大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195_ 貞慶撰 ) in Vol. 56

[First] [Prev+100] [Prev] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2195_.56.0453a01: 生淨土。韋提希夫人。五百侍女。生極樂。聞經
T2195_.56.0453a02: 生淨土。卽其證也。一乘法華。如說修行。力往
T2195_.56.0453a03: 生利益不難。淨土論等。談報土邊也
T2195_.56.0453a04: 問。聞今經。如説修行。女人生安樂世界云云
T2195_.56.0453a05: 爾者女人者。指修因位歟。將生彼界受女身
T2195_.56.0453a06: 歟。兩方。若如先者。大師對法抄。破有人云修
T2195_.56.0453a07: 因通女。生彼皆男之義。以女身生。不爾。殊勝
T2195_.56.0453a08: 妙顏事。如何通耶云云若*由之爾者。西方要
T2195_.56.0453a09: 決中。女人生彼皆轉女成男云云通賛疏。觀
T2195_.56.0453a10: 經淨影疏等。皆以同之。加之平等覺經。雙觀
T2195_.56.0453a11: 經等。生極樂皆成男子云云如何
T2195_.56.0453a12: 會云。諸經説彼世界。皆無女人及惡趣云云
T2195_.56.0453a13: 尙不聞其名況有其體哉。西方要決等。皆無
T2195_.56.0453a14: 異義。但對法抄等者。依鼓音王經説。破他師
T2195_.56.0453a15: 偏執也。彼經。又説一機所見歟。難爲淨土本
T2195_.56.0453a16: 相矣
T2195_.56.0453a17:   此事又有義。如別抄
T2195_.56.0453a18: 有人云。此品旣有盡。是女人後不復受。文如
T2195_.56.0453a19: 說修行女人。卽往安樂世界者。至後生改女
T2195_.56.0453a20: 身云也
T2195_.56.0453a21: 經云。若如來滅後。後五百歳中。若有女人聞
T2195_.56.0453a22: 是經典。如說修行。於此命終。卽往安樂世界。
T2195_.56.0453a23: 阿彌陀佛大菩薩衆。圍遶住處。生蓮華中寶
T2195_.56.0453a24: 座之上等云云
T2195_.56.0453a25: 問。釋尊滅後。正法幾年歳耶。兩方
T2195_.56.0453a26: 。經文病卽消滅。不老不死云云顯何事耶。
T2195_.56.0453a27: 答。以攝釋多釋可會之
T2195_.56.0453a28: 攝釋云。問。經病卽消滅。不老不死者。問。夫
T2195_.56.0453a29: 有漏者。皆有病老死。云何凡夫聞今經。離病
T2195_.56.0453b01: 老死。答。古有多釋。一云。由聞經已。要至老
T2195_.56.0453b02: 方死。無中夭者。云不老不死。又云。百八煩
T2195_.56.0453b03: 惱。名之爲病。得聞彼經已。能斷煩惱故云
T2195_.56.0453b04: 病消。不起六十二見。名爲不老。不失慧命。名
T2195_.56.0453b05: 爲不死云云由聞此經。知老病死。本來寂靜
T2195_.56.0453b06: 故云不老病死。又云。由持經故得好顏色故
T2195_.56.0453b07: 不老。得延命故云不老。不病可知云云
T2195_.56.0453b08: 問。多寶如來。於寶塔中讃宿王花菩薩言等
T2195_.56.0453b09: 云云説何事耶。答如文付之二佛同坐初。衆
T2195_.56.0453b10: 會皆致瞻仰。何不云多寶如來讃宿王花。煩
T2195_.56.0453b11: 云於寶塔中耶恐似他宗義
勢。如何
T2195_.56.0453b12: 會云。多寶如來。本居塔婆中。出聲讃菩薩。不
T2195_.56.0453b13: 云於寶塔中讃言善哉。初多寶如來者。正擧
T2195_.56.0453b14: 能讃主。何依塔婆開閉決文言順違。但疑難
T2195_.56.0453b15: 範法師不言佛讃證意歟。淄州大師。述其不
T2195_.56.0453b16: 可云。雖開寶塔。佛無在中。今言。多寶在寶塔
T2195_.56.0453b17: 中。讃言善哉。不言塔讃云云若夫藥王以下
T2195_.56.0453b18: 品。塔婆閉戶故。不直擧佛名者。妙音品時。多
T2195_.56.0453b19: 寶佛。吿妙音言文。如何會之。爰知。他師所
T2195_.56.0453b20: 證。不叶經現文
T2195_.56.0453b21: 義決云。二不言佛讃證不可。藥王菩薩本事
