大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛拳菩薩" : Including related character :

107 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大樂經顯義抄 (No. 2239) 0621c02 - 0621c06: 觀自在菩薩虚空藏菩薩金剛拳菩薩文殊師利菩薩纔發心轉法輪菩薩虚空庫菩薩摧一切魔菩薩與如是等大菩薩衆恭敬圍繞而爲説 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0621c07 - 0621c12: 也次列名所謂金剛手至金剛拳菩薩摩訶薩者是也後總結威儀也就此列名中則有八大菩薩即是如次依大日如來月輪震兌離欠巽坤 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0623b11 - 0623c12: 莊嚴句者述云其十所謂金剛拳菩薩能以菩提覺華起供養雲海亦以方便授與衆生作功徳利以花是眷事遂以名之故持花以爲其契云 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0625b08 - 0626b08: 菩薩生中即滿足第十六金剛拳菩薩位時方成就法佛之金剛不壞身云也此中以十 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0630b28 - 0631a09: 下明身口二密相也是中金剛拳菩薩名爲薄伽梵也得一切智印如來者是約果地得名也亦名不空成就佛是也就明理趣義中亦爲三初 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0639c10 - 0640b11: 者讃歎現生證入第十六金剛拳菩薩位也是若約一途説者當究竟妙覺位也三業者悉成金剛不懷身湛然靜寂常住不動義也此次有吽 [show] (1 hit)
理趣釋重釋記 (No. 2240) 0642b26 - 0642c01: 金剛拳菩薩摩訶薩 釋云在遍照世尊左月輪表一切如來三祕密在金剛拳掌由眞言行菩薩以入輪壇得潅頂者得聞如來三業密教修 [show] (1 hit)
理趣釋重釋記 (No. 2240) 0644c07 - 0645a07: 作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩最後身便成毘盧遮那眞也解云一切法平等者大經云一切法平等性謂眞如理也金剛三摩地者大 [show] (1 hit)
理趣釋重釋記 (No. 2240) 0650a14 - 0650a20: 威儀兼賛語密功能此是金剛拳菩薩儀軌 已上金剛拳理趣會品 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0675b25 - 0676a20: 訶薩虚空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩同心生轉法輪菩薩摩訶薩誐誐那巘惹菩薩摩訶薩降諸魔菩薩摩訶薩 [show] (4 hits)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0677c06 - 0677c17: 金剛拳菩薩者理趣疏云金剛拳者拳者破壞撃碎之能發起堅固智慧之拳撃破生死煩惱業等如以金剛拳撃碎諸物因以名也文此釋全 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0680b02 - 0680c07: 弓菩薩金剛善哉菩薩○金剛拳菩薩如是等十六菩薩摩訶薩一一各有一億那庾多百千菩薩以爲眷屬復有四金剛天女其名曰金剛燒 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0717c28 - 0718a05: 之有二義一義云是中央金剛拳菩薩也中央拳該攝四方徳故云得一切身口意金剛性身業口護意牙金剛性拳也一義云非中央金剛拳 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0718b01 - 0718b02: 自眞實心者指金剛拳菩薩云自金剛拳自説此心眞言故云自眞實心也 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0745a19 - 0745b07: 薩位成大日身初段釋云金剛拳菩薩最後身便成毘盧舍那身也云云 當段云得於 [show] (1 hit)
圓密二教名目 (No. 2373) 0432a23 - 0432a24: 會名普賢瑜伽説普賢等金剛拳菩薩及外金剛部菩薩修行人無時無方不依世間禁戒以  菩提心爲先無爲戒爲本 於普賢普薩宮 [show] (1 hit)
胎藏界虚心記 (No. 2385) 0012a25 - 0012b06: 薩埵菩薩持金剛鋒菩薩金剛拳菩薩忿怒月靨菩薩無垢持金剛金剛牢持菩薩忿怒持金剛無邊超越菩薩金剛鎖菩薩持金剛菩薩住無 [show] (1 hit)
金剛界淨地記 (No. 2386) 0030c17 - 0031b26: 力度於智定度背上此名金剛拳菩薩三摩地也已上北四 [show] (1 hit)
胎藏界大法對受記 (No. 2390) 0080b04 - 0080b10: 上説同海説也別記云次金剛拳菩薩亦名金剛槌菩薩内縛申竪二空竝樹二臂至頂右邊而作怒毆之勢正僧正説内縛舒上二羽於左耳 [show] (1 hit)
胎藏界大法對受記 (No. 2390) 0080b12 - 0080b28: 意大徳説同但云大師記金剛拳菩薩次云一切奉教金剛内縛是也一切無別印金剛用普印眞言用一切金剛眞言也金剛部有七種通印 [show] (1 hit)
金剛界大法對受記 (No. 2391) 0154b21 - 0154c02: 二拳面相合眞實云次觀金剛拳菩薩行者作想我是金剛拳我能示現諸衆生前我是能解脱金剛縛者我身之色諸佛菩薩衆生十方世界 [show] (1 hit)
金剛界大法對受記 (No. 2391) 0154c04 - 0154c16: 外院供養行者從此北方金剛拳菩薩觀起入東北角金剛嬉戲菩薩觀門作想我是金剛嬉戲我今能與十方世界諸佛菩薩衆生喜樂仰金 [show] (1 hit)
金剛界大法對受記 (No. 2391) 0164c25 - 0165a03: 屈進力度於智定背上名金剛拳菩薩三摩地契教王經云大指小指間頭指屈其上 [show] (1 hit)
金剛三密抄 (No. 2400) 0690a22 - 0690a27: 力度於智定度背上此名金剛拳菩薩三摩契  軌云薩嚩悉地 [show] (1 hit)
西曼荼羅抄 (No. 2402) 0783a12 - 0783b08: 荼羅法次説金剛藏等至金剛拳菩薩及外金剛部説般若理趣一一尊具説四種曼荼羅云云第十三會名大三昧耶眞實瑜伽於金剛界曼 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0898a21 - 0898b14: 王也初品之中金剛持者金剛拳菩薩也又大金剛位者初金剛乃至普賢位者後身位歟 唵摩訶囉誐云云根本明也印内縛二火交立如 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0315b12 - 0316b14: 薩右畫金剛鈎菩薩左畫金剛拳菩薩右畫金剛甲菩薩左畫金剛鎖菩薩右畫金剛舞菩薩左畫金剛牙菩薩右畫忿怒月厭王并左畫金剛 [show] (1 hit)
總持抄 (No. 2412) 0061b21 - 0061c14: 金剛輪轉法輪菩薩不動金剛拳菩薩八大菩薩自性輪身八大明王教令輪身也 於此曼荼羅種種口決有之謂七曜於一切衆生作障難 [show] (1 hit)
了因決 (No. 2414) 0148b18 - 0148b20: 覺知自成金剛薩埵乃至金剛拳菩薩等必定不疑何況隨分結印誦明不 [show] (1 hit)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0466b23 - 0467b14: 作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩最後方便成毘盧遮那身也云云文云成就決定 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.