大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489_ 法護譯 ) in Vol. 14

[First] [Prev] 744 745 746 747 748 749 750 751 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

者了知中品意樂。六者了知下品意樂。七者
了知諸善意樂。八者了知堅固意樂。九者了
知常起隨眠。十者了知暴惡隨眠。如是等法。
於一有情如實知已。乃至盡於諸有情界所
知亦然。善男子。菩薩若修如是十種法者。能
知有情意樂隨眠。又善男子。菩薩若修十種
法者。善知成熟有情之法。何等爲十。一者應
以諸佛色相而調伏者。即現佛相。二者應以
菩薩色相而調伏者。即現菩薩之相。三者應
以縁覺色相而調伏者。即現縁覺之相。四者
應以聲聞色相而調伏者。即現聲聞之相。五
者應以帝釋色相而調伏者。即現帝釋之相。
六者應以魔王色相而調伏者。即現魔王之
相。七者應以梵王色相而調伏者。即現梵王
之相。八者應以婆羅門色相而調伏者。即現
婆羅門之相。九者應以刹帝利色相而調伏
者。即現刹帝利之相。十者應以長者色相而
調伏者。即現長者之相。善男子。諸有情等應
以如是種種色相而調伏者。菩薩即能隨所
應現別異之相。善男子。菩薩若修如是十種
法者。善知成熟有情之法。又善男子。菩薩若
修十種法者。得勝樂住。何等爲十。一者正直。
二者柔軟。三者無諂曲心。四者無瞋恚心。五
者無染汚心。六者具清淨心。七者無麁獷語。
八者斷穢惡語。九者常行忍辱。十者具善愛
樂。善男子。菩薩若修如是十種法者。得勝樂
住。又善男子。菩薩若修十種法者。得安樂住。
何等爲十。一者正見具足。二者具見清淨戒
行圓滿。三者儀範清淨。四者隨順所行境界。
五者不雜諸煩惱住。六者得無過失。七者具
修梵行。八者得其同類。九者住一乘道。十者
不事餘師。善男子。菩薩若修如是十種法者。
得安樂住
佛説除蓋障菩薩所問經卷第十八佛説除蓋障菩薩所問經卷第十

