大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545_ 五百大阿羅漢玄奘譯 ) in Vol. 27

[First] [Prev+100] [Prev] 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T1545_.27.0738a01:
T1545_.27.0738a02:
T1545_.27.0738a03: 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
T1545_.27.0738a04: 四十四
T1545_.27.0738a05:  五百大阿羅漢等造 
T1545_.27.0738a06:  *三藏法師玄奘奉  詔譯 
T1545_.27.0738a07:   根蘊第六中根納息第一之三
T1545_.27.0738a08: 此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。答
T1545_.27.0738a09: 二學。一無學。十非學非無學。九應分別。二學
T1545_.27.0738a10: 者。謂未知當知根已知根。一無學者。謂具知
T1545_.27.0738a11: 根。十非學非無學者。謂七色命苦憂根。九應
T1545_.27.0738a12: 分別者。謂意樂喜捨信等五根。此皆應作三
T1545_.27.0738a13: 分而答。故名應分別。一作學分。二作無學
T1545_.27.0738a14: 分。三作非學非無學分。分別論者言。此應
T1545_.27.0738a15: 作分別記。故名應分別。謂意根或學或無
T1545_.27.0738a16: 學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意
T1545_.27.0738a17: 根。此復云何。謂從苦法智忍。乃至金剛喩定
T1545_.27.0738a18: 相應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。
T1545_.27.0738a19: 此復云何。謂盡智。無生智。無學正見相應意
T1545_.27.0738a20: 根。云何非學非無學。謂有漏作意相應意根。
T1545_.27.0738a21: 此復云何。謂有三種。何等爲三。謂善染汚
T1545_.27.0738a22: 無覆無記。善復有三。謂加行得。離染得。生
T1545_.27.0738a23: 得。加行得者。復有三種。謂聞所成。思所成。
T1545_.27.0738a24: 修所成。聞思所成者。謂不淨觀。持息念。念住
T1545_.27.0738a25: 等相應。修所成者。謂煗頂忍世第一法。現觀
T1545_.27.0738a26: 邊世俗智。靜慮無量無色解脱。勝處遍處等
T1545_.27.0738a27: 相應。離染得者。謂由離染時得。則靜慮無
T1545_.27.0738a28: 量無色解脱。勝處遍處等相應。生得者。謂生
T1545_.27.0738a29: 時所得。善染汚有二種。謂見所斷。修所斷。
T1545_.27.0738b01: 無覆無記有四。謂威儀路。工巧處。異熟生。
T1545_.27.0738b02: 及變化等。通果心如意根。樂根喜根捨根信
T1545_.27.0738b03: 根精進根念根定根慧根亦爾。然有差別。謂
T1545_.27.0738b04: 信等五。除染無記餘隨所應。問何故此中明
T1545_.27.0738b05: 意根等。唯説作意相應非餘。答彼作論者
T1545_.27.0738b06: 意欲爾故。乃至廣説。脇尊者曰。此不應問
T1545_.27.0738b07: 一切有疑。説餘相應亦生疑故。但不違理
T1545_.27.0738b08: 隨説無過。有説。作意順生心勝故。謂相應
T1545_.27.0738b09: 法中順生心者唯作意勝。如不相應中順生
T1545_.27.0738b10: 法者唯有生相。是故偏説。有説。作意是警
T1545_.27.0738b11: 覺相。是牽引相。令意根等取所縁勝。是故
T1545_.27.0738b12: *偏説。有説。作意能生諸法勝於餘法。是
T1545_.27.0738b13: 故*偏説
T1545_.27.0738b14: 已分別諸根學等自性。雜無雜相今當説。諸
T1545_.27.0738b15: 根學彼是學者根耶。答應作四句。有根學
T1545_.27.0738b16: 彼非學者根。謂學根學者不成就。此復云何。
T1545_.27.0738b17: 謂隨信行不成就隨法行諸根。隨法行不成
T1545_.27.0738b18: 就隨信行諸根。信勝解不成就見至諸根。見
T1545_.27.0738b19: 至不成就信勝解諸根。退法姓學不成就
T1545_.27.0738b20: 五姓學諸根。乃至不動法姓學不成就五姓
T1545_.27.0738b21: 學諸根。佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。
T1545_.27.0738b22: 乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。
T1545_.27.0738b23: 住苦法智忍位。不成就上學位諸根。乃至
T1545_.27.0738b24: 住道類智忍位。不成就上學位諸根。住學
T1545_.27.0738b25: 三果未上進位。不成就下上學位諸根。住
T1545_.27.0738b26: 上進位如應廣説。有是學者根彼根非學。
T1545_.27.0738b27: 謂非學非無學根。學者成就。此復云何。謂諸
T1545_.27.0738b28: 學者生欲界。已得眼根不失。及生色界。彼
T1545_.27.0738b29: 成就眼根。已得者。謂鉢羅奢佉位等。不失
T1545_.27.0738c01: 者。謂不失壞。如眼根耳鼻舌根亦爾。生欲
T1545_.27.0738c02: 色界彼成就身根。女成就女根。男成就男
T1545_.27.0738c03: 根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦
T1545_.27.0738c04: 根。生極光淨及下。成就喜根。未離欲染。成
T1545_.27.0738c05: 就憂根。意命捨根一切成就。生欲界未得
T1545_.27.0738c06: 無色界善心。彼成就欲色界信等五根。若得
T1545_.27.0738c07: 無色界善心。成就三界信等五根。生色界
T1545_.27.0738c08: 未得無色界善心。彼成就色界信等五根。若
T1545_.27.0738c09: 得無色界善心。成就色無色界信等五根。
T1545_.27.0738c10: 生無色界彼成就無色界信等五根。有根
T1545_.27.0738c11: 學彼亦學者根。謂學根學者成就。此復云何。
T1545_.27.0738c12: 謂隨信行成就隨信行諸根。隨法行成就
T1545_.27.0738c13: 隨法行諸根。信勝解成就信勝解諸根。見
T1545_.27.0738c14: 至成就見至諸根。退法姓學成就退法姓學
T1545_.27.0738c15: 諸根。乃至不動法姓學成就不動法姓學諸
T1545_.27.0738c16: 根。佛乘姓學成就佛乘姓學諸根。乃至聲
T1545_.27.0738c17: 聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根。住苦法
T1545_.27.0738c18: 智忍位成就苦法智忍位諸根。乃至住道類
T1545_.27.0738c19: 智忍位成就一切見道諸根。住學三果未上
T1545_.27.0738c20: 進位。各成就所住果所攝諸根。住上進位
T1545_.27.0738c21: 各成就所得果。及勝果道所攝諸根。有根非
T1545_.27.0738c22: 學彼亦非學者根。謂無學根及非學非無學
T1545_.27.0738c23: 根。學者不成就。此復云何。謂諸學者。定不
T1545_.27.0738c24: 成就無學諸根。及有非學非無學根。學者
T1545_.27.0738c25: 不成就。謂諸學者生欲界不得眼根。設得。
T1545_.27.0738c26: 而失。及生無色界彼不成就眼根。不得者。
T1545_.27.0738c27: 謂未至鉢羅奢佉位等。設得而失者。謂已失
T1545_.27.0738c28: 壞。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不
T1545_.27.0738c29: 成就身根。女不成就男根。男不成就女
T1545_.27.0739a01: 根。有倶不成。謂生色無色界。及生欲界。或
T1545_.27.0739a02: 本不得。或已得漸命終等捨。生遍淨上不
T1545_.27.0739a03: 成就樂根。生色無色界不成就苦根。生
T1545_.27.0739a04: 極光淨上不成就喜根。已離欲染不成就
T1545_.27.0739a05: 憂根。生欲界未得無色界善心。彼不成就
T1545_.27.0739a06: 無色界信等五根。生色界未得無色界善
T1545_.27.0739a07: 心。彼不成就欲無色界信等五根。生無色
T1545_.27.0739a08: 界彼不成就欲色界信等五根
T1545_.27.0739a09: 諸根無學。彼是無學者根耶。答應作四句。
T1545_.27.0739a10: 有根無學彼非無學者根。謂無學根。無學者
T1545_.27.0739a11: 不成就。此復云何。謂時解脱。不成就不時
