大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "菩薩意" : Including related character :

356 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..12 --- [ keyword count ]


 

増一阿含經 (No. 0125) 0699a03 - 0699a10: 之人立於信地四者未發菩薩意使發菩薩心五者當授將來佛決若如來出現世時當爲此五事是故諸比丘當起慈心向於如來如是 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0703b13 - 0705b14: 於信地未發菩薩心令發菩薩意於其中間當受佛決此五因縁如來出現必當爲之今如來母在三十三天欲得聞法今如來在閻浮里 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0130b25 - 0130c27: 菩薩捨所念菩薩及智積菩薩意善住菩薩無極相菩薩慧光曜菩薩消強意菩薩能擁護菩薩至誠英菩薩蓮花界菩薩衆諸安菩薩聖 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0274c17 - 0276b09: 辟支佛乘衆生佛土彼諸菩薩意無善智有立如是願我等當於無聲聞辟支佛無集不善根無女人無地獄畜生餓鬼佛土中得成阿耨 [show] (2 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0278a13 - 0280a25: 業菩薩念資用得陀羅尼菩薩意資用以得意解菩薩至資用得覺至議菩薩念處資用得覺身受心法菩薩正捨資用得捨諸不善法修 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0354b25 - 0358a26: 希求善趣所謂隨順聽聞菩薩意趣大功徳聚百千萬衆邊際如空廣大之處國號無我王名最勝所行政事境内無偏福徳智慧圓滿無 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0373b29 - 0377a28: 智慧勝因造修往劫是處菩薩意地遍修無始遠劫佛法知見勝義根本應器受用刹塵自性本識攝藏如是修學善住止息影像遷變寂 [show] (1 hit)
佛説徳光太子經 (No. 0170) 0413a29 - 0413c12: 作治生想是爲自縛三者菩薩意不受法慧爲放逸行是爲自縛四者菩薩縛意住種姓是爲自縛是爲四事佛告頼吒和羅後當來世學 [show] (1 hit)
修行本起經 (No. 0184) 0469c28 - 0470a09: 不汚二女恭肅奉獻菩薩菩薩意念欲先沐浴然後受糜行詣流水側洗浴身形浴 [show] (1 hit)
佛説太子瑞應本起經 (No. 0185) 0477a21 - 0477b05: 名悦彼三名快觀使行壞菩薩意三女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠寶極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如琉璃珠不可得汚 [show] (1 hit)
佛説普曜經 (No. 0186) 0523c23 - 0523c23:   則發菩薩意 所住無能動   [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0561c27 - 0562b10: 時輸檀王密使内人觀察菩薩意之所向當速報我時迦毘羅城一切美女皆以瓔 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0757a22 - 0757b01: 分與菩薩供養菩薩隨於菩薩意所堪須供養之具生大歡喜最勝最妙心意熙怡遍滿其體不能自勝 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0760b17 - 0760b21: 石上安隱而坐王欲度量菩薩意故白菩薩言仁者今若不辭疲勞我欲諮問心内所疑唯願仁者爲我決斷即便問言仁者何也爲天爲 [show] (1 hit)
佛本行經 (No. 0193) 0072b17 - 0072b17:   視覺菩薩意 不動如太山   [show] (1 hit)
佛本行經 (No. 0193) 0076c27 - 0076c27: 魔王説是言 不能搖動菩薩意   [show] (1 hit)
佛本行經 (No. 0193) 0077b18 - 0077b18:   於菩薩意無増減 猶如螢火日爭明   [show] (1 hit)
佛本行經 (No. 0193) 0077c18 - 0077c18:  魔若干變來相恐 菩薩意定毛不動   [show] (1 hit)
佛説十二遊經 (No. 0195) 0146a06 - 0146c06: 常坐就他樹坐有天子知菩薩意答天言卿不知耶今者菩薩欲下生閻浮利觀何國可生唯白淨家可生於是諸天皆言今菩薩下生當 [show] (1 hit)
佛説興起行經 (No. 0197) 0173b02 - 0173c10: 薩口不可言而言報云何菩薩意不可念而念者菩薩後成佛時境内衆僧常不和合在在處處共相是非族姓子是爲菩薩心不可念而 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0749b24 - 0750a03: 恚若邪見此三不善是名菩薩意業麁重復次善現若菩薩摩訶薩所有慳貪破戒忿恚懈怠散亂惡慧之心亦名麁重復次善現若菩薩 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0001a08 - 0004b16: 菩薩不置遠菩薩懷日藏菩薩意不缺減菩薩現音聲菩薩哀雅威菩薩寶印手菩 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0011a23 - 0012c18: 不恐不畏佛告須菩提以菩薩意識法不可得不可見以是故不恐不畏菩薩當於諸法當作無所得無所見學行般若波羅蜜亦不見般 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0012c20 - 0013c22: 辟支佛意合亦不散是爲菩薩意性廣大而清淨舍利弗復問言意爲有耶言是意非意須菩提報言意無所念時有意無意寧可得可見 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0017a17 - 0018b12: 漚惒拘舍羅復次須菩提菩薩意應薩云若行觀五陰苦空非我觀五陰空無相無願觀五陰寂靜應無所得無所猗是爲菩薩行般若波 [show] (3 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0019c02 - 0020a14: 舍利弗問須菩提何等爲菩薩意無有與等者諸羅漢辟支佛所不能及者須菩提報言菩薩摩訶薩從初發意以來不見法有生滅亦不 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0020a16 - 0020c29: 十八法是爲菩薩摩訶衍菩薩意不近羅漢辟支佛地志但崇薩云若是爲菩薩行四等而爲羼波羅蜜菩薩行薩云若意無懈時是爲菩 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0022c07 - 0024c24: 何等爲惟逮波羅蜜佛言菩薩意應薩云若不廢五波羅蜜亦復立衆生於五波羅蜜而無所倚是爲菩薩惟逮波羅蜜須菩提白佛言何 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0027a14 - 0029b29: 佛言於婬妬無所生何謂菩薩意與泥洹等佛言菩薩不有一切諸法何謂菩薩棄 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0051b11 - 0054a27: 羅漢辟支佛各得其所發菩薩意者亦從是皆得諸菩薩徳是故拘翼若善男子善女人欲得見現在諸佛承事供養者當供養般若波羅 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.