大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大乘阿毘達磨集論 (No. 1605_ 無著玄奘譯 ) in Vol. 31

[First] [Prev] 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No.1605[cf.No.1606]

大乘阿毘達磨集論卷第一
  無著菩薩造
  三藏法師玄奘奉  詔譯
本事分中三法品第
    本事與決擇 是各有四種
    三法攝應成 諦法得論議
    幾何因取相 建立與次第
    義喩廣分別 集總頌應知
蘊界處各有幾。蘊有五。謂色蘊受蘊想蘊行
蘊識蘊。界有十八。謂眼界色界眼識界。耳界
聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌
識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。處
有十二。謂眼處色。處耳處聲處。鼻處香處。舌
處味處。身處觸處。意處法處
何因蘊唯有五。爲顯五種我事故。謂身具我
事。受用我事。言説我事。造作一切法非法
我事。彼所依止我自體事。何因界唯十八。
由身具等能持過現六行受用性故。何因處
唯十二。唯由身具能與未來六行受用爲生
長門故。何故名取蘊。以取合故名爲取蘊。何
等爲取。謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪説名
爲取。謂於未來現在諸蘊能引不捨故。希求
未來染著現在欲貪名取。何故界處名有取
法。應如蘊説。色蘊何相。變現相是色相。此有
二種。一觸對變壞。二方所示現。云何名爲
觸對變壞。謂由手足塊石刀杖寒熱飢渇蚊
虻蛇蠍。所觸對時即便變壞。云何名爲方所
示現。謂由方所可相。示現如此如此色。如是
如是色或由定心。或由不定尋思相應種種
搆畫。受蘊何相。領納相是受相。謂由受故。
領納種種淨不淨業諸果異熟。想蘊何相。搆
了相是想相。謂由想故。搆畫種種諸法像類。
隨所見聞覺知之義起諸言説。行蘊何相。造
作相是行相。謂由行故。令心造作於善不善
無記品。中驅役心故。識蘊何相。了別相是
識相。謂由識故。了別色聲香味觸法種種境
界。眼界何相。謂眼曾現見色。及此種子積集
異熟阿頼耶識。是眼界相。如眼界相耳鼻舌
身意界相亦爾。色界何相。謂色眼曾現見。及
眼界於此増上。是色界相。如色界相聲香味
觸法界相亦爾。眼識界何相。謂依眼縁色似
色了別。及此種子積集異熟阿頼耶識。是眼
識界相。如眼識界相耳鼻舌身意識界相亦
爾。處何相。如界應知隨其所應
云何建立色蘊。謂諸所有色。若四大種及四
大種所造。云何四大種。謂地界水界火界風
界。何等地界。謂堅鞕性。何等水界。謂流濕
性。何等火界。謂温熱性。何等風界。謂輕等
動性。云何所造色。謂眼根耳根鼻根舌根身
根。色聲香味所觸一分。及法處所攝色。何等
眼根。謂四大種所造眼識所依清淨色。何等
耳根。謂四大種所造耳識所依清淨色。何等
鼻根。謂四大種所造鼻識所依清淨色。何等
舌根。謂四大種所造舌識所依清淨色。何等
身根。謂四大種所造身識所依清淨色。何等
爲色。謂四大種所造眼根所行義。謂青黄赤
白長短方圓。麁細高下正不正。光影明闇雲
煙塵霧。迥色表色空一顯色。此復三種。謂妙
不妙倶相違色。何等爲聲。謂四大種所造耳
所取義。或可意或不可意。或倶相違。或
執受大種爲因。或不執受大種爲因。或倶大
種爲因。或世所極成。或成所引。或遍計所起。
或聖言所攝。或非聖言所攝。何等爲香。謂四
種所造鼻根所取義。謂好香惡香平等香
倶生香和合香變異香。何等爲味。謂四大種
所造舌根所取義。謂苦酢甘辛醎淡。或可意
或不可意。或倶相違或倶生。或和合或變異。
何等所觸一分。謂四大種所造身根所取義。
謂滑性澁性輕性重性軟性緩急冷飢渇飽力
劣悶癢黏病老死疲息勇。何等法處所攝色。
有五種應知謂極略色。極迥色。受所引色。遍
計所起。色定自在所生色
云何建立受蘊。謂六受身。眼觸所生受。耳觸
所生受。鼻觸所生受。舌觸所生受。身觸所生
受。意觸所生受。如是六受身。或樂或苦或
不苦不樂。復有樂身受苦身受不苦不樂身
受。樂心受苦心受不苦不樂心受。復有樂有
味受苦有味受不苦不樂有味受。樂無味受
苦無味受不苦不樂無味受。復有樂依耽嗜
受苦依耽嗜受不苦不樂依耽嗜受。樂依出
離受苦依出離受不苦不樂依出離受。何等
身受。謂五識相應受。何等心受。謂意識相
應受。何等有味受。謂自體愛相應受。何等無
味受。謂此愛不相應受。何等依耽嗜受。謂
