大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "神通三昧" : Including related character : 神通三昧

88 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0309b14 - 0309b14: 菩提種子念念生 大智神通三昧起   [show] (1 hit)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0322c08 - 0323c29: 與藥悉令除差自在遊戲神通三昧發大悲願成熟衆生諸佛之法無不通達以是因縁即得名爲方便善巧波羅蜜多爲欲饒益諸衆生故 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0539a07 - 0539a20: 千人皆是一生補處遊戲神通三昧自在大願滿足入無礙慧獲諸法忍 具陀羅尼 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0012c20 - 0013c22: 三昧淨三昧處三昧不起神通三昧作上幢三昧菩薩欲得是諸三昧門及餘三昧者當學般若波羅蜜須菩提白佛言唯世尊菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0165a20 - 0166c29: 嚴淨三昧道場三昧超越神通三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得超挎出 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0232c22 - 0234a21: 三昧三分清淨三昧不退神通三昧出鉢三昧諸三昧幢相三昧欲得如是等諸三昧門當學般若波羅蜜復次世尊菩薩摩訶薩欲滿一切 [show] (1 hit)
佛説仁王般若波羅蜜經 (No. 0245) 0831a04 - 0831a16: 菩薩道十千女人現身得神通三昧善男子是般若波羅蜜有三世利益過去已説現在今説未來當説諦聽諦聽善思念之如法修行 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經 (No. 0246) 0841a10 - 0841a20: 時十千女人現轉女身得神通三昧無量天人得無生法忍無量阿修羅等成菩薩道恒河沙菩薩現身成佛 [show] (1 hit)
大乘理趣六波羅蜜多經 (No. 0261) 0906c10 - 0907a20: 海流三昧金剛峯三昧大神通三昧出生義三昧見無邊佛三昧憶持一切所聞三昧與刹那智三昧清淨無邊功徳三昧如是無量倶胝三 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0071b21 - 0071b21:   無數菩薩 神通三昧 設爲是等   [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0165b06 - 0169c11: 昧智甚微細菩薩大自在神通三昧智甚微細菩薩盡未來際廣大行住持三昧智甚微細菩薩出生無量差別三昧智甚微細菩薩出生一 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0200c07 - 0201a27: 於一一身有大勢力報得神通三昧自在隨有可化衆生之處示成正覺佛子菩薩如是入大乘會獲大神通放大光明入無礙法界知世界 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0215a06 - 0215c06: 訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧佛子此菩薩摩訶薩過於東方無數世界復過爾所世界微塵數世界於彼諸世界中入此三昧或刹那 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0278a16 - 0278c07: 菩薩摩訶薩得一切菩薩神通三昧我等皆與授記一生當得阿耨多羅三藐三菩提佛刹微塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心我等亦 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0314b21 - 0314b21:   神通三昧峯 大心安不動   [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0327b14 - 0329b26: 三昧知一切衆生差別智神通三昧大悲平等藏三昧一切佛入如來際三昧觀察一切如來解脱處師子頻申三昧菩薩以如是等不可説 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0348a05 - 0348a18: 觸火焔又得菩薩寂靜樂神通三昧善財白言甚奇聖者如是刀山及大火聚我身觸時安隱快樂時婆羅門告善財言善男子我唯得此菩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0671b08 - 0673c20: 那心以大願力出生一切神通三昧菩薩常於一切處正覺威力普遍三昧菩薩隨順 [show] (1 hit)
大方廣普賢所説經 (No. 0298) 0883a06 - 0884a24: 昧明照法界三昧具一切神通三昧了一切境界三昧現一切衆生身神通三昧知一 [show] (2 hits)
度諸佛境界智光嚴經 (No. 0302) 0916b15 - 0917b17: 切分別説三昧寂靜分別神通三昧首楞嚴三昧大深不量海水岸三昧得如是等無數百千億那由他三昧復得無邊佛身色衆具陀羅尼 [show] (1 hit)
大方廣入如來智徳不思議經 (No. 0304) 0927b22 - 0928a06: 三昧遊戲三昧出生一切神通三昧降魔三昧現一切色相三昧一切色最勝三昧觀身三昧具一切行三昧智燈三昧菩提光三昧樂説辯 [show] (2 hits)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 0994a22 - 0997a08: 五根五力七覺意八直行神通三昧諸度無極一一分別而無吾我蠲除闇冥使知大明建立慧智開化衆生棄諸重擔而無猶豫修奉禁戒 [show] (1 hit)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0111b15 - 0111c07: 已即時入一切法心自在神通三昧入此三昧已起神通力現於如上所説神變之事顯然明著皆悉現前如佛所言不増不減預斯會者靡 [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1085c10 - 1088b07: 王幢三昧師子頭三昧日神通三昧法護三昧廣三昧知業神通王三昧高三昧無上 [show] (4 hits)
大方廣十輪經 (No. 0410) 0683b08 - 0683b10: 生悉離憂愁於諸佛國入神通三昧亦能令彼一切衆生皆入神通三昧 [show] (2 hits)
未來星宿劫千佛名經 (No. 0448) 0388a21 - 0388b10: 僧祇劫生死重罪得諸佛神通三昧無礙辯才諸大法門陀羅尼門一切經書種種智慧隨宜説法皆勿生欺誑離於名利勿懷疾妬行六和 [show] (1 hit)
未來星宿劫千佛名經 (No. 0448) 0393c05 - 0393c22: 僧祇劫生死重罪得諸佛神通三昧無礙辯才諸大法門陀羅尼門一切經書種種智慧隨宜説法不自欺誑離於名利勿懷嫉妬行六和敬 [show] (1 hit)
月燈三昧經 (No. 0639) 0594a04 - 0594a04:   神通三昧中 任運無功用   [show] (1 hit)
不必定入定入印經 (No. 0645) 0699b26 - 0705c22: 菩薩一切皆得寂靜論義神通三昧遊首楞嚴勇伏三昧得深海水潮不過限三昧得 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0483b11 - 0484b08: 刹土諸佛灌頂得自在力神通三昧諸善知識佛子眷屬彼心意意識自心所現自性境界虚妄之想生死有海業愛無知如是等因悉以超 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.