大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

    二手執彼金剛杵 起忿怒意作破壞
    隨欲破者某甲名 以所執杵破其心
    下脣附齒而相合 隨欲破者應摧逼
    若有違越教勅者 速當破壞其頭頂
    金剛忿怒大觀視 二目隨應瞬動間
    所欲破者即當觀 彼即二目倶破壞
    金剛忿怒相合故 於自心中觀自身
    以金剛縛逼附間 即彼惡者心破壞
此等大明曰
嚩日囉
塞怖二合
吒姹
目珂嚩日囉
嚩日囉
怛囉
摩弩嚩日囉
姹*
復次教授大金剛部祕密印智。此中最先應
結大印
    安布金剛忿怒拳 二手小指相鉤結
    左手三叉相背安 此名降三世大印
    左手頭指次展舒 即以此指當上起
    後應旋轉亦復然 還於左面金剛住
    齊掌應作金剛縛 起忿怒意而隱覆
    堅竪大指如金剛 忿怒帝哩帝哩印
    作拳先屈二頭指 即復二指如鉤相
    二頭指面如金剛 後二頭指彈指相
    二頭指面如金剛 心中復示日輪相
    竪二頭指頂間安 旋轉還至於笑處
    竪二頭指緊密相 二拳猶如執劍勢
    相合二頭指如輪 竪二大指向口散
    次復應舒二頭指 後二頭指纒其
    二手如牙口邊住 堅密二手成拳相
如是分別大印次第
次結金剛部祕密三昧印
    從祕密拳所出生 此説是即諸三昧
    我今説彼成結儀 而金剛結勝無上
    先以二拳安於心 次復二拳置兩脇
    鉤召持箭悉左邊 後復從心而起散
    次顰眉尊寶旋轉 後當作彼日輪相
    舒臂亦應頂上安 旋轉還置於笑處
    二拳向口善安置 次持利劍揮斫相
    下擲其輪表示相 後復二拳向口散
    身曼拏羅頂最勝 二肩次心復二脇
    作金剛護亦復然 牙相堅固拳逼附
    外曼拏羅諸印契 結中標幟如次第
    是即三昧金剛縛 及金剛拳亦如是
復次宣説金剛部法印。所
發吒
設吒
摩吒
薩吒
囉吒
怛吒
提哩

喝吒
鉢吒
怛囉

葛吒
嚩吒
酤吒
哩吒
朅吒
未吒
次結金剛部祕密羯磨印
    所有羯磨印次第 謂金剛拳依法作
    依教隨處如應安 忿怒視即忿怒法
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十二

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十三
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
爾時世尊。復入一切如來金剛部三摩地智
印加持三摩地。説此最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
刹摩
嚩日

骨嚕二合
馱吽發吒
爾時金剛手菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒半音
一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
囉怛那
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒*半音
一句
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。説此降三世微妙
金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
鉢訥摩
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒*半音
一句
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。説此降三世微
妙金剛最上大明曰
刹摩
嚩日囉
葛哩摩
骨嚕二合
訖囉
摩吽發吒*半音
一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從本部中所出生
已。復遍安立金剛界大曼拏羅相應法用已。
説諸大士大明曰
嚩日囉
薩埵
*句
刹摩
倪也二合
骨嚕二合
馱吽發吒*半音
刹摩
嚩日&MT01169;二合
酤舍葛哩沙

*句
摩賀骨嚕二合
馱吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉

骨嚕二合
耨囉誐野帝&MT01169;
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
覩瑟致二合
一*句
骨嚕
馱吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
勃哩
酤胝骨嚕

*句
訶囉訶囉吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
入嚩二合
曼拏
羅骨嚕二合

*句
哩也
入嚩二合
羅野吽
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
特嚩
誐囉
骨嚕二合

*句
薩哩嚩二合
哩湯二合
鉢囉

野蹉尸竭囉
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
娑骨嚕二合

訶訶訶訶吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
葛哩摩
骨嚕二合

*句
馱野吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
捺骨嚕二合

*句
親那頻那吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
骨嚕二合

摩賀
作訖囉
親那播多野室囉
鉢囉
&T049271;
紇哩
捺野頻那吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
囉骨嚕二合