T1545_.27.0739a12: 解脱諸根。不時解脱。不成就時解脱諸根。
T1545_.27.0739a13: 退法不成就五種諸根。乃至不動法不成
T1545_.27.0739a14: 就五種諸根。佛不成就獨覺聲聞諸根。獨覺
T1545_.27.0739a15: 不成就佛聲聞諸根。聲聞不成就佛獨覺
T1545_.27.0739a16: 諸根。有是無學者根彼根非無學。謂非學非
T1545_.27.0739a17: 無學根。無學者成就。此復云何。謂無學者生
T1545_.27.0739a18: 欲界。已得眼根不失。及生色界彼成就眼
T1545_.27.0739a19: 根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生欲色界彼成
T1545_.27.0739a20: 就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨
T1545_.27.0739a21: 及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光
T1545_.27.0739a22: 淨及下。成就喜根。意命捨根一切成就。生
T1545_.27.0739a23: 欲界彼成就。三界信等五根。生色界彼成
T1545_.27.0739a24: 就色無色界信等五根。生無色界彼成就無
T1545_.27.0739a25: 色界信等五根。有根無學彼亦無學者根。謂
T1545_.27.0739a26: 無學根。無學者成就。此復云何。謂時解脱成
T1545_.27.0739a27: 就時解脱諸根。不時解脱成就不時解脱諸
T1545_.27.0739a28: 根。退法成就退法諸根。乃至不動法成就不
T1545_.27.0739a29: 動法諸根。佛成就佛諸根。獨覺成就獨覺諸
T1545_.27.0739b01: 根。聲聞成就聲聞諸根。有根非無學彼亦
T1545_.27.0739b02: 非無學者根。謂學根及非學非無學根。無學
T1545_.27.0739b03: 者不成就。此復云何。謂無學者定不成就學
T1545_.27.0739b04: 諸根。及有非學非無學根。無學者不成就。謂
T1545_.27.0739b05: 無學者生欲界。不得眼根。設得而失。及
T1545_.27.0739b06: 生無色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌
T1545_.27.0739b07: 根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成
T1545_.27.0739b08: 就男根。男不成就女根。有倶不成就。謂
T1545_.27.0739b09: 生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得
T1545_.27.0739b10: 而失。生遍淨上彼不成就樂根。生色無色
T1545_.27.0739b11: 界彼不成就苦根。生極光淨上彼不成就
T1545_.27.0739b12: 喜根。定不成就憂根。生色界彼不成就欲
T1545_.27.0739b13: 界信等五根。生無色界彼不成就欲色界
T1545_.27.0739b14: 信等五根
T1545_.27.0739b15: 諸根非學非無學。彼是非學非無學者根
T1545_.27.0739b16: 耶。答諸非學非無學者根。彼根非學非無
T1545_.27.0739b17: 學。所以者何。以成就學法即名學者。成就
T1545_.27.0739b18: 無學法。即名無學者。若不成就學無學法。
T1545_.27.0739b19: 名非學非無學者。即是異生。彼所成就根
T1545_.27.0739b20: 唯是非學非無學故。有根非學非無學彼非
T1545_.27.0739b21: 非學非無學者根。謂非學非無學根。非學非
T1545_.27.0739b22: 無學者不成就。此復云何。謂諸異生生欲界
T1545_.27.0739b23: 未得眼根。設得而失。及生無色界彼不成
T1545_.27.0739b24: 就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界
T1545_.27.0739b25: 彼不成就身根。女不成就男根。男不成就
T1545_.27.0739b26: 女根。有倶不成。謂生色無色界。及生欲界。
T1545_.27.0739b27: 或本不得。或已得而失。生遍淨上不成就
T1545_.27.0739b28: 樂根。生色無色界不成就苦根。生極光淨
T1545_.27.0739b29: 上不成就喜根。離欲界染不成就憂根。
T1545_.27.0739c01: 斷善根者不成就三界信等五根。生欲界
T1545_.27.0739c02: 不斷善根。若未得色界善心。彼不成就色
T1545_.27.0739c03: 無色界信等五根。若得色界善心。未得無
T1545_.27.0739c04: 色界善心。彼不成就無色界信等五根。生
T1545_.27.0739c05: 色界若未得無色界善心彼不成就欲無
T1545_.27.0739c06: 色界信等五根。若得無色界善心。彼不成
T1545_.27.0739c07: 就欲界信等五根。生無色界彼不成就欲
T1545_.27.0739c08: 色界信等五根
T1545_.27.0739c09: 已分別諸根學等。彼學等義今當説。問云何
T1545_.27.0739c10: 名學無學非學非無學耶。答以無貪道爲
T1545_.27.0739c11: 斷貪故。而學此道所攝法名學。以無貪道
T1545_.27.0739c12: 爲斷貪故。而不學已學故。此過所攝法名
T1545_.27.0739c13: 無學。與二相違名非學非無學。復次以無
T1545_.27.0739c14: 瞋道爲斷瞋故。而學此道所攝法名學。以
T1545_.27.0739c15: 無瞋道爲斷瞋故。而不學已學故。此道所
T1545_.27.0739c16: 攝法名無學。與二相違名非學非無學。復
T1545_.27.0739c17: 次以無癡道爲斷癡故。而學此道所攝法
T1545_.27.0739c18: 名學。以無癡道爲斷癡故。而不學已學。故
T1545_.27.0739c19: 此道所攝法名無學。與二相違。名非學非
T1545_.27.0739c20: 無學。復次以無愛道爲斷愛故而學。然非
T1545_.27.0739c21: 愛事。此道所攝法名學。以無愛道爲斷愛
T1545_.27.0739c22: 故而學者。此則遮無學道。然非愛事者。此
T1545_.27.0739c23: 則遮世俗道。以無愛道爲斷愛故。而不學
T1545_.27.0739c24: 已學故。然非愛事。此道所攝法名無學。以
T1545_.27.0739c25: 無愛道爲斷愛故。而不學已學故者。此則
T1545_.27.0739c26: 遮學道。然非愛事者。此則遮世俗道。與二
T1545_.27.0739c27: 相違名非學非無學。復次若道爲斷二求
T1545_.27.0739c28: 滿一求故而學。此道所攝法名學。爲斷二
T1545_.27.0739c29: 求者。謂欲求有求。滿一求者。謂梵行求。若
T1545_.27.0740a01: 道爲斷二求滿一求故。而不學已學故。此
T1545_.27.0740a02: 道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。
T1545_.27.0740a03: 復次若道爲斷煩惱。修諦現觀故而學。此道
T1545_.27.0740a04: 所攝法名學。若道爲斷煩惱。修諦現觀故。
T1545_.27.0740a05: 而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相
T1545_.27.0740a06: 違名非學非無學。復次若所依中。有煩惱
T1545_.27.0740a07: 得隨縛。有無漏得隨逐。彼是學若所依中。
T1545_.27.0740a08: 無煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是無學。
T1545_.27.0740a09: 與二相違名非學非無學。復次若所依中。有
T1545_.27.0740a10: 愛隨縛。有無漏得。彼是學。若所依中。無愛
T1545_.27.0740a11: 隨縛。有無漏得。彼是無學。與二相違名非
T1545_.27.0740a12: 學非無學。復次若法見道修道所攝是學。若
T1545_.27.0740a13: 法無學道所攝是無學。與二相違是非學非
T1545_.27.0740a14: 無學。見地修地無學地説亦爾。復次若法未
T1545_.27.0740a15: 知當知根。已知根所攝是學。若法具知根所
T1545_.27.0740a16: 攝是無學。與二相違是非學非無學。復次五
T1545_.27.0740a17: 種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。五種補
T1545_.27.0740a18: 特伽羅者。謂隨信行。隨法行。信勝解。見至。
T1545_.27.0740a19: 身證。二種補特伽羅相續中。諸無漏法是無
T1545_.27.0740a20: 學。二種補特伽羅者。謂慧解脱。倶解脱。與
T1545_.27.0740a21: 二相違是非學非無學。復次七種補特伽羅
T1545_.27.0740a22: 相續中。諸無漏法是學。七種補特伽羅者。謂
T1545_.27.0740a23: 四向前三果。一種補特伽羅相續中。諸無漏
T1545_.27.0740a24: 法是無學。一種補特伽羅者。謂阿羅漢果。與
