大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "頂三昧" : Including related character :

123 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0247c26 - 0248a21: 安於雙手第三金剛寶潅頂三昧也對普賢寶冠繒綵潅金剛寶等者明藏本作金剛寶牙宋譯經亦同明本兩經倶云以金剛寶英潅菩 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0248a22 - 0248b26: 昧故以金剛安自心是潅頂三昧故以金剛摩尼安潅頂處各各標相也潅頂處者 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0248b27 - 0248c13: 菩薩之照徹也文 上潅頂三昧是佛自證自證已滿則現菩提智光遍照法界利益衆生故稱云大威光藏品疏釋日天云世人謂日爲 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0261b16 - 0261c06: 頂雙手此第三金剛法潅頂三昧對普賢寶冠繒綵空藏金剛寶等故云法身非必三身中之法身是西方法部潅頂故云法身潅頂此是 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0274b09 - 0274c22: 授與雙手者第三羯磨潅頂三昧也前空藏章云授與金剛寶潅頂觀音章云授與一切如來法身潅頂准此等文當云以一切如來羯磨 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0341a25 - 0341b09: 等功徳法門即是南方潅頂三昧與此印相應則得佛潅頂理趣釋空藏章云以金剛寶鬘自繋其首説一切潅頂三昧寶心即是也 金 [show] (2 hits)
三十卷教王經文次第 (No. 2226) 0372b07 - 0372b07: 説一切如來寶鬘潅頂三昧[show] (1 hit)
三十卷教王經文次第 (No. 2226) 0379c07 - 0379c14: 故獲得無上悉地勝妙潅頂三昧解脱總持神通等已自足下出過下方三十二殑伽沙數極微塵量等世界至一世界於彼界佛前説一 [show] (1 hit)
金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228) 0487b04 - 0487c03: 法印外縛忍願針交金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力針交竝是染義後愛染 [show] (1 hit)
金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228) 0499c10 - 0499c25: 二尊法一金剛手内作灌頂三昧耶護摩灌頂護摩事業護摩神線茅環二吽迦羅同金剛手六法内灌頂法文云金剛阿闍梨教授諸弟 [show] (1 hit)
菩提場經略義釋 (No. 2230) 0535b26 - 0536c15: 明矣故舊譯本題云五佛頂三昧陀羅尼經五佛頂者法身體也三昧者定應身也陀羅尼者慧報身也表三法一體以爲經名矣以下眞 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0716b18 - 0716b19: 頂之三昧耶故云一切灌頂三昧耶寶心也 [show] (1 hit)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0259c10 - 0259c16: 王般若下卷云從習忍至頂三昧皆 名爲伏唯佛願解云云此文契大頓悟 義也 無量義經云生死煩惱一時斷壞 昇於菩薩第 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0806x02 - 0806x02:  Footnote  可入之仁王經略疏釋至頂三昧皆名爲伏云從初至終皆悉未除一念取品已未斷惑未盡故皆名爲伏又一云以因對果金剛心内猶 [show] (1 hit)
菩薩圓頓授戒灌頂記 (No. 2383) 0787c07 - 0788a04: 仁王經説灌頂三昧又説第十地云灌頂菩薩四禪王乃至一轉妙覺常湛然云云又經云第十三灌頂開士文疏天台云十三灌頂者於 [show] (1 hit)
觀中院撰定事業灌頂具足支分 (No. 2393) 0234a03 - 0234a03: 五灌頂三昧耶戒一卷 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0482b22 - 0483b02: 相涅槃佛性皆入一字佛頂三昧耶門所説云云又義決毘盧遮那有五翻中第四亦名佛母也故知般若佛母亦是毘盧遮那之異名也 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0865b14 - 0865c11: 退轉職位故此部殊名灌頂三昧地智也又法界性智者理上智冥合故名智也次蓮花部者即自性清淨蓮花爲三形是表一切衆生身 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0062a13 - 0062a23: 一切如來最上大轉輪王頂三昧即於眉間放一大光普遍十方其中衆生遇斯光者靡不欽悦其光遍已還至佛所圍繞三匝入如來頂 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0323a06 - 0323b10: 寶鬘自繋其首説一切灌頂三昧耶寶心者怛覽字者具四字表四種理趣行門多 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0400b21 - 0400c16: 法印外縛忍願針交金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力針交並是染義後愛染王品即是此品作業分此名金剛王頂中最勝名金剛 [show] (1 hit)
了因決 (No. 2414) 0169c03 - 0169c03: 灌頂三昧耶戒一卷 [show] (1 hit)
傳受集 (No. 2482) 0256b19 - 0256b21: 潅頂三昧耶戒高座大a ja ri拜成戌亥角辰巳向拜其間密念拜得高座加持護身等如常 [show] (1 hit)
祕藏金寶鈔 (No. 2485) 0354a22 - 0354b08: 法印外縛忍願針交金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力針交並是染義云云 不言此印用眞言 [show] (1 hit)
幸心鈔 (No. 2498) 0723b01 - 0723b01: 五色糸事 潅頂三昧耶戒事 [show] (1 hit)
幸心鈔 (No. 2498) 0730c05 - 0730c06:   潅頂三昧耶戒作法事建長二十二十五於極樂坊光賢遂之諸事略義云云 [show] (1 hit)
四卷 (No. 2500) 0787a29 - 0787b04: 東寺結縁潅頂三昧耶戒作法 大阿闍梨潅頂堂來南角自輿下正面之東次間入高座之東迴入西北角之正面次間如法三度向高 [show] (1 hit)
薄草子口決 (No. 2535) 0270b15 - 0271a02: 中印外縛忍願交立金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力交立并又染義故此經疏云此眞言是金剛部中金剛愛密號故眞言云摩賀 [show] (1 hit)
仁王般若實相論卷第二 (No. 2744) 0160c20 - 0165a25: 見覺明佛見理周盡四從頂三昧至不見不覺釋上第二見理未周五從唯佛頓解 [show] (2 hits)
淨名經關中釋抄 (No. 2778) 0528b24 - 0529b22: 使爾仁王亦云從習忍至頂三昧皆名爲伏一切煩惱唯佛頓解不名爲信漸之伏者准此十地灌頂上云是伏二乘斷惑豈使所餘皆習 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.