大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法明門" : Including related character : 法明门

382 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --- [ keyword count ]


 

四十帖決 (No. 2408) 0842b10 - 0842b15: 問百法明門者初地初住所證也今五字成身四處輪即成大日尊果地更證百法明門耶 答百法明門初地初住所證者顯宗一途説 [show] (3 hits)
四十帖決 (No. 2408) 0842c17 - 0842c18:  答百光者初地初住百法明門也故得法身體成分身佛故加成果之 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0848c05 - 0848c10: 讃者即初地初住所證百法明門也即百種功徳法門也彼十六尊中最初金剛薩埵是初地初住菩薩也其所證百法明門也故成金剛 [show] (2 hits)
四度授法日記 (No. 2413) 0099a12 - 0099a15: 字頂上觀也百光遍照百法明門證得義也 [show] (1 hit)
四度授法日記 (No. 2413) 0113a19 - 0113b01: 大日百八名御座也或百法明門配之或爲百八煩惱能治也十六大菩薩具四佛徳歸大日一身故十六攝百八也十六大菩薩者四佛 [show] (1 hit)
四度授法日記 (No. 2413) 0114a03 - 0114a17: 五部事業故也百字者百法明門也百法者八種識五十一心所十一種色二十四不相應六無畏委百法明門論見サタ印百字讃并唵 [show] (2 hits)
灌頂私見聞 (No. 2415) 0189a24 - 0189b03: 習初住斷無明位至得百法明門分身散影百佛世界利益衆生今於眞言行者理即底下凡夫授アサリ灌頂令得百法明門[show] (2 hits)
祕密漫荼羅十住心論 (No. 2425) 0340a06 - 0343c20: 百劫中事八知見能入百法明門九化作百身十身皆能現百菩薩眷屬若以菩薩殊勝願力自在示現過於是數乃至百千億劫不能數 [show] (7 hits)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0573c26 - 0576a21: 六釋此文云此中應説初法明門三昧道於上品中已説故不重言文抄第六釋云疏此中應説初法明門等者通釋妨難也謂此十地之 [show] (9 hits)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0582a15 - 0582b13: 修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦以後復入修道位也此菩薩於百字明門中各見蓮華胎藏曼荼羅世界海○此瑜伽者 [show] (1 hit)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0598b13 - 0599b25: 察衆生界法界世界等十法明門爲門而入第十重玄依難勝地過去未來現在等十種清淨心爲門修行第十一重玄依現前地一切法 [show] (1 hit)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0600b08 - 0600c15: 修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦已後復入修道位也此菩薩於百字明門中各見蓮花胎藏曼荼羅世界海文疏十一説 [show] (1 hit)
十住遮難抄 (No. 2444) 0687c19 - 0688a02: 修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦已後復入修道位也○經云初地菩薩化滿百佛國也是極無自性也次有偈勸信印成 [show] (2 hits)
眞言宗義 (No. 2523) 0049a16 - 0049b11: 修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦以後復入修道位也又云此經是法王祕寶不妄示卑賤之人如釋迦出世四十餘年因 [show] (1 hit)
胎藏入理鈔 (No. 2534) 0152c16 - 0152c26: 云表初地淨菩提心照百法明門故云百光遍照也初地卽究竟故爲佛果光明歟 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論第十廣短册 (No. 2537) 0599a26 - 0600a14: 得知耶解云上下品生百法明門得歡喜地下品既得歡喜當知此是七地無生也文雙觀經疏惠遠云細分九品者前上品中乃至四地 [show] (2 hits)
常光國師語録 (No. 2562) 0025b20 - 0025b29: 性分開五位色心建立百法明門長汀落魄不勘自破雙林佯狂堪叫浣盆龍華道樹無時不茂難頭大城是處全眞不離兜率已下閻浮 [show] (1 hit)
正法眼藏 (No. 2582) 0241b18 - 0241c17: コスニイハク菩提心是法明門不斷三寶故アキラカニシリヌ三寶ノ不斷ハ菩提心ノチカラナリトイフコトヲ菩提心ヲオコ [show] (1 hit)
唯信鈔 (No. 2675) 0911a27 - 0912a05: シ大小經典ノ義理ハ百法明門ノユフヘヲマツヘシ一土ヲネカヒ一佛ヲ念スルホカハソノ用アルヘカラストイフナリ念佛 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0122a05 - 0122b10: 便命終○經十小劫具百法明門得入於初地○下品中生者或有衆生毀犯五戒八戒及具足戒○無有慚愧以諸惡法而自莊嚴如是 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0126b07 - 0126b13: 葉蓮花爲初地菩薩説百法明門○第二佛身坐千葉蓮花○乃至十地他受用坐不可説妙寶蓮花文 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0127a02 - 0127a24: 皆是一生補處乃至得百法明門等擧始指中間應知文 興記下云問此彌陀佛是何身耶答遠云應身有始終故如觀音授記經説彌 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0134c14 - 0135a14: 極樂國○經三小劫得百法明門住歡喜地云云中品上生者○受持五戒持八戒齋者○往生極樂世界○應物即得阿羅漢道○中品 [show] (2 hits)
安養抄 (No. 2686) 0143c16 - 0144a06: 經説此人過三小劫得百法明門致初地故○中輩亦三所謂中上中中中下分齊何處小乘人中前三果人説中上生彼即得阿羅漢故 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0144a08 - 0144c02: 即得無生忍及經三劫百法明門耶答又瓔珞經十解初發位已得無生忍又云十信有十心所謂十信十精進十念十定十惠十願十護 [show] (3 hits)
安養抄 (No. 2686) 0146b02 - 0146b10: 得知耶解云下品下生百法明門得歡喜下品既得歡喜當知此是七地無生也問攝大乘論明一地三阿僧祇劫行今是何地見無量壽 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0147b06 - 0148b21: 上品下人以三小劫得百法明門故上品上生者是迴向無生法忍正在初地若使無生在七地者何得上品中人以一小劫至七地上品 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0167a05 - 0167a14: 經説此人過三小劫得百法明門到初地故云云 已上如遠疏 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0167c02 - 0167c10: 前上生人逕於十劫具百法明門得入初地住此中生人逕於六劫入初住地何以似中生勝上答曰前是小劫今是大劫故無相違何以 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0168a27 - 0168b12: 進修故初入住位中得百法明門初住多習初地行法是故此住得百法明門本業經中亦作是説十住位中得百法門謂信等十法一一 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.