大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "超越三昧" : Including related character :

41 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

放光般若經 (No. 0221) 0001a08 - 0004b16: 菩薩皆得總持得諸三昧超越三昧佛告普明欲往隨意時寶事佛便以千葉金色蓮 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0232c22 - 0234a21: 蜜欲入六神通九次第定超越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧欲得一切陀羅尼門當學 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0368a05 - 0368c01: 菩薩依師子奮迅三昧入超越三昧云何爲超越三昧須菩提菩薩離欲離諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪從初禪起乃至入非有 [show] (3 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0055a18 - 0057b06: 不想有人世尊所説一切超越三昧正受皆以文字而分別説頒宣文字而自倚著一 [show] (1 hit)
坐禪三昧經 (No. 0614) 0280a12 - 0281a21: 宿致拘迦離起諍者是也超越三昧熏禪三解脱門及放捨放捨者三脱門空無願無相空無願無相即十二門念反著者也更作利智懃精 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0185c28 - 0189a25: 想非無想處亦如是復次超越三昧中從初禪起入第三禪第三禪中起入虚空處虚空處起入無所有處二乘唯能超一不能超二菩薩自 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0360c22 - 0361b15: 蜜欲入六神通九次第定超越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧欲得一切陀羅尼門當學 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0626a07 - 0628b21: 菩薩依師子奮迅三昧入超越三昧云何爲超越三昧須菩提菩薩離欲離諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪從初禪起乃至入非有 [show] (3 hits)
大智度論 (No. 1509) 0628b22 - 0632b10: 法忍但以深淺爲別問曰超越三昧不得超二又不從散心而入滅盡定此中何以如是説答曰大小乘法異不超二者是小乘法中説菩薩 [show] (2 hits)
雜阿毘曇心論 (No. 1552) 0948c10 - 0948c24: 道後起餘者自地次第問超越三昧云何正受答 [show] (1 hit)
雜阿毘曇心論 (No. 1552) 0948c27 - 0949a23: 三摩提上下至第三者謂超越三昧正受時有漏初禪次第有漏第二禪現在前如是次第乃至非想非非想處然後次第還至初禪於此諸 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0719c26 - 0725a18: 熏皮熟隨意作物修禪者超越三昧也近遠超入近遠超出近遠超住是禪功徳最深故名頂禪於諸法門自在出入云云又九次第定善入 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0861c18 - 0868c29: 眼中云願智力者願智謂超越三昧超越三昧如止觀第九記身子僻教如止觀第五記滿願穢器者滿願此音富樓那彼稱如淨名中云無 [show] (2 hits)
觀音義疏記 (No. 1729) 0936a08 - 0941a22: 熏謂師子奮迅三昧修謂超越三昧今於四中但擧觀禪中三不引八背者以八背中無火名故蓋隨便也初云白骨流光者即九想中於第 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0039a15 - 0047c08: 城娑羅雙樹間逆順出入超越三昧於第四禪中入火光三昧燒身滅度唯留舍利爲人天福田身智倶滅入無餘涅槃是也疏若以人天爲 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0727b05 - 0734a08: 熏禪即師子奮迅修禪即超越三昧三空如前記自性等九者即地持所明九種大禪 [show] (1 hit)
起信論疏筆削記 (No. 1848) 0402c17 - 0403b08: 師子奮迅三昧四修禪即超越三昧也三出世間上上禪有九謂自性禪一切禪難禪一切門禪善人禪一切行禪除惱禪此世他世禪清淨 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0389a05 - 0390c25: 者是義不然彼大品經明超越三昧從滅定起入散心中故言此散而不障定今所論 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0479a17 - 0480a04: 一切處次第定師子奮迅超越三昧等處即是出世間禪門亦名滅法攝心一往據二乘禪門三以心爲禪門者若用智慧反觀心性則能通 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0480a15 - 0481b03: 故次明修禪修禪者即是超越三昧於諸禪中超越入出爲得無礙自在解脱故是以大品經云菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪波羅蜜除 [show] (3 hits)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0481b05 - 0482b08: 一切處次第定師子奮迅超越三昧四諦十六行十二因縁法縁四無量心三十七品三三昧乃至願智頂禪十一智三無漏根等諸無漏定 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0535b14 - 0535c26: 第定八師子奮迅三昧九超越三昧今此九種禪通説爲對治無漏及次第淺深之義皆如前第一卷中説今就此九種法門中即有二種對 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0540c08 - 0548c07: 子奮迅三昧即是熏禪四超越三昧即是修禪今釋第一觀禪即爲二意一先釋三番 [show] (10 hits)
六妙法門 (No. 1917) 0549b03 - 0549c18: 九次第定師子奮迅三昧超越三昧練禪十四變化心三明六通及八解脱得滅受想即入涅槃觀爲妙門意在此也五者還爲妙門者行者 [show] (1 hit)
諸法無諍三昧法門 (No. 1923) 0630c03 - 0632b19: 自在無礙爾時禪定轉名超越三昧修佛神通得佛智慧餘五波羅蜜亦復如是是少一波羅蜜不名五波羅蜜復次學禪定時修四念處於 [show] (1 hit)
法界次第初門 (No. 1925) 0679c04 - 0679c04: 超越三昧初門第三十二 [show] (1 hit)
法界次第初門 (No. 1925) 0679c06 - 0679c08: 菩薩依師子奮迅三昧入超越三昧所以名超越者能超過諸地自在入出故名超越 [show] (1 hit)
法界次第初門 (No. 1925) 0679c25 - 0680a11: 足前三種超入合爲六種超越三昧如來於此六三昧而入涅槃也齊此明三乘行行共禪竟也 [show] (1 hit)
法界次第初門 (No. 1925) 0687a28 - 0687b20: 諍三昧三三昧師子奮迅超越三昧乃至三明六通如是等禪皆是出世間禪亦名二乘共禪二出世間上上禪者謂自性等九種大禪首楞 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0721a17 - 0721c26: 捨入九次第定師子奮迅超越三昧願智頂禪六通四辨等也三慧者即是生滅四諦破身邊二見六十二見發眞無漏成十一智三無漏根 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.