大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "維摩詰" :

955 hits : 1..2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ..32 --- [ keyword count ]


 

維摩經略疏 (No. 1778) 0671c09 - 0676a17: 何觀於衆生故有問也 維摩詰言下二淨名答文爲三一約如幻等十譬觀衆生世諦二約如第五大等五譬觀衆生眞諦三約如無色 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0676a27 - 0678b04: 智照不同以義銷釋 時維摩詰下此是品之大段第四明天女室内現身與舍利弗論義顯觀衆生徹三諦理住不思議文爲七一天女 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0713c23 - 0727a23: 經二呉朝支謙譯兩卷名維摩詰説不思議法門經三西晋竺法護翻一卷名維摩 [show] (2 hits)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0797b24 - 0808a07: 前文阿難中釋生公云非維摩詰則是持世也亦可魔自作之耳五魔捨女俛仰者 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0853b18 - 0854b08: 一維摩詰不思議解脱本者謂不二法門所以然者由體不二之道故有無二之智 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0863b01 - 0863b27: 即淨名等是也故云一名維摩詰經二名不可思議解脱法門此一多一雙也衆經雖多立名所由略明十義問華嚴一部何故文無立名 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0864b05 - 0864b24: 開爲二名謂人爲一名即維摩詰所説經法爲一名謂不思議解脱法門 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0864b28 - 0865a21: 業不可思議故人法雙題維摩詰者擧人辨其意業次云所説明其口業次云不可思議解脱敍其身業問何故身業獨云不思議答以後 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0867c21 - 0868b21: 斯稱問此經凡有二名一維摩詰二不思議何故別有不思議品而無別維摩品耶又此經名不思議經別有不思議品衆經何故不爾如 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0875c17 - 0876b22: 故以二智爲宗又此經名維摩詰經以菩薩爲教主正以二智名爲菩薩方便實慧不同凡夫實慧方便簡非小道又方便實慧名爲菩薩 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0910a03 - 0915c27: 歸無五分大小六考同異維摩詰不思議解脱本者謂不二門也由體不二之道故 [show] (4 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0931b16 - 0935b15: 長者此第二標其位也名維摩詰第三出其名也已曾供養無量諸佛第四歎其徳也羅什云此品序淨名徳非集經者意其智慧辨才世 [show] (5 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0935b23 - 0948c24: 疾二遣使慰問爾時長者維摩詰自念寢疾于床自念寢疾者自傷念疾也夫有身 [show] (36 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0949a06 - 0954c21: 是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾此初命也所以前命彌勒者以其是補處大士又當於此土成佛從勝至劣如弟子之次第也彌勒 [show] (22 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0954c23 - 0961c07: 時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾此初命也文殊師利白佛言世尊彼上人者難爲酬對此第二次明受命就文爲三一問疾前事二 [show] (10 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0961c09 - 0964c25: 賓身子念坐而發教長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者爲法來耶求床坐耶此則淨名將辨無求之道故因詰之所以然者須坐 [show] (11 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0965a06 - 0970c20: 問次答爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生文殊所以問者上不思議無方妙用蓋是化衆生之法聽者謂有衆生之可化是 [show] (6 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0970c22 - 0975a23: 二問答爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道所以作斯問者大士欲度衆生衆生之相已顯欲求佛道佛道之義未彰是故問 [show] (5 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0975a25 - 0978b06: 二之理更無淺深也爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂説之所以淨名不自説而命衆人説者上賓主問 [show] (3 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0978b14 - 0982a18: 弟子自有乞食法故也時維摩詰知其意而語言佛説八解脱仁者受行豈欲食而 [show] (22 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0982a20 - 0985c22: 因縁所以問佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬園遶發意欲來故先指 [show] (7 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0985c24 - 0988c17: 父前問次答爾時世尊問維摩詰汝欲見如來爲以何等觀如來乎下佛問淨名凡有三義一者經初已來佛身光耀音時時衆但取人相 [show] (12 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0990c01 - 0991b22: 名斯經佛告阿難是經名維摩詰所説經亦名不思議解脱法門如是受持下第四命侍者受持前命次頂受旨三問名四答題佛説是經 [show] (2 hits)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 0993b06 - 1003a12: 品云居士是疾何所因起維摩詰言從癡有愛即我病生又以一切衆生病故是故 [show] (9 hits)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1006b07 - 1007c05: 九百萬菩薩與飯倶來入維摩詰舍又爲長者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍此皆後與無垢稱倶來入無垢稱衆二妙喜世界衆 [show] (2 hits)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1049b03 - 1049b14: 在其中不須釋妨舊云時維摩詰即入三昧何嘗不入今始入也示相今入二亦無妨難 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1106b29 - 1106c05: 理後自答以彰事舊云問維摩詰無問佛文下佛自陳又無問處極成乖角初中有二初推問後問彼此初也鶖子問事從何處來故佛自 [show] (1 hit)
金光明經玄義拾遺記 (No. 1784) 0012b14 - 0017c10: 教爲別名行理爲通名如維摩詰所説經等説既是教所説經即行理也或以理爲別名教爲通名如寶篋經等實相如寶此經如篋教含 [show] (1 hit)
金光明經文句 (No. 1785) 0050c23 - 0052c28: 女從事皆令發菩提心如維摩詰若入後宮後宮中尊化正宮女先以欲鉤牽後令 [show] (1 hit)
金光明最勝王經疏 (No. 1788) 0282b11 - 0282b20: 得既皆假有凡亦應得如維摩詰以眞如門令一切皆得記此以因縁門難應皆作佛」經答言仁以何意而作是説 賛曰爲通有三初 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.