妙五欲愛相應受。何等依出離受。謂此愛不
相應受
云何建立想蘊。謂六想身。眼觸所生想。耳觸
所生想。鼻觸所生想。舌觸所生想。身觸所生
想。意觸所生想。由此想故。或了有相。或了
無相。或了小或了大。或了無量。或了無少
所有無所有處。何等有相想。謂除不善言説
無想界定及有頂定想。所餘諸想。何等無相
想。謂所餘想。何等小想。謂能了欲界想。何
等大想。謂能了色界想。何等無量想。謂能了
空無邊處識無邊處想。何等無少所有無所
有處想。謂能了無所有處想
云何建立行蘊。謂六思身。眼觸所生思。耳觸
所生思。鼻觸所生思。舌觸所生思。身觸所
生思。意觸所生思。由此思故思作諸善。思作
雜染。思作分位差別。又即此思除受及想與
餘心所法心不相應行。總名行蘊。何等名爲
餘心所法。謂作意觸欲勝解念三摩地慧信
慚愧無貪無瞋無癡勤安不放逸捨不害貪瞋
慢無明疑薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見
忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沈掉
擧不信懈怠放逸忘念不正知散亂睡眠惡作
尋伺
何等爲思。謂於心造作意業爲體。於善不善
無記品中役心爲業。何等作意。謂發動心爲
體。於所縁境持心爲業。何等爲觸。謂依三和
合諸根變異分別爲體。受所依爲業。何等爲
欲。謂於所樂事彼彼引發所作希望爲體。正
勤所依爲業。何等勝解。謂於決定事隨所決
定印持爲體。不可引轉爲業。何等爲念。謂於
串習事令心明記不忘爲體。不散亂爲業。何
等三摩地。謂於所觀事令心一境爲體。智所
依止爲業。何等爲慧。謂於所觀事擇法爲體。
斷疑爲業
何等爲信。謂於有體有徳有能忍可清淨希
望爲體。樂欲所依爲業。何等爲慚。謂於諸過
惡自羞爲體。惡行止息所依爲業。何等
愧。謂於諸過惡羞他爲體。業如慚説。何等無
貪。謂於有有具無著爲體。惡行不轉所依爲
業。何等無瞋。謂於諸有情苦及苦具無恚爲
體惡行不轉所依爲業。何等無癡。謂由報教
證智決擇爲體。惡行不轉所依爲業。何等爲
勤。謂心勇悍爲體。或被甲或加行。或無下或
無退或無足。差別成滿善品爲業。何等爲安。
謂止息身心麁重身心調暢爲體。除遣一切
障礙爲業。何等不放逸。謂依止正勤無貪無
瞋無癡修諸善法。於心防護諸有漏法爲體。
成滿一切世出世福爲業。何等爲捨。謂依止
正勤無貪無瞋無癡。與雜染住相違。心平等
性。心正直性。心無功用住性爲體。不容雜染
所依爲業。何等不害。謂無瞋善根一分心悲
愍爲體。不損惱爲業
何等爲貪。謂三界愛爲體。生衆苦爲業。何等
爲瞋。謂於有情苦及苦具心恚爲體。不安隱
住惡行所依爲業。何等爲慢。謂依止薩迦耶
見心高擧爲體。不敬苦生所依爲業。何等無
明。謂三界無知爲體。於諸法中邪決定疑
雜生起所依爲業。何等爲疑。謂於諦猶豫爲
體。善品不生所依爲業。何等薩迦耶見。謂於
五取蘊等隨觀執我及我所。諸忍欲覺觀見
爲體。一切見趣所依爲業。何等邊執見。謂於
五取蘊等隨觀執或斷或常。諸忍欲覺觀見
爲體。障處中行出離爲業。何等見取。謂於諸
見及見所依五取蘊等。隨觀執爲最爲勝爲
上爲妙。諸忍欲覺觀見爲體。執不正見所依
爲業。何等戒禁取。謂於諸戒禁及戒禁所依
五取蘊等。隨觀執爲清淨爲解脱爲出離。諸
忍欲覺觀見爲體。勞而無果所依爲業。何等
邪見。謂謗因謗果。或謗作用。或壞實事。或邪
分別。諸忍欲覺觀見爲體斷善根爲業。及不
善根堅固所依爲業。不善生起爲業。善不生
起爲業。如是五見。幾増益見。幾損減見。四是
増益見。謂於所知境増益自性及差別故。於
諸見中増益第一及清淨故。一多分是損減
見。計前後際所有諸見。彼於此五幾見所攝。
謂或二或一切。於不可記事所有諸見。彼於
此五幾見所攝。謂或二或一切。薄伽梵觀何
過失故。於蘊界處以五種相非毀執我。由觀
彼攝受薩迦耶見者。有五種過失故。謂異相
過失。無常過失。不自在過失。無身過失。不
由功用解脱過失。於五取蘊有二十句薩迦
耶見。謂計色是我。我有諸色色。屬於我。我
在色中。如是計受想行識是我。我有識等識。
等屬我。我在識等中。於此諸見。幾是我見
幾是我所見。謂五是我見。十五是我所見。何
因十五是我所見。由相應我所故。隨轉我所
故。不離我所故。薩迦耶見。當言於事了不了
耶。當言於事不得決了。如於繩上妄起蛇

何等爲忿。謂於現前不饒益相。瞋之一分心
怒爲體。執杖憤發所依爲業。何等爲恨。謂
自此已後即瞋一分懷怨不捨爲體。不忍所
依爲業。何等爲覆。謂於所作罪他正擧時。癡
之一分隱藏爲體。悔不安住所依爲業。何等
爲惱。忿恨居先瞋之一分心戻爲體。高暴麁