T1545_.27.0740a25: 二相違名非學非無學。復次十八種補特伽
T1545_.27.0740a26: 羅相續中。諸無漏法是學。九種補特伽羅相
T1545_.27.0740a27: 續中。諸無漏法是無學。與二相違是非學非
T1545_.27.0740a28: 無學。此二十二根。幾善。幾不善。幾無記。答
T1545_.27.0740a29: 八善。八無記六應分別。八善者。謂信等五三
T1545_.27.0740b01: 無漏根。八無記者。謂七色命根。六應分別者
T1545_.27.0740b02: 謂意五受。此復云何。謂意根或善。或不善。或
T1545_.27.0740b03: 無記。云何善。謂善作意相應意根。此有二種。
T1545_.27.0740b04: 謂有漏無漏。有漏有三。謂加行得。離染得。
T1545_.27.0740b05: 生得。無漏有二。謂學無學。云何不善。謂不
T1545_.27.0740b06: 善作意相應意根。此有二種。謂見所斷。修所
T1545_.27.0740b07: 斷。即欲界三十四隨眠倶生作意相應意根。
T1545_.27.0740b08: 云何無記。謂無記作意相應意根。此有二種。
T1545_.27.0740b09: 謂有覆無記。無覆無記。有覆無記者。謂欲界
T1545_.27.0740b10: 有身見。邊執見。及色無色界一切煩惱倶生
T1545_.27.0740b11: 作意相應意根。無覆無記者。謂威儀路。工巧
T1545_.27.0740b12: 處。異熟生。通果倶生作意相應意根。如意
T1545_.27.0740b13: 根。捨根喜根樂根隨應亦爾。苦根或善。或不
T1545_.27.0740b14: 善。或無記。云何善。謂善作意相應苦根。此復
T1545_.27.0740b15: 云何。謂生得善。云何不善。謂不善作意相應
T1545_.27.0740b16: 苦根。此復云何。謂修所斷。云何無記。謂無記
T1545_.27.0740b17: 作意相應苦根。此復云何。謂異熟生憂根。或
T1545_.27.0740b18: 善。或不善。云何善。謂善作意相應憂根。如
T1545_.27.0740b19: 説。我於何時當於是處得具足住。若於聖
T1545_.27.0740b20: 處已具足住。於上解脱希求思慕心懷憂
T1545_.27.0740b21: 慼。云何不善。謂不善作意相應憂根。此復云
T1545_.27.0740b22: 何。謂見所斷。及修所斷。問何故無有無記憂
T1545_.27.0740b23: 根。答無記有二。謂有覆無覆。憂根且非有
T1545_.27.0740b24: 覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應
T1545_.27.0740b25: 故。所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉。憂
T1545_.27.0740b26: 根慼行相轉。互相違法不相應故。憂根亦
T1545_.27.0740b27: 非無覆無記。非威儀路工巧處異熟生所攝
T1545_.27.0740b28: 故。問何故憂根非威儀路所攝。答憂根分別
T1545_.27.0740b29: 轉。威儀路無分別轉。若威儀路有憂根者。
T1545_.27.0740c01: 設有分別。我今應作如是威儀。如佛世尊。
T1545_.27.0740c02: 或如馬勝。即分別時。便應已住如是威儀。
T1545_.27.0740c03: 然威儀路無此分別。故威儀路無有憂根。
T1545_.27.0740c04: 問何故憂根非工巧處。答憂根分別轉。工
T1545_.27.0740c05: 巧處無分別轉。若工巧處有憂根者。設有
T1545_.27.0740c06: 分別。我今應作如是工巧。如佛世尊。或如
T1545_.27.0740c07: 妙業天子。即分別時已應成辦如是工巧。
T1545_.27.0740c08: 然工巧處無此分別。故工巧處無有憂根。
T1545_.27.0740c09: 問何故憂根非異熟生。答憂根分別轉。異熟
T1545_.27.0740c10: 生無分別轉。若異熟生有憂根者。設有分
T1545_.27.0740c11: 別。我今應受如是異熟。如佛世尊。或如轉
T1545_.27.0740c12: 輪聖王。即分別時便應現受如是異熟。然
T1545_.27.0740c13: 異熟生無此分別故。異熟生無有憂根有
T1545_.27.0740c14: 説。憂根現加行。轉異熟生先業所引。是故憂
T1545_.27.0740c15: 根非異熟生。有説。憂根隨欲而轉。以於一
T1545_.27.0740c16: 切亡失事中。有起憂根。有不起故。異熟生
T1545_.27.0740c17: 者不隨欲受。由業轉故。是故憂根非異熟
T1545_.27.0740c18: 生。有説。憂根若是異熟。則應重業但受少
T1545_.27.0740c19: 果。謂有因作無間業已便生憂悴。即應名
T1545_.27.0740c20: 爲受彼異熟。豈非果少。有説。憂根離欲
T1545_.27.0740c21: 時捨。異熟生法離三界染而猶隨轉。是故憂
T1545_.27.0740c22: 根非異熟生。由此憂根唯善不善
T1545_.27.0740c23: 已分別諸根善等。彼善等義今當説。問云何
T1545_.27.0740c24: 名善不善無記耶。答若法巧便所攝。能招
T1545_.27.0740c25: 愛果自性安隱。説名爲善巧便所攝者。顯道
T1545_.27.0740c26: 諦。能招愛果者。顯苦集諦少分。自性安隱
T1545_.27.0740c27: 者。顯滅諦。若法不巧便攝。招不愛果性不
T1545_.27.0740c28: 安隱。説名不善。此則顯示苦集諦少分。與
T1545_.27.0740c29: 二相違説名無記。有説。若法能得愛果及
T1545_.27.0741a01: 樂受果。説名爲善。若法能得不愛果及苦受
T1545_.27.0741a02: 果。説名不善。與二相違説名無記。有説。若
T1545_.27.0741a03: 法能生愛有芽及解脱*芽。説名爲善。若法
T1545_.27.0741a04: 能生不愛有*芽。説名不善。與二相違説名
T1545_.27.0741a05: 無記。有説。若法能感可愛趣。説名爲善。若
T1545_.27.0741a06: 法能感不可愛趣。説名不善。與二相違説
T1545_.27.0741a07: 名無記。有説。若法墮還滅品清淨品。是輕
T1545_.27.0741a08: 擧性。説名爲善。若法墮流轉品雜染品。是
T1545_.27.0741a09: 沈重性。説名不善。與二相違説名無記。
T1545_.27.0741a10: 尊者曰。由四縁故説名爲善。一自性故。二
T1545_.27.0741a11: 相應故。三等起故。四勝義故。自性善者。有
T1545_.27.0741a12: 説。是慚愧。有説。是三善根。相應善者。是彼
T1545_.27.0741a13: 相應心心所法。等起善者。是彼所起身語業。
T1545_.27.0741a14: 心不相應行。勝義善者。謂涅槃安隱故名善。
T1545_.27.0741a15: 分別論者作如是言。自性善者。謂智。相應
T1545_.27.0741a16: 善者。謂彼相應識。等起善者。謂彼所起身語
T1545_.27.0741a17: 業。勝義善者。謂涅槃。由四縁故説名不善。
T1545_.27.0741a18: 一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自
T1545_.27.0741a19: 性不善者。有説。是無慚無愧以一向不善遍
T1545_.27.0741a20: 不善心故。有説。是三不善根以具五義故。
T1545_.27.0741a21: 相應不善者。謂彼相應心心所法。等起不善
T1545_.27.0741a22: 者。謂彼所起身語業。心不相應行。勝義不善
T1545_.27.0741a23: 者。謂生死不安隱。故名不善。分別論者作
T1545_.27.0741a24: 如是言。自性不善者。謂癡。相應不善者。謂
T1545_.27.0741a25: 彼相應識。等起不善者。謂彼所起身語業。勝
T1545_.27.0741a26: 義不善者。謂生死。脇尊者言。若法是如理作
T1545_.27.0741a27: 意自性。如理作意相應。如理作意等起。如理
T1545_.27.0741a28: 作意等流果。離繋果者。是善。若法是不如理
T1545_.27.0741a29: 作意自性。不如理作意相應。不如理作意等
T1545_.27.0741b01: 起。不如理作意等流果者。是不善。與二相
T1545_.27.0741b02: 違是無記。如如理作意。不如理作意。慚愧
T1545_.27.0741b03: 無慚無愧。三善根三不善根。信等五根五蓋
T1545_.27.0741b04: 亦爾。集異門説。何故名善。答有可愛果。可
T1545_.27.0741b05: 樂果。適意果。悦意界。可欣尚果。名善。此
T1545_.27.0741b06: 説等流果。復次有可愛異熟。可樂異熟。適
T1545_.27.0741b07: 意異熟。悦意異熟。可欣尚異熟。名善。此説
T1545_.27.0741b08: 異熟果。與此相違是不善。與二相違是無
T1545_.27.0741b09: 記。餘義如結蘊初納息廣説
T1545_.27.0741b10: 此二十二根。幾有異熟。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0741b11: 作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喩者
