c25: 現出生隨一切本而爲説法譬如騏驥高足強而有勢守護馬畜不貪衞已如是 [show] (1 hit)
維摩詰所説經 (No. 0475) 0537b17 - 0537b24: 千之衆恭敬圍繞而爲説法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0558b03 - 0558b18: 來大衆恭敬圍繞而爲説法譬如大寶妙高山王處于大海巍然迥出踞大師子勝藏之座顯耀威光蔽諸大衆時廣嚴城有一菩薩離 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0717b16 - 0719c28: 煩惱之薪云何是成熟佛法譬如大火依地所生一切種子及諸藥等悉能成熟菩薩亦復如是以智慧火内能成熟一切佛法如所成 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0744c27 - 0745a23: 能除滅無智之者所依止法譬如命根滅已除根皆滅無明滅已無智所依諸法皆滅亦復如是何以故無無智故乃無積集一切煩惱 [show] (1 hit)
佛説老母經 (No. 0561) 0912c23 - 0913b10: 空無所有成滅亦如是諸法譬如鼓不用一事成有人持桴捶鼓鼓便有聲是鼓聲亦空當來聲亦空過去聲亦空是聲亦不從木革桴 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.