言所依爲業。生起非福爲業。不安隱住爲業。
何等爲嫉。謂耽著利養不耐他榮瞋之一分
妬爲體。令心憂慼不安隱住爲業。何等爲
慳。謂耽著利養於資生具貪之一分。心悋爲
體。不捨所依爲業。何等爲誑。謂耽著利養貪
癡一分。詐現不實功徳爲體。邪命所依爲業。
何等爲諂。謂耽著利養貪癡一分矯設方便
隱實過惡爲體。障正教授爲業。何等爲憍。
謂或依少年無病長壽之相。或得隨一有漏
榮利之事。貪之一分令心。悦豫爲體。一切
煩惱及隨煩惱所依爲業。何等爲害。謂瞋之
一分。無哀無悲無愍爲體。損惱有情爲業。何
等無慚。謂貪瞋癡分。於諸過惡不自羞爲體。
一切煩惱及隨煩惱助伴爲業。何等無愧。謂
貪瞋癡分。於諸過惡不羞他爲體。一切煩惱
及隨煩惱助伴爲業。何等惛沈。謂愚癡分。心
無堪任爲體。障毘鉢舍那爲業。何等掉擧。謂
貪欲分。隨念淨相心不寂靜爲體。障奢摩他
爲業。何等不信。謂愚癡分。於諸善法心不
忍可心不清淨心不希望爲體。懈怠所依爲
業。何等懈怠。謂愚癡分。依著睡眠倚臥爲樂
心不策勵爲體。障修方便善品爲業。何等放
逸。謂依懈怠及貪瞋癡不修善法。於有漏法
心不防護爲體。憎惡損善所依爲業。何等忘
念。謂諸煩惱相應念爲體。散亂所依爲業。何
等不正知。謂諸煩惱相應慧爲體由此慧故
起不正知身語心行毀所依爲業。何等散亂。
謂貪瞋癡分心流散爲體此復六種謂自性
散亂外散亂内散亂相散亂麁重散亂作意散
亂。云何自性散亂。謂五識身。云何外散亂。謂
正修善時於五妙欲其心馳散。云何内散亂。
謂正修善時沈掉味著。云何相散亂。謂爲他
歸信矯示修善。云何麁重散亂。謂依我我所
執。及我慢品麁重力故。修善法時於已生起
所有諸受起我我所。及與我慢執受間雜取
相。云何作意散亂。謂依餘乘餘定若依若入。
所有流散能障離欲爲業
何等睡眠。謂依睡眠因縁。是愚癡分心略爲
體。或善或不善或無記。或時或非時。或應爾
或不應爾。越失可作所依爲業。何等惡作。
謂依樂作不樂作應作不應作。是愚癡分心
追悔爲體。或善或不善或無記。或時或非時。
或應爾或不應爾。能障心住爲業。何等爲尋。
謂或依思或依慧。尋求意言令心麁轉爲體。
何等爲伺。謂或依思或依慧。伺察意言令心
細*轉爲體。如是二種。安不安住所依爲業」
復次諸善心所斷自所治爲業。煩惱隨煩惱
障自能治爲業
何等名爲心不相應行。謂得無想定滅盡定
無想異熟命根衆同分生老住無常名身句身
文身異生性流轉定異相應勢速次第時方數
和合等。何等爲得謂於善不善無記法。若増
若減假立獲得成就。何等無想定。謂已離遍
淨欲未離上欲出離想。作意爲先故。於不恒
行心心所滅。假立無想定。何等滅盡定。謂已
離無所有處欲。超過有頂暫息想。作意爲先
故。於不恒行諸心心所及恒行一分心心所
滅。假立滅盡定。何等無想異熟。謂已生無想
有情天中。於不恒行心心所滅。假立無想異
熟。何等命根。謂於衆同分先業所引。住時決
定假立命根。何等衆同分。謂如是如是有情。
於種種類自體相似。假立衆同分。何等爲生。
謂於衆同分諸行本無今有。假立爲生。何等
爲老。謂於衆同分諸行相續變異。假立爲老。
何等爲住。謂於衆同分諸行相續不變壞。假
立爲住。何等無常。謂於衆同分諸行相續變
壞。假立無常。何等名身。謂於諸法自性増言
假立名身。何等句身。謂於諸法差別増言假
立句身何等文身。謂於彼二所依諸字。假立
文身。此言文者能彰彼二故。此又名顯。能顯
彼義故。此復名字。無異轉故。何等異生性。
謂於聖法不得假立異生性。何等流轉。謂於
因果相續不斷。假立流轉。何等定異。謂於因
果種種差別。假立定異何等相應。謂於因果
稱。假立相應。何等勢速。謂於因果迅疾
流轉。假立勢速。何等次第謂於因果一一流
轉。假立次第。何等爲時。謂於因果相續流
轉。假立爲時。何等爲方。謂於東西南北四維
上下因果差別假立爲方。何等爲數。謂於諸
行一一差別。假立爲數。何等和合。謂於因果
衆縁集會假立和合
云何建立識蘊。謂心意識差別。何等爲心。謂
蘊界處習氣所熏。一切種子阿頼耶識。亦名
異熟識。亦名阿陀那識。以能積集諸習氣故。
何等爲意謂一切時縁阿頼耶識思度爲性。
與四煩惱恒相應。謂我見我愛我慢無明。此
意遍行。一切善不善無記位。唯除聖道現前
若處滅盡定及在無學地又六識以無間滅識
爲意。何等爲識。謂六識身。眼識耳識鼻識
舌識身識意識。何等眼識。謂依眼縁色了別
爲性。何等耳識。謂依耳縁聲了別爲性。何等
鼻識。謂依鼻縁香了別爲性。何等舌識。謂依
舌縁味了別爲性。何等身識。謂依身縁觸了
別爲性。何等意識。謂依意縁法了別爲性
云何建立界。謂色蘊即十界。眼界色界耳界
聲界鼻界香界舌界味界身界觸界。及意界
一分。受蘊想蘊行蘊即法界一分。識蘊即七
