大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "浄識" : Including related character : 淨識

406 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..14 --- [ keyword count ]


 

菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0363c28 - 0366a02: 淨誨示見聞調伏憍恣慢淨識不生自性邊際遷變止息是處流轉寂然盡止鬼界愚昧云何趣求増上縛因隨順染諍人趣鈍弱聖智 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0016b12 - 0018b04: 別無斷故行清淨故識清淨識清淨故行清淨何以故是行清淨與識清淨無二無二分無別無斷故識清淨故眼處清淨眼處清淨故 [show] (3 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0190b18 - 0191c01: 故行清淨行清淨故識清淨識清淨故眼處乃至意處清淨意處清淨故色處乃至法處清淨法處清淨故眼界乃至意界清淨意界清 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0304a25 - 0306b22: 淨故諸行淨諸行淨故識淨識淨故名色淨名色淨故六入淨六入淨故觸淨觸淨故受淨受淨故愛淨愛淨故取淨取淨故有淨有淨 [show] (1 hit)
道行般若經 (No. 0224) 0442a08 - 0442a20: 若亦清淨是故薩芸若清淨識亦清淨薩芸若清淨識亦清淨等無異今不斷前前不斷後故無壞以是故前爲不斷 [show] (2 hits)
仁王護國般若波羅蜜多經 (No. 0246) 0838b27 - 0838c30: 淨各自能爲無量無數染淨識本從初刹那不可説劫乃至金剛終一刹那有不可説不可説識生諸有情色心二法色名色蘊心名四 [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0647a20 - 0647a26: 擇智慧發天眼明本宿清淨識於往古所可遊居修諸神通觀衆生原盡一切漏發起正慧是爲菩薩興神通句 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 0981a23 - 0984b01: 無住止亦無窠窟慧爲清淨識無所猗所以然者由無想念慧無有限用力方便 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0617b27 - 0623a21: 跋陀羅波梨汝當知此不淨識如是跋陀羅波梨如彼鬼形在人身中而無有色此識受善不善果報如彼鬼神汝應當如是知見爾時 [show] (1 hit)
佛説須頼經 (No. 0328) 0054a13 - 0054a13:   直信清淨識者強 節如知止聞不忘   [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0100a02 - 0100a02:  我淨衆生淨 智淨識亦淨   [show] (1 hit)
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讃 (No. 0413) 0790c29 - 0790c29:  耳識縁於聲 清淨識三種   [show] (1 hit)
持人菩薩經 (No. 0481) 0630b11 - 0631b29: 成故曰識無所成眼以清淨識之本相因行所趣故曰所見雖習眼識故曰無界所以者何眼不求斯我得眼識及與不得了之色識無 [show] (1 hit)
佛説阿闍世王經 (No. 0626) 0399a05 - 0404c29: 生死識亦無有垢亦無有淨識者自然本無本無自然故曰識諸法一切無有垢無有淨諸法自然本無本無自然故曰諸法其心亦不 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0421a06 - 0424a20: 復如是識無染汚亦無所淨識之自然爲無本故無本自然則曰識矣王當了之一切諸法無有染汚亦無所淨諸法自然爲無本故無 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0021a13 - 0021b26: 又時衆生計身清淨有清淨識計身不清淨有不清淨識於中分別淨身識不淨身識是謂三法清淨瓔珞憶本所造有爲身無爲身過 [show] (2 hits)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0022a06 - 0024c16: 不染識亦無音響故名清淨識或時有識著香不染識或時有識不著香不染識一一分別不失法識或時有識著味不染識或時有識 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0042c11 - 0042c27: 有識無識分別種姓此清淨識此非清淨識我相好成就彼相好不成就悉能觀了而無所有是謂菩薩摩訶薩有識無識分別時節覩 [show] (2 hits)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0102c29 - 0105b02: 求境界亦無所有是謂清淨識神無爲非眼界所覩方欲慇懃知其巣窟是謂不淨一切諸法不見受入方欲求覓諸道出生於中不惑 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0575c01 - 0575c01:   本淨識亦爾 爲水波不現   [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0678b05 - 0679a15: 相所謂生心識受心識染淨識内外及彼二彼行利益一切衆生眞如智苦集滅道有爲無爲常無常苦集不異自性業有爲相一切人 [show] (1 hit)
解深密經 (No. 0676) 0688b07 - 0688c05: 世間善根所起最極自在淨識爲相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍藥叉健達縛阿素洛掲路茶緊捺洛牟呼洛伽人非人等 [show] (1 hit)
佛説佛地經 (No. 0680) 0720b26 - 0720c16: 世間善根所起最極自在淨識爲相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經 (No. 0842) 0914b19 - 0915a01: 根清淨根清淨故眼識清淨識清淨故聞塵清淨聞清淨故耳根清淨根清淨故耳識清淨識清淨故覺塵清淨如是乃至鼻舌身意亦 [show] (2 hits)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0274b01 - 0274b01:  心爲阿頼耶 與淨識爲本   [show] (1 hit)
佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地眞言儀軌 (No. 0906) 0913c18 - 0914b11: 識也今第四加阿摩無垢淨識當爲九重心月輪義也出悉地根莖從足至腰化身入悉地枝葉從臍至心報身成就悉地從心至頂法 [show] (1 hit)
九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經 (No. 0933) 0079b26 - 0079c24: 言世尊無量壽國在九品淨識三摩地是即諸佛境界如來所居三世諸佛從是成正覺具足三明増長福慧其九品境界上品上生眞 [show] (2 hits)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0728b20 - 0730c23: 一者於遍計所執性者向淨識性中微覺智起則是慧用遍計所執於慧用照寂 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0748a08 - 0752a04: 來清淨菩薩持重戒者於淨識性實無所得於實無所得之心菩薩持戒不見於相不見顛倒不見菩提不見實性名爲最勝實性毘尼 [show] (1 hit)
根本説一切有部百一羯磨 (No. 1453) 0500a05 - 0500a05:  屏問對衆問 長淨識罪疑   [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.