訶那播多野嚩吒摩二合
帝哩二合
發吒*半音
刹摩
嚩日囉
葛哩摩
骨嚕二合

薩哩嚩
葛哩摩
葛嚕婆嚩薩哩嚩

哩也二合
尼娑達野吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
葛嚩左骨嚕二合

犖叉犖叉吽發吒*半音
刹摩
嚩日囉
藥叉骨嚕二合

*句
訶那薄叉野薩哩嚩
訥瑟詀二合
喞底多摩
帝哩二合
引二
嚩日囉
能瑟吒囉三合
發吒
*半音
嚩日囉
刹摩
母瑟致
骨嚕二合

滿馱滿馱吽發吒*半音
復次金剛手菩薩摩訶薩。説此金剛部微妙
智三昧曼拏羅頌曰
    我今次第當演説 法曼拏羅勝無上
    其相猶如金剛界 此説名爲忿怒智
    依大曼拏羅法用 如教抨諸曼拏羅
    以智金剛爲中分 是中應畫佛形像
    次復於其佛周匝 應畫彼彼諸印契
    後以金剛歩漸進 依法布四曼拏羅
    所有降三世等尊 如教次第當安立
    於其周匝亦隨應 布列金剛忿怒衆
如是金剛部微妙智曼拏羅。一一如教廣大
安布已。依法隨應入曼拏羅。入已爲其弟子
授誓誡言。汝得一切如來金剛忿怒。及金剛
手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行。當於普盡
無餘諸有情界。爲作救度。乃至令得一切如
來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知
此金剛忿怒尚能摧伏。一切有情悉令清淨。
何況世間所有惡者。作是言已即去面帛。然
後乃令觀諸曼拏羅。觀已依法授其金剛杵。
次當教授金剛忿怒微妙智法
    微妙金剛堅固作 金剛吽字相應攝
    此吽字法若相應 彼諸惡者壞其命
    微妙金剛堅固作 漸廣法儀如教説
    由此漸廣法相應 彼諸寃敵皆摧壞
    微妙金剛諸法用 金剛吽字相應攝
    漸廣忿怒法相應 彼諸惡者皆調伏
    復次漸略法亦然 行人乃至隨所欲
    一切漸略悉無餘 復令惡者還其命
此等大明曰
設野嚩日囉二合
一句
尾那設野薩哩二合
嚩日囉二合
一句
刹摩
嚩日囉
鉢囉
野那尸
&MT01169;
引一
    諸惡有情寃對者 一切同成大堅固
    慈心廣大若相應 廣大寃對悉破壞
    廣大寃對相應故 由斯乃有悲心起
    若彼悲心悉相應 一切惡者皆破壞
    世間若法若非法 彼等自性本清淨
    如是觀想彼有情 以吽字法悉破壞
    一切極惡諸有情 是等非佛菩提器
    爲令彼等清淨故 以吽字法悉破壞
此等大明曰
囉嚩日囉
骨嚕二合
馱吽發吒*半音
一句
哥嚕拏嚩日囉
骨嚕二合
馱吽發吒*半音
一句
尾戍馱嚩日囉
骨嚕二合
馱吽發吒*半

尾輸馱那嚩日囉
骨嚕二合
馱吽
*半音
一句
    金剛影像應遍畫 若有破者當起意
    隨意即墮彼舍中 而彼惡者壞其族
    復次依彼微妙法 如應觀想心金剛
    大菩薩像想亦然 惡者即壞於彼族
    世間背法造過者 若男若女悉同然
    金剛手像觀想時 彼過失者皆破壞
    依法觀想佛影像 諸相具足用相應
    世間掌法背法行 作觀想已彼破壞
此等大明曰
嚩日囉