識界。謂眼等六識界及意界
何等界法蘊不攝耶。謂法界中諸無爲法。此
無爲法復有八種謂善法眞如不善法眞如
無記法眞如虚空非擇滅擇滅不動及想受
滅。何等善法眞如。謂無我性亦名空性。無相
實際勝義法界。何故眞如説名眞如。謂彼自
性無變異故。何故眞如名無我性。離二我故。
何故眞如名爲空性。一切雜染所不行故。何
故眞如名爲無相。以一切相皆寂靜故何故
眞如名爲實際。以無顛倒所縁性故。何故眞
如名爲勝義。最勝聖智所行處故。何故眞如
名爲法界。一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相
故。如善法眞如。當知不善法眞如無記法眞
如亦爾。何等虚空。謂無色性容受一切所作
業故。何等非擇滅。謂是滅非離繋。何等擇
滅。謂是滅是離繋。何等不動。謂已離遍淨
欲。未離上欲苦樂滅。何等想受滅。謂已離
無所有處欲。超過有頂暫息想。作意爲先
故。諸不恒行心心所滅。及恒行一分心心所
滅又若五種色若受想行蘊。及此所説八無
爲法。如是十六總名法界
云何建立處。謂十色界即十色處。七識界即
意處。法界即法處
由此道理諸蘊界處三法所攝。謂色蘊法界
意處。如説眼及眼界。若有眼亦眼界耶。設有
眼界亦眼耶。或有眼非眼界。謂阿羅漢最後
眼。或有眼界非眼。謂處卵&T021400;羯邏藍時。頞部
曇時。閉尸時。在母腹中若不得眼。設得已
失。若生無色異生所有眼因。或有眼亦眼界。
謂所餘位。或有無眼無眼界。謂已入無餘依
涅槃界。及諸聖者生無色界。如眼與眼界。如
是耳鼻舌身與耳等界。隨其所應盡當知。若
有意亦意界耶。設有意界亦意耶。或有意非
意界。謂阿羅漢最後意。或有意界非意。謂處
滅定者所有意因。或有意亦意界。謂所餘位。
或有無意無意界。謂已入無餘依涅槃界。若
生長彼地。即用彼地眼還見彼地色耶。或有
即用彼地眼還見彼地色。或復餘地。謂生長
欲界用色廛眼見欲廛色。或用色廛上地眼
見下地色。如以眼對色。如是以耳對聲。如生
長欲界如是生長色界。若生長欲界。即以欲
廛鼻舌身。還嗅甞覺欲廛香味觸。若生長色
界。即以色廛身。還覺自地觸。彼界自性定無
香味。離段食貪故。由此道理亦無鼻舌兩識。
若生長欲界。即以欲廛意知三界法及無漏
法。如生長欲界。如是生長色界。若生長無色
界。以無色廛意。知無色廛自地法及無漏法。
若以無漏意知三界法及無漏法。何故諸蘊
如是次第。由識住故。謂四識住及識。又前爲
後依故。如其色相而領受故。如所領受而了
知故。如所了知而思作故。如所思作隨彼彼
處而了別故。又由染汚清淨故。謂若於是處
而起染淨。若由領受取相造作故。染汚清淨。
若所染汚及所清淨。由此理故説蘊次第
何故諸界如是次第。由隨世事差別轉故。云
何世事差別而轉。謂諸世間最初相見。既相
見已更相問訊既問訊。已即受沐浴塗香花
鬘。次受種種上妙飮食。次受種種臥具侍女。
然後意界處處分別。以内界次第故建立外
界。隨此次第建立識界。如界次第處亦如是。
蘊義云何。諸所有色。若過去若未來若現在。
若内若外若麁若細。若劣若勝若遠若近。彼
一切略説一色蘊。積聚義故。如財貨蘊。如
是乃至識蘊。又苦相廣大故名爲蘊。如大材
蘊。如契經言。如是純大苦蘊集故。又荷雜染
擔故名爲蘊。如肩荷擔
界義云何。一切法種子義。又能持自相義。又
能持因果性義。又攝持一切法差別義。處義
云何。識生長門義是處義
如佛所説。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焔。
行如芭蕉。識如幻化。以何義故色如聚沫乃
至識如幻化。以無我故。離淨故。少味故。不堅
故不實故。
大乘阿毘達磨集論卷第一



大乘阿毘達磨集論卷第二
  無著菩薩造
  *三藏法師玄奘奉  詔譯
  本事分中三法品第一之二
復次蘊界處廣分別云。何嗢柁南曰
    實有性等所知等 色等漏等已生等
    過去世等諸縁等 云何幾種爲何義
蘊界處中云何實有。幾是實有。爲何義故觀
實有耶。謂不待名言此餘根境。是實有義。一
切皆是實有。爲捨執著實有我故。觀察實有」
云何假有。幾是假有。爲何義故觀假有耶。謂
待名言此餘根境。是假有義一切皆是假有。
爲捨執著實有我故。觀察假有
云何世俗有。幾是世俗有。爲何義故觀世俗
有耶。謂雜染所縁。是世俗有義。一切皆是世
俗有。爲捨執著雜染相我故。觀察世俗有。云
何勝義有。幾是勝義有。爲何義故觀勝義有
耶。謂清淨所縁。是勝義有義。一切皆是勝義
有。爲捨執著清淨相我故。觀察勝義有。云何
所知。幾是所知。爲何義故觀所知耶。謂所知
有五種。一色二心三心所有法四心不相應
行五無爲若於是處雜染清淨。若所雜染及
