大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

梵語千字文 (No. 2133A ) in Vol. 54

[First] [] 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.2133A

梵語千字文并序
  三藏法師義淨撰
爲欲向西國人。作學語樣。仍各註中。梵音下
題漢字。其無字者。以音正之。並是當途要字。
但學得此則餘語皆通。不同舊千字文。若兼
悉曇章讀梵本。一兩年間即堪翻譯矣
svarga , p@rthiv@i , s@urya , candra , cch@ay@a@atapa@h
天 地 日 月 陰 陽
, parip@ur@n@na , adeza , div@asa@h , rattri , @a
圓 矩 晝 夜
loka@h , andhakara@h , devagarjati , vimyu , v@a
明 闇 雷 電
yu , var@sa , t@araka , srota , megha , vidani
風 雨 星 流 雲 散
ta , yati , @aiza , gata , laig@rh@na ,
往 來 去 取
p@urva , pazcima , dak@si@na , uttara , upara
東 西 南 北 上
, he@s@te , parasmara , prativaddha , devaputra
下 相 輔 皇又天
mantri , d@asa , div@ira , mahargha , samargha
臣 僕 吏 貴 賤
, kum@ara , v@alaubhra[?] , niyata , z@anta , pa
童 竪 刊 定
rivartta , dravya , abhi@seka , sthita , mah@ana
品 物 策 立 州大王
gara , sv@ami , sarasvati , zik@s@aca , n@iti ,
 主 辯 教 禮
likha@h , sth@apita , uru , sah@a@mga[?] , niga
書 置 設 衙 府
ma , pit@a , m@at@a , jye@s@tabhr@ata , kanyam@abhr@ata
父 母 兄 弟
, zoka , artha , v@rhat@u , pras@ada , bhagine
孝 義 弘 撫 甥
ya , sala , p@rthak , parive@sijye@s@ta , pit@r
舅 異 隣 伯 叔
ya , ekasth@a , mela , pra@nama , k@ari , mitra
同 聚 奉 事 友
, pak@sa , karu@na , priya , daridr@a , adravya
朋 矜 愛 貧 寠
, parvata , a@mga@na , mandur@a , ucchrapita ,
山 庭 蔽 軒
cchattra , zuci , a@tav@i , cihna , pu@spa , stambha
蓋 淨 野 標 花 柱
, m@rp@ta , sveta , sam@apta , sahasra , zara
美 素 竟 千 秋
[ da ] , ku za le , za vda , saM cA ra , pra bhe da ,
嘉 聲 傳 萬
pura@na , puru@sa , str@i , prakhy@agamana , viva
古 男 女 迎 嫁
ha , hakkara , j@ivita@m , nimitta , @akar@sa ,
喚 命 招 追
vikr@i@na , kri@na , nikkala , praviza , g@rh@i ,
賣 買 出 入 俗
kara@n@iya , java , sa@mvyavahara , ha@t@ta , pra
務 馳 交 市
s@ara , va@nija , vikr@i[@na] , pr@as@adika , du
店 商 貨 妍
rvar@n@na , valavadu@h , durvala , p@urva , pras@ada
醜 強 羸 先 蒙
, stoka , hovani , adya , pratip@uja , gu
少 贈 今 用
ruhova@n@i , eka , zruta , zil@a , saila ,
重 遺 一 聞 砥 礪
puna , sa@mj@j@a , garha@na , n@iti , sairava , za
再 想 箴 規 保
r@ira , parvva , durbhik@s@a , vigata , @iha , a
身 節 儉 離 此
ta , ko , ni@s@ta , vara , vir@upa , nirn@rta ,
而 誰 終 希 惡 滅
sarvak@ala , guruzraddh@a , pu@nya , svasthita , p@i
又一切時 敦又重信 福 綏
@ta , yath@a , pratizavda , pracyuttara , kuzala
