大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法王子住" :

57 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0446a23 - 0446b06: 佛子何等是菩薩摩訶薩法王子住此菩薩善解十種法何等爲十所謂善解衆生趣善解諸煩惱善解諸習氣善解方便智善解分別無量 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0208a05 - 0208b03: 如是一切諸有所作乃至法王子住善慧地菩薩皆不能知佛子此法雲地菩薩所有境界略説如是若廣説者假使無量百千阿僧祇劫亦 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0886a29 - 0888b20: 眞住佛子復云何名菩薩法王子住佛子此法王子住菩薩有十種法皆能了知何等爲十謂能知一切衆生所生之處能知一切衆生煩惱 [show] (5 hits)
佛説首楞嚴三昧經 (No. 0642) 0642a26 - 0643b03: 有法佛告諸天文殊師利法王子住首楞嚴三昧能作如是希有難事菩薩住此三昧爲作信行而不隨他信亦作法行而於法相轉於法輪 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0142a25 - 0142b08: 住形成出胎親爲佛子名法王子住表以成人如國大王以諸國事分委太子彼刹利王世子長成陳列灌頂名灌頂住 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞本業經 (No. 1485) 1011b08 - 1011b23: 秦言童眞住必阿羅秦言法王子住流止迦秦言灌頂住度伽阿秦言歡喜行度安爾秦言饒益行度只羅秦言無瞋恨行度和差秦言無盡 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞本業經 (No. 1485) 1017a23 - 1017b13: 教中生解當紹佛位故名法王子住佛子從上九觀空得無生心最上故名灌頂住 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0349a06 - 0349b18: 住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住位内王名銅寶瓔珞 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0387b09 - 0387b22: 住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住解云舊來相傳十住二種一者別相十住如瓔珞經發心住等二者通相十住謂信心等以爲 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0496b18 - 0496b25: 佛三業行矣從此第九明法王子住 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0496b26 - 0496c02: 説妙合所宜紹嗣法王名法王子住方便等者方便演説皆善巧故善能調伏諸衆生故如經説云法王軌度法王觀察法王宴寢法王讃歎 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0091b10 - 0097b21: 次別三我豈能下結第九法王子住菩薩位婆羅門名方便命入菩薩無盡法門有三初勸教趣入二時善財下依教進入三答言下正入證 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0462c15 - 0463a05: 第九法王子住中 初擧法勸修中國名進求者反道之相人皆背捨既成順用故令進求又在反道之位不宜怠慢故以爲名依天竺本名 [show] (1 hit)
華嚴經文義綱目 (No. 1734) 0500b03 - 0501c07: 住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住 第四會中説十行法一歡喜行二饒益行三無恚恨行四無盡行五離癡亂行六善現行七 [show] (1 hit)
大華嚴經略策 (No. 1737) 0705b05 - 0706a09: 住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住文義宏深備於本會言十行者一歡喜行二饒益行三無違逆行四無屈橈行五離癡亂行六 [show] (1 hit)
新譯華嚴經七處九會頌釋章 (No. 1738) 0714b07 - 0715a02: 住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住釋此住名大分爲二初總後別初總名者菩薩在此創安其心於六度等行未殊勝但得住名 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0784a24 - 0784c11: 九爲法師位十住第九爲法王子住如善財童子善知識十住中第九住法師位中作勝熱婆羅門示入外道五熱炙身上刀山入火聚等此 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0786c20 - 0786c21: 第九主林神是法王子住主力波羅蜜明説法如林廣多覆蔭故是法師位也 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0831b12 - 0831b27: 名者以此位是力波羅蜜法王子住處善説法故名無上慧二明世界名者所以世界名那羅陀華那羅者此云人也陀云爲持爲此華香潔 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0832a04 - 0834a21: 可以思之得見其意第九法王子住對治説法不自在障令自在故即如善財見勝熱 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0908b11 - 0908b14: 第九地行同十住中第九法王子住毎與五位中第九位並同法師位善知衆法故名善慧地 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0964a03 - 0964a15: 勝盛火炎熱故此是第九法王子住得法自在明第九力波羅蜜法力自在示同外道五熱炙身引接邪徒令歸正智明得智同邪接諸邪見 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0964a16 - 0964b26: 自差別約表法中刀山是法王子住中力波羅蜜智慧爲體成修行者達生死苦難但見法界性解脱須得無有怖畏堪力用自在火焔是金 [show] (3 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0983a20 - 0983c18: 向主大法師位同十住中法王子住十地中第九妙善慧地有大法門饒益衆生故故城名有門問曰何故此位見大天神爲明第九無縛無 [show] (1 hit)
略釋新華嚴經修行次第決疑論 (No. 1741) 1029c20 - 1030a15: 第九法王子住以力波羅蜜爲主餘九爲伴於此南方者從前昇進入後位故南義如前有一聚落名伊沙那者此云長直以此法王子法師 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0318a06 - 0318b12: 絶名法王子十住菩薩名法王子住何以故次紹佛位故何況其人過去佛也但示爲菩薩堪繼法王故放鉢經云釋迦佛言我今得佛是文 [show] (1 hit)
首楞嚴義疏注經 (No. 1799) 0928b14 - 0928b23: 智已獲如來自在力 九法王子住 [show] (1 hit)
首楞嚴義疏注經 (No. 1799) 0928b24 - 0928b26: 形成出胎親爲佛子名法王子住 十身具足故曰形成出因顯果故云出胎堪任繼嗣紹隆佛法名法王子 十灌頂住 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0760a02 - 0761c07: 住心得安立成童眞行九法王子住學法王十法當成法王十灌頂住如王太子堪受王位行漸勝故初發心住由見佛相好尊重難遇或覩 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0746b16 - 0747b18: 住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住住分之始於大菩提起意趣求名初發心住善修自利利他之道淨治住處名治地住修護煩 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.