所清淨。若能雜染及能清淨。若於此分位若
此清淨性。由依此故一切皆是所知。此中色
謂色蘊。十色界十色處。及法界法處所攝諸
色。心謂識蘊。七識界及意處。心所有法。謂
受蘊想蘊相應行蘊。及法界法處一分。心不
相應行。謂不相應行蘊及法界法處一分。無
爲謂法界法處一分。又所知法者謂勝解智
所行故。道理智所行故。不散智所行故。内證
智所行故。他性智所行故。下智所行故。上智
所行故。厭患智所行故。不起智所行故。無生
智所行故。智智所行故。究竟智所行故。大義
智所行故。是所知義。一切皆是所知。爲捨執
著知者見者我故。觀察所知
云何所識。幾是所識。爲何義故觀所識耶。謂
無分別故。有分別故。因故轉故相故。相所生
故。能治所治故。微細差別故是所識義。一切
皆是所識。爲捨執著能見者等我故。觀察所

云何所通達。幾是所通達。爲何義故觀所通
達耶。謂轉變故隨聞故入行故來故往故出
離故。是所通達義。一切皆是所通達。爲捨執
著有威徳我故。觀察所通達
云何有色。幾是有色。爲何義故觀有色耶。謂
色自性故。依大種故。憙集故。有方所故。處
遍滿故。方所可説故。方處所行故。二同所行
故。相屬故隨逐故。顯了故變壞故。顯示故積
集建立故。外門故内門故。長遠故分限故。暫
時故示現故。是有色義。一切皆是有色。或隨
所應。爲捨執著有色我故。觀察有色
云何無色。幾是無色。爲何義故觀無色耶。謂
有色相違是無色義。一切皆是無色。或隨所
應。爲捨執著無色我故。觀察無色
云何有見。幾是有見。爲何義故觀有見耶。謂
眼所行境是有見義。餘差別如有色説。一切
皆是有見。或隨所應。爲捨執著眼境我故。觀
察有見
云何無見。幾是無見。爲何義故觀無見耶。謂
有見相違是無見義。一切皆是無見。或隨所
應。爲捨執著非眼境我故。觀察無見
云何有對。幾是有對。爲何義故觀有對耶。謂
諸有見者皆是有對。又三因故説名有對。
謂種類故積集故不修治故。種類者。謂諸
色法互爲能礙互爲所礙。積集者。謂極微
已上。不修治者。謂非三摩地自在轉色。又損
害依處是有對義。一切皆是有對。或隨所應
爲捨執著不遍行我故。觀察有對
云何無對。幾是無對。爲何義故觀無對耶。謂
有對相違是無對義。一切皆是無對。或隨所
應。爲捨執著。遍行我故。觀察無對
云何有漏。幾是有漏。爲何義故觀有漏耶。謂
漏自性故。漏相屬故。漏所縛故。漏所隨故。漏
隨順故。漏種類故。是有漏義五取蘊十五界
十處全。及三界二處少分。是有漏。爲捨執著
漏合我故。觀察有漏
云何無漏。幾是無漏爲何義故觀無漏耶。謂
有漏相違是無漏義。五無取蘊全及三界二
處少分。是無漏爲捨執著離漏我故。觀察無

云何有諍。幾是有諍。爲何義故觀有諍耶。謂
依如是貪瞋癡故。執持刀杖發起一切鬪訟
違諍。彼自性故。彼相屬故。彼所縛故。彼所
隨故。彼隨順故。彼種類故。是有諍義。乃至
有漏有爾所量。有諍亦爾。爲捨執著諍合我
故。觀察有諍
云何無諍。幾是無諍。爲何義故觀無諍耶。謂
有諍相違是無諍義。乃至無漏有爾所量。無
諍亦爾。爲捨執著離諍我故。觀察無諍
云何有染。幾是有染。爲何義故觀有染耶。謂
衣如是貪瞋癡故。染著後有自身。彼自性故。
彼相屬故。彼所縛故。彼隨逐故。彼隨順故。
彼種類故。是有染義。乃至有諍有爾所量。
有染亦爾。爲捨執著染合我故。觀察有染
云何無染。幾是無染。爲何義故觀無染耶。謂
有染相違是無染義乃至無諍有爾所量。無
染亦爾。爲捨執著離染我故。觀察無染
云何依耽嗜。幾是依耽嗜。爲何義故觀依耽
嗜耶。謂依如是貪瞋癡故染著五欲。彼自性
故。彼相屬故。彼所縛故。彼隨逐故。彼隨順
故。彼種類故。是依耽嗜義。乃至有染有爾
所量。依耽嗜亦爾。爲捨執著耽嗜合我故。觀
察依耽嗜
云何依出離。幾是依出離。爲何義故觀依出
離耶。謂依耽嗜相違是依出離義。乃至無染
有爾所量。出離亦爾。爲捨執著離耽嗜我故。
觀察出離
云何有爲。幾是有爲。爲何義故觀有爲耶。謂
若法有生滅住異。可知是有爲義。一切皆是
有爲唯除法界法處一分。爲捨執著無常我
故。觀察有爲
云何無爲。幾是無爲。爲何義故觀無爲耶。謂
有爲相違是無爲義。法界法處一分是無爲。
爲捨執著常住我故。觀察無爲。無取五蘊當
言有爲當言無爲。彼不應言有爲無爲。何以
故。諸業煩惱所不爲故。不應言有爲。隨欲現
前不現前故。不應言無爲。如世尊説。法有二
種。謂有爲無爲。云何今説此法非有爲非無
爲。若由此義説名有爲。不以此義説名無
爲。若由此義説名無爲。不以此義説名有爲。
依此道理唯説二種
云何世間。幾是世間。爲何義故觀世間耶。謂
三界所攝。及出世智後所得似彼顯現。是世
間義。諸蘊一分十五界十處全。及三界二處
