大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "菩薩忍" : Including related character :

130 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0278a13 - 0280a25: 勸進菩薩戒資用得滿願菩薩忍資用得調心菩薩慧資用得知諸結使菩薩聞資用得阿僧祇辯菩薩福資用得饒益衆生菩薩智資用 [show] (1 hit)
佛説普曜經 (No. 0186) 0501b11 - 0501c26: 力士一時伏之何況斯等菩薩忍辱如須彌山過於鐵圍無能動者若以手持十方諸山須臾碎之如塵如灰何況凡夫今顯此力不足爲 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0117b09 - 0119c18: 亦是菩薩辟支佛慧亦是菩薩忍具足聲聞辟支佛道以道慧上菩薩位以薩云若慧除諸習緒以是故須菩提菩薩當遍具足諸道爾乃 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0365a28 - 0365b23: 瞋恚罵辱惡言加之是時菩薩忍辱不生瞋恚心是爲菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜世尊云何菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0390a10 - 0392b05: 諸須陀洹若智若斷是名菩薩忍斯陀含若智若斷是名菩薩忍阿那含若智若斷是名菩薩忍阿羅漢若智若斷是名菩薩忍辟支佛若 [show] (5 hits)
道行般若經 (No. 0224) 0428b16 - 0428c12: 菩提語舍利弗我亦不使菩薩忍是謙苦也行菩薩之道者菩薩自念我不録是謙苦行何以故菩薩心不當作是念言我忍謙苦心未曾 [show] (1 hit)
摩訶般若鈔經 (No. 0226) 0508b21 - 0511c13: 菩提語舍利弗我亦不使菩薩忍是勤苦行菩薩忍勤苦行是菩薩之道不自念我忍勤苦行何以故菩薩心不作是念便能爲不可計阿 [show] (2 hits)
佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經 (No. 0228) 0612b27 - 0612c16: 菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩忍辱福行而彼百分不及此一千分不及一百億倶胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0706b11 - 0708b03: 如因惡性瞋恚衆生成就菩薩忍波羅蜜因懶惰者成就菩薩毘梨耶波羅蜜因散 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0490c15 - 0490c15:     菩薩忍力如大地 悉能饒益諸衆生     [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0552a10 - 0552c06: 癡一切善根轉増明淨是菩薩忍辱心美妙心不壞心不動心不濁心不高下心一切所作不望報心他少有所作當生報心不諂曲心不 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0767c06 - 0769c10: 波羅蜜一切菩薩地一切菩薩忍一切菩薩陀羅尼一切菩薩三昧門一切菩薩通 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0781b29 - 0783b26: 爲家地菩薩所住爲家處菩薩忍法爲豪尊出生大願爲巨富具菩薩行爲順家法 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0188c04 - 0189a06: 斷所有善根轉更明淨此菩薩忍辱心柔和心諧順心悦美心不瞋心不動心不濁心無高下心不望報心報恩心不諂心不誑心無譣詖 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0419c14 - 0422b13: 住一切菩薩地已證一切菩薩忍已入一切菩薩位已蒙授與具足記已遊一切菩薩境已得一切佛神力・已蒙一切如來以一切智甘 [show] (2 hits)
十住經 (No. 0286) 0507a19 - 0508c06: 邪癡諸善根轉増明淨是菩薩忍辱心柔軟心美妙心不壞心不動心不濁心不高心不下心一切所作不望報心他少有作當生報心不 [show] (1 hit)
佛説如來興顯經 (No. 0291) 0605c24 - 0606a28: 是爲如來四大之慧爲諸菩薩忍衆恐懼殖不可議功徳之本至於一品諸天人民 [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0645a17 - 0645a27: 菩薩忍淨復有十事何謂爲十若人罵詈加以惡聲默而不應則忍清淨亦護衆生加以瓦石而打擲之刀杖加身受而不挍護彼我故設 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0809a18 - 0810c19: 住一切菩薩地已證一切菩薩忍已入一切菩薩位已蒙授與具足記已遊一切菩薩境已入菩薩解脱門已得一切佛神力已蒙十方一 [show] (1 hit)
佛説羅摩伽經 (No. 0294) 0869b03 - 0872a29: 知盡無盡性虚空智慧行菩薩忍以佛心智斷一切煩惱滅一切結習悉能荷負一切世間醜惡衆生如護眼目願一切衆生成就諸佛金 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 0966c25 - 0967a06: 亦不毀戒墜墮本位何謂菩薩忍而不起於忍退還爲凡夫行何謂菩薩精懃不懈復有慢怠從始積業何謂菩薩入定意法天雷震動心 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0263b10 - 0263b27: 足成滿忍法之相舍利子菩薩忍者無有瞋恚是菩薩忍無有忿懟是菩薩忍無諸怒害是菩薩忍不起怨諍是菩薩忍無諸煩惱是菩薩 [show] (23 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0579b16 - 0580a10: 心二者離縁覺心三者住菩薩忍四者不捨衆生是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者修空捨我 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0659c01 - 0660a03: 佛告族姓子何謂菩薩忍度無極所行清淨若罵詈者默而不報是口清淨若撾捶者受而不校是身清淨若瞋恚者哀而不慍是心清淨 [show] (2 hits)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0842b05 - 0843a20: 薩摩訶薩應當堅固安住菩薩忍辱波羅蜜多所謂應當了知不忿怒是名菩薩忍辱不損害是名菩薩忍辱無諍語是名菩薩忍辱不殺 [show] (17 hits)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0030b13 - 0031a01: 有大哀解脱不念自安諸菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者雖住居家地常有等心於是賢劫所度人民甚多勝餘出家菩 [show] (1 hit)
佛説須頼經 (No. 0328) 0055a17 - 0055b24: 樂從化諸不信令信罪福菩薩忍辱衆人樂從化諸瞋恚令無結恨菩薩精進衆人 [show] (1 hit)
佛説太子和休經 (No. 0344) 0155a12 - 0155a27: 爲我分別説之佛告太子菩薩忍辱不瞋怒者後世生爲人端正菩薩不婬妷不與女人交通者後世生不入女人腹中便於蓮華中化生 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0404c08 - 0405b26: 道佛言菩薩行如是爲應菩薩忍戒行菩薩以忍辱便得百八合道願便得百八本信入道便得百八出癡入慧便得百八歡喜還滅便得 [show] (1 hit)
大哀經 (No. 0398) 0419b10 - 0420a02: 果亦復照彼其行誠諦得菩薩忍亦復照彼其行誠諦成佛正覺亦復照彼是爲八 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.