大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "論者" : Including related character : 論者

3617 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..100....121 --- [ keyword count ]


 

諸法最上王經 (No. 0824) 0865b10 - 0866a08: 諸使者諸入圓者斷諸諍論者前際已來不詐善者非句眞出者多種百千相應者智慧讃歎令世間愛及安樂者與第一義門者無過 [show] (2 hits)
一字佛頂輪王經 (No. 0951) 0238b07 - 0239a07: 名大呪王名藥名大藥名論者名大論者名上名無上名白名演白者名丈夫名説丈夫名娑伽羅名大娑伽羅名海名大海名法水住 [show] (2 hits)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0896a15 - 0896b06: 搵酥蜜酪作護摩與一切論者論議得勝或沒囉憾弭藥酥和盛銅器中誦眞言直至一萬然後自喫得於一切論者中得勝若有嗔怒 [show] (2 hits)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0897b11 - 0898a16: 貴若得像振動即於一切論者中得爲最上又能了知世間一切義論若不得如上成就者當於一切持誦法中得力若以濕沈香木爲 [show] (2 hits)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0061b18 - 0061c04: 者無怕怖者不愛相打諍論者能忍辱者足智惠者無病者有福徳者如是之人等速成就法若愛作罪者於此法中不得成就 [show] (1 hit)
摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌 (No. 1246) 0221a01 - 0221a05: 神鬼也若欲廣誦諸藏經論者即呼誦使者 [show] (1 hit)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0685c10 - 0686b04: 又諸法師不應諍論夫諍論者即是無明煩惱根本是故法師應勤精進速滅無明亦勸他離毘舍佉是諸法師要先具備如上功徳然 [show] (1 hit)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0687a28 - 0687b20: 當説法時衆中有人起諍論者法師應教念彼智力陀羅尼句滅彼魔事 [show] (1 hit)
龍樹五明論 (No. 1420) 0967b05 - 0967b21: 論曰若世人得此論者當著好淨處家有此文即有千萬巧神來護之若人當作諸工巧一切事物好淨治一室一心誦呪作之即成就 [show] (2 hits)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0100a07 - 0100a15: 如是説若比丘尼隨世俗論者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅二百七竟 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0133a03 - 0133a07: 自恣若白停已有還發此論者犯波逸提 [show] (1 hit)
五分比丘尼戒本 (No. 1423) 0209b18 - 0212b13: 逸提 若比丘尼隨世俗論者波逸提二百一十 諸大姉已説二百一十波逸提法今問諸大姉是中清淨不第二第三亦如是説是 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0235c18 - 0237a23: 九部若比丘言我捨此經論者是名捨戒若言我捨過去未來經論者是不名捨戒得偸蘭罪若不稱過去未來直言捨經論者是名捨 [show] (6 hits)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0340a26 - 0340c26: 住羯磨是名作羯磨如法論者説非常非斷是名如法論阿毘曇者九部修多羅 [show] (3 hits)
四分律 (No. 1428) 0806c10 - 0809c02: 間若有沙門釋子能與我論者來時舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以此事往白佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡 [show] (2 hits)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0503c19 - 0510b09: 法問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌口説三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也 [show] (1 hit)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0514b22 - 0515b03: 三寶更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨無所違故先雖捨佛 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0671a16 - 0672a17: 所至城邑興大論場諸來論者皆被挫折壞其車輿懷慚而歸或以灰瓶打其頭上如教射處烏鳥散飛或有繒蓋幢幡遠近迎接咸稱 [show] (3 hits)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0682b25 - 0682b28: 帝釋聲明經心悟解諸外論者並皆摧伏如世尊説 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0761b18 - 0762a29: 如是由此法手苾芻共他論者許期往赴而故食言令彼論師屡勞往返諸外道輩聞斯事已各生嫌賤君等應知釋子沙門故心妄語 [show] (3 hits)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0856c11 - 0856c16: 如上衆謂佛弟子如法評論者謂是如法單白白二白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授者有苾芻不語知而去釋罪同前 [show] (1 hit)
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶 (No. 1443) 0993b20 - 0993b26: 如上衆謂佛弟子如法評論者謂是如法單白白二白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授者有尼不語知而去釋罪同前此 [show] (1 hit)
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶 (No. 1443) 1001c02 - 1002a01: 是念若有婆羅門閑四明論者我以此女當與爲妻其婆羅門童子漸漸遊行至此聚落詣大婆羅門處學四明論無不通達婆羅門念 [show] (2 hits)
根本説一切有部毘奈耶出家事 (No. 1444) 1023a05 - 1023c04: 家便自要期我若不解此論者終不剪爪爪既漸長時人皆號長爪梵志于時舍利與底沙婆羅門歡娯欲樂時有淨天久種善根當受 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0378b04 - 0379a17: 若言樹生多聞大智能撃論者汝等默然令彼言論若不能者彼可默然汝答即説婆羅門言樹生多智能與喬答摩而爲論難我等且 [show] (1 hit)
根本説一切有部尼陀那目得迦 (No. 1452) 0438a20 - 0438b14: 苾芻有解經者解律者解論者犯衆教罪彼向衆中陳説其事有餘人見便作是言此等大徳是妙階道彼由造罪到如是處餘苾芻等 [show] (1 hit)
根本説一切有部尼陀那目得迦 (No. 1452) 0438b18 - 0438c13: 人世尊告曰解經解律解論者此等應免時六衆苾芻纔讀誦得兩三品經遂便自説我是持經者我亦合免知僧事人以縁白佛佛言 [show] (2 hits)
根本説一切有部百一羯磨 (No. 1453) 0483a18 - 0483b09: 聞有苾芻是鬪諍者是評論者或復無慚懈怠之類欲至於此其人於彼欲何所 [show] (3 hits)
根本説一切有部百一羯磨 (No. 1453) 0486c14 - 0487b11: 諸苾芻輩是鬪諍者是評論者彼便數數擧衆諍事常令僧伽不安樂住能令諍競展轉増長諸苾芻以縁白佛佛言汝諸苾芻應與半 [show] (1 hit)
根本説一切有部百一羯磨 (No. 1453) 0498b21 - 0498c28: 許非遮今時若作俗生譏論者此是不淨即不應行何者是耶且如聖方諸處時人貴賤皆噉擯榔藤葉白灰香物相雜以爲美味此若 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.