一分是世間。爲捨執著世依我故觀察世間」
云何出世。幾是出世。爲何義故觀出世耶。謂
能對治三界。無顛倒無戲論無分別故。是無
分別出世間義。又出世後所得亦名出世。依
止出世故是出世義。諸蘊一分及三界二處
一分是出世。爲捨執著獨存我故。觀察出世」
云何已生。幾是已生爲何義故觀已生耶。謂
過去現在是已生義。一切一分是已生。爲捨
執著非常我故。觀察已生。又有二十四種已
生。謂最初已生。相續已生。長養已生。依止
已生。轉變已生。成熟已生。退墮已生。勝進
已生。清淨已生。不清淨已生。運轉已生。有
種已生。無種已生。影像自在示現已生。展轉
已生。刹那壞已生。離會已生。異位已生。生死
已生成壞已生。先時已生。死時已生。中時已
生續時已生
云何非已生。幾是非已生。爲何義故觀非已
生耶。謂未來及無爲法是非已生義。一切一
分是非已生。爲捨執著常住我故。觀察非已
生。又已生相違是非已生義
云何能取。幾是能取。爲何義故觀能取耶。謂
諸色根及心心所是能取義。三蘊全色行蘊
一分。十二界六處全。及法界法處一分是能
取。爲捨執著能受用我故。觀察能取。又能取
有四種。謂不至能取。至能取。自相現在各別
境界能取。自相共相一切時一切境界能取。
又由和合識等生故。假立能取
云何所取。幾是所取。爲何義故觀所取耶。謂
諸能取亦是所取。或有所取非能取。謂唯是
取所行義。一切皆是所取。爲捨執著境界我
故。觀察所取
云何外門。幾是外門。爲何義故觀外門耶。謂
欲界所繋法是外門義。除依佛教所生聞思
慧。及彼隨法行所攝心心所等。四界二處全
及餘一分。欲界所攝是外門。爲捨執著不離
欲我故。觀察外門
云何内門。幾是内門。爲何義故觀内門耶。謂
外門相違是内門義。除四界二處全及餘一
分是内門。爲捨執著離欲我故。觀察内門
云何染汚。幾是染汚。爲何義故觀染汚耶。謂
不善及有覆無記法是染汚義。有覆無記者。
謂遍行意相應煩惱等。及色無色界繋諸煩
惱等。諸蘊十界四處一分是染汚。爲捨執著
煩惱合我故。觀察染汚
云何不染汚。幾是不染汚。爲何義故觀不染
汚耶。謂善及無覆無記法是不染汚義。八界
八處全。諸蘊及餘界處一分是不染汚。爲捨
執著離煩惱我故。觀察不染汚
云何過去。幾是過去。爲何義故觀過去耶。謂
自相已生已滅故。因果已受用故。染淨功用
已謝故。攝因已壞故。果及自相有非有故。憶
念分別相故。戀爲雜染相故。捨爲清淨相
故。是過去義。一切一分是過去。爲捨執著流
轉我故。觀察過去
云何未來。幾是未來。爲何義故觀未來耶。謂
有因非已生故。未得自相故。因果未受用故。
雜染清淨性未現前故。因及自相有非有故。
希爲雜染相故。不希爲清淨相故。是未來義。
一切一分是未來。爲捨執著流轉我故。觀察
未來
云何現在。幾是現在。爲何義故觀現在耶。謂
自相已生未滅故因果受用未受用故。雜染
清淨正現前故。能顯過去未來相故。作用現
前故。是現在義。一切一分是現在爲捨執著
流轉我故。觀察現在
何故過去未來現在。説名言事非涅槃等。内
自所證不可説故。唯曾當現是言説所依故」
云何善。幾是善。爲何義故觀善耶。謂自性故
相屬故。隨逐故發起故。勝義故生得故。加行
故現前供養故。饒益故引攝故。對治故寂靜
故等流故。是善義。五蘊十界四處一分是善。
爲捨執著法合我故。觀察善。何等自性善。謂
信等十一心所有法。何等相屬善。謂彼相應
法。何等隨逐善。謂即彼諸法習氣。何等發起
善。謂彼所發身業語業。何等勝義善。謂眞如。
何等生得善。謂即彼諸善法。由先串習故感
得如是報。由此自性即於是處不由思惟任
運樂住。何等加行善謂依止親近善丈夫故。
聽聞正法如理作意。修習淨善法隨法行。何
等現前供養善。謂想對如來。建立靈廟圖寫
尊容。或想對正法。書治法藏興供養業。何等
饒益善。謂以四攝事饒益一切有情。何等引
攝善。謂施性福業事及戒性福業事故引攝
生天樂異熟引攝生富貴家。引攝隨順清淨
法。何等對治善。謂厭壞對治。斷對治。持對
治遠分對治。伏對治。離繋對治。煩惱障對
治。所知障對治。何等寂靜善。謂永斷貪欲。永
斷瞋恚。永斷愚癡。永斷一切煩惱。若想受
滅。若有餘依涅槃界。若無餘依涅槃界。若無
所住涅槃界。何等等流善。謂已得寂靜者。由
此増上力故。發起勝品神通等世出世共不
共功徳
云何不善。幾是不善。爲何義故觀不善耶。
謂自性故相屬故隨逐故發起故。勝義故生
得故加行故現前供養故。損害故引攝故所
治故障礙故。是不善義。五蘊十界四處一分是
不善。爲捨執著非法合我故。觀察不善。何等
自性不善。謂除染汚意相應及色無色界煩
惱等。所餘能發惡行煩惱隨煩惱。何等相屬
不善。謂即此煩惱隨煩惱相應法。何等隨逐
不善。謂即彼習氣何等發起不善。謂彼所起