T1545_.27.0741b12: 説。離思無異熟因。離受無異熟果。爲遮
T1545_.27.0741b13: 彼説顯異熟因及異熟果倶通五蘊。飮光部
T1545_.27.0741b14: 説。諸異熟因。異熟未生彼因有體。異熟生已
T1545_.27.0741b15: 彼因便失。如芽未生種猶有體。芽既生已種
T1545_.27.0741b16: 體便無。欲止彼意顯因恒有。復有外道。
T1545_.27.0741b17: 執善惡業無果異熟。亦遮彼意顯善惡業
T1545_.27.0741b18: 有果異熟。故作斯論
T1545_.27.0741b19: 此二十二根。幾有異熟。幾無異熟。答一有
T1545_.27.0741b20: 異熟。十一無異熟。十應分別。一有異熟者。
T1545_.27.0741b21: 謂憂根。十一無異熟者。謂七色命三無漏根。
T1545_.27.0741b22: 十應分別者。謂意四受信等五根。此復云何。
T1545_.27.0741b23: 謂意根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。
T1545_.27.0741b24: 謂不善善有漏意根。云何無異熟。謂無記無
T1545_.27.0741b25: 漏意根。如意根。樂根喜根捨根亦爾。苦根或
T1545_.27.0741b26: 有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂善不善
T1545_.27.0741b27: 苦根。云何無異熟。謂無記苦根。信等五根。
T1545_.27.0741b28: 或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂有漏
T1545_.27.0741b29: 信等五根。云何無異熟。謂無漏信等五根」
T1545_.27.0741c01: 已分別諸根有異熟等。彼有異熟等義今
T1545_.27.0741c02: 當説。問云何名有異熟等。爲與自異熟倶
T1545_.27.0741c03: 故名有異熟。爲與他異熟倶故名有異熟
T1545_.27.0741c04: 耶。若與自異熟倶故名有異熟者。如何因
T1545_.27.0741c05: 果不並。又違伽他所説。如説。作惡不即熟
T1545_.27.0741c06: 等若與他異熟倶故名有異熟者。則無漏
T1545_.27.0741c07: 道應名有異熟。與他異熟倶故。答應説與
T1545_.27.0741c08: 自異熟倶故名有異熟。問如何因果不並。
T1545_.27.0741c09: 及違伽他説耶。答有二種倶。一者有倶。二
T1545_.27.0741c10: 者並倶。有倶者。如有因有果。有所縁有異熟
T1545_.27.0741c11: 等。並倶者。如有尋有伺。有喜有作意等。此
T1545_.27.0741c12: 中依有倶而作論。如有倶並倶。有倶不相
T1545_.27.0741c13: 離倶亦爾。有説。有三種倶。一者遠倶。二者
T1545_.27.0741c14: 近倶。三遠近倶。前二如前。遠近倶者如有
T1545_.27.0741c15: 漏有隨眠有縁有事等。此中但依遠倶作論。
T1545_.27.0741c16: 問何故名異熟。答異類而熟。故名異熟。熟
T1545_.27.0741c17: 有二種。一同類。二異類。同類熟者。謂等流
T1545_.27.0741c18: 果。異類熟者。謂異熟果。餘如結蘊廣説
T1545_.27.0741c19: 此二十二根幾見所斷。乃至廣説。問何故作
T1545_.27.0741c20: 此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喩者
T1545_.27.0741c21: 説。無有世俗道能斷煩惱。彼大徳説。異生
T1545_.27.0741c22: 無有斷隨眠者。但能伏纒。亦非世俗道有
T1545_.27.0741c23: 永斷義。由契經言。聖慧見已方能斷故。爲
T1545_.27.0741c24: 遮彼説。顯世俗道亦能永斷。諸異生類亦
T1545_.27.0741c25: 斷隨眠。故契經説。嗢達洛遏邏摩子。斷
T1545_.27.0741c26: 欲斷色。乃至斷於無所有處。生於非想非
T1545_.27.0741c27: 非想處。又説。有外道仙能離欲染。如是等
T1545_.27.0741c28: 所言聖慧見已方能斷者。顯能究竟斷有頂
T1545_.27.0741c29: 染。或有説言。諸世俗道雖能永斷。但是異
T1545_.27.0742a01: 生而非聖者。非捨勝道用劣道故。爲止
T1545_.27.0742a02: 彼意。顯諸聖者亦以世俗道離八地染。有
T1545_.27.0742a03: 作是説。頓斷非漸。金剛喩定現在前時。一
T1545_.27.0742a04: 切煩惱一時斷故。爲遮彼執顯必漸斷。四
T1545_.27.0742a05: 沙門果漸次得故。有執。現觀唯頓非漸。爲
T1545_.27.0742a06: 遮彼説顯漸非頓。又爲顯示有二部結
T1545_.27.0742a07: 二部對治。故作斯論
T1545_.27.0742a08: 此二十二根。幾見所斷。幾修所斷。幾不斷。答
T1545_.27.0742a09: 九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂
T1545_.27.0742a10: 七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分
T1545_.27.0742a11: 別者謂意四受信等五根。謂意根或見所斷。
T1545_.27.0742a12: 或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂意根隨信
T1545_.27.0742a13: 隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷
T1545_.27.0742a14: 八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根
T1545_.27.0742a15: 學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠
T1545_.27.0742a16: 相應意根。及不染汚有漏意根。云何不斷。謂
T1545_.27.0742a17: 無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根或見所
T1545_.27.0742a18: 斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂樂根隨
T1545_.27.0742a19: 信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所
T1545_.27.0742a20: 斷二十八隨眠相應樂根。即第三靜慮見所
T1545_.27.0742a21: 斷。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復
T1545_.27.0742a22: 云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染汚
T1545_.27.0742a23: 有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪無明。色界貪
T1545_.27.0742a24: 慢無明
T1545_.27.0742a25: 云何不斷。謂無漏樂根。喜根或見所斷。或修
T1545_.27.0742a26: 所斷。或不斷。云何見所斷。謂喜根隨信隨法
T1545_.27.0742a27: 行。現觀邊忍所斷。此復云何謂見所斷五十
T1545_.27.0742a28: 二隨眠相應喜根。五十二隨眠者。謂欲界二
T1545_.27.0742a29: 十四。除瞋疑八。色界二十八。云何修所斷。
T1545_.27.0742b01: 謂喜根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷
T1545_.27.0742b02: 六隨眠相應喜根。及不染汚有漏喜根。六隨
T1545_.27.0742b03: 眠者。謂欲色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏
T1545_.27.0742b04: 喜根憂根。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。
T1545_.27.0742b05: 謂憂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云
T1545_.27.0742b06: 何。謂見所斷十六隨眠相應憂根。十六隨眠
T1545_.27.0742b07: 者。謂欲界邪見瞋疑無明名四。云何修所
T1545_.27.0742b08: 斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所
T1545_.27.0742b09: 二隨眠相應憂根。及不染汚憂根。二隨眠
T1545_.27.0742b10: 者。謂欲界瞋無明。信等五根或修所斷。或不
T1545_.27.0742b11: 斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。
T1545_.27.0742b12: 謂無漏信等五根