禍 如 響 應 善
, yadi , cchaya , anupa , citrakarmma , n@ama
若 影 隨 圖 名
, mukt@a , ku@ta , tvay@a , guru , vida@h , praj@j@a
璀 積 汝 欽重 叡 哲
, yath@a , gu@jja , venita , @ara , yaki@mci ,
猶 嚢 裏 錐 咸
mah@a , gaurava , zil@a , gu@na , kacchapa , sa
京 遵 碩 徳 龜
raga , u@ggha@ta , devata , zast@a , yadi , za
洛 啓 神 師 既
kya , tu@s@ta , r@attritu , m@rta , kamata , pr@a
能 歡 夕 殞 何
pta , du@hkha , pratyu@sa , bhuk@s@a , vy@akhy@ana@m , patha
得 苦 朝 飢 講 道
, zastra , ma@mju ,
論 妙
@aspho@ta , dyota , vyavah@ara , artha , ak@sara
激 揚 理 致 文
, @asth@ayi , upur@apa , talasi , pr@aj@j@a ,
參 疊 席 聰
atikr@ant@a , d@r@s@ti , catv@ara , ha@t@ta , mus@ara
過 閲 肆 市 玉
, racana , prera , bhadra , p@a@s@a@na , v@aha ,
砌 權 賢 石 渠
anatikrama , vic@ara , pratyak@sa , hoti , a
次 檢 驗 是
tyath@a , pravijaya , sama , m@urkha , j@j@ana , k@a
非 提 撕 愚 智
kali , patita , prava , pu@spa , k@akavya
紙 落 浮 花 詩
ni@spanna , mary@ad@a , suraga , kal@ama , a
成 含 翠 筆 不
na , accha , roma , @ur@na , pada , nirupatra
停 毫 句 寧
va , parivartta , ak@sara , abhipr@aya , sa@mke
易 字 意 存
ta , rija , ghra@s@ta , maprati@sedha , api ,
忠 直 弗 尚
mithy@a , pros@aka , kevala , praviveka , gambh@i
邪 媚 獨 暢 幽
ra , satva , avanata , @akar@sa , praznika ,
情 偏 抽 雅
cinta , kha@n@da , pr@arthana , jana , sv@ami , putra
思 片 淑 仁 君 子
, ma , bh@ajana , bh@aga , vij@j@ana , makr@agu
匪 器 寸 伎 勿 嫌
gh@a , kharkha@ta , du@ska[ra] , sa@mmanta , sa@mpanna
固 難 周 備
, sapta , krama , nimagna , vak , d@ura , tr@i
七 歩 沈 辭 遠
@ni , sa@mk@sepa , duravavodhati , medh@av@i , gu
三 略 玄 英
hya , ucita , tulya , zraddh@a , sthita , jana
祕 銓 衝 信 立
manu@sya , abhiprasa@mna , ka@s@ta , nat@ava
人 誠 哉 未
g@i , sravati , patita ,
淪 墜
katvav@ara , @ayudhazastra , setu , zula , yo
兵 戎 偃 戟 武
dha , k@satriya , abhuhuta , dyota , riddhi , ra
帝 騰 輝 通 衢
thya , dh@ava , sth@anaz@ala , grantha , k@su@n@navarmma ,
走 驛 結 陌
parive@s@te , dhvaja , nava , mah@anadya , pak@sa
縈 旗 九 大江河 羽鳥
, catv@ara , samudra , darzaya , tejan@a@m , t@a@m
四 海 呈 威 銅
mra , g@rhava@mga , cchit@r , prap@ata , kha@gga , dha
梁 截 險 釼
valaghara , prayojana , vandi[?] , bhalla ,
閣 要 機 好
avaskanda , vidhav@i , vin@aza , anta , tva
謀 宣 敗 臨
trya , kad@aci , parama , jaya , ka@jja , mah@a
敵 慮 微 勝 懷 大
, bhaya , dad@ami , svalpa , na , paribhava ,
懼 雖 劣 莫 欺
