大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "根本法輪" : Including related character :

87 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

法華玄論 (No. 1720) 0365a26 - 0371c09: 成故説是經也復次欲説根本法輪故説是經根本法輪者謂三世諸佛出世爲一大事因縁即説一乘之道但根縁未堪故於一説三即以 [show] (3 hits)
法華玄論 (No. 1720) 0382b05 - 0388c13: 奪究竟圓滿望前諸教謂根本法輪所以明根本法輪者三世諸佛出世唯應爲菩薩直説究竟之因圓滿之果菩薩行此因故直趣佛果故 [show] (3 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0466b22 - 0482b10: 教門就文爲二初頌一乘根本法輪次頌三乘支末法輪東方諸佛既有此二教將彼 [show] (13 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0482b18 - 0497b27: 實謂雙開也初之雙説謂根本法輪次之雙覆謂支末之教後之雙開謂收末歸本此之三門非但釋迦一化總攝一切諸佛教門法華結會 [show] (3 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0499a06 - 0511b06: 三種法輪知第一寂滅謂根本法輪以方便力故謂枝末法輪則從本起末其實爲佛 [show] (3 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0531a01 - 0531c12: 三種法輪初明隱實謂隱根本法輪次明起權謂枝末法輪三明用權意即收末歸本合中但合初二句下別有合等賜大車故此中不合直 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0568a06 - 0578a23: 世諸佛有三種法輪一者根本法輪謂一乘教也二支末法輪於一説三三收末歸本謂攝三歸一爲顯三輪故立三譬三者上譬喩品破本 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0578b06 - 0582c12: 者領如來三種法輪初領根本法輪次領枝末法輪後領攝末歸本法輪也譬如有人者即下根之流也至親友家者昔有大乘之機感説大 [show] (1 hit)
法華遊意 (No. 1722) 0633c13 - 0634b12: 種請二時者初請説一乘根本法輪後請説三乘枝末之教酬亦二時者自昔已來受請説三乘之教今方得酬其請説一乘根本法輪是故 [show] (2 hits)
法華遊意 (No. 1722) 0634b13 - 0636c02: 故説此經言三種者一者根本法輪二者枝末之教三者攝末歸本根本法輪者謂佛初成道花嚴之會純爲菩薩開一因一果法門謂根本 [show] (3 hits)
法華遊意 (No. 1722) 0643c27 - 0645a05: 二如上説也言三教者謂根本法輪・枝末之教及攝末歸本亦如前説也言四教者方便品偈文明於四教謂四調柔一以人天乘調柔令 [show] (1 hit)
法華玄賛義決 (No. 1724) 0857a01 - 0859c03: 二時酬亦兩種初請一説根本法輪故今受請與昔爲異如方便品及智度論初卷説之三者欲明三世諸佛權實二智相資成故説於此經 [show] (3 hits)
法華宗要 (No. 1725) 0874c01 - 0875c17: 三種法輪何者爲三一者根本法輪二枝末法輪三者攝末歸本法輪根本法輪者謂佛初成道花嚴之會□爲菩薩廣開一因一果法門謂 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0110c19 - 0112a01: 師立三種教爲三法輪一根本法輪即華嚴經最初所説二枝末法輪即小乘等於後所説三攝末歸本法輪即法華經四十年後説迴三入 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0503c10 - 0509b18: 説即皆信受入如來慧即根本法輪二除先修習學小乘者即枝末法輪三我今亦令得聞是經入於佛慧即攝末歸本法輪此判全約化儀 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0880c08 - 0887b21: 生之本源罄諸佛之淵海根本法輪之内更處其心生在金輪種中復爲嫡子妙中之妙玄中之玄並居凡類之心少功而能速證安得自欺 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0001a25 - 0009c27: 本意但取包含而已謂此根本法輪之内何法而不備未有一事一理而不極一因一果而不備五周因果則五十二位之昭彰九會玄文則 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0015b12 - 0017a13: 多縁以斯經乃諸佛所證根本法輪諸教標準此方西域無不仰遵而聖后所翻文詞富博賢首將解大願不終方至第十九經奄然歸寂苑 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0017a21 - 0020c26: 引此立三種法輪第一名根本法輪第二名枝末法輪第三名攝末歸本法輪文中便引便釋三節具也疏斯則法華亦指此經以爲本矣者 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0039a15 - 0047c08: 以義隔成於三輪此師以根本法輪是華嚴經始成正覺頓宣説故其枝末法輪是以根本化之不得便於一佛乘分別説三爲枝末者即指 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0126b08 - 0132c04: 義理於一佛乘分別説三根本法輪攝彼眷屬故云攝群經爲眷屬何必將彼爲此流通此中有序不用彼序何獨用彼爲此流通疏故依遠 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0734c26 - 0734c29: 立三種教者謂三法輪一根本法輪即華嚴經最初説二枝末法輪即三乘等於後所説三攝末歸本法輪即法華經四十年後説迴三入一 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經中卷卷大意略叙 (No. 1740) 1011b15 - 1011b23: 寫之志者華嚴經者一代根本法輪直顯如來之内證依之一度觸耳者永離生死之苦報通玄居士者華嚴之祖師講經之協佛意故從口 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0058c14 - 0074c24: 輪之義從初至師子吼是根本法輪若如來隨彼下是支末法輪即是大乘下是攝末 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0005b18 - 0013a11: 及釋迦一化凡有三輪一根本法輪謂一乘教也二枝末法輪之教衆生不堪聞一故 [show] (1 hit)
中觀論疏 (No. 1824) 0013a16 - 0020a14: 義即具三輪令知佛法即根本法輪先於聲聞法中説十二因縁謂枝末法輪後爲説 [show] (1 hit)
止觀義例 (No. 1913) 0453b27 - 0459a07: 妨近代判教多以華嚴爲根本法輪以法華爲枝末法輪唯天台大師靈鷲親承大蘇 [show] (1 hit)
萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵録 (No. 2004) 0248a08 - 0248b06: 草而作香高低嶽涜共轉根本法輪大小鱗毛普現色身三昧劬尸羅長者覩三尺而無盡無邊身菩薩窮上界而有餘無一時不現無一處 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0599b05 - 0605a15: 盡成願海高低嶽涜共轉根本法輪大小鱗毛普現色身三昧是以從體起用用自遍 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0658c06 - 0660a04: 生之本原罄諸佛之淵海根本法輪之内更處其心生在金輪種中復爲嫡子妙中之妙玄中之玄並居凡類之心小功而能速證安得自欺 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.