T1545_.27.0742b13: 已分別諸根見斷等。彼見斷等義今當説。
T1545_.27.0742b14: 問云何名見所斷修所斷耶。如見不離修
T1545_.27.0742b15: 修不離見。見道中如實修可得。修道中如
T1545_.27.0742b16: 實見可得。慧名爲見。不放逸名修。此中説
T1545_.27.0742b17: 何名爲如實。此中意説。偏多猛利名爲如
T1545_.27.0742b18: 實。謂見道中慧多不放逸少。修道中不放逸
T1545_.27.0742b19: 多慧少。或復此中意説。平等名爲如實。謂見
T1545_.27.0742b20: 道中隨有爾所慧。即有爾所不放逸。修道
T1545_.27.0742b21: 中隨有爾所不放逸。即有爾所慧。尊者世友
T1545_.27.0742b22: 作如是説。觀四聖諦斷諸煩惱。云何分別。
T1545_.27.0742b23: 此是見所斷。此是修所斷。答由見而斷。由
T1545_.27.0742b24: 見而除。由見變吐。名見所斷。有説。見所斷
T1545_.27.0742b25: 亦應言修所斷。以見道中如實修可得故。
T1545_.27.0742b26: 如是説者。由見而斷。由見而除。由見變吐
T1545_.27.0742b27: 名見所斷。如所得道。若習若修若多修習。
T1545_.27.0742b28: 分齊斷。限量斷。漸令薄究竟斷。名修所斷。
T1545_.27.0742b29: 有説。修所斷亦應言見所斷。以修道中如
T1545_.27.0742c01: 實見可得故。如是説者。如所得道。若習若
T1545_.27.0742c02: 修若多修習。分齊斷。限量斷。漸令薄究竟
T1545_.27.0742c03: 斷。名修所斷。問此言有何義。答此説見道。
T1545_.27.0742c04: 是猛利道暫現在前。九品煩惱一時而斷。修
T1545_.27.0742c05: 道是不猛利道。數習現前九品煩惱九時而
T1545_.27.0742c06: 斷。如利鈍刀倶截一物。利者一割便斷。鈍
T1545_.27.0742c07: 者數割乃斷。有説。若法以見増道斷名見
T1545_.27.0742c08: 所斷。若法以修増道斷名修所斷。有説。若
T1545_.27.0742c09: 法以二相道斷名見所斷。二相者。謂見相
T1545_.27.0742c10: 慧相。若法以三相道斷名修所斷。三相者。
T1545_.27.0742c11: 謂見智慧相。有説。若法以四相道斷名見
T1545_.27.0742c12: 所斷。四相者。謂眼明覺慧相。若法以五相道
T1545_.27.0742c13: 斷名修所斷。五相者。謂眼智明覺慧相。有
T1545_.27.0742c14: 説。若法由忍斷名見所斷。若法由智斷名
T1545_.27.0742c15: 修所斷。餘廣説如結蘊初納息
T1545_.27.0742c16: *説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百四
T1545_.27.0742c17: 十四
T1545_.27.0742c18:
T1545_.27.0742c19:
T1545_.27.0742c20:
T1545_.27.0742c21: 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
T1545_.27.0742c22: 四十五
T1545_.27.0742c23:  五百大阿羅漢等造 
T1545_.27.0742c24:  *三藏法師玄奘奉  詔譯 
T1545_.27.0742c25:   根蘊第六中根納息第一之四
T1545_.27.0742c26: 此二十二根幾見苦所斷。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0742c27: 復作此論。答前門遮説頓斷者意。而猶未
T1545_.27.0742c28: 遮説頓現觀。又亦未顯漸次現觀。今欲遮
T1545_.27.0742c29: 顯故作斯論。有説。前門亦遮頓現觀亦顯
T1545_.27.0743a01: 漸現觀。但不明了。今欲令明了故作斯論。
T1545_.27.0743a02: 有説。所以作論者。欲分別五部煩惱五部
T1545_.27.0743a03: 對治。故造斯論。五部煩惱者謂見苦所斷。乃
T1545_.27.0743a04: 至修所斷。五部對治者。謂苦忍苦智。乃至道
T1545_.27.0743a05: 忍道智。此二十二根幾。見苦所斷。幾見集
T1545_.27.0743a06: 所斷。幾見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾
T1545_.27.0743a07: 不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別。九修所
T1545_.27.0743a08: 斷者。謂七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。
T1545_.27.0743a09: 十應分別者。謂意四受信等五根。謂意根或
T1545_.27.0743a10: 見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。
T1545_.27.0743a11: 或不斷。云何見苦所斷。謂意根隨信隨法行
T1545_.27.0743a12: 苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二
T1545_.27.0743a13: 十八隨眠相應意根。云何見集所斷。謂意根隨
T1545_.27.0743a14: 信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見
T1545_.27.0743a15: 集所斷十九隨眠相應意根。云何見滅所斷。
T1545_.27.0743a16: 謂意根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復
T1545_.27.0743a17: 云何。謂見滅所斷十九隨眠相應意根。云何
T1545_.27.0743a18: 見道所斷。謂意根隨信隨所行道。現觀邊忍
T1545_.27.0743a19: 所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠相
T1545_.27.0743a20: 應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。
T1545_.27.0743a21: 此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根及不
T1545_.27.0743a22: 染汚有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意
T1545_.27.0743a23: 根。捨根亦爾。樂根或見苦所斷。或見集見滅
T1545_.27.0743a24: 見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。
T1545_.27.0743a25: 謂樂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復
T1545_.27.0743a26: 云何。謂見苦所斷九隨眠相應樂根。云何見
T1545_.27.0743a27: 集所斷。謂樂根隨信隨法行。集現觀邊忍所
T1545_.27.0743a28: 斷。此復云何。謂見集所斷六隨眠相應樂根。
T1545_.27.0743a29: 云何見滅所斷。謂樂根隨信隨法行。滅現觀
T1545_.27.0743b01: 邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷六隨眠相
T1545_.27.0743b02: 應樂根。云何見道所斷。謂樂根隨信隨法行。
T1545_.27.0743b03: 道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷七
T1545_.27.0743b04: 隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹
T1545_.27.0743b05: 修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂
T1545_.27.0743b06: 根。及不染汚有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪
T1545_.27.0743b07: 無明。色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏樂根。
T1545_.27.0743b08: 喜根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或
T1545_.27.0743b09: 修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂喜根隨信
T1545_.27.0743b10: 隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦
T1545_.27.0743b11: 所斷十七隨眠相應喜根。十七隨眠者。謂欲
T1545_.27.0743b12: 界除瞋疑。色界一切。云何見集所斷。謂喜根
