大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來所證" : Including related character : 如来所證 如來所証 如来所証

111 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0953a09 - 0954a01: 不證聲聞獨覺乘果勤求如來所證解脱不捨菩薩一切道行善男子是名菩薩自所行道曼殊室利時精進力從彼如來聞説菩薩所行境 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0967a04 - 0968a14: 若無不可得故復次大徳如來所證微妙智慧説名菩提成就菩提故名爲佛菩提空故佛亦是空由此佛名是空増語時舍利子便白佛言 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1003b17 - 1003b25: 也世尊不也善逝何以故如來所證諸法皆空如來能證諸法亦空空中都無欲所欲故佛言如是如汝所説如來觀見一切法空故善法中 [show] (1 hit)
佛説能斷金剛般若波羅蜜多經 (No. 0239) 0773c08 - 0773c19: 妙生如來所證法及所説法此即非實非妄妙生若菩薩心住於事而行布施如人入闇則無所見若不住事而行布施如人有目日光明照 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0812b19 - 0812c03: 業不能宣説何以故隨佛如來所證菩提亦然如是爲諸衆生起大悲心隨如是菩提即如是大悲舍利子云何如來得證菩提如來無根本 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0294c08 - 0295b16: 不驚不怖作是思惟謂諸如來所證菩提所住境界成熟有情皆無邊量於彼法中我不能知諸佛證知我應當知是名菩薩得不驚怖願云 [show] (1 hit)
佛説不増不減經 (No. 0668) 0466b08 - 0466c09: 離如實空見故不如實知如來所證初發心故不如實知修集無量菩提功徳行故不如實知如來所得無量法故不如實知如來無量力故 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0541c02 - 0541c24: 身内證法謂彼過去諸佛如來所證得法我亦如是證得不増不減自身内證諸境界行離言語分別相離二種字故大慧何者本住法大慧 [show] (1 hit)
大乘入楞伽經 (No. 0672) 0619b06 - 0619b18: 是常如來亦常大慧諸佛如來所證法性法住法位如來出世若不出世常住不易在於一切二乘外道所得法中非是空無然非凡愚之所 [show] (1 hit)
大乘密嚴經 (No. 0681) 0741a23 - 0741a23:   如來所證法 隨見而轉依   [show] (1 hit)
大乘密嚴經 (No. 0682) 0768c23 - 0768c23:   如來所證法 隨見而轉依   [show] (1 hit)
無字寶篋經 (No. 0828) 0871b08 - 0871b12: 所除滅者何者一法而是如來所證覺者 [show] (1 hit)
無字寶篋經 (No. 0828) 0871c16 - 0871c19: 如汝所問何者一法而是如來所證覺者善男子無有一法如來所覺善男子於法無覺是如來覺善男子一切法不生而如來證覺一切法 [show] (1 hit)
無字寶篋經 (No. 0828) 0871c20 - 0871c29: 之也一切法廣博嚴藏是如來所證善男子以何義故説廣博嚴藏善男子所有世間出世間智等彼從何生若彼智以眞實觀正觀察時般 [show] (1 hit)
大乘遍照光明藏無字法門經 (No. 0830) 0875a18 - 0875a25: 於諸法中無覺無證此是如來所證所覺善男子一切諸法本無有法如來覺證一切諸法本無有滅如來覺證一切諸法性離二邊如來覺 [show] (1 hit)
大方廣師子吼經 (No. 0836) 0890c08 - 0891c11: 説如實義我等今者惟悕如來所證之法不悕餘法我等大衆咸無疑惑爾時世尊再三觀覽一切大會作如是言我爲悲愍一切世間利益 [show] (1 hit)
佛説發菩提心破諸魔經 (No. 0838) 0898c01 - 0898c29: 種種相而聲聞縁覺及彼如來所證涅盤無種種相 [show] (1 hit)
大毘盧遮那佛説要略念誦經 (No. 0849) 0062b13 - 0062b13:   如來所證功徳聚 皆悉迴向大菩提   [show] (1 hit)
佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885) 0509a07 - 0509a07:   二手互相授 如來所證明   [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0541c22 - 0541c22:   如來所證最寂靜 清淨無垢妙光明   [show] (1 hit)
金剛般若波羅蜜經論 (No. 1511) 0791b12 - 0791b23: 義一切法眞如體故彼法如來所證是故言一切法佛法彼處色等相不住故彼一切色等諸法非法如是諸法非法即是諸法法以無彼法 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0819c13 - 0820a16: 故唯言如來所説法不言如來所證法也即答云有言説者即成證義等明若不證者不能説故明知今道如來所説法者已知有證也如經 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0847b24 - 0848b04: 有眞如菩提萬徳具足爲如來所證故云不妄語也此雙結上有得無得二種經文也是故如來説一切法皆是佛法者偏成上是故所得阿 [show] (1 hit)
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 (No. 1513) 0879c12 - 0879c20: 皆無妄謬故曰如來經云如來所證法及所説法此即非實非妄者此有何意答曰 [show] (1 hit)
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 (No. 1513) 0884b14 - 0884b18: 非諸如來所證圓寂是其造作有爲自性望其造作復不是異雖現涅槃而是其化示同生死利益有情欲顯如來無住涅槃生死涅槃兩皆 [show] (1 hit)
金剛般若波羅蜜經破取著不壤假名論 (No. 1515) 0892a26 - 0892c06: 城等非城等有名爲異如如來所證非虚妄有不誑性故名不異如是故所言未嘗虚妄云何知然佛已淨除一切障故有證及教可辨明故 [show] (1 hit)
妙法蓮華經憂波提舍 (No. 1519) 0004b28 - 0004c28: 難見難覺難知難解難入如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛 [show] (1 hit)
妙法蓮華經憂波提舍 (No. 1519) 0005a10 - 0005b09: 甚深謂大菩提大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提故云何甚深一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深言智慧者謂一切種一切 [show] (1 hit)
妙法蓮華經論憂波提舍 (No. 1520) 0014a14 - 0014b12: 難見難覺難知難解難入如來所證一切聲聞辟支佛所不能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億那由他佛於 [show] (1 hit)
妙法蓮華經論憂波提舍 (No. 1520) 0014b13 - 0014c06: 者謂大菩提故大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提故又甚深者一切聲聞辟支佛所不能知故智慧者謂一切種一切智智義故如 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.