大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "夜叉女" :

131 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經 (No. 0262) 0049b15 - 0049c04: 悉來聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0183b26 - 0183c15: 悉來聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0373a22 - 0375b19: 出毘沙門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲出大樹緊那羅王善慧摩睺羅伽王大速疾力迦樓羅王羅睺阿脩羅王閻羅法王及其子其 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0745a18 - 0745c20: 興毘沙門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲出興大樹緊那羅王緊那羅子緊那羅女相似身雲出興妙智摩睺羅伽王摩睺羅伽子摩睺 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0779c29 - 0780b08: 所有欲界諸天采女龍女夜叉女乾闥婆等及諸世主一切采女皆生歡喜各持種種諸供養具向畢洛叉樹恭敬而立十者十方所有一 [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0005c10 - 0005c10:     彼有百千夜叉女 無慚大惡唯食人     [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0005c11 - 0005c11:     商客不識夜叉女 見此端正生愛心     [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0544c21 - 0545a09: 及無量阿僧祇天女龍女夜叉女乾闥婆女阿修羅女迦樓羅女緊那羅女摩睺羅伽女乃至薜茘多毘舍遮鳩槃茶等一切諸女聞此寶 [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0580c06 - 0581a11: 惡明呪若有行此呪者諸夜叉女夜叉父母夜叉男女夜叉夫婦并其眷屬若羅叉羅叉女乃至龍龍女鳩槃茶鳩槃茶女顛病鬼瘧病鬼 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0564c27 - 0565a12: 天天女若龍龍女若夜叉夜叉女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女浮多浮多女鳩槃荼鳩槃 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0565a17 - 0565b01: 若天女若龍若龍女夜叉夜叉女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女乾闥婆乾闥婆女浮多浮 [show] (1 hit)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0567a26 - 0567b05: 子左手持鼠嚢兩邊有四夜叉女身貌端正衆寶裝嚴降一切寶雨化佛滿空如是依法觀想欲求財寶不久遍地現大財寶得大富貴復 [show] (1 hit)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0571c08 - 0571c19: 藥書所鉤者名乃至龍女夜叉女及那羅延天大自在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想持誦鉤召之法終不得成若依此教法持 [show] (1 hit)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0572a19 - 0572b01: 修羅及阿修羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若持誦一倶胝能降諸魔及善作一切成就法若復有人毀謗阿闍梨及毀謗大乘經典及 [show] (1 hit)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0574a20 - 0574a22: 照金剛如來復入訶利帝夜叉女善作歡喜衆成就金剛三摩地出此定已説訶利帝夜叉女眞言曰 [show] (2 hits)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0574a26 - 0574b02: 爾時世尊説此訶利帝大夜叉女眞言已告諸衆言此眞言能令諸夜叉女等爲持誦者作一切成就時持誦者作此法時觀想忿怒明王 [show] (5 hits)
佛説大悲空智金剛大教王儀軌經 (No. 0892) 0595b11 - 0595c03: 若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所行行當生信敬勿起邪思瞋怒色相復次金剛藏言世尊於無我理已具足説復何印 [show] (1 hit)
妙臂菩薩所問經 (No. 0896) 0749a29 - 0749c01: 用佉禰囉木作若欲降伏夜叉女者可用末度木作若欲降伏寃家用刺木作若降害極惡寃敵者可用人骨作若欲成幻術者用玻璃寶 [show] (1 hit)
佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經 (No. 0939) 0093c10 - 0094b19: 持寶嚢乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅畫部多主身如灰色右手持三叉左手持金剛子軍持乘於黄牛於曼拏羅前下面畫地天身如 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0167c14 - 0167c15: 又法若欲使夜叉女右以金上書夜叉女若無銀錫上亦得 [show] (2 hits)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0167c16 - 0167c25: 來語亦莫怕之馺馺誦呪夜叉女語呪師言太傅情生所須何物即説其呪師語我欲乃至滅度以來驅使於汝言如願心中所須者並隨 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0168a23 - 0168a25: 又法若欲使諸女魅鬼及夜叉女孤魅魍魎&MT01803;蠱鬼燒香誦呪 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0174b07 - 0174b18: 萬億事悉皆稱意若欲使夜叉女當作其形像燒香置於前亦燒此香訖其女即自來所驅使皆隨意乃至命終常不捨離若有逆賊及惡 [show] (1 hit)
孔雀王呪經 (No. 0984) 0450a20 - 0451c12: 羅國摩呼樓可弭可羅二夜叉女有大名稱亦住於彼罷亡俾反底訶尼奈夜叉悉 [show] (1 hit)
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌 (No. 1051) 0065a10 - 0065b01: 持誦九千遍能降夜叉及夜叉女若持誦一萬遍能降天龍及人若持誦二萬遍諸隱身賢聖而作成就若持誦三萬遍能滿一切願若持 [show] (1 hit)
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 (No. 1083) 0200b29 - 0201a05: 切鄙惡衆生惡龍惡鬼女夜叉女羅刹諸極惡者伏面倒地諸惡毒蟲藏竄孔穴一切地獄無不散壞地獄衆生悉得解脱皆生天上於世 [show] (1 hit)
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 (No. 1083) 0201b20 - 0202a03: 隨伏四七日塗一切夜叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏五七日塗羅刹女并眷屬悉皆隨伏六七日塗幻術成者能現種種身皆受驅使乃至 [show] (1 hit)
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 (No. 1129) 0549a11 - 0549b04: 成就汝部多女天女龍女夜叉女阿修羅女緊那羅女摩睺羅伽女迦樓那女毘舍遮女乾闥婆女等我令不空大金剛破碎頭目速得命 [show] (1 hit)
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 (No. 1129) 0549b07 - 0549b20: 切財物時諸天女天童女夜叉女等倶發聲言於未來世若有受持菩薩法者我等當爲承事所求財寶一切給與若違教旨不爲給事令 [show] (1 hit)
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 (No. 1129) 0552c10 - 0553a04: 音樂種種歌舞西北隅安夜叉女主手執寶鬘名酥囉遜那哩是一切夜叉主東北隅安部多女名阿虎底儞是一切部多身相端正廣目 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.