T1545_.27.0743b13: 隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂
T1545_.27.0743b14: 見集所斷十一隨眠相應喜根。云何見滅所
T1545_.27.0743b15: 斷。謂喜根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此
T1545_.27.0743b16: 復云何。謂見滅所斷十一隨眠相應喜根。云
T1545_.27.0743b17: 何見道所斷。謂喜根隨信隨法行。道現觀邊
T1545_.27.0743b18: 忍所斷。此復云何。謂見道所斷十二隨眠相
T1545_.27.0743b19: 應喜根。云何修所斷。謂喜根學見迹修所斷。
T1545_.27.0743b20: 此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不
T1545_.27.0743b21: 染汚有漏喜根。六隨眠者。謂欲界除瞋。色界
T1545_.27.0743b22: 一切。云何不斷。謂無漏喜根。憂根或見苦所
T1545_.27.0743b23: 斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。云何見
T1545_.27.0743b24: 苦所斷。謂憂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所
T1545_.27.0743b25: 斷。此復云何。謂見苦所斷四隨眠相應憂根。
T1545_.27.0743b26: 四隨眠者。謂欲界邪見瞋疑無明
T1545_.27.0743b27: 云何見集所斷。謂憂根隨信隨法行。集現觀
T1545_.27.0743b28: 邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷四隨眠相
T1545_.27.0743b29: 應憂根。云何見滅所斷。謂憂根隨信隨法行
T1545_.27.0743c01: 滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷四
T1545_.27.0743c02: 隨眠相應憂根。云何見道所斷。謂憂根隨信
T1545_.27.0743c03: 隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道
T1545_.27.0743c04: 所斷四隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根
T1545_.27.0743c05: 學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠
T1545_.27.0743c06: 相應憂根及不染汚憂根。二隨眠者。謂欲界
T1545_.27.0743c07: 瞋無明。信等五根或修所斷。或不斷。云何修
T1545_.27.0743c08: 所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。謂無漏信
T1545_.27.0743c09: 等五根
T1545_.27.0743c10: 已分別諸根見苦所斷等。彼見苦所斷等義
T1545_.27.0743c11: 今當説。問云何名見苦所斷。乃至修所斷
T1545_.27.0743c12: 耶。答若法對治。決定對治。所縁決定。名見
T1545_.27.0743c13: 苦所斷。乃至見道所斷。若法對治不決定。對
T1545_.27.0743c14: 治所縁不決定。名修所斷。有説。若法處所
T1545_.27.0743c15: 決定對治。所縁決定。名見苦所斷乃至見道
T1545_.27.0743c16: 所斷。若法處所不決定對治。所縁不決定。名
T1545_.27.0743c17: 修所斷。有説。若法苦忍苦智爲對治。名見
T1545_.27.0743c18: 苦所斷。乃至若法道忍道智爲對治名見道
T1545_.27.0743c19: 所斷。若法諸智爲對治。名修所斷。有説。若
T1545_.27.0743c20: 法苦忍所斷。名見苦所斷。乃至若法道忍所
T1545_.27.0743c21: 斷。名見道所斷。若法諸智所斷。名修所斷。
T1545_.27.0743c22: 有説。若法觀苦諦所斷。名見苦所斷。乃至
T1545_.27.0743c23: 若法觀道諦所斷。名見道所斷。若法或觀苦
T1545_.27.0743c24: 諦。或觀集滅道諦。或不觀諦所斷。名修所
T1545_.27.0743c25: 斷。有説。若法與見苦諦相違。名見苦所斷。
T1545_.27.0743c26: 乃至若法與見道諦相違。名見道所斷。若
T1545_.27.0743c27: 法與見四諦相違。名修所斷
T1545_.27.0743c28: 此二十二根。幾見。幾非見。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0743c29: 作此論。答欲止説一切法皆是見性者意。
T1545_.27.0744a01: 彼作是説。所作猛利説名爲見。一切法無
T1545_.27.0744a02: 不皆於自事猛利故悉名見。爲遮彼執。
T1545_.27.0744a03: 顯諸法中唯眼根及慧少分名見非餘。故
T1545_.27.0744a04: 作斯論
T1545_.27.0744a05: 此二十二根。幾見。幾非見。答一見。十七非
T1545_.27.0744a06: 見。四應分別。一見者。謂眼根。十七非見者。
T1545_.27.0744a07: 謂六色命意五受信等四根。四應分別者。謂
T1545_.27.0744a08: 慧三無漏根。慧根或見。或非見。云何見。謂盡
T1545_.27.0744a09: 智無生智所不攝意識相應慧根。云何非見。
T1545_.27.0744a10: 謂餘慧根即五識相應慧根。及盡智無生智
T1545_.27.0744a11: 所攝慧根。未知當知根。或見或非見。云何見。
T1545_.27.0744a12: 謂未知當知根所攝慧根。云何非見。謂未知
T1545_.27.0744a13: 當知根所攝餘根。即餘八根。如未知當知根。
T1545_.27.0744a14: 已知根亦爾。具知根或見或非見。云何見。謂
T1545_.27.0744a15: 盡智無生智所不攝具知根所攝慧根。云何
T1545_.27.0744a16: 非見。謂具知根所攝餘根。即餘八根。及盡智
T1545_.27.0744a17: 無生智所攝慧根
T1545_.27.0744a18: 已分別諸根見等。彼見等義今當説。問何故
T1545_.27.0744a19: 名見。見是何義。答由四縁。故名見。一能觀
T1545_.27.0744a20: 故。二推決故。三堅執故。四深入所縁故。能
T1545_.27.0744a21: 觀故者。謂見自性。問邪見顛倒見。彼何所觀。
T1545_.27.0744a22: 答是故説見自性。謂雖邪顛倒見。而是見慧
T1545_.27.0744a23: 自性。故説能觀。如人隨有所見即名能
T1545_.27.0744a24: 觀。非如盲者。推決定者。謂能推求決定。問
T1545_.27.0744a25: 一刹那頃如何推求。答性猛利故説名推求。
T1545_.27.0744a26: 堅執故者。謂諸見趣僻執堅牢。非聖道力無
T1545_.27.0744a27: 由令捨。深入所縁者。謂於境猛入。如針
T1545_.27.0744a28: 墮埿。有説。由二縁故名見。一照了性故。
T1545_.27.0744a29: 二推度性故。有説。由三縁故名見。一有見
T1545_.27.0744b01: 相故。二成見事故。三於境無礙故。有説。由
T1545_.27.0744b02: 三縁故名見。一意樂故。二執著故。三推決
T1545_.27.0744b03: 故。有説。由三縁故名見。一意樂故。二加行
T1545_.27.0744b04: 故三無智故。意樂故者。謂意樂壞者。加行故
T1545_.27.0744b05: 者。謂加行壞者。無智故者。謂倶壞者。復次意
T1545_.27.0744b06: 樂故者。謂修定者。加行故者。謂尋思者。無智
T1545_.27.0744b07: 故者。謂隨聞者
T1545_.27.0744b08: 此二十二根。幾有尋有伺。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0744b09: 作此論。答欲止譬喩者所説故。彼説從欲
T1545_.27.0744b10: 界乃至有頂。皆有尋伺。所以者何。契經説
T1545_.27.0744b11: 故。如契經説。心麁性是尋。心細性是伺。心
T1545_.27.0744b12: 麁細性乃至有頂。彼大徳説曰。對法諸師説。
T1545_.27.0744b13: 尋伺是心麁細性。此麁細性相待而立。乃至
T1545_.27.0744b14: 有頂皆現可得。而説尋伺唯在欲界。及梵
T1545_.27.0744b15: 世有。此是惡説非爲善説。阿毘達磨諸論
T1545_.27.0744b16: 師言。我等善説非爲惡説。以依多門説麁
T1545_.27.0744b17: 細性非是一種。如説。纒麁隨眠細。此中尋
T1545_.27.0744b18: 伺非麁非細。以倶非纒隨眠性故。如説。
T1545_.27.0744b19: 色蘊麁四蘊細。此中尋伺倶是其細。以倶攝
T1545_.27.0744b20: 在行蘊中故。如説。欲界麁初靜慮細。此
T1545_.27.0744b21: 中尋伺倶通麁細。以二倶通二地攝故。如
T1545_.27.0744b22: 説。初靜慮麁第二靜慮細。此中尋伺倶是
