大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "最後身菩薩" : Including related character :

88 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0265a13 - 0270a04: 復非未曾有於如是處住最後身菩薩所行苦行入是禪捨心行縛離於身行滅口行喘 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0542b17 - 0542c23: 族成就六十四種功徳者最後身菩薩當生其家何等名爲六十四徳一者國土寛廣種姓眞正二者衆所宗仰三者不生雜姓四者人相端嚴 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0543c25 - 0545a27: 超過數量兜率天宮各有最後身菩薩將欲下生無量諸天恭敬圍遶皆悉演説將沒之 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0550a25 - 0550b19: 甘露之味惟除十地究竟最後身菩薩方能食耳諸比丘菩薩以何善根而感斯味由昔長夜行菩薩道時能以醫藥救濟病苦所有欲願皆令 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0551a26 - 0551a26:     惟除最後身菩薩 方能致斯甘露食     [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0563a13 - 0563b27: 生皆不能知唯除如來及最後身菩薩方能解爾頞順那言太子云何能解極微塵數菩薩答言凡七極微塵成一阿耨塵七阿耨塵成一都致 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0565c04 - 0565c07: 佛告諸比丘一切最後身菩薩將欲出家法爾有十方無邊阿僧祇世界諸佛如來神通之力令其宮内鼓樂絃歌出微妙音勸請菩薩而説偈 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0409b14 - 0411b14: 尊爲初發意菩薩畢定爲最後身菩薩畢定佛言初發意菩薩亦畢定阿惟越致菩薩亦畢定後身菩薩亦畢定世尊畢定菩薩墮惡道中生不 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0618c16 - 0621a23: 不可壞法界大法雲雨爲最後身菩薩雨如來密教菩薩娯樂自在大法雲雨爲一生補處菩薩雨清淨普照大法雲雨爲得記菩薩雨如來莊 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0268a24 - 0270c11: 大法雨名法界無差別爲最後身菩薩雨大法雨名菩薩遊戲如來祕密教爲一生所繋菩薩雨大法雨名清淨普光明爲灌頂菩薩雨大法雨 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0310c27 - 0313b28: 佛法故現處王宮是爲十最後身菩薩如是示現處王宮已然後出家佛子菩薩摩訶薩以十事故示現出家何等爲十所謂爲厭居家故示現 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0413c09 - 0417b15: 爲菩薩母善男子有無量最後身菩薩於此世界種種方便示現受生我皆爲母善男子如此世界賢劫之中過去世時拘留孫佛拘那含牟尼 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0706b26 - 0707c25: 極微塵數世界其中所有最後身菩薩食我食已皆詣最勝菩提道場降伏魔軍成等正覺南西北方四維上下所有一世界乃至不可説不可 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0802a12 - 0802c09: 子乃往古世過不思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數爾時有劫名爲淨光世界名須彌徳雖有諸山五趣雜居然其國土無諸穢惡衆寶 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0104a01 - 0104c13: 脇生時大地震動舍利弗最後身菩薩摩訶薩有如是瑞相舍利弗譬如比丘具諸神足入宮殿内猶處虚空住諸威儀皆無障礙彼後身菩薩 [show] (1 hit)
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 (No. 0353) 0220a09 - 0220c07: 住地世尊阿羅漢辟支佛最後身菩薩爲無明住地之所覆障故於彼彼法不知不覺以不知見故所應斷者不斷不究竟以不斷故名有餘過 [show] (1 hit)
集一切福徳三昧經 (No. 0382) 0989b28 - 0994a02: 世界不動無壞衆生無惱最後身菩薩始初生時則便具有如是力目連十初生菩薩力 [show] (1 hit)
大乘百福相經 (No. 0661) 0328c25 - 0329b01: 無量無邊億百千倍成一最後身菩薩福徳之量 [show] (1 hit)
大乘百福相經 (No. 0661) 0329b02 - 0329c23: 文殊師利如是最後身菩薩及十方盡虚空界一切衆生卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是等衆生皆悉成就最後 [show] (2 hits)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0750b09 - 0750b22: 復次憍尸迦如最後身菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時自然能辯如是方便解釋問難證菩提已普爲世間住大慈心以佛眼觀見諸大惡邪 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0712c20 - 0713b14: 尊爲初發意菩薩畢定爲最後身菩薩畢定佛言初發意菩薩亦畢定阿鞞跋致菩薩亦畢定最後身菩薩亦畢定世尊畢定菩薩墮惡道中生 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0155a08 - 0158a11: 答此力不共一切有情唯最後身菩薩得有如最初説菩薩力量極爲減少尚爲難得況第二説第三説等餘有情類而得有耶然此賢劫世界 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0627a25 - 0628a04: 答化生最勝問若爾何故最後身菩薩不受化生答二出世時不和合故謂劫初時人受 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0863a11 - 0864a13: 前菩薩有説第四入胎是最後身菩薩謂從覩史多天歿下生淨飯王宮時第三入胎是一生所繋菩薩謂當從贍部洲歿生覩史多天時第二 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0264b21 - 0265b17: 死除欝單越人兜率天上最後身菩薩如是等衆生皆是中有般涅槃耶婆蹉經復云何 [show] (1 hit)
雜阿毘曇心論 (No. 1552) 0887b14 - 0887c27: 夭唯除欝單越及兜率天最後身菩薩及無想天問以何等故此諸法説行答 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0026b01 - 0027a12: 長者子耶舍鳩磨羅時婆最後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若爾何故契經中言大徳何等有情所 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論本頌 (No. 1560) 0318c18 - 0318c18:     父母病法師 最後身菩薩     [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0404b14 - 0405c01: 長者子耶舍鳩磨羅時彼最後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若爾何故契經中言大徳何等有情所 [show] (1 hit)
入大乘論 (No. 1634) 0044a04 - 0044b08: 八住菩薩以盡結使云何最後身菩薩生羅睺羅答曰誠如所言若最後身菩薩有實欲者乃至無佛可得況羅睺羅問曰云何無佛答曰若毀 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.