大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "世界観" : Including related character : 世堺観 世界觀 世堺觀

85 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0028a18 - 0028b14: 各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼彼 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0428c20 - 0429a27: 白言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆唯願聽許時寳性 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0446b03 - 0446b25: 各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽往時彼彼佛各各報言今正是時 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0921c17 - 0922b04: 聞已白言我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦如來聽受正法唯願聽許時普光佛告離障言今正是時汝宜速往離障蒙許歡喜踊躍即 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0156b25 - 0159b22: 如是之比普至十方諸佛世界觀諸佛國擇取上士自淨國土令其微妙五事有勝於其佛開士大士具足成就一生補處佛告舍利弗開 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0631b08 - 0632c12: 菩薩正法分別了知一切世界觀察明達解脱境界悉已除滅一切虚妄具足成就一切妙行善攝衆生深入無量巧方便法善知一切衆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0683b09 - 0683c07: 諸佛三昧觀察不可思議世界觀察不可思議智慧觀察一切法皆悉如幻觀察不可思議諸佛平等觀察無量無邊一切音聲語言道故 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0084b22 - 0084c02: 十所謂觀察衆生界法界世界觀察地界水界火界風界觀察欲界色界無色界何以故欲令菩薩智慧明了有所聞法即自開解不由他 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0189c04 - 0189c10: 察衆生界觀察法界觀察世界觀察虚空界觀察識界觀察欲界觀察色界觀察無色界觀察廣心信解界觀察大心信解界菩薩以此十 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 1021b09 - 1023b23: 薩摩訶薩遊于十方無量世界觀彼衆生愚惑想者爲現慧明永無闇昧 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0440) 0125c11 - 0125c15: 迦葉佛 南無普波頭摩世界觀一切境界鏡佛 南無栴檀世界上首佛 南無實世界成就義佛 南無有月世界成就勝佛 南無 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0440) 0163a08 - 0163a28: 當歸命無量壽佛國安樂世界觀世音菩薩得大勢菩薩以爲上首及無量無邊菩薩如是等至心歸命南無摩犁支世界難勝佛國土光 [show] (2 hits)
佛説佛名經 (No. 0441) 0203b19 - 0203b25: 葉如來 南無普波頭摩世界觀一切境界鏡如來 南無旃檀世界上首如來 南無寶世界成就義如來 南無有月世界成就勝如 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0263c24 - 0264a14: 當敬禮無量壽佛國安樂世界觀世音菩薩得大勢菩薩以爲上首及無量無邊菩薩衆如是摩梨支世界難勝佛國土光明幢菩薩光明 [show] (2 hits)
佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445) 0356b20 - 0356b22: 奉至誠如來 東方吉安世界觀明功勳如來 東 [show] (1 hit)
佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445) 0356c27 - 0357b27: 嚴如來 東方諸功徳處世界觀世音如來 東方寶明世界須彌明如來 東方莊嚴世界無邊自在力如來 東方無塵垢世界寶華 [show] (1 hit)
佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445) 0361b23 - 0362a08: 如來 東南方賢聖普集世界觀世苦如來 東南方極妙世界微妙如來 東南方常照耀世界初發心不退轉輪成首如來 東南方 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0062b25 - 0062c05: 合掌向佛動此三千大千世界觀察三千大千世界一切衆生而白佛言世尊我欲少問若佛聽者乃敢諮請佛言網明恣汝所問我當解 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0411a10 - 0412b20: 住於地上仰瞻日月下方世界觀諸菩薩能仁如來及忍世界亦復如是此土人民見於下方猶如諸天住須彌頂俯于天下閻浮提城斯 [show] (1 hit)
佛説如來智印經 (No. 0633) 0468b11 - 0469b06: 時諸聲聞於此三千大千世界觀察推求不見佛身不見身相如是文殊師利不見如來及繋念處我今云何得見佛身文殊答曰且待須 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0031b16 - 0032b12: 此神足者遍遊十方無量世界觀知衆生心中所念垢欲纒心便能蠲除凡夫識念入於聖諦復有三巧便神足菩薩得此神足者遍遊十 [show] (4 hits)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0012b11 - 0013c06: 神共持一跋折羅杵如十世界觀一日光亦如十方衆生同一世界是名第四五者 [show] (1 hit)
菩提場所説一字頂輪王經 (No. 0950) 0194a15 - 0194b22: 牟尼如來以佛眼觀一切世界觀已爲未來有情本願福力加持觀已告一切菩薩 [show] (1 hit)
佛説聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經 (No. 1099) 0443b28 - 0444b04: 九十一劫之前我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受時彼如來爲無數百千諸梵天子并淨光天子衆教授阿耨多羅三藐三菩提 [show] (1 hit)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0739c17 - 0740b06: 薩摩訶薩周行遍歴三千世界觀如來塔令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因即教彼三千世界所有衆生皆 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0215a10 - 0222a13: 即四教意初有背有向即世界觀寂定生即爲人背生死惡即對治寂滅有理即第一義次約教中不淨觀成灼然初教與空相應豈非通 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0637a15 - 0640c27: 彼經云所謂觀察衆生界世界觀察地界水界觀察欲界色界無色界影略可知疏四證知一門明生貴住等者彼自分行云此菩薩於聖 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0662a26 - 0669c29: 等爲十所謂衆生界法界世界觀察地界水界火界風界觀察欲界色界無色界是疏今初有十二句初一他心等者且順文配若約開合 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0196a03 - 0196b08: 發起加行佛眼能於無邊世界觀見自在天耳通等例此應知」  有餘部師至定有多佛者有餘部説有十方佛家可知」  然彼 [show] (1 hit)
龍舒増廣淨土文 (No. 1970) 0263a14 - 0263a24: 一切衆生敬禮西方極樂世界觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩聲聞諸上善人仰惟大慈大悲憫念衆生沈淪苦海無有出期特展威 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.