身業語業。何等勝義不善謂一切流轉。何等
生得不善。謂由串習不善故。感得如是異熟。
由此自性即於不善任運樂住。何等加行不
善。謂依止親近不善丈夫故。聽聞不正法不
如理作意行身語意惡行。何等現前供養不
善。謂想對歸依隨一天衆已。或殺害意爲先。
或邪惡意爲先。建立祠廟廣興供養業。令無
量衆廣樹非福何等損害不善。謂於一切處
起身語意種種邪行。何等引攝不善。謂行身
語意諸惡行已。於惡趣善趣引攝不愛果異
熟。或引或滿。何等所治不善。謂諸對治所對
治法。何等障礙不善。謂能障礙諸善品法
云何無記。幾是無記。爲何義故觀無記耶。謂
自性故相屬故。隨逐故發起故。勝義故生得
故。加行故現前供養故。饒益故受用故。引攝
故對治故。寂靜故等流故。是無記義。八界八
處全及餘蘊界處一分是無記。爲捨執著離
法非法我故。觀察無記。何等自性無記。謂八
色界處意相應品命根衆同分名句文身等。
何等相屬無記。謂懷非穢非淨心者。所有由
名句文身所攝受心心所法。何等隨逐無記。
謂即彼戲論習氣。何等發起無記。謂彼所攝
受諸心心所法。所發身業語業。何等勝義無
記。謂虚空非擇滅。何等生得無記。謂諸不善
有漏善法異熟。何等加行無記。謂非染非善
心者。所有威儀路工巧處法。何等現前供養
無記。謂如有一想對歸依隨一天衆。遠離殺
害意邪惡見。建立祠廟興供養業。令無量衆
於如是處不生長福非福何等饒益無記。謂
如有一於自僕使妻子等所。以非穢非淨心
而行惠施。何等受用無記。謂如有一以無簡
擇無染汚心受用資具。何等引攝無記。謂如
有一於工巧處串習故。於當來世復引攝如
是相身。由此身故習工巧處速疾究竟。何等
對治無記。謂如有一爲治疾病得安樂故。以
簡擇心好服醫藥。何等寂靜無記。謂色無色
界諸煩惱等。由奢摩他所藏伏故。何等等流
無記。謂變化心倶生品
復有示現善不善無記法。此復云何。謂佛及
得第一究竟菩薩摩訶薩。爲欲饒益諸有情
故有所示現。當知此中無有一法眞實可得
云何欲界繋。幾是欲界繋。爲何義故觀欲界
繋耶。謂未離欲者所有善不善無記法。是欲
界繋義。四界二處全及餘蘊界處一分。是欲界
繋。爲捨執著未離欲界欲我故。觀察欲界繋」
云何色界繋。幾是色界繋。爲何義故觀色界
繋耶。謂已離欲界欲未離色界欲者。所有善
無記法。是色界繋義。除前所説四界二處餘
蘊界處一分。是色界繋。爲捨執著離欲界欲
我故。觀察色界繋
云何無色界繋。幾是無色界繋。爲何義故觀
無色界繋耶。謂已離色界欲未離無色界欲
者。所有善無記法。是無色界繋義。三界二處
四蘊一分。是無色界繋。爲捨執著離色界欲
我故。觀察無色界繋
復次有一分離欲具分離欲通達離欲損伏離
欲永害離欲。復有十種離欲。謂自性離欲。損
害離欲。任持離欲。増上離欲。愚癡離欲。對
治離欲。遍知離欲。永斷離欲。有上離欲。無
上離欲。何等自性離欲。謂於苦受及順苦受
處法生厭背性。何等損害離欲。謂習欲者暢
熱惱已生厭背性。何等任持離欲。謂飽食已
於諸美膳生厭背性。何等増上離欲。謂得勝
處已於下劣處生厭背性。何等愚癡離欲。謂
諸愚夫於涅槃界生厭背性。何等對治離欲。
謂由世間出世間道斷諸煩惱。何等遍知離
欲。謂已得見道者。於三界法生厭背性。何等
永斷離欲。謂永斷地地諸煩惱已生厭背性。
何等有上離欲。謂世間聲聞獨覺所有離欲。
何等無上離欲。謂佛菩薩所有離欲爲欲。利
樂諸有情故
云何有學。幾是有學。爲何義故觀有學耶。謂
求解脱者所有善法。是有學義。十界四處諸
蘊一分。是有學。爲捨執著求解脱我故。觀察
有學
云何無學。幾是無學。爲何義故觀無學耶。謂
於諸學處已得究竟者所有善法。是無學義。
爲捨執著已脱我故。觀察無學
云何非學非無學。幾是非學非無學。爲何義
故觀非學非無學耶。謂諸異生所有善不善
無記法。及諸學者染汚無記法。諸無學者無
記法并無爲法。是非學非無學義。八界八處
及餘蘊界處一分。是非學非無學。爲捨執
著不解脱我故。觀察非學非無學
云何見所斷。幾是見所斷。爲何義故觀見所
斷耶。謂分別所起染汚見疑見處疑處。及於
見等所起邪行煩惱隨煩惱及由見等所發身
語意業。并一切惡趣等蘊界處。是見所斷義。
一切一分是見所斷。爲捨執著見圓滿我故。
觀察見所斷
云何修所斷。幾是修所斷。爲何義故觀修所
斷耶。謂得見道後見所斷相違諸有漏法。是
修所斷義。一切一分是修所斷。爲捨執著修
圓滿我故。觀察修所斷
云何非所斷。幾是非所斷。爲何義故觀非所
斷耶。謂諸無漏法除順決擇分。是非所斷。十
界四處諸蘊一分。是非所斷。爲捨執著成滿
我故觀察非所斷
云何縁生。幾是縁生。爲何義故觀縁生耶。謂
相故分別支故略攝支故建立支縁故建立支
業故支雜染攝故義故甚深故差別故順逆故。