matsya , vitarka , kevala , krama , krojja , pha
魚 麗 隻 進 鶴
lganapak@sa , yugala , utayati , rakta , ci
翼 雙 飛 赤
nta , j@ala , kava@ta , p@itala@m , udbheda , sa@m
心 罔 詐 黄 泉
gu@s@ta , pratyeka , @adi , prathama , tu@s@ta , u
指 期 初 首 欣
ts@aha , d@aya , sth@ana@m , anuttara , vicikits@a
効 賞 職 靡 疑
, v@ahu , @ur@u , yatna , d@r@dha , sakh@aya , pa
肱 股 竭 操 佐
ric@araka , deva , sop@an@a@mpre@saya , pre@sa
弼 乾 基 送 使
ka , bhomadevata , sa@mzle@sa , nihata , hramya
祇 連 伏 旋
ti , cihna , nak@satra , bhiruv@ara , zara@na ,
旌 宿 愼 歸
z@anta , skandha , bhuja , vak@sa , abhyantara , yu
 肩 胸 裏 戰
ddha@h , addhala , mo@t@ta
遂 肥
p@anakapiva , @ahara , bhakta , z@aka , lava
飮 食 飯 菜 鹽
@na , zukta , t@ival@a , drava , ma@n@da , phala ,
酢 羹 臛 餅 果
modaya , latuka , gu@da , ik@su , @asv@ada ,
喜 團 糖 蔗 噉
carva , @adrarka , tu@mvuruhalu , marica , ra
嚼 薑 椒 胡椒 芥
y@i , sar@sapa , pi@n@dala , paca , pakka , anu
白芥 芋 煮 熟 斟
m@ana , darviuttola , gaurava , @apek@sa , dha
酌 恭 敬 持
ra , d@iyat@a@m , phela[?] , p@atra , ek@anta ,
與 盤盂 缽 屏
phe@da , svastik@asara , vezza , aghila , kha@t@ta
却 踞 坐 小 床
, granthi , vandha , vastra , ko@na , bhu@mja , sama
返 繋 衣 角 餐 罷竟
pta , sa@mc@ara , sth@ana , danta , k@a@s@ta , ka@mkada
遷 位 齒 木 梳
, dhova , g@ava , zak@rg@i , pralepa , pu@mcchida
濯 牛 糞 塗 拭
, zoca , prak@salita , al@aci , ca@t@tu , ko@s@ti
洗 滌 匙 杓 倉
ka , ga@mja , randhanazala , z@ala , ma@n@dapi ,
庫 廚 廳
sa@mcaya , @thavasukha , sth@al@i , hann@ika@t@taha ,
儲 安 釜 &T055114;
h@uri[?]@ayudha , d@atra@m , gha@ta , kumbha , ku
刀 又仗&MT04490; 鎌 珁&T027555; 瓮
@t@ar@i , z@urpa , rajjuvaratra@m , atikrama ,
斧 箕 繩 索 違
viloma , r@ajaz@asana , r@aj@aj@j@a , ekeka ,
拒 勅王教 王智 條
rajakula , adhikara@na , gr@aha , vandhapari
官 司 執 縛
p@ala , zar@ira , jan@ihi , manda , m@ula , sa
養 躬 知 患 本
h@aya , z@anti , ek@ak@imukta , vana , ek@agra
遂 靜息 栖 林 專又一
makta , cary@a , svabh@umi , prabh@uta , ekacinta
又行 社 多 志心
tanu , z@ighra , sa@mpre@sa , eta , s@ivana , la
急 遣 斯 封
ghna ,

vasanta , hala , vavi , vava@h , @ahe@ta , k@se
春 耕 種 植 畎 畝
tra , sam@ara , k@r@si , u@ggha@ta , pu@skara@n@i ,
營 農 決 池
avat@ara , hara , mathi , d@ana , zramatva
降 澤犁 撈 施 功
[?] , @alasya , katv@av@ara , s@uryodaya , za
嬾 夫 晨 寐
yati , ucyukta , satyuru@sa , r@atr@i , udita
 勤 仕 霄 興
, mastr@aka , cammalata , laku@ta , zaka@ta ,
