大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..33 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0072c13 - 0076b22: 是汝所言是是故比丘於十二部經自身作證當廣流布一曰貫經二曰祇夜經三曰受記經四曰偈經五曰法句經六曰相應經七曰本縁 [show] (1 hit)
般泥洹經 (No. 0006) 0176a05 - 0178a28: 衰當善念行一當知法佛十二部經諦受誦論二當知議求諸法慧博解其要三當知 [show] (1 hit)
般泥洹經 (No. 0006) 0185a17 - 0185b12: 第三四徳復有四佛所説十二部經賢者阿難皆諷誦念識傳爲四輩弟子説如所聞無所増減亦未曾倦是爲阿難第四四徳爲難可及世 [show] (1 hit)
般泥洹經 (No. 0006) 0188a02 - 0188b18: 世安得解度者謂佛所説十二部經一文二歌三記四頌五譬喩六本記七事解八生傳九廣博十自然十一道行十二兩現是名爲法若以 [show] (1 hit)
般泥洹經 (No. 0006) 0190c09 - 0191a27: 阿那律衆比丘會共議佛十二部經有四阿含獨阿難侍佛久佛之所説阿難志諷當 [show] (2 hits)
中阿含經 (No. 0026) 0421x09 - 0421x09:  Footnote  十二部經~(九部經)\Sutta, \Geyya, \VeyyAkaraNa, \GAthA. \UdAna [show] (1 hit)
佛説七知經 (No. 0027) 0810a06 - 0810b28: 諸比丘何謂知法謂能解十二部經一曰文二曰歌三曰説四曰頌五曰譬喩六曰本起紀七曰事解八曰生傅九曰廣博十曰自然十一曰 [show] (2 hits)
梵摩渝經 (No. 0076) 0883b10 - 0884b22: 九神處以十善消十惡作十二部經掘十二因縁根六十二見諸弊惱瘡穢濁之念心 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0415a05 - 0415b22: 是説佛復告二比丘言説十二部經爲欲除滅諍訟勝負汝今云何作如是説汝等愚人作如是解我豈可有如是説耶若生諍訟此非佛法 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0656c26 - 0657a17: 義辯也彼云何名爲法辯十二部經如來所説所謂契經祇夜本末偈因縁授決已説造頌生經方等合集未曾有及諸有爲法無爲法有漏 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0728b26 - 0729b10: 若有比丘不知法者不知十二部經此非比丘也以其比丘能解了法故名爲知法如是比丘解了於法云何比丘解了於義於是比丘知如 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0794a07 - 0795a09: 比丘擇道行於是比丘於十二部經擇而行之所謂契經・祇夜・授決・偈・因縁 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0812c02 - 0813b22: 如是若有愚人翫習其法十二部經靡不斟酌亦不觀察其義所以然者由不究竟正法義故於是若有善男子將護翫習其法契經・祇夜 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0107a17 - 0108a17: 内施四等六度四諦非常十二部經爲衆生説是爲大施求道之法三施具足乃疾得佛佛説是時無數衆生皆發無上正眞道意首達耆年 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0127b24 - 0128a29: 教迹隨宜三藏九部乃至十二部經分流道化隨信深淺故説衆經典異辦縁使封言者自以頓足已得涅槃是以如來慈悲本誓顯大方便 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0163a20 - 0164a17: 薩爲一偈故尚不惜命況十二部經爲一偈故尚不惜身命況餘財物聞法利故身得安樂深生信心直心正見見説法者如見父母心無憍 [show] (5 hits)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0328a29 - 0328b06: 眞言盈滿一遍勝於讀習十二部經所獲功徳無有限量乃至菩提不復退轉 [show] (1 hit)
法句經 (No. 0210) 0566b15 - 0566c26: 世開顯道義所以解人凡十二部經總括其要別爲數部四部阿含佛去世後阿難所傳卷無大小皆稱聞如是處佛所在究暢其説是後五 [show] (2 hits)
出曜經 (No. 0212) 0609b27 - 0609c14: 曜出曜之言舊名譬喩即十二部經第六部也有罽賓沙門僧伽跋澄以前秦建元十九年陟葱嶺渉流沙不遠萬里來至長安其所闇識富 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0698b08 - 0698c03: 如佛所説者如來所以遺十二部經剖判要義皆爲後生未開悟者衆智自在除去希望是故説按如佛所説也 [show] (1 hit)
佛説猘狗經 (No. 0214) 0799c12 - 0800a26: 惡道佛般泥洹後留舍利十二部經於世間當令諸弟子持佛威神傳佛經戒開度人民授其戒法使人供養是爲如佛無異佛言若有人從 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0001a08 - 0004b16: 訶薩欲聞十方諸佛所説十二部經欲諷誦者及諸聲聞所未曾聞者當學般若波羅 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0027a14 - 0029b29: 在世若般泥洹後菩薩持十二部經教授上教亦眞中教亦眞竟教亦眞本末義解具 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0051b11 - 0054a27: 二故如世尊以三事教及十二部經若有善男子善女人受書般若波羅蜜持其經卷復以教人與佛所教正等無異何以故世尊佛三法教 [show] (4 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0074b15 - 0076a10: 魔事須菩提爲法師者明十二部經次第解説無所乏短受經之人不知次第未了逆 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0086a13 - 0087c10: 衆生故行六波羅蜜自學十二部經常作願言持是十二部經勸勉衆生滿衆生願持 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0116b06 - 0117a04: 意常供養諸佛諸佛所説十二部經常當受持堅持守念便得陀隣尼起諸無礙起無礙已在所生處至薩云若終不忘失所知所持所可供 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0147a07 - 0151c07: 訶薩欲得解知如來所説十二部經聞經分別經頌經詩歌經初經此應經生經受經方等經未曾有法經譬喩經注解章句經諸聲聞所不 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0196b08 - 0199a05: 悉微妙具足清淨之行及十二部經聞經徳經聽經分別經示現經譬喩經所説經所 [show] (2 hits)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0219a01 - 0221a20: 訶薩欲聞十方諸佛所説十二部經修多羅祇夜・受記經・伽陀・憂陀那・因縁經・阿波陀那・如是語經・本生經・方廣經・未 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.