是縁生義。一切皆是縁生。唯除法界法處一
分諸無爲法。爲捨執著無因不平等因我法
故觀察縁生
何等相故。謂無作縁生故。無常縁生故。勢用
縁生故。是縁生相
何等分別支故。謂分別縁生爲十二分。何等
十二。謂無明行識名色六處觸受愛取有生
及老死
何等略攝支故。謂能引支所引支。能生支所
生支。能引支者。謂無明行識。所引支者。謂
名色六處觸受。能生支者。謂愛取有。所生支
者謂生老死
何等建立支縁故。謂習氣故引發故思惟故
倶有故。建立支縁隨其所應
何等建立支業故。謂無明有二種業。一令諸
有情於有愚癡。二與行作縁。行有二種業。一
令諸有情於諸趣中種種差別。二與識作縁。
由熏習故。識有二種業。一持諸有情所有業
縛。二與名色作縁。名色有二種業。一攝諸有
情自體。二與六處作縁。六處有二種業。一
攝諸有情自體圓滿。二與觸作縁。觸有二種
業。一令諸有情於所受用境界流轉。二與受
作縁受有二種業。一令諸有情於所受用生
果流轉。二與愛作縁。愛有二種業。一引諸有
情流轉生死。二與取作縁。取有二種業。一爲
取後有。令諸有情發有取識。二與有作縁。有
有二種業。一令諸有情後有現前。二與生作
縁。生有二種業。一令諸有情名色六處觸受
次第生起。二與老死作縁。老死有二種業。一
數令有情時分變異。二數令有情壽命變異
何等支雜染攝故。謂若無明若愛若取。是煩
惱雜染所攝。若行若識若有。是業雜染所攝。
餘是生雜染所攝
何等義故。謂無作者義。有因義。離有情義。依
他起義。無作用義。無常義。有刹那義。因果
相續不斷義。因果相似攝受義。因果差別義。
因果決定義。是縁起義
何等甚深故。謂因甚深故。相甚深故。生甚深
故。住甚深故。轉甚深故。是甚深義。又諸縁
起法雖刹那滅而住可得。雖無作用縁而有
功能縁可得。雖離有情而有情可得。雖無作
者而諸業果不壞可得。是故甚深。又諸縁起
法。不從自生。不從他生不從共生。非不自作
他作因生。是故甚深
何等差別故。謂識生差別故。内死生差別故。
外穀等生差別故。成壞差別故。食持差別故。
愛非愛趣分別差別故。清淨差別故。威徳差
別故。是差別義
何等順逆故謂雜染順逆故清淨順逆。故是
説縁起順逆義
大乘阿毘達磨集論卷第二


大乘阿毘達磨集論卷第三
  無著菩薩造
  *三藏法師玄奘奉  詔譯
  本事分中三法品第一之三
云何縁。幾是縁。爲何義故觀縁耶。謂因故等
無間故所縁故増上故。是縁義。一切是縁。爲
捨執著我爲因法故。觀察縁何等因縁。謂阿
頼耶識及善習氣。又自性故差別故助伴故
等行故増益故障礙故攝受故。是因縁義。自
性者。謂能作因。自性差別者。謂能作因差別。
略有二十種。一生能作。謂識和合望識。二
住能作。謂食望已生及求生有情。三持能作。
謂大地望有情。四照能作。謂燈等望諸色。五
變壞能作。謂火望薪。六分離能作。謂鎌等望
所斷。七轉變能作。謂工巧智等望金銀等物。
八信解能作。謂煙望火。九顯了能作。謂宗因
喩望所成義。十等至能作。謂聖道望涅槃。十
一隨説能作。謂名想見。十二觀待能作。謂觀
待此故於彼求欲生。如待飢渇追求飮食。十
三牽引能作。謂懸遠縁。如無明望老死。十四
生起能作。謂隣近縁。如無明望行。十五攝受
能作。謂所餘縁。如田水糞等望穀生等。十六
引發能作。謂隨順縁。如正事王令王悦豫。
十七定別能作。謂差別縁。如五趣縁望五趣
果。十八同事能作。謂和合縁。如根不壞境界
現前。作意正起望所生識。十九相違能作。謂
障礙縁。如雹望穀。二十不相違能作。謂無障
礙縁。如穀無障。助伴者。謂諸法共有而生必
無缺減。如四大種及所造色隨其所應。等行
者。謂諸法共有等行所縁必無缺減。如心心
所。増益者。謂前際修善不善無記法故。能令
後際善等諸法展轉増勝後後生起。障礙者。
謂隨所數習諸煩惱故。隨所有惑皆得相續
増長堅固。乃令相續遠避涅槃。攝受者。謂不
善及善有漏法能攝受自體故
何等等無間縁。謂中無間隔。等無間故。同分
異分心心所生。等無間故。是等無間縁義。何
等所縁縁。謂有分齊境所縁故。無分齊境所
縁故。無異行相境所縁故。有異行相境所縁
故。有事境所縁故。無事境所縁故。事所縁
故。分別所縁故。有顛倒所縁故。無顛倒所縁
故。有礙所縁故。無礙所縁故。是所縁縁義。何
等増上縁。謂任持増上故。引發増上故。倶
有増上故。境界増上故。産生増上故。住持
増上故。受用果増上故。世間清淨離欲増上
故。出世清淨離欲増上故。是増上縁義
云何同分彼同分。幾是同分彼同分。爲何義
故觀同分彼同分耶。謂不離識彼相似根於
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]