地薩埵鉢囉

嚩日囉
馱囉鉢囉

沒馱鉢囉

    微妙金剛依法用 如應觀想於自身
    自身即是月影像 隨欲破者皆能破
    依法觀想於自身 即是月中金剛杵
    起忿怒意欲破時 隨應刹那破其族
    如應觀想於自身 自身即是金剛手
    隨欲破壞於何方 彼方不久速破壞
    如應觀想於自身 自身即是佛影像
    若欲破其背法人 彼人不久當破壞
此等大明曰
&T007356;屹囉
鉢囉
多野吽引一
薩哩嚩
嚩日囉
鉢囉
多野吽引一
嚩日囉
薩埵鉢囉
多野吽引一
沒馱鉢囉
多野吽引一
復次教授金剛部法祕密印智
    金剛忿怒相合故 自身應作纒繞相
    作吽字法纒繞時 隨何惡者當破壞
    微妙金剛相合故 一入息間妙法成
    稱彼吽字用相應 乃至三世尚能壞
    微妙金剛法相應 忿怒眼作金剛視
    隨應觀其惡者時 彼即喪目或趣死
    於祕密門得入已 起意隨應作法用
    以心鉤召等相應 焔魔王尚生敬愛
此等大明曰
嚩日囉
嚩里多骨嚕二合
馱摩囉野吽
發吒*半音
一句
刹摩
嚩日囉
尾設播
多野吽發吒*半音
一句
嚩日囉
捺哩
瑟致
尾那設野吽
發吒*半音
一句
紇哩
捺野葛哩沙

骨嚕二合
鉢囉
尾設哥焔紇哩
捺焔親那親那
葛茶葛茶發吒*半音
復次教授金剛部法曼拏羅印智。此中應先
結彼大印
    金剛大智相應法 悉具焔鬘大光明
    金剛忿怒即自身 觀想刹那皆成就
復次教授金剛部中法三昧印智
    所有三摩地智心 謂即二吽字相合
    隨處安布依法儀 能作一切勝成就
復次教授金剛部法三昧法印智。所謂
發吒設二合
半音
吒摩二合
半音
吒娑二合*上
半音
吒囉
二合*上
半音
吒多二合*上
半音
吒特哩三合*上
半音
吒喝二合*
上半
吒波二合*上
半音
吒怛囉三合*上
半音
吒葛二合*上
半音
吒嚩
二合*上
半音
吒訖哩三合*上
半音

哩吒
朅吒*半
末吒*半
如是十六大士法印次第
復次教授金剛部法羯磨印智
    法羯磨拳依法作 隨處作用悉相應
    如應羯磨印次第 所作成就皆如教
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第
爾時世尊一切如來。悉入金剛羯磨三昧出
生加持三摩地。説此大明曰
薩哩嚩
怛他誐多葛哩彌二合
説哩吽
引一
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次説此自部最
上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
達哩摩
颯頗
囉拏摩賀葛哩摩
尾提尾
薩多
囉三摩曳
底哩
哥尾惹焔葛哩
薩哩嚩
訥瑟吒二合
摩野嚩日哩

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復次説此自部最
上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
阿哥舍馱
三摩嚩薩囉拏摩賀葛哩摩
薩多
囉三摩曳
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。復次説此自部最
上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
達哩摩
颯頗
囉拏摩賀葛哩摩
尾提
尾薩多
囉三摩曳
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。復次説此自部
最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多
*句
薩哩嚩
覩尾尾馱摩賀葛哩摩
提尾薩多
囉三摩曳
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復以本部供養廣
大儀軌。賢聖從自心出已。於一切世界。普召
一切如來。作敬愛妙樂事。成辦一切羯磨悉
地諸法用等。及一切如來神通事業。廣施作
已。於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏
羅相應月輪中。依止而住。説此金剛羯磨三
昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰
    我今次第當演説 最上羯磨曼拏羅
    其相猶如金剛界 此名羯磨金剛法
    依大曼拏羅法用 依次抨五曼拏羅
    中心依法應安布 分列佛像當如教
    次復於其佛周匝 施設最上三昧像
    以金剛歩而漸進 依次布四曼拏羅
    隨方安四金剛尊 如教所説當分布
    又彼周匝皆隨應 安大薩埵如儀軌
復次宣説羯磨曼拏羅羯磨印明曰
嚩日囉
薩埵悉提倪也二合
那三摩曳
&MT01386;
嚩日囉二合
葛哩沙
拏葛哩摩
倪也
那三摩曳&MT01386;
嚩日囉
囉底囉誐葛哩摩
倪也二合
那三摩曳&MT01386;
嚩日囉
度葛哩摩
倪也二合
那三
摩曳&MT01386;
嚩日囉
勃哩酤胝嚩尸酤嚕吽
嚩日囉
哩也
曼拏梨嚩尸
嚕吽引一
嚩日囉
特嚩
誐囉
嚩尸酤嚕吽引一
嚩日囉二合
吒賀西嚩尸酤嚕吽
嚩日囉
鉢訥摩
誐野吽