鞭 皮 杖 車
yuga , khara , bh@ara , azva , y@ana , phala ,
轝 驢 駄 馬 乘 排
zakti , dhanu@si , k@a@n@da , zatru , anuloma ,
槊 弓 箭 逆 順
bhaga , patita , dh@anya , tila , sasya , godh@u
 崩 稻又種子麻 豆 麥
ma , kara , bhara , var@sa , m@argaya , zalaka
課 役 年 徴 籌
, m@ava , daza , @aphaka , ga@nanta , ga@nana
量 斛 數 計
, ga@nita , @aphaka , prasta , pa@t@ta , bha@gga
算 斗 升 絹 布
, bhasta , vidasti , bh@rtaka , @argha , @azraya
肘 度 雇 價 依
, pratyaya , pa@t@ta , s@utra@m[ra] , pi@taka , pi
憑 絲 縷 箱
@d@ay@i , s@uc@i , s@utra@m , kagha , s@iva , v@ith@i ,
筐 針 綖 裁 縫 街
g@iti , v@idhiraccha , n@ada , ru@s@ta , hasita ,
吟 卷 吼 嗔 笑
ma@ggalya , ama@ggalya , cchinda , zikhara , nava
吉 凶 絶 嶺 新
, a@mkura , @ak@aza , var@na , p@i@t@a , ku@mja ,
芝 碧空 色 危 巒
pur@a@na , kesara , kusumbhavar@na , u@ggha@da ,
舊 蕊 紅 解開
vadhana , pathya , @akar@sa , bhagga , s@amanya ,
帶 宜 攀 折 共
asarbha[?] , k@setra@m , ghara , p@it@a , mah@a ,
鄙 田 家 翁
deya , @ar@ama , ri@si , v@rk@sa , m@rga , udy@a
給 園 仙 樹 鹿 苑
na , r@aja , ko@t@ta , kutya , g@rha , @t@a@gga , vi
王 城 薜 舍 梨
@saya , kalpa , anum@ana , callati , s@adhana
國 劫 比 羅 營
, parivartta , avaloka , pr@iti , anya , pa
迴轉又易 顧 戀 別
k@ara , @aka@mk@sa , pras@ada , j@ata , kukku@ta ,
報 望 恩 生 雞
zikhara , antardh@ana , asthika , n@aga , cchidra
峰 隱 骨 龍 穴
, ad@rzya , sa@msth@ana , dhy@ana , nad@i , p@an@iya@m
潜 形 禪 河 水
, gambh@ira , z@ila , giri , m@urdhasaila , sva
&MT04537; 戒 巘 巖
ccha , kuvja , karu@na , raja , z@im@a , yath@a
清 俯 悲 塵 界 猶
mary@ada , niv@araya , icchati , maitr@i , pat@a
准式 遮 聽 慈 幡
ka , sad@a , kampa , praj@j@amati , ulka , d@irgha
永 振 慧 炬 長
, prabha , anulagna , s@imasandhi , @sa@t@u , ga
 扶 關 六 趣
ti , u@ggha@da , dhephita[?] , daza , andhak@a
開 圍 十 冥
ra , apanaya , bheta , z@itajvara , vi@sa ,
祛 除却 虐 毒
hasta , nak@satra , k@santi , k@r@s@na , zapa@azca
軫 宿星 忍 黔 靈
rya , vy@uha , @iryapatha , pratim@a , gandhaku@ti
嚴 儀 像 殿
ma@n@dapa , likha , yodhati , zre@s@ta , s@utra , vu
寫 勘 尊 經 佛
ddha , dharma , sth@ana , sa@mgha , anusmara@na , @a
陀 法 處 僧 念
patti , laghuka , pr@artha , tatk@ala , prakrama ,
罪 輕 幸 當 循
vyavasth@azaka@tapatha , niyata , hokka , ni
軌轍 車道 畢 至 涅
rv@a@na , nagara@m , k@a@saya , c@ivara , karaka
盤 坰城 袈裟 衣 瓶
, pr@atra , zayana , asana , vastra , parhya@na
缽 臥 具 衣 裳
