大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉           詔譯 
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之
復次教授如前法中息災等印智
    吉木爲柴并蜜用 住等攝心作護摩
    金剛忿怒法相應 擲彼胡麻摧諸罪
    復用前柴作護摩 依法擧火大熾燃
    常擲粳米作法時 定於其舍得増益
    吉木爲柴并蜜用 行人作法火熾燃
    吉祥草及珊瑚枝 與蘇同用増壽命
    復用前柴作護摩 依法擧火大熾燃
    草并珊瑚枝和油 隨擲作已常衞護
此第護摩大明曰
薩哩嚩
波捺賀那嚩日囉二合
引一
嚩日囉
補瑟吒
引一
嚩日囉二合
喩尸引一
阿鉢囉
底賀多嚩日囉二合
野莎
    刺木爲柴屈曲者 棘刺同用火熾燃
    金剛忿怒等持心 作護摩者能鉤召
    復用前柴作護摩 忿怒心燃火熾焔
    赤色華果擲爐中 能令世間悉敬愛
    吉木爲柴依法用 忿怒心擧火熾燃
    碎鐵如塵擲爐中 得金剛尊常營衞
    復用前柴作護摩 等攝心擧火熾燃
    以苦味果擲爐中 刹那能壞諸惡者
此等大明曰
嚩日囉二合
葛哩
野莎引一
嚩日囉
誐野莎引一
嚩日囉
滿馱野莎引一
羅日嚩
囉拏野莎引一
    酸木爲柴依法用 忿怒心擧火熾燃
    酸味華果作護摩 即成最上敬愛事
    復用前柴作護摩 等攝心燃火熾焔
    以迦摩果擲爐中 即成迦摩嚕波事
    依法應用同前柴 忿怒心燃火熾焔
    想取曠野無形華 隨擲即得隱身法
    復以前柴依法用 等攝心擧火熾燃
    想取空中行列華 隨擲即能空中行
此等大明曰
嚩日囉
嚩商葛囉野莎引一
摩嚕波嚩日囉二合
野莎
阿禰哩二合
舍嚩日囉二合
野莎引一
嚩日囉
朅左哩尼引一
    苦味堅勁木爲柴 等攝心燃火熾焔
    忿怒意爇金剛華 得依金剛教令作
    復以前柴依法用 忿怒心擧火熾燃
    隨取華鬘擲爐中 使彼悉依教令作
    吉木爲柴忿怒意 等攝心擧火熾燃
    擲彼金剛手華鬘 依彼教令成所作
    復用前柴作護摩 忿怒心燃火熾焔
    衣服作法擲爐中 刹那令彼隨教令
此等大明曰
嚩日囉
嚩商葛囉野莎引一
哩嚩日囉
嚩商葛囉野莎
嚩日囉
尼嚩商葛囉野莎
沒馱嚩商葛囉野莎引一
復次教授祕密羯磨印智
    同彼所愛作法者 安膳那用出生門
    和合設法置其中 得樂觸故生敬愛
    雌黄用於出生門 作金剛縛而打擲
    隨四種相作相應 即獲四種成就法
    牛黄安置出生門 以祕密拳而逼附
    即於彼處熾焔生 得與執金剛無異
    欝金用於出生門 彼作薩埵金剛法
    隱覆彼中熾焔燃 得與執金剛無異
此等大明曰
虞呬也
囉底嚩日囉
嚩商葛囉悉&T007356;切身
下同
虞呬也
嚩日囉
&T007356;引一
嚩日囉
馱囉虞呬也
&T007356;引一
嚩日囉
虞呬也
&T007356;引一
復次教授金剛部羯磨大印智
    金剛事業依法用 所有大印如次第
    金剛忿怒法相應 以金剛拳善作用
    勝三昧印亦如是 當依降三世指法
    所有法印用亦然 即唵字等諸文字
    彼諸羯磨印次第 以羯磨拳依法作
    金剛羯磨法相應 作諸成就皆清淨
大金剛部廣大儀軌分第十
爾時世尊。復入一切如來金剛三昧印加持
三摩地。宣説自部最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多嚩日囉
三摩曳
引一
爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣説自部金剛三
昧印明曰
嚩日哩
摩吒半音
一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。宣説自部寶三昧
印明曰
勃哩
酤胝嚩日哩
囉吒半音
一句
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。宣説自部法三昧
印明曰
鉢訥摩
嚩日哩
涅哩
半音
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。宣説自部羯磨
三昧印明曰
嚩日囉
葛哩摩二合
屹哩
訖哩
半音
一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次宣説降三世
四印曼拏羅
    我今次第當演説 最上四印曼拏羅
    其相猶如金剛界 金剛忿怒故此説
    依大曼拏羅法用 如此抨諸曼拏羅
    降三世等隨所應 周匝當畫於佛像
所有四印曼拏羅中。鉤召等法廣大儀軌。皆
悉依彼大曼拏羅法用作已。行人依法應入
四印曼拏羅中。入已教授祕密印智
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    與相應者同語言 常得所作皆成就
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    同彼妙愛語言時 由觀視故得成就
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    妙相相應者轉時 即得妙樂事成就
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    同妙愛語樂合時 即獲一切勝悉地
此等清淨法性印
薩哩嚩
怛他誐多躓馱達哩摩
引一
嚩日囉
尾躓馱捺哩
瑟徴
&MT01386;
莎婆嚩躓馱目契吽引一
薩哩嚩
躓馱哥野嚩吒摩
那塞哥

