大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "寶幢如來" : Including related character : 寳幢如來 寶幢如来 寳幢如来 宝幢如來 宝幢如来

64 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0484c02 - 0484c02:     寶幢如來離疑惑 諸吉祥中最第一     [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0174c06 - 0177b07: 示一切正法藏寶阿僧祇寶幢如來幢相迴然高出阿僧祇寶賢大智賢像具足清淨 [show] (1 hit)
大方廣華嚴經不思議佛境界分 (No. 0300) 0907c09 - 0908b22: 切義成如來無量壽如來寶幢如來阿閦鞞如來鞞盧遮那如來寶月如來寶日如來等於彼廣大信樂尊重復應起想是此如來深生尊重 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0138b22 - 0138c28: 一一受持過二萬劫復値寶幢如來隨轉法輪教化成熟無量衆生趣於阿耨多羅三藐三菩提寶幢如來刹土清淨無諸聲聞唯有一生補 [show] (3 hits)
稱讃淨土佛攝受經 (No. 0367) 0350b06 - 0350b13: 來大光如來光焔如來大寶幢如來放光如來如是等佛如殑伽沙住在西方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞 [show] (1 hit)
五千五百佛名神呪除障滅罪經 (No. 0443) 0320b11 - 0320b21: 無奢摩他幢如來 南無寶幢如來 南無大寶幢如來 南無無垢幢如來 南無世間幢如來 南無帝釋幢如來 南無焔幢如來 [show] (2 hits)
五千五百佛名神呪除障滅罪經 (No. 0443) 0320b22 - 0320c04: 羅最勝意幢如來 南無寶幢如來 南無善化法界音幢如來 南無廣波若智功徳幢如來 南無熾幢如來 南無最勝法幢如來 [show] (1 hit)
五千五百佛名神呪除障滅罪經 (No. 0443) 0343b09 - 0343b18:  南無毘盧遮如來南無寶幢如來 南無除疑如來 南無除疑惑如來 南無師子畏如來 南無心行如來南無大熾光如來 南無 [show] (1 hit)
五千五百佛名神呪除障滅罪經 (No. 0443) 0350c07 - 0350c11:  南無王天如來 南無寶幢如來 南無善住意如來 南無甘露天如來 南無聖者華如來 南無不祭祀得如來 南無大相如來 [show] (1 hit)
未來星宿劫千佛名經 (No. 0448) 0392c15 - 0392c19: 無寶幢如來 南無寶輪輞佛 南無天帝幢佛 南無栴檀香佛 南無善聚光蓮丹軍華部丹剖體佛 南無無量名稱徳光佛 南無 [show] (1 hit)
未來星宿劫千佛名經 (No. 0448) 0392c20 - 0392c24: 佛南無無垢慧佛 南無寶幢如來 南無在寶如來 南無施無威佛 南無雜華如來 [show] (1 hit)
佛説大乘不思議神通境界經 (No. 0843) 0928a22 - 0928a24: 如來寶上如來寶明如來寶幢如來寶照明如來 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經 (No. 0848) 0036c01 - 0036c16: 殊勝悦意之果於彼東方寶幢如來南方開敷華王如來北方鼓音如來西方無量壽如來東南方普賢菩薩東北方觀自在菩薩西南方妙 [show] (1 hit)
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 (No. 0850) 0084b26 - 0084c14: 殊勝悦意之果於彼東方寶幢如來南方開敷華王如來彼西方無量壽如來於彼北方鼓音如來彼東南方普賢菩薩東北方觀自在菩薩 [show] (1 hit)
大毘盧遮那經廣大儀軌 (No. 0851) 0106c20 - 0106c20:    轉成如來身 號寶幢如來     [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽 (No. 0853) 0151c06 - 0151c21: 殊勝悦意之果於八葉上寶幢如來開敷華王如來無量壽如來鼓音如來普賢妙吉祥觀音慈氏尊一切蕊中佛菩薩母六波羅蜜三昧眷 [show] (1 hit)
胎藏金剛教法名號 (No. 0864B) 0203b08 - 0203b08: 東方寶幢如來名福聚金剛 [show] (1 hit)
一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 (No. 0889) 0556b06 - 0556b11: 剛手彼人當得阿閦如來寶幢如來無量光如來不空成就如來加持覆護由如世人愛護其子 [show] (1 hit)
菩提場所説一字頂輪王經 (No. 0950) 0215a27 - 0215b06: 來名寶火曾爲人身時及寶幢如來光明自在王如來如是等無量如來皆得成就觀自在菩薩不動歩超越菩薩曼殊室利菩薩如是等無 [show] (1 hit)
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經 (No. 1037) 0021a06 - 0021a17: 即見東方阿閦如來南方寶幢如來西方無量壽如來北方天鼓音王如來見四如來十方無量如來身廣大威徳承於諸佛大悲願力久住 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0733b09 - 0733c29: 袈裟幢世界有佛號袈裟寶幢如來與諸菩薩同共作聲聞中出家何故今得微塵數諸佛出現來作證明我等大會實亦難信是時釋迦牟 [show] (2 hits)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0855b16 - 0855c16: 聚印普遍光明彼右邊安寶幢如來坐寶山上作説法相於彼佛身出種種光焔作青緑紅色普遍光明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂印轉法輪 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0875b07 - 0875c02: 數如來最上之説佛世尊寶幢如來内心最上祕密一切吉祥法諸佛讃歎能施一切衆生無畏滅一切罪令一切衆生所願圓滿云何世尊 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0875c03 - 0875c19: 我此大輪一字明是一切寶幢如來内心最上祕密能於彼佛像前以猛利心不生疑 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0875c24 - 0876a09: 塗香一切擁護我於一切寶幢如來處得彼娑陵捺囉王佛無量壽佛努鉢囉娑賀佛妙眼佛妙幢佛花王佛蘇閉那多佛路迦牟尼佛金光 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0877c05 - 0877c11: 尊號最上牟尼最上第一寶幢如來於中而住彼持誦者得住彼中決定無疑 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0888c01 - 0890b06: 法王調御丈夫二足世尊寶幢如來轉法輪相圓光晃耀周遍莊嚴於佛前左面畫聖 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0892a06 - 0894a09: 量光如來應正等覺乃至寶幢如來應正等覺如是歸命頂禮三遍然後持誦一字眞言云何彼聖衆彼無量壽智決定王如來應正等覺説 [show] (1 hit)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0732c17 - 0733c27: 名曰善光彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺摩那婆彼佛何故名曰寶幢以其生時即於頂上放大光明大光出時其世界中無一衆生 [show] (5 hits)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0733c28 - 0734b18: 法中無有缺減然皆由彼寶幢如來過二十佛刹見有衆生堪爲法器又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴故爲敷演三教法藏摩 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.