, ghana , r@atrophana , bhara@na , tavana , e
厚 被 盛 櫃
kapu@ta , za@ta , praseva , gopatri , pr@a@naka
單 裙 袋 藏 蟲
, m@u@saka , trasta , carvva , dhauvana , so@sa@na
鼠 恐 齧 浣 晒
, pras@ara , vikasa , var@nakamvala , p@r@gga ,
舒 張 氍毹 綾
citra , s@ucikarmma , t@ulayi , pra@n@ita , pra@n@a
錦 繍 褥 芬芳 簷
la , g@rha , vanya , si@mcya , manda , k@sepa@na
宇 蕭 灑 緩 掉
suvar@n@na , zavya@h , astilajja , gandhilika ,
鏗 鏘 有 恥 艾
durgandha , n@asti , jugups@a , kastor@i , dh@upa ,
臭 無 嫌 麝 香
stotra , stav@adi , g@ayi , t@uri , vipula , j@u
讃 詠 歌 管 博
ta , sur@a , k@a@mji , vrahma , sara , ccho@tika ,
奕 酒 醤 梵 音 彈
jihva , vismara , pra@nidh@ana , eta , labha ,
舌 忘 願 茲 利
prasveda , sarva , s@im@a , tav@a , a@gga , a@s@ta
 惣又一切疆 且 題 八
, zata , anya , saman@a , nipu@na , pratyave
百 餘 皆 審 詳
k@sa , z@ighra , k@ary@a , abhy@asa , adbhuta , vy@akhy@a
早 湏 習 奇 説
na , @adi , varttate , pratipannaza , para ,
始 可 向 他
deza , k@sa@nika , zar@iraprak@aza@h , zik@s@a , bh@a
郷 聊 申 學
@sa , @adarza , @iccha , iccha , zaya , lekha ,
語 樣 豈 欲 耽 文
likha@h ,
已上重字
二百言矣
@adi , hetu , karmma , vip@akapratyuv@aca ,
初 因 業 報
@az@rta , prativimva , m@atu , garbha , @avidy@a
託 形 母 胎 無明
,vidya〕 , v@ija , putra , k@ry@a , k@araka ,
〔明〕 種 子 造 作
m@ula , v@avi , vij@j@ana , sam@rha , hetu , u
根 栽 識 聚 因
tthita , n@ama , lak@sa@na , m@azratya , @sa@d@a , ya
起 名 相 依 六
tana , bhavati , kagha , sparza , a@gga , puna
處 既 剖 觸 支 復
rapi , phe@da , vaidan@a , i@s@ta , t@r@s@ta , vi@sa
推 受 愛 貪 境
ya , g@rh@na , asti , etag@i , u@ggha@da , d@r@s@ta
取 有 斯 開 見
, jata , vyakta , tu@s@ta , v@rddha , m@rta , niva
生 雖 喜 老 死
rtta , rudana , udvega , karu@ni , p@urvaa
還 哀 憂 悲
n@adi , gata , du@hkha , kleza , anta , @agata
始 去 苦 惱 終 來
, yath@a , cakra , gha@taka , sya , parivartta ,
如 輪 環 之 轉
yadi , ka@n@da , sya , z@ighra@h , kuzala , v@asa ,
若箭 之 催 善 居
deva , udy@ana , vir@upa , sth@ana , u@s@nak@sa
天 苑 惡 處 煻煨
ra@h , vidy@a , avazya , zraddh@a , vah@udakazava
明 可 信 浩浩
, k@sematarka , catv@ara , jati , puna , pa
寧 猜 四 生 頻
tati , ta@taka , @satyoni , kati , @avartta ,
落 泊 趣 幾 徘
nivartta , svasuha , vacana@m , prakaza , j@j@ana
徊 眷 言 明 智
, vantavastra , vyakta , ghatita , ka@s@ta ,
者斯事 可 傷 哉
zira , ak@si , kar@na , nasa , u@s@ta , asya ,
頭 目 耳 鼻 脣 口
da@m@s@tra , mala , lala@ta , gr@iv@a , rom@a , v@ala