T2195_.56.0453b22: 品云。多寶如來。在七寶塔中讃言。善哉善哉。
T2195_.56.0453b23: 雖開寶塔。佛無在中。今言。多寶在寶塔中。讃
T2195_.56.0453b24: 言善哉。不言塔讃。云非佛讃證不可言云云
T2195_.56.0453b25: 義疏云。多寶如來下。第四多寶稱歎。前雖閉
T2195_.56.0453b26: 塔。而猶稱歎。則不滅義彰云云
T2195_.56.0453b27: 正法華云。於時衆寶如來。讃言。善哉善哉
T2195_.56.0453b28:
T2195_.56.0453b29:   以寫本一交畢
T2195_.56.0453c01:   春日社新造屋開示抄二十八帖之內第
T2195_.56.0453c02: 二十四
T2195_.56.0453c03: 成身院房坊務
T2195_.56.0453c04: 料紙圓禪房權大僧都沙汰之
T2195_.56.0453c05: 以筆功之微善生極樂見佛聞法而證菩
T2195_.56.0453c06: 提利無邊群生臨修正念魔障遠離矣於
T2195_.56.0453c07: 松屋書之
T2195_.56.0453c08: 永祿三庚申年十二月三日
T2195_.56.0453c09:  筆主春信淸胤 
T2195_.56.0453c10: 朱書云
T2195_.56.0453c11: 寬政七乙卯年仲春下浣以寫本一交畢
T2195_.56.0453c12:  筆者玉手國枝 
T2195_.56.0453c13:
T2195_.56.0453c14:
T2195_.56.0453c15:
T2195_.56.0453c16: 法華經開示抄二十八帖之內第二十五
T2195_.56.0453c17:
T2195_.56.0453c18:   妙音品
T2195_.56.0453c19: 1 今品示現敎化衆生行苦行力歟
T2195_.56.0453c20: 2 以白毫相名大人相歟二方
T2195_.56.0453c21: 3 十六種三昧何地益耶
T2195_.56.0453c22: 4 汝莫輕彼國二方
T2195_.56.0453c23: 5 我身六百八十萬由旬
T2195_.56.0453c24: 6 問佛來不證不可
T2195_.56.0453c25: 7 唯願世尊示我令見
T2195_.56.0453c26: 8 妙音大士見多寶歟
T2195_.56.0453c27: 9 妙音現幾種類身耶
T2195_.56.0453c28: 10 妙音現凡聖身可説今經耶
T2195_.56.0453c29: 11 此娑婆世界無量菩薩亦得三昧
T2195_.56.0453c30: 12 妙音大士來此界禮分身諸佛歟
T2195_.56.0454a01:   已上十二帖
T2195_.56.0454a02: 法華經第七卷開示抄妙音品
T2195_.56.0454a03:   ◎妙音品
T2195_.56.0454a04: 。今品中。可示現敎化衆生行苦行力耶。玄
T2195_.56.0454a05: 賛引法華論。示現行苦行力云云付之見一品
T2195_.56.0454a06: 上下。明妙音來至相。説現身説法事。全無
T2195_.56.0454a07: 示現行苦行力之文。論主由何云示現敎化
T2195_.56.0454a08: 衆生行苦行力耶
T2195_.56.0454a09: 會云。敎化衆生行苦行力者。勸衆生令修苦
T2195_.56.0454a10: 行故。玄賛或云勸他苦行。或云敎行苦行。而
T2195_.56.0454a11: 妙音現十八類身。爲諸衆生流通一乘。其所化
T2195_.56.0454a12: 衆生。若行苦行。是可妙音之敎化衆生行苦
T2195_.56.0454a13: 行力。但經實雖無令修苦行之文。論主旣云
T2195_.56.0454a14: 行苦行力藥王品妙音品示現。經文雖隱。弘
T2195_.56.0454a15: 經智慧。深探實義。强不可疑之。智證大師云。
T2195_.56.0454a16: 今爲敎化。入諸難處。以爲苦行云云嘉祥亦似
T2195_.56.0454a17: 之。此等師意者。妙音同藥王。自修苦行云歟。
T2195_.56.0454a18: 而玄賛。開自他二種。其旨如前前。論云。行苦
T2195_.56.0454a19: 行力者。藥王菩薩品。示現敎化衆生故。又行
T2195_.56.0454a20: 苦行力者。妙音品。示現敎化衆生故云云
T2195_.56.0454a21: 玄賛云。來意者。論云。敎化衆生行苦行力
T2195_.56.0454a22: 者。妙音品。示現妙音。現在東土。密在此方。
T2195_.56.0454a23: 本傳法華敎行苦行。今放光招集以示衆人。
T2195_.56.0454a24: 勸發勝心。弘通經法。故此品來云云
T2195_.56.0454a25: 又云。解妨者。何故須召妙音以爲此品。答。藥