嚩日囉
刹拏
誐野
引一
嚩日囉
曼拏羅囉誐野吽
嚩日囉
杌囉二合
誐野吽

*一句
嚩日囉
葛哩摩
三摩曳惹野&T020601;
呼郎切
一句
嚩日囉
哥嚩左滿提犖叉犖叉吽引一
嚩日囉
藥叱尼摩囉野嚩日囉
能瑟
吒囉三合
頻捺紇哩
捺焔摩目哥寫吽
發吒*半音
一句
嚩日囉
葛哩摩
母瑟致二合
&T007356;
&T007356;發吒*半音
所有羯磨曼拏羅諸作用等。如教次第廣施
作已。然從金剛部勝羯磨智。出生諸法
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十三

佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之
復次教授如前法中息災等印智
    吉木爲柴并蜜用 住等攝心作護摩
    金剛忿怒法相應 擲彼胡麻摧諸罪
    復用前柴作護摩 依法擧火大熾燃
    常擲粳米作法時 定於其舍得増益
    吉木爲柴并蜜用 行人作法火熾燃
    吉祥草及珊瑚枝 與蘇同用増壽命
    復用前柴作護摩 依法擧火大熾燃
    草并珊瑚枝和油 隨擲作已常衞護
此第護摩大明曰
薩哩嚩
波捺賀那嚩日囉二合
引一
嚩日囉
補瑟吒
引一
嚩日囉二合
喩尸引一
阿鉢囉
底賀多嚩日囉二合
野莎
    刺木爲柴屈曲者 棘刺同用火熾燃
    金剛忿怒等持心 作護摩者能鉤召
    復用前柴作護摩 忿怒心燃火熾焔
    赤色華果擲爐中 能令世間悉敬愛
    吉木爲柴依法用 忿怒心擧火熾燃
    碎鐵如塵擲爐中 得金剛尊常營衞
    復用前柴作護摩 等攝心擧火熾燃
    以苦味果擲爐中 刹那能壞諸惡者
此等大明曰
嚩日囉二合
葛哩
野莎引一
嚩日囉
誐野莎引一
嚩日囉
滿馱野莎引一
羅日嚩
囉拏野莎引一
    酸木爲柴依法用 忿怒心擧火熾燃
    酸味華果作護摩 即成最上敬愛事
    復用前柴作護摩 等攝心燃火熾焔
    以迦摩果擲爐中 即成迦摩嚕波事
    依法應用同前柴 忿怒心燃火熾焔
    想取曠野無形華 隨擲即得隱身法
    復以前柴依法用 等攝心擧火熾燃
    想取空中行列華 隨擲即能空中行
此等大明曰
嚩日囉
嚩商葛囉野莎引一
摩嚕波嚩日囉二合
野莎
阿禰哩二合
舍嚩日囉二合
野莎引一
嚩日囉
朅左哩尼引一
    苦味堅勁木爲柴 等攝心燃火熾焔
    忿怒意爇金剛華 得依金剛教令作
    復以前柴依法用 忿怒心擧火熾燃
    隨取華鬘擲爐中 使彼悉依教令作
    吉木爲柴忿怒意 等攝心擧火熾燃
    擲彼金剛手華鬘 依彼教令成所作
    復用前柴作護摩 忿怒心燃火熾焔
    衣服作法擲爐中 刹那令彼隨教令
此等大明曰
嚩日囉
嚩商葛囉野莎引一
哩嚩日囉
嚩商葛囉野莎
嚩日囉
尼嚩商葛囉野莎
沒馱嚩商葛囉野莎引一
復次教授祕密羯磨印智
    同彼所愛作法者 安膳那用出生門
    和合設法置其中 得樂觸故生敬愛
    雌黄用於出生門 作金剛縛而打擲
    隨四種相作相應 即獲四種成就法