牙 咽 額 項 毛 髮
, j@ahva , mede@ta , kro@da , lamvita , t@alu ,
舌 卷 胸 懸 喉
bhinna , skandha , nakha , vahu , mandhi , parasma
缺 肩 甲 臂 腕 相
ra , lagna , sn@ayu , mir@avra@na , p@ama , a
連 筋 脈 瘡 疥
@ggali , parva , sahi@na , stana , ghara , ka@ti
指 節 纖 駢乳又嬭房 腰
, p@arzva , v@rkka , a@gguza , @akar@sa , n@abhi ,
肋 腎 勾 牽 臍
p@r@s@ta , drau@h , p@arzva , atu , pe@t@ta , eka , p@a
背 面 脇 腸 肚 一 邊
rzva , g@utha , m@rtra , bharita , sthija , ka@tip@a
屎 尿 充塞 臗 胯
rzva , tiri , visana , carmma , ma@mza , asthi ,
欹 偏 皮 肉 骨
majja , p@aka , rudhira , samanta , pratyaya ,
髓 膿又熟 瘡血 周 縁
kuru , jaga , j@anuma@n@dala , gulpa , cakra
&T038223;腿 &T050509; 膝 脛 腂 腡
, p@i@sa , hasta , p@ada , niscetana , prasupti
研 手 足 頑 痺
ka , sarvabh@ala , vahati , sre@sma , l@ala , a
恒 流 唾 涎 嗚
hoka@s@ta , durgandha , pur@i@sa , zar@ira@m , ap@u
呼 臭 穢 體 奇哉
rva , manu@sa , sama , pr@iti , prarthana , j@ana
人 並 憐 請 知
ti , j@ata , asti , apar@adha , ma , tahi ,
生 有 過 莫 向
m@rta , r@aj@a , agrata , / §4 /
死 王 前
c@in@ak@sarasahasram@al@a@aryabh@a@s@av@rttisam@apt@a
唐 字 千 鬘 聖 語 竟
/ §4 /
 〔識語〕
kR ti rA cA rya va hu zru taH pi Ta [ ka ] bha da nta pa
作 阿闍梨多 聞 三藏 法師 勝
Kytir \\AcArya-bahu-Zruta-tripiTa [ka] bhadanta-param
ram@arth@adevasyayadatrapu@nya@mtadbhavatum@at@api
義天 之 福 生 母 父
\Arthadevasya yad atra puNyaM tad bhavatu mAtApi
tr@ac@aryop@adhy@ayap@urva@mgamasarvasatv@anuttarasa
師 和上 先 行 一切 有情 無上
trAcAryopAdhyAya-pUrvaMgama-sarvasattvAnuttarasa
myaksa@mvodhayev@iryadevenalikhita@msatvahiteya
正等正覺 精進天 寫 有情利益
myaksaMbodhaye \VIryadevena eikhitaM sattvahite
datrakuzala@mj@ata@mtadmehy@adagravodhaye / §4 /
yad atra kuZalaM jAtaM tad me syAd agrabodhaye
 〔梵唐消息〕
* @ak@azadeva , p@rthiv@i , @aditya , candra ,
天 地 日 月
nak@satra , v@ata , v@r@s@ti , hima , abhra , nirma
星 風 雨 雪 陰 晴
la , z@ita , u@s@na , parvata , v@rk@sa , k@a@s@ta ,
寒 熱 山 樹 木
patra , pu@spa , p@a@na@s@a , p@asum@rttik@a , nadi
葉 花 石 土 河
, samudra , udaka , sikata , utma , adha
海 水 沙 上
tara[?] , mah@a , alpa , v@alakanyasa , bha
下 大 小 好
lla , vir@upa , sma@s@ta , samyak@id@rccha[?] , pa
惡 平 正 側 偏
rzva , aghr@is@adika , r@upav@a@m , sobha@na , zara
醜 端正 屋
@na , g@rha , dv@ara , gav@ak@sa , katpara[?],
宅 門 牕 瓦
gh@asa , pakkai@ta , k@a@n@da , stambha , kupaka@sa ,
草 磚 椽 柱 井
