大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來智" : Including related character : 如来智

1710 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..57 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0014a20 - 0014a20:   觀如來智慧 猶闇覩錠鐐   [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0158c28 - 0158c28:   比於如來智 十六不及一 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0167c22 - 0167c22:  十六之一分 以除如來智   [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0187c13 - 0187c26: 正覺爲彼記説是名第二如來智力若有來問如來禪定・解脱・三昧・正受・智力如如來禪定解脱三昧正受爲彼記説若有來問 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0399c22 - 0399c22:   諦視如來智慧力 猶如猛火炎熾盛   [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0657b05 - 0658a04: 聲亦不可法則如來梵音如來智慧辯才不可思議非世間人民之所能及如是佛境界不可思議如是比丘有此四處不可思議非是常 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0749b28 - 0750c04: 不可量也諸童子白佛言如來智慧力者何者是乎世尊告曰我昔亦有弟子名舍利弗智慧之中最爲第一如大海水縱横八萬四千由 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0811a29 - 0812b13: 之智無畏力具皆悉成就如來智無有量如來能觀過去無限無量不可計事皆悉 [show] (1 hit)
佛説力士移山經 (No. 0135) 0858a14 - 0858c19: 充溢三千大千世界不比如來智慧之力百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比 [show] (2 hits)
佛説菩薩本行經 (No. 0155) 0119c09 - 0120c26: 施與衆生以此功徳當得如來智慧之眼當爲一切而作正導大王雖無太子故得爲王若使國土無有人民爲誰作王使諸人民衆病悉 [show] (2 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0256b16 - 0257a14: 子喜如來無盡智積寶光如來智無垢如來智珊瑚如來二師子稱如來通徳王如來法華雨如來光踊高如來法踊王無垢如來香自在 [show] (10 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0259c16 - 0260b07: 如來憍陳如如來師子歩如來智幢如來佛聲如來最勝如來開化如來饒益如來 [show] (2 hits)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0300c22 - 0300c29: 成阿耨多羅三藐三菩提如來智[show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0363c28 - 0366a02: 生類清淨戒法圓滿無盡如來智力廣大圓滿説眞實法邊際無盡云何運載佛爲善友無漏善業十種圓滿菩薩施行莊嚴尊者護國本 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0598a13 - 0598a13:   如來智慧光 滅盡於三垢   [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0657a01 - 0657a16: 劫念百千億諸佛智慧而如來智無有障礙何以故如來以具諸佛智慧度彼岸故阿難如來一食訖已或住一劫或減一劫欲住多少隨 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0659b12 - 0659b12:   如是如來智 不思議佛行   [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0659b23 - 0659b25: 爾時世尊告阿難言如來智慧具足了知是故知見無障無礙如來欲作境界寛狹念諸佛智分齊少多隨意皆得 [show] (1 hit)
佛所行讃 (No. 0192) 0045a07 - 0045a07:   生死久虚渇 如來智慧母   [show] (1 hit)
佛所行讃 (No. 0192) 0051c29 - 0051c29:   如來智慧日 大覺爲照明   [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0910b22 - 0912b18: 智自然人智一切智智及如來智無有是處具壽善現復白佛言菩薩爲以諸法無生於佛菩提得受記不不爾善現世尊若爾菩薩云何 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0988b13 - 0988b27: 爾時世尊復依一切如來智印持一切佛祕密法門如來之相爲諸菩薩宣説般若波羅蜜多一切如來住持智印甚深理趣金剛法門謂 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1055c07 - 1056b02: 發金剛喩定永盡諸漏證如來智是故當知第四靜慮於諸菩薩摩訶薩衆有大恩徳能令菩薩摩訶薩衆最初趣入正性離生證會眞如 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1067c14 - 1068a09: 實性故名般若波羅蜜多如來智慧尚不可得況得般若波羅蜜多善勇猛般若者謂解諸法及知諸法故名般若善勇猛云何般若解知 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1089c27 - 1090b10: 復次舍利子如是所説如來智境甚深法要若欲宣説分別開示助伴甚少此中助伴唯有見諦趣大菩提諸聲聞等及已不退轉菩薩摩 [show] (1 hit)
大明度經 (No. 0225) 0505c25 - 0507c23: 士且聽諸經法本端悉等如來智慧無所罣礙如幻無形如風本端不可計明度亦然一切我所悉斷本本淨明度亦本淨譬如野馬像人 [show] (1 hit)
小品般若波羅蜜經 (No. 0227) 0571b23 - 0572c16: 上智大智自然智一切智如來智無有是處世尊一切法無生以是得受阿耨多羅三藐三菩提記不不也須菩提世尊今云何名爲得受 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728c18 - 0728c25: 無有如相可名爲如亦無如來智能知於如何以故如來及智無二相故空爲如來但有名字我當云何謂是如來佛告文殊師利汝疑如 [show] (1 hit)
佛説遍照般若波羅蜜經 (No. 0242) 0781c15 - 0781c21: 金剛智受三界灌頂一切如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種種變化大明平等智慧此大毘盧遮那常住三世平等一切如來金 [show] (1 hit)
大樂金剛不空眞實三麼耶經 (No. 0243) 0785a11 - 0785a22: 時薄伽梵得一切如來智印如來復説一切如來智印加持般若理趣所謂持一切如來身印即爲一切如來身持一切如來語印即得一 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.