哩摩
嚩日哩
&T020601;
復次教授四印曼拏羅中祕密中祕密印智
    此曼拏羅得入已 五欲妙樂悉能成
    他相應者法合時 即得最上成就事
此大明曰
嚩日囉

然後如教所説。以金剛寶蓮華三叉印等。如
是四三昧印廣大儀軌。如應教授已。即當依
此四印法用。作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲
歌音歌詠。奉獻一切聖賢。次以印對印小印
智印。現前一切旋舞。作供養事。由是旋舞供
養故。即得旋舞供養事業成就
    當依金剛旋舞法 即以二手忿怒指
    依法當於自心間 結彼降三世大印
    金剛旋舞亦復然 左手當執右手拳
    旋轉還復額前安 頭指次應置於口
    又復解其旋舞相 二拳齊密而相合
    頭指復安於心間 頂禮意生於戰悚
    次竪金剛忿怒指 即復仰起面相合
    後復旋轉置頂間 頭指還於口門住
此名四印曼拏羅
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復説自部金剛忿
怒三昧大明曰
復次説此曼拏羅
    我今次第當演説 外界最上曼拏羅
    其相猶如金剛界 應知此即降三世
    依大曼拏羅法用 外曼拏羅應遍畫
    彼中所畫依法儀 月輪中布金剛杵
    金剛杵即降三世 依法執持於大印
    作金剛歩妙威勢 色相隨應如教説
所有外祕密曼拏羅中。一切所用儀軌廣大
作已。次説金剛降三世祕密印智
    此曼拏羅當入已 以忿怒指而堅密
    出生門中作法時 一切事業善成就
求成就大明曰
嚩日囉
三摩野訖哩
半音
一句
復次教授金剛降三世祕密成就印智
    此曼拏羅善入已 最勝大印應安置
    金剛吽字和合時 即能善作諸事業
彼成就大明曰
嚩日囉
三摩野吽引一
如其所説四印。依法教授。成結儀則。然後從
是出生諸成就事。隨其曼拏羅如是㡧像等。
諸有畫者。作諸形像。應悉通用此成就法
爾時金剛手菩薩摩訶薩。向諸如來作是白
言。世尊一切如來。願加持我。我此部中所
作法用。悉爲一切有情隨其所欲作利益事。
普令獲得諸成就故
爾時世尊一切如來。爲欲建立此降三世大
儀軌故。即復雲集作是讃言
    金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
    善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
    能善宣説此正法 無上金剛祕密乘
    一切如來祕密門 大乘現證法中攝
三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十
爾時世尊一切如來。如是悉知金剛手菩薩
摩訶薩已。咸作是言。金剛手汝今當依一切
如來教令所行。彼大自在天以降伏故。久踐
足心。而今宜應擧足放釋
是時金剛手菩薩摩訶薩。白諸如來言。我首
受於一切如來忿怒灌頂。使我調伏一切惡
者。今此云何令我放釋。爾時一切如來。爲
令普盡三世増上主宰大自在天得活命故。
從一切如來心出是大明曰
嚩日囉
薩埵吽&MT01386;
此大明印
    堅固應作祕密鉤 諸指向外而舒展
    是印相合置頂中 死者能令得還命
説是印明時。而彼下方跋娑摩餐那世界。跋
娑彌莎囉儞哩瞿沙如來。忽從大自在天身
中出現。説此頌曰
    大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上
    能令死者有情身 去識還來得活命
爾時金剛手菩薩摩訶薩。即説此擧足大明

嚩日囉

此大明印
    齊竪金剛忿怒指 指面不著堅固住
    旋轉還成二金剛 從下漸起至頂上
説是印明時。金剛手菩薩摩訶薩。即擧足心。
彼大自在天。從是得起還活其命。時大自在
天。由彼如來威神建立。得活命已。於彼世界
當受灌頂。即於彼界。爲諸有情作利益事。亦
使調伏諸惡有情
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從此足心出生大
明。名爲月足。是即一切如來菩薩智印。大明

賛捺嚕二合
多哩三滿多跋捺囉
枳囉
引一
摩賀嚩日哩
尼吽
此大明印
    堅固應作金剛縛 小指大指二皆竪
    起是印住等攝心 此説名爲月光印
出是印明時。即從金剛手大菩薩足心。出現
月上如來。如是出現已。時大自在天。擧頭置
於金剛手大菩薩足。菩薩即爲灌其半月頂
相。得灌頂已。乃於金剛手大菩薩左面。如
理而住。然後一切如來。以金剛叉授大自在
天雙手掌中。令與金剛手大菩薩作助伴者。
復以金剛最上明灌頂法。而爲灌頂。乃立其
名號金剛最上明菩薩
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十四佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十五
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉           詔譯 
三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二
爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。即以所受大
金剛叉。如輪旋轉。作妙旋舞供養事業。説
此頌曰
    大哉一切正覺尊 大菩提心無有上
    聖尊勝足若觸時 由斯我當得成佛
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從金剛忿怒三摩
地起。前白佛言。世尊我初手受一切如來
大金剛杵。而復授我金剛手灌頂法。彼時
大自在天等。悉處外界諸金剛部。今此建
立降三世大曼拏羅已。如我所作。由斯因故。
此等有情。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提
爾時世尊大毘盧遮那如來應供正等正覺。
即説一切如來大士頂輪大明曰
嚩日囉
薩都瑟尼二合
沙吽發吒半音
一句
説是大明時。從一切如來頂中。出現具徳金
剛手大菩薩像。像中復現無數色光。普照世
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]