 *西天譯經 三藏朝散大夫試鴻臚
*卿傳梵大師*賜紫沙門臣法護等
奉           詔譯 
復次善男子。菩薩若修十種法者。即能善知
四攝法行。何等爲十。一者行利益施攝化有
情。二者行安樂施三者行無盡施。四者利益
語。五者如義語。六者如法語。七者如理語。八
者利益行。九者同財而行利益。十者同其濟
命受用等事。而行利益攝化有情。善男子。利
益施者。是謂法施安樂施者。是謂財施。無盡
施者。謂與他人宣示正道利益語者。所謂宣
説諸善品法。如義語者。所謂宣説眞實之理。
如法語者。所謂隨順如來正教宣説諸法。如
理語者。所謂不壞眞實之義。利益行者。謂令
有情不善不起善法安立。同財利益者。謂同
飮食財物平等受用同其濟命受用等事行利
益者。所謂金銀摩尼眞珠瑠璃。螺貝壁玉象
馬車乘等。同其受用而行利益。善男子。菩薩
若修如是十種法者。即能善知四攝法行。又
善男子。菩薩若修十種法者。得妙相具足。何
等爲十。一者常修寂靜威儀。二者常修無矯
詐威儀。三者常修清淨威儀。四者見者皆生
愛樂。五者見者皆生善相。六者見者無厭。七
者見者悦意。八者一切有情見者無礙。九者
一切有情見者皆生歡喜之心。十者一切有
情見者皆生清淨之心。善男子。菩薩若修如
是十種法者。即得妙相具足。又善男子。菩薩
若修十種法者。爲他所依。何等爲十。一者有
情久處生死怖畏中者。爲作守護。二者有情
久在生死曠野險難者。爲作善導。三者有情
沒溺生死大海中者。而爲濟渡。四者有情無
親屬者。爲作主宰。五者有情久嬰煩惱重病
苦者。爲作醫師。六者有情無救護者。爲作救
護。七者有情無棲託者。爲作舍宅。八者有情
無歸投者。爲作歸投。九者有情無安止者。爲
作洲渚。十者有情無趣向者。爲作趣向。善男
子。菩薩若修如是十種法者。即能爲他所依。
又善男子。菩薩若修十種法者。如大藥樹。善
男子。譬如世間有大藥樹。其名善見。若彼有
情嬰纒一切病苦之者。隨取受用悉愈其疾。
何等爲十。一者受用其根。二者受用其莖。三
者受用其枝。四者受用其葉。五者受用其花。
六者受用其果。七者見時受用其色。八者嗅
時受用其香。九者當時受用其味。十者擧動
受用其觸。善男子。菩薩亦復如是。從初發心
已來。善能治療一切有情諸煩惱病。而諸有
情隨所修作悉愈其疾。一者受用菩薩布施
波羅蜜多。二者受用菩薩持戒波羅蜜多。三
者受用菩薩忍辱波羅蜜多。四者受用菩薩
精進波羅蜜多。五者受用菩薩禪定波羅蜜
多。六者受用菩薩般若波羅蜜多。七者見菩
薩身受用其色。八者聞菩薩名受用其聲。九
者嘗於菩薩清淨功徳法味。十者親近菩薩
恭敬供養。善男子。菩薩若修如是十種法者。
即得如大藥樹。又善男子。菩薩若修十種法
者。而能勤修福行。何等爲十。一者隨力供養
三寶。二者病苦有情爲施妙藥。三者飢渇有
情爲施飮食。四者諸有情類若爲寒熱所逼
惱者。施其覆護。五者常當尊重恭敬軌範之
師及親教師。六者見諸同梵行人。應起承迎
合掌恭敬禮拜問訊。七者修治園林精舍。八
者於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施。
九者於諸奴婢及傭作人。平等養育而爲護
持。十者於時時中常行供養持戒沙門及婆
羅門。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能
勤修福行。又善男子。菩薩若修十種法者。善
能施作諸變化事。何等爲十。一者於一佛刹
不動身相。能於無數佛刹諸如來所請問深
義。二者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹
諸如來所聽受深法。三者於一佛刹不動身
相。能於無數佛刹諸如來所承事供養。四者
於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。而
悉圓滿菩提資糧。五者於一佛刹不動身相。
能於無數佛刹之中。有諸菩薩成正覺時。悉
皆尊重作供養事。六者於一佛刹不動身相。
能於無數佛刹之中。自身示現成等正覺。七
者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。
示現往詣菩提道場。八者於一佛刹不動身
相。能於無數佛刹之中轉妙法輪。九者於一
佛刹不動身相。能於無數佛刹之中示現涅
槃。十者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹
之中。乃至有情所可化者。隨其所應而悉爲
作諸變化事。菩薩雖復作諸化事。而不分別
能化所化
爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何菩薩作
諸化事而不分別能化所化。佛言。善男子。我
今喩説。汝應諦聽。譬如日月照四大洲。隨攝
世間一切有情普遍照曜。而彼日月亦不分
別。我爲能照一切有情是爲所照。何以故彼
之日月。皆由往昔所修業報故能照曜。善男
子。菩薩亦復如是。雖復作諸化事。亦不分別
能化所化。都無發悟亦無造作。何以故。謂由
菩薩往昔勝善業報所成。菩薩往昔修菩薩
行時。隨其願力隨其行業。故能今時作諸化
事無所分別。善男子。菩薩若修如是十種法
者。善能施作諸變化事。又善男子。菩薩若修
十種法者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提
果。何等爲十。一者能善具足。及善積集布施
之行。二者善具足戒。善積集戒。無缺漏戒。不
雜染戒。出過一切聲聞縁覺。清淨潔白戒蘊
具足。三者善具忍辱。四者善具精進。五者善
具禪定。六者善具勝慧。七者善具方便。八者
善具諸願。九者善具諸力。十者善具正智善
積集智。以菩薩成就不共智故。而能出過一
切聲聞縁覺之智。超越菩薩初地。乃至超越
菩薩九地之智。善男子。菩薩若修如是十種
法者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提果
世尊宣説如是諸正法時。即此三千大千世
界六種震動
又此三千大千世界所有須彌山王。目眞隣
陀山。摩訶目眞隣陀山。小鐵圍山。大鐵圍山。
及餘寶山黒山諸小山等峯岫。自然皆悉低
屈向象頭山。而伸供養佛及正法
又此三千大千世界。一切花樹一切果樹。皆
悉低垂向象頭山。供養世尊及其正法
是時復有無數百千倶胝那庾多菩薩。化現
種種衣服莊嚴。其積量如須彌山王。供養世
尊及其正法
復有無數百千帝釋梵王護世天等。皆悉合
掌頂禮世尊。雨天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。
散於佛上
復有無數百千諸天子衆各持天衣。住虚空
中擧身旋轉。作百千種清妙之聲而伸供養。
復以天花散於佛上咸作是言。我等今日見
佛世尊。於第二時出現世間。於第二時轉正
法輪。世尊。若諸有情。具大福徳修諸善業。於
先佛所植衆徳本者。是人方得聞此正法。何
況有能聞已發生清淨心者
復有無數百千摩睺羅伽。咸悉震發大雲雷
音。又復化現種種大雲。遍覆於此三千大千
世界。及象頭山。雨衆香水皆悉充滿。是中有
情亦不嬈惱。如是施作而伸供養
復有無數百千龍女。於世尊前出歌詠聲而
伸供養
復有無數百千乾闥婆衆緊那羅衆右繞。於
此三千大千世界及象頭山。出美妙聲歌詠
供養
佛説除蓋障菩薩所問經卷第十九