    牛黄安置出生門 以祕密拳而逼附
    即於彼處熾焔生 得與執金剛無異
    欝金用於出生門 彼作薩埵金剛法
    隱覆彼中熾焔燃 得與執金剛無異
此等大明曰
虞呬也
囉底嚩日囉
嚩商葛囉悉&T007356;切身
下同
虞呬也
嚩日囉
&T007356;引一
嚩日囉
馱囉虞呬也
&T007356;引一
嚩日囉
虞呬也
&T007356;引一
復次教授金剛部羯磨大印智
    金剛事業依法用 所有大印如次第
    金剛忿怒法相應 以金剛拳善作用
    勝三昧印亦如是 當依降三世指法
    所有法印用亦然 即唵字等諸文字
    彼諸羯磨印次第 以羯磨拳依法作
    金剛羯磨法相應 作諸成就皆清淨
大金剛部廣大儀軌分第十
爾時世尊。復入一切如來金剛三昧印加持
三摩地。宣説自部最上大明曰
薩哩嚩
怛他誐多嚩日囉
三摩曳
引一
爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣説自部金剛三
昧印明曰
嚩日哩
摩吒半音
一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。宣説自部寶三昧
印明曰
勃哩
酤胝嚩日哩
囉吒半音
一句
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。宣説自部法三昧
印明曰
鉢訥摩
嚩日哩
涅哩
半音
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。宣説自部羯磨
三昧印明曰
嚩日囉
葛哩摩二合
屹哩
訖哩
半音
一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次宣説降三世
四印曼拏羅
    我今次第當演説 最上四印曼拏羅
    其相猶如金剛界 金剛忿怒故此説
    依大曼拏羅法用 如此抨諸曼拏羅
    降三世等隨所應 周匝當畫於佛像
所有四印曼拏羅中。鉤召等法廣大儀軌。皆
悉依彼大曼拏羅法用作已。行人依法應入
四印曼拏羅中。入已教授祕密印智
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    與相應者同語言 常得所作皆成就
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    同彼妙愛語言時 由觀視故得成就
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    妙相相應者轉時 即得妙樂事成就
    自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅
    同妙愛語樂合時 即獲一切勝悉地
此等清淨法性印
薩哩嚩
怛他誐多躓馱達哩摩
引一
嚩日囉
尾躓馱捺哩
瑟徴
&MT01386;
莎婆嚩躓馱目契吽引一
薩哩嚩
躓馱哥野嚩吒摩
那塞哥