kandabha@tv@i , ta@s@ta , kal@ac@i , ka@tv@i , ya@gga ,
竈 廚 碗 匙 箸 竹
nara , kalaza , kumbha , ku@n@dala , zaka@tara@h
葦 瓶 瓮 盆 車
tha , pazu , azva , haya , khara , u@s@trakaka
牛 羊 馬 驢 馳
rabha , zc@ana , p@aj@i , sai@na , pak@si@na , m@rga
狗 鷹 雞 鳥 獸
, bh@uta , yak@sa , gaja , p@ad@ata , utk@sipane
鬼 神 寫 與 &T016254; 運
hi , t@anaya[?] , m@araya , j@iva@mta , k@sighra
打 殺 活 急
, zanaizithila , @t@ipa , kal@apa , vandha , zi
緩 緊 束 溥 頭
ra , v@alakeza , bhr@u , cak@su , n@asa , kar@n@na ,
髮 眉 眼 鼻 耳
@asyu , ga@m@da , o@s@tha , jihva , da@m@s@tra , danta ,
口 頬 脣 舌 耳 齒
mukha , gr@iva , vak@su , hasta , pada , p@r@s@ti ,
面 項 胸 手 脚 脊
kuk@si , h@rdaya , mana , d@asa , dasikatv@a
肚 心 意 奴 婢
v@ara , suvar@n@na2 , rupya , pa@na , pa@t@ta , u@spr@i
兵 金 銀 錢 絹 布
, cittra , mus@ara , ratna , svastha , p@rccha , pi
錦 玉 寶 安隱 問訊 父
tra , m@at@a , je@s@tabhr@at@a , kanyasabhr@at@a , je@s@ta
母 兄 弟 姊
bhagini , kanyasabhagini , madhura , tikta ,
妹 甜 苦
@a@mv@r , ta@gga , trapusa , guy@ara , varaha ,
酢 梨 黄苽 苽 猪
zaya , ya@si , kalama , likha , ga@nana , e
紙 墨 筆 書 算 一
ka , dvaya , traya , catu , pa@mca , @sa@t@i , sa
二 三 四 五 六 七
pta , a@s@ta , nava , daza , viza , tri@mza , c@a
八 九 十 廿 卅
tv@ari@mza , pa@mc@aza , @sa@s@ti , sapti , jaz@it@i ,
四十 五十 六十 七十 八十
nadhati , zata , sahasra , nayuta , lak@sa ,
九十 百 千 萬 億 兆
ko@ti , dhaniv@a@m , kul@ina , n@ica , daridra ,
十億爲兆 富 貴 賤 貧
vahu , stoka , d@irgha , hrasva , s@unu , putra ,
多 少 長 短 兒 子
duhi , bh@ary@a , p@atni , r@aja , pari@nayaka ,
女 妻 妾 王 臣
@takkura , p@r@ggu , a@taka@ni , idhana , @a@mg@a
宮 米 麺 柴 炭
ra , bhasma , agni , taila , gh@rta , m@ak@s@ika ,
灰 火 油 蘇 蜜
zu@n@tha , n@ara@mga , g@ita , n@rtya , bheri , va@mza
薑 橘 歌 舞 鼓 笛
, v@ina , sugh@a@saka , p@a@n@ditya , @ay@asa , du@h
箜篌 笙 學問 辛 苦
kha , d@ura , sam@ipa , daurma@nasya , karu@na ,
遠 近 憂 悲
rudana , hasa , vacana , abhigamana , a
哭 笑 語 迎
nuvrajana , vandane , namask@ara , @akroza ,
送 拜 跪 罵
paribh@a@sa@na , dve@sa , ro@sa , aha@m , dvantu ,
辱 嗔 喜 我 儞
svaccha , kalu@sa , ga@mbh@ira , labdha , pr@apta , vi
清 濁 深 淺 滿
naga , m@atsarya , lobha , vy@ap@ata , abhidya ,
失 慳 貪 嫉 姤
bhik@sa , p@aca , prek@sa , gave@se , bhaya , cchabhi
乞 索 求 覓 恐 怖
ta , m@arga , kuzala , svara , zala , zabda ,
道 善 音 聲 聲
j@j@ata@m , najanita , d@r@s@ta , napazy@ami , pari