佛説除蓋障菩薩所問經卷第二

 *西天譯經 三藏朝散大夫試鴻臚
*卿傳梵大師*賜紫沙門臣法護等
奉           詔譯 
爾時復有無數百千夜叉之衆。雨諸蓮華而
伸供養。又復吹撃和風觸者安樂
復有無數諸佛刹中。彼彼如來。爲供養世尊
釋迦牟尼佛及正法故。各從眉間放大光明。
其光具有青黄赤白紅頗胝迦及翡翠等種種
之色及種種相。種種光明右繞於此三千大
千世界普遍照耀。而悉除破一切暗冥。光復
旋還繞象頭山。後從世尊頂門而入
復有無數百千婆羅門刹帝利士庶人民。各
持香花塗香末香。衆妙花鬘衣服幢幡及諸
寶蓋。置於佛前以伸供養
當佛宣説如是正法及諸天龍神獻供養時。
有七十二那庾多菩薩。得無生法忍。無數百
千倶胝那庾多有情。遠塵離垢得法眼淨。無
數百千倶胝那庾多有情。先未曾發菩提心
者。皆發無上大菩提心。
爾時有一天女名曰長壽。久住於此象頭山
中。與自眷屬先在佛會。即從座起。爲供養佛
故往自宮中。取諸供養還來詣佛。到佛所已
尊重恭敬。專諦一心獻諸供養。如是至誠作
供養已。前白佛言。世尊。我知過去久久生中。
七萬二千諸佛如來。悉曾於此象頭山中。
説此正法亦如是義亦如是理亦如是文。佛
言。長壽天女。汝快得善利。値遇如是法寶出
世。一一親聞
爾時會中有諸天子咸作是念。今此天女。久
已曾聞如是正法。復曾親近多佛如來。何故
不能轉此女身。時除蓋障菩薩知諸天子心
所念已。白佛言。世尊。何因何縁。此長壽天女
具大威徳。久已曾聞如是正法。復曾親近多
佛如來。何故不轉此女人身。佛言。善男子。不
轉女身者。廣爲利樂一切有情大因縁故。所
以者何。善男子。今此天女。已住不可思議解
脱菩薩之位。我知此長壽天女。曾於超過算
數諸如來所。勸請發菩提心。乃至入大涅槃。
以是縁故。而此天女。獲是廣大神通威徳。善
男子。此長壽天女。即於賢劫中供養諸佛已。
此佛刹中當得成佛。號曰長壽如來應供正
等正覺
爾時世尊。復告長壽天女言。汝今應現自佛
國土莊嚴之事。時長壽天女。即入現一切色
相三摩地。於是三摩地中。現此三千大千世
界地平如掌。除去黒山土石山等。及餘一切
本有樹木。清淨可愛琉璃所成。處處皆有妙
劫波樹。處處皆有清淨嚴好泉源池沼。八功
徳水充滿其中。除去一切凡常人類。亦復不
聞女人之聲。處處皆現廣大蓮花。其一一花
量如車輪。諸蓮花中有菩薩像加趺而坐。復
現世尊長壽如來應供正等正覺。與諸菩薩
共會説法。有無數百千倶胝那庾多帝釋梵
王護世天等之所圍繞。又有無數百千倶胝
那庾多菩薩之衆圍繞聽法。所謂亦説如是
法門
爾時長壽天女如是現已。即從三摩地起。於
世尊前。右繞三匝隱而不現
爾時除蓋障菩薩前白佛言。世尊。若有善男
子善女人。於此正法。聽聞受持讀誦記念解
釋其義。復爲他人廣大説者。是人得幾所福。
佛言。善男子。正使三千大千世界。滿中有情
悉行布施。經無量時相續不斷。若有善男子
善女人。於此正法發清淨心。如法書寫復善
詳校。又以淨心轉施於他。是人所獲福徳倍
勝於前。何以故。善男子。夫財施者不出生死。
而法施者最上最勝。所以者何。一切有情在
生死中。貪受種種財利事故。不能受彼最上
法味出於世間。又善男子。正使有人。以此三
千大千世界滿中有情。悉令安住十善業道。
若復有人。於此正法。聽聞受持讀誦記念解
釋其義。復爲他人廣大説者。是人所獲福徳
倍勝於前。何以故。善男子。十善業道從是正
法所出生故。又善男子。正使三千大千世界
滿中有情。悉令證得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果。若復有人於此正法。聽聞
受持讀誦記念解釋其義。復爲他人廣大説
者。是人所獲福徳倍勝於前。何以故。善男子。
當知一切聲聞縁覺。皆悉從是法性中來。諸
菩薩者。亦悉從是法性中來。如來亦得是法
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 744 745 746 747 748 749 750 751 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]