哩摩
嚩日哩
&T020601;
復次教授四印曼拏羅中祕密中祕密印智
    此曼拏羅得入已 五欲妙樂悉能成
    他相應者法合時 即得最上成就事
此大明曰
嚩日囉

然後如教所説。以金剛寶蓮華三叉印等。如
是四三昧印廣大儀軌。如應教授已。即當依
此四印法用。作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲
歌音歌詠。奉獻一切聖賢。次以印對印小印
智印。現前一切旋舞。作供養事。由是旋舞供
養故。即得旋舞供養事業成就
    當依金剛旋舞法 即以二手忿怒指
    依法當於自心間 結彼降三世大印
    金剛旋舞亦復然 左手當執右手拳
    旋轉還復額前安 頭指次應置於口
    又復解其旋舞相 二拳齊密而相合
    頭指復安於心間 頂禮意生於戰悚
    次竪金剛忿怒指 即復仰起面相合
    後復旋轉置頂間 頭指還於口門住
此名四印曼拏羅
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復説自部金剛忿
怒三昧大明曰
復次説此曼拏羅
    我今次第當演説 外界最上曼拏羅
    其相猶如金剛界 應知此即降三世
    依大曼拏羅法用 外曼拏羅應遍畫
    彼中所畫依法儀 月輪中布金剛杵
    金剛杵即降三世 依法執持於大印
    作金剛歩妙威勢 色相隨應如教説
所有外祕密曼拏羅中。一切所用儀軌廣大
作已。次説金剛降三世祕密印智
    此曼拏羅當入已 以忿怒指而堅密
    出生門中作法時 一切事業善成就
求成就大明曰
嚩日囉
三摩野訖哩
半音
一句
復次教授金剛降三世祕密成就印智
    此曼拏羅善入已 最勝大印應安置
    金剛吽字和合時 即能善作諸事業
彼成就大明曰
嚩日囉
三摩野吽引一
如其所説四印。依法教授。成結儀則。然後從
是出生諸成就事。隨其曼拏羅如是㡧像等。
諸有畫者。作諸形像。應悉通用此成就法
爾時金剛手菩薩摩訶薩。向諸如來作是白
言。世尊一切如來。願加持我。我此部中所
作法用。悉爲一切有情隨其所欲作利益事。
普令獲得諸成就故
爾時世尊一切如來。爲欲建立此降三世大
儀軌故。即復雲集作是讃言
    金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
    善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
    能善宣説此正法 無上金剛祕密乘
    一切如來祕密門 大乘現證法中攝
三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十
爾時世尊一切如來。如是悉知金剛手菩薩
摩訶薩已。咸作是言。金剛手汝今當依一切
如來教令所行。彼大自在天以降伏故。久踐
足心。而今宜應擧足放釋
是時金剛手菩薩摩訶薩。白諸如來言。我首
受於一切如來忿怒灌頂。使我調伏一切惡
者。今此云何令我放釋。爾時一切如來。爲
令普盡三世増上主宰大自在天得活命故。
從一切如來心出是大明曰
嚩日囉
薩埵吽&MT01386;
此大明印
    堅固應作祕密鉤 諸指向外而舒展
    是印相合置頂中 死者能令得還命
説是印明時。而彼下方跋娑摩餐那世界。跋
娑彌莎囉儞哩瞿沙如來。忽從大自在天身
中出現。説此頌曰
    大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上
    能令死者有情身 去識還來得活命
爾時金剛手菩薩摩訶薩。即説此擧足大明

嚩日囉

此大明印
    齊竪金剛忿怒指 指面不著堅固住
    旋轉還成二金剛 從下漸起至頂上
説是印明時。金剛手菩薩摩訶薩。即擧足心。
彼大自在天。從是得起還活其命。時大自在
天。由彼如來威神建立。得活命已。於彼世界
當受灌頂。即於彼界。爲諸有情作利益事。亦
使調伏諸惡有情
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從此足心出生大
明。名爲月足。是即一切如來菩薩智印。大明

賛捺嚕二合
多哩三滿多跋捺囉
枳囉
引一
摩賀嚩日哩
尼吽
此大明印
    堅固應作金剛縛 小指大指二皆竪
    起是印住等攝心 此説名爲月光印
出是印明時。即從金剛手大菩薩足心。出現
月上如來。如是出現已。時大自在天。擧頭置
於金剛手大菩薩足。菩薩即爲灌其半月頂
相。得灌頂已。乃於金剛手大菩薩左面。如
理而住。然後一切如來。以金剛叉授大自在
天雙手掌中。令與金剛手大菩薩作助伴者。
復以金剛最上明灌頂法。而爲灌頂。乃立其
名號金剛最上明菩薩
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十四佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十五
 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二
爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。即以所受大
金剛叉。如輪旋轉。作妙旋舞供養事業。説
此頌曰
    大哉一切正覺尊 大菩提心無有上
    聖尊勝足若觸時 由斯我當得成佛
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從金剛忿怒三摩
地起。前白佛言。世尊我初手受一切如來
大金剛杵。而復授我金剛手灌頂法。彼時
大自在天等。悉處外界諸金剛部。今此建
立降三世大曼拏羅已。如我所作。由斯因故。
此等有情。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提
爾時世尊大毘盧遮那如來應供正等正覺。
即説一切如來大士頂輪大明曰
嚩日囉
薩都瑟尼二合
沙吽發吒半音
一句
説是大明時。從一切如來頂中。出現具徳金
剛手大菩薩像。像中復現無數色光。普照世
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]