知 不知 見 不見 識
j@ahi , navij@jata , zr@uta , nazr@uta , vivodha
不識 聞 不聞 覺
, navivuddhe , madya , ma@mza , ma@n@da , zy@aka ,
不覺 酒 肉 餅 菜
i@s@ta , apriya , tinda , putra , pautra , ah@u
愛 憎 嫌 子 孫 喚
ya , pr@ahu@na , sv@ami , mary@ada , artha , zraddh@a
客 主 禮 義 信
, z@atta , nimantra , prakaza , andhak@ara , ka
困 請 明 暗 腰
@ti , j@anu , ca@mkrama , ti@s@ta , zaita , kha@t@ta ,
膝 行 住 臥 床
taras@i , navada , vit@ana , khata@sa , p@ula
席 氈 毾 靴 鞋
, matsyam@ina , pak@sa , bhuk@sa , bh@rpta , mattak@s@i
魚 熟 飢 飽 醉
va , ni@s@ida , utti@s@ta , dh@ava , megha , zveta
坐 起 走 雲 白
, k@r@s@na , n@ila , lohita , ja@mvur@a , pal@aza
黒 青 赤 紫 緑
, @urvva , adha , s@ull@i , c@ina , razmi , kuttya
上 下 胡 漢 光 牆
, parya@na , p@apa , apar@adha , pu@nya , gu@na
院 罪 過 福 徳
, uttama , jaya , h@ina , d@r@dha , s@ara , s@u
勝 劣 堅 固 經
tra , vinaya , p@rtha@jjana , @arya , eva@m , nai
律 凡 聖 是 非
va , pra@nidhi , @agaccha , gaccha , vartt@asukha ,
願來去 消息
sutoza , vaira , p@ur@n@na , / §4 /
歡樂 恨 滿


梵語千字文後序

 爲欲向西天者所申梵漢語樣有三。一曰
 義淨撰梵語千字文。或名梵唐千字文。又
 稱唐字千鬘聖語。二曰梵唐消息。古寫本
 及寂明刊本不見此名。至敬光刊本初見
 之。三曰全眞撰唐梵文字。又名唐梵兩國
 言音文字。而至三書之内容所同似甚多
 矣。義淨之主文八百語全與全眞之主文
 相同第一二兩本注曰已上重字二百
言也是或四言二百句之意歟
至其後文。
 初因業報乃至明明可信凡二十二句。兩
 文略相似。其餘皆別文也。其梵唐消息者。
 唯集類語三百而成。除胡漢箜篌等數語。
 餘悉含於千字文矣。而其意義多不連續。
 宜名梵漢單語篇也。義淨千字文者。四字
 成句。毎至第二十一句。必挾五言四句。而
 後改韻。三井敬光曾作譯注。斥寂明所言
 文字出沒布置錯亂之語。詳敍本文押韻
 十變之文意。而尚疑義淨撰名。却謂依全
 眞唐梵文字而製之。託名義淨者也。是實
 不思之甚也。按斯千字文之爲義淨撰也。
 無所可疑。千字文後序曰。阿闍梨多聞三
 藏勝義天[\ParamArtha-deva]之所作而精
 進天之所寫也。玄奘之梵名爲解脱天
 [\Moksa-deva]或爲大乘天[\MahAyAna-
 deva]勝義天者蓋義淨之梵名也。千字文
 之内容亦證之者多多。如山庭蔽軒蓋。淨
 野標華柱第一
之句。非見阿育王所建標柱
 者則不能言。如文參疊席。聰過閲肆第三
 句。論壇制勝者之疊墮負者之席。事見南
 海傳。玉砌石渠第三
之盛。亦係其所記。踞
 坐小床。返繋衣角之禮。齒木梳濯。牛糞塗
 拭第五
之俗。亦其所傳也。給園給孤
獨園
仙樹
 
鹿苑王城。薜舍利國。劫比羅營第七
。則佛
 蹟之所在。謂迴顧戀別報望恩生第七
者。非
 義淨三藏而誰。禪河水濬尼蓮
禪師
戒巘巖清
 羅摩尸
羅寺
嚴儀像殿。寫勘尊經第七
者。非西天
 取經之人而何能及之。讃詠歌管。梵音彈
 舌第八
亦南海傳之所示也。依之觀之則斯
 書之爲義淨撰豈可疑乎。全眞之梵唐文
 字者。依義淨千字文而製之。於其後文列
 密教傳法之語句。瑜伽教輩之語樣宜如
 此也。故思義淨千字文先存。全眞梵唐文
 字次成。其梵唐消息者。或義淨撰前之單
 語篇歟。記以俟後考
 第一 梵語千字文傳慈覺大
師請來
東洋文庫所
  藏
  梵本横書唯有漢譯而無音譯。蓋
  元石山寺藏
 第二 梵語千字文 享保十二年 瑜
  伽乘沙門寂明刊
 第三 梵語千字文附譯
安永二年 沙
  彌敬光刊
  以上兩刊本跋曰
  件書以元慶八年正月二十三日始經
  四日寫惟海上人之本訖焉三井寺唐
  院比丘良勇記
 今此第二三兩刊本倶掲音譯。第三者第
 二之再刊而唯加譯注而已。第一寫本唯
 有義譯而無音譯。是恐後代學者之所加
 也。其梵音之的示。雖非無錯亂。而極細密。
 或淨嚴律師以後之添注也。今新古兩本
 並出。不敢加勘訂。爲使讀者窺其全豹也。
 昭和三年十一月  雕藏都鑒識


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]