T1545_.27.0744b23: 其麁。以依多門説麁細性。故尋與伺非至
T1545_.27.0744b24: 有頂。若説尋伺至有頂者。應不説有三
T1545_.27.0744b25: 地差別。譬喩者言。始從欲界乃至有頂。皆
T1545_.27.0744b26: 有善染無記三法。一切地染法皆名有尋有
T1545_.27.0744b27: 伺。唯善無記有三地別。若爾。何故説尋伺滅
T1545_.27.0744b28: 無尋無伺。定生喜樂入第二靜慮。彼言。此
T1545_.27.0744b29: 依善尋伺説。不説染汚。此説不然。何縁乃
T1545_.27.0744c01: 説滅善尋伺非滅染汚。而應先滅染汚尋
T1545_.27.0744c02: 伺。以離染時必斷彼故。以越界地方捨於
T1545_.27.0744c03: 善故。譬喩者眞爲惡説。欲止彼意顯尋與
T1545_.27.0744c04: 伺唯在二地。故作斯論
T1545_.27.0744c05: 此二十二根幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無
T1545_.27.0744c06: 尋無伺。答二有尋有伺。八無尋無伺。十二應
T1545_.27.0744c07: 分別。二有尋有伺者。謂苦憂根。八無尋無伺
T1545_.27.0744c08: 者。謂七色命根。十二應分別者。謂意。三受。
T1545_.27.0744c09: 信等五。三無漏根。意根或有尋有伺。或無尋
T1545_.27.0744c10: 唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有
T1545_.27.0744c11: 伺作意相應意根。此復云何。謂欲界初靜慮
T1545_.27.0744c12: 意根。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應
T1545_.27.0744c13: 意根。此復云何。謂靜慮中間意根
T1545_.27.0744c14: 云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意根。
T1545_.27.0744c15: 此復云何。謂從第二靜慮乃至非想非非想
T1545_.27.0744c16: 處意根
T1545_.27.0744c17: 如意根。捨根信等五根三無漏根亦爾。樂根
T1545_.27.0744c18: 或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂
T1545_.27.0744c19: 有尋有伺作意相應樂根。此復云何。謂欲界
T1545_.27.0744c20: 初靜慮樂根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作
T1545_.27.0744c21: 意相應樂根。此復云何。謂第三靜慮樂根。如
T1545_.27.0744c22: 樂根喜根亦爾。然有差別。謂第二靜慮喜根
T1545_.27.0744c23: 名無尋無伺
T1545_.27.0744c24: 已分別諸根有尋有伺等。彼有尋有伺等義
T1545_.27.0744c25: 今當説。問云何名有尋有伺。無尋唯伺。無
T1545_.27.0744c26: 尋無伺耶。答若法與尋伺倶。尋伺相應。尋
T1545_.27.0744c27: 伺等起。尋伺倶轉。名有尋有伺。若法不與
T1545_.27.0744c28: 尋倶。唯與伺倶。尋不相應。唯伺相應。非尋
T1545_.27.0744c29: 等起唯伺等起。尋已息滅。唯伺倶轉。名無
T1545_.27.0745a01: 尋唯伺。若法不與尋伺倶。非尋伺相應。非
T1545_.27.0745a02: 尋伺等起。尋伺已息名無尋無伺。有説。若
T1545_.27.0745a03: 法有尋求。有伺察。名有尋有伺。若法無尋
T1545_.27.0745a04: 求。有伺察。名無尋唯伺。若法無尋求無伺
T1545_.27.0745a05: 察。名無尋無伺
T1545_.27.0745a06: 此二十二根。幾樂根相應。乃至廣説。問何故
T1545_.27.0745a07: 作此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喩
T1545_.27.0745a08: 者説心心所次第而生。彼大徳言。心心所法
T1545_.27.0745a09: 一一而起。如經狹路。尚無二並。何況有多。
T1545_.27.0745a10: 或復有説。若法由彼力起即説與彼相應
T1545_.27.0745a11: 非餘。謂心能生心及心所故。心心所與心
T1545_.27.0745a12: 相應。心所唯能生於心所故。諸心所亦互相
T1545_.27.0745a13: 應。心所不能生於心故。不説心與心所
T1545_.27.0745a14: 相應。或復有執。諸法唯與自體相應。彼作
T1545_.27.0745a15: 是言。遍和合義是相應義。更無餘遍和合。如
T1545_.27.0745a16: 自體於自體者。故説自體相應非他。有執。
T1545_.27.0745a17: 諸法自體於自體非相應非不相應。非相
T1545_.27.0745a18: 應者不自觀故。非不相應者遍和合故。爲
T1545_.27.0745a19: 止如是種種異説。顯心心所倶時而生展
T1545_.27.0745a20: 轉相應。非於自體唯望他説。故作斯論
T1545_.27.0745a21: 此二十二根幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜
T1545_.27.0745a22: 根相應。幾憂根相應。幾捨根相應。答樂根喜
T1545_.27.0745a23: 根捨根九根少分相應。苦根憂根六根少分相
T1545_.27.0745a24: 應。樂喜捨根九根少分相應者。謂意信等五
T1545_.27.0745a25: 根三無漏根。問云何樂喜捨與此九少分相
T1545_.27.0745a26: 應耶。答意根信等五根通與五受相應。此中
T1545_.27.0745a27: 但取三受相應故言少分。三無漏根多法爲
T1545_.27.0745a28: 性。今除受體與餘相應故言少分。苦根憂
T1545_.27.0745a29: 根六根少分相應者。謂意信等五根。問云何
T1545_.27.0745b01: 苦憂與此六少分相應耶。答此六根與五受
T1545_.27.0745b02: 相應。此中但取憂苦相應故言少分。問何
T1545_.27.0745b03: 故但問與受相應。不問餘心心所耶。答是
T1545_.27.0745b04: 作論者意欲爾故。隨彼意欲而作論。但不
T1545_.27.0745b05: 違法相。便不應責。有説。一切法皆歸趣受
T1545_.27.0745b06: 是以問之。有説。一受有多根相。謂於一受
T1545_.27.0745b07: 分爲五根餘法不爾。故唯問受。有説。諸受
T1545_.27.0745b08: 成就不相違。現行相違。是以偏問。成就不相
T1545_.27.0745b09: 違者。謂一有情成就五受。現行相違者。謂一
T1545_.27.0745b10: 有情一刹那中。不能起二。何況起多。有説。
T1545_.27.0745b11: 以受是縁起輪轂。是以偏問。有説。除受更
T1545_.27.0745b12: 欲問何。若問信等五根三無漏根。彼唯是
T1545_.27.0745b13: 善。非與一切有相應義。若問命等八根。彼
T1545_.27.0745b14: 唯無記又不相應。問若爾。何故不問意根。
T1545_.27.0745b15: 答本由意根立相應法。不可還問與意相
T1545_.27.0745b16: 應。是故此中唯問與受相應之義。五受自性
T1545_.27.0745b17: 非自相應故。復唯以餘法問受。已分別諸
T1545_.27.0745b18: 根與受相應。彼相應義今當説。問何故名
T1545_.27.0745b19: 相應。相應是何義。答等義是相應義。問諸心
T1545_.27.0745b20: 品中。心所法有多有少云何名等。謂欲界多
T1545_.27.0745b21: 色界少。色界多無色界少。善多不善少。不善
T1545_.27.0745b22: 多無記少。有覆無記多無覆無記少。云何等
T1545_.27.0745b23: 義是相應義。答以事等故説名爲等。謂一心
T1545_.27.0745b24: 品中。若有二受。一想等者可説非等。然一
T1545_.27.0745b25: 心品中如受有一。想等亦爾。故名爲等。有
T1545_.27.0745b26: 説。五種等義是相應義。謂所依等。所縁等。
T1545_.27.0745b27: 行相等。時等。事等。餘廣説如結蘊初納息」
T1545_.27.0745b28: 此二十二根。幾欲界繋。乃至廣説。問何故作
T1545_.27.0745b29: 此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有執色
T1545_.27.0745c01: 界有男女根。彼作是言。有色身處皆有
T1545_.27.0745c02: 男二根可得。爲止彼意顯女男根唯欲界
T1545_.27.0745c03: 有。故作斯論。復有説言。樂根苦根五地可
T1545_.27.0745c04: 得。謂欲界四靜慮。彼説有身皆有苦樂。爲
T1545_.27.0745c05: 遮彼執。顯苦根唯欲界有。樂根唯三地有。
T1545_.27.0745c06: 故作斯論。或復有説。喜根憂根九地可得。
T1545_.27.0745c07: 謂從欲界乃至有頂。彼説有心皆有憂喜。
T1545_.27.0745c08: 三界九地皆有心故。又欲界身不淨可厭。尚
T1545_.27.0745c09: 於合時生喜。離時生憂。況上界中身極淨
T1545_.27.0745c10: 妙猶如燈焔。心無嬈濁如清涼池。而於離
T1545_.27.0745c11: 合得無憂喜。爲遮彼執。顯憂唯欲界。喜至
T1545_.27.0745c12: 第二靜慮。上地倶無。故作斯論
T1545_.27.0745c13: 此二十二根。幾欲界繋。幾色界繋。幾無色界
T1545_.27.0745c14: 繋。幾不繋。答四欲界繋。三不繋。十五應分
T1545_.27.0745c15: 別。四欲界繋者。謂女男苦憂根。三不繋者。
T1545_.27.0745c16: 謂三無漏根。十五應分別者。謂五色命意三
T1545_.27.0745c17: 受信等五根。眼根或欲界繋。或色界繋。云何
T1545_.27.0745c18: 欲界繋。謂欲界繋大種所造眼根。云何色界
T1545_.27.0745c19: 繋。謂色界繋大種所造眼根。如眼根。耳鼻舌
T1545_.27.0745c20: 身根亦爾。命根或欲界繋。或色界繋。或無色
T1545_.27.0745c21: 界繋。云何欲界繋。謂欲界繋壽。云何色界繋。
T1545_.27.0745c22: 謂色界繋壽。云何無色界繋。謂無色界繋壽。
T1545_.27.0745c23: 意根或欲界繋或色界繋。或無色界繋。或不
T1545_.27.0745c24: 繋。云何欲界繋。謂欲界繋作意相應意根。云
T1545_.27.0745c25: 何色界繋。謂色界繋作意相應意根。云何
T1545_.27.0745c26: 無色界繋。謂無色界繋作意相應意根。云何
T1545_.27.0745c27: 不繋。謂無漏作意相應意根。如意根。捨根信
T1545_.27.0745c28: 等五根亦爾。樂根或欲界繋。或色界繋。或不
T1545_.27.0745c29: 繋。云何欲界繋。謂欲界繋作意相應樂根。云
T1545_.27.0746a01: 何色界繋。謂色界繋作意相應樂根。云何不
T1545_.27.0746a02: 繋。謂無漏作意相應樂根。如樂根。喜根亦
T1545_.27.0746a03:
T1545_.27.0746a04: 問何故色界無男女根。答非其田非其器。
T1545_.27.0746a05: 乃至廣説。有説。爲欲棄捨男女根故。修
T1545_.27.0746a06: 諸靜慮往色界生。若彼亦有男女根者。則
T1545_.27.0746a07: 應無有求生彼界。若法下地所有上地亦
T1545_.27.0746a08: 有者。應不施設有漸次滅法。若無漸次滅
T1545_.27.0746a09: 法。亦應無畢竟滅法。以漸次滅法能引畢
T1545_.27.0746a10: 竟滅法故。若無畢竟滅法應無解脱。若無
T1545_.27.0746a11: 解脱應無出離。勿有如斯衆多過失故。
T1545_.27.0746a12: 於色界無*男女根。有説。女男二根段食
T1545_.27.0746a13: 所引。如契經説。劫初時人無*女男根形相
T1545_.27.0746a14: 不異。後食地味男女根生。由此便有
T1545_.27.0746a15: 女相異。色界離段食故無此二根。有説。*男
T1545_.27.0746a16: 女二根欲界有用。非於色界。是故彼無。問
T1545_.27.0746a17: 鼻舌二根於彼無用。云何得有。答鼻舌二根
T1545_.27.0746a18: 於彼有用。令端嚴故。非*女男根有端嚴
T1545_.27.0746a19: 義。可慚鄙故。問色界天衆爲女爲男。
T1545_.27.0746a20: 何失。若是女者應有女根。若是男者應
T1545_.27.0746a21: 有男根。若非二者便違經説。如説。女身不
T1545_.27.0746a22: 得作梵王等而不遮男。答應作是説。彼
T1545_.27.0746a23: 皆是男。問豈不彼類不成就男根耶。答雖
T1545_.27.0746a24: 無男根而有餘丈夫相。又能離染。故説爲
T1545_.27.0746a25: 男。如契經中説。諸果向皆名丈夫。非無女
T1545_.27.0746a26: 人行向住果。當知亦以能離染故説爲丈
T1545_.27.0746a27: 夫。毘柰耶中亦作是説。佛以兩手捧大生
T1545_.27.0746a28: 主骨。告苾芻衆。汝等諦聽。一切女人其性輕
T1545_.27.0746a29: 轉。多諸嫉妬諂媚慳貪。唯大生主雖是女
T1545_.27.0746b01: 人。而離一切女人過失。作丈夫所作。得丈
T1545_.27.0746b02: 夫所得。我説是輩名爲丈夫。色界諸天理亦
T1545_.27.0746b03: 應爾。能離染故説爲丈夫。由此應作四句
T1545_.27.0746b04: 分別。有是男子不成就男根。謂色無色天
T1545_.27.0746b05: 大生主等。有成就男根而非男子。謂二形
T1545_.27.0746b06: 是。有是男子亦成就男根。謂一切丈夫成
T1545_.27.0746b07: 就男根者。有非男子亦不成就男根。謂
T1545_.27.0746b08: 除前相。諸是女者必成就女根。有成就女
T1545_.27.0746b09: 根而非是女。謂二形者。若依所引毘柰耶
T1545_.27.0746b10: 義。女亦四句應推廣説。問何故上界無憂苦
T1545_.27.0746b11: 根。答非田非器。乃至廣説。有説。爲欲棄
T1545_.27.0746b12: 捨憂苦根故。修諸靜慮往色界生。若彼亦
T1545_.27.0746b13: 有憂苦根者。則應無有求生彼界。若法下
T1545_.27.0746b14: 地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅
T1545_.27.0746b15: 法。廣説如前。勿有斯過。故上界無憂苦根。
T1545_.27.0746b16: 有説。何故憂苦根色界無者。以是欲界不共
T1545_.27.0746b17: 過失故。諸界地中各有不共功徳過失。欲界
T1545_.27.0746b18: 過失者。謂苦根等。功徳者。謂能入見道等。
T1545_.27.0746b19: 上界功徳過失。隨地應廣説。有説。欲界是
T1545_.27.0746b20: 過失界。由是過失界故雖殊勝身亦猶有
T1545_.27.0746b21: 苦。如佛獨覺聲聞輪王。上界是功徳界。由
T1545_.27.0746b22: 是功徳界故。雖下劣身亦無有苦。如遇
T1545_.27.0746b23: 惡歳雖有美稼不能無災。若逢善歳雖
T1545_.27.0746b24: 諸穢草亦無災及。欲界上界應知亦爾。所
T1545_.27.0746b25: 以上界亦無憂者。以諸憂根離欲捨故。又
T1545_.27.0746b26: 是重無知等流果故。生上界者離重無知。
T1545_.27.0746b27: 是故憂根於彼非有
T1545_.27.0746b28: 己分別諸根欲界繋等。彼欲界繋等義今當
T1545_.27.0746b29: 説。問云何名欲界繋。色界繋。無色界繋耶
T1545_.27.0746c01: 答若法繋在欲界名欲界繋。繋在色界名
T1545_.27.0746c02: 色界繋。繋在無色界名無色界繋。如牛繋
T1545_.27.0746c03: 在柱等名柱等繋。或有説者。若法繋屬欲
T1545_.27.0746c04: 界足名欲界繋。繋屬色無色界足名色無
T1545_.27.0746c05: 色界繋。足名煩惱。如説。佛無邊所行無
T1545_.27.0746c06: 足。誰將去如人有足能往四方。若無足
T1545_.27.0746c07: 者則不能往。如是若有煩惱足者。能往
T1545_.27.0746c08: 諸界諸趣諸生生死流轉。無煩惱足則不
T1545_.27.0746c09: 能往。或有説者。若法爲欲界生死縛所
T1545_.27.0746c10: 繋。名欲界繋。爲色無色界生死縛所繋。名
T1545_.27.0746c11: 色無色界繋。或有説者。若法爲欲界阿頼耶
T1545_.27.0746c12: 所藏。摩摩异多所執。名欲界繋。爲色無色
T1545_.27.0746c13: 界阿頼耶所藏。摩摩异多所執。名色無色界
T1545_.27.0746c14: 繋。阿頼耶者謂愛。摩摩异多者謂見。或有
T1545_.27.0746c15: 説者。若法爲欲界愛所潤。見執爲我我所。
T1545_.27.0746c16: 名欲界繋。爲色無色界愛所潤。見執爲我
T1545_.27.0746c17: 我所。名色無色界繋。或有説者。若法欲界樂
T1545_.27.0746c18: 欲所合。名欲界繋。色無色界樂欲所合。名
T1545_.27.0746c19: 色無色界繋。樂名爲愛。欲名爲見。或有説
T1545_.27.0746c20: 者。若法爲欲界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名
T1545_.27.0746c21: 欲界繋。爲色無色界垢所垢。毒所毒。穢所
T1545_.27.0746c22: 穢。名色無色界繋。此中一切煩惱名穢。非
T1545_.27.0746c23: 但説瞋
T1545_.27.0746c24: *説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百四
T1545_.27.0746c25: 十五
T1545_.27.0746c26:
T1545_.27.0746c27:
T1545_.27.0746c28:
T1545_.27.0746c29:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]