T2195_.56.0454a26: 王此方苦行。自勸衆生。未有他土上人他方
T2195_.56.0454a27: 勸説。故召妙音。遠方行法。勸他苦行故。須召
T2195_.56.0454a28: 云云
T2195_.56.0454a29: 義疏下云。釋行苦行力。凡有二品。問。藥王
T2195_.56.0454b01: 可是苦行。妙音品。如何是苦行。答。妙音分
T2195_.56.0454b02: 形四生六道。爲物弘經及救濟諸難。亦是苦
T2195_.56.0454b03: 云云
T2195_.56.0454b04: &T047368;第十云智證
大師
論敎化衆生行苦行力者。
T2195_.56.0454b05: 妙音示現○敎化衆生。以爲苦行。經云。諸有
T2195_.56.0454b06: 地獄餓鬼及衆難處。皆於救濟出苦難。不言
T2195_.56.0454b07: 説經者。一是苦重。二是障深故。但明救濟。前
T2195_.56.0454b08: 品燒身以爲苦行。今爲敎化。入諸難所。以爲
T2195_.56.0454b09: 其別云云
T2195_.56.0454b10: 。經文爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光
T2195_.56.0454b11: 明等云云爾者。以白毫相。可名大人相耶。兩
T2195_.56.0454b12: 方。若名大人相者。見經文。放大人相肉髻光
T2195_.56.0454b13: 明。及放眉間白毫相光云云明知。唯以肉髻光
T2195_.56.0454b14: 明。名大人相云事。加之大論中。以肉髻無間
T2195_.56.0454b15: 頂相。立大人相畢。離此更無別可得故云云
T2195_.56.0454b16: 由之爾者。大人相者。大人所具之相也。
T2195_.56.0454b17: 何不互白毫相耶。是以正法華云。卽從眉間
T2195_.56.0454b18: 大人相。演百千光云云如何
T2195_.56.0454b19: 會云。大人相名。可通白毫相也。故上生經云。
T2195_.56.0454b20: 彌勒菩薩。放眉間白毫大人相光云云依文案
T2195_.56.0454b21: 之。大士面上。有此勝相。光明昭耀表尊貴德。
T2195_.56.0454b22: 尤可云大人相。但於經文者。肉髻白毫。俱雖
T2195_.56.0454b23: 大人相。肉髻有最上。超餘相故。且以通爲別
T2195_.56.0454b24: 歟。佛放此光。召他土大人。故殊指一相歟。
T2195_.56.0454b25: 或大人相名。通令被下二相。意者。大人相之
T2195_.56.0454b26: 中。肉髻及眉間相也。次瑜伽論文者。三十二
T2195_.56.0454b27: 相中。以烏瑟膩沙。合無見頂爲一種。不立別
T2195_.56.0454b28: 所以釋。故云離此更無別可得故。不云大人
T2195_.56.0454b29: 相無無見頂相外。況上文。旣表如是一切三
T2195_.56.0454c01: 十二種大丈夫相。寧限肉髻一相哉。凡或云
T2195_.56.0454c02: 大人相。或云大丈夫相。是同名也。而大丈夫
T2195_.56.0454c03: 相名。通三十二相云事。本論文分明也。其中
T2195_.56.0454c04: 論勝。肉髻白毫之二相也。二相中。猶無見頂
T2195_.56.0454c05: 相最勝也。餘人全不見。故隨應可會諸文。
T2195_.56.0454c06: 准天台釋。可知之歟
T2195_.56.0454c07: 經云。爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明。
T2195_.56.0454c08: 及放眉間白毫相光。遍照東方百八萬億那
T2195_.56.0454c09: 由他恒河沙等諸佛世界云云
T2195_.56.0454c10: &T047368;云。問。釋尊爲召妙音。放大人相肉髻光
T2195_.56.0454c11: 明。何故此無名大人相耶。答。玄賛不釋。有師
T2195_.56.0454c12: 釋云文句大人相者。大相海也。遍體善功
T2195_.56.0454c13: 德。不及一好功德。衆好功德。不及一相功德。
T2195_.56.0454c14: 諸相功德。從下向上。展轉相勝。不及白毫功
T2195_.56.0454c15: 德。白毫功德。不及肉髻功德。故是大人相也
T2195_.56.0454c16: 云云
T2195_.56.0454c17: 瑜伽論四十九云。如是一切三十二種大丈
T2195_.56.0454c18: 夫相。無有差別。當知。皆用淨戒爲因。能感
T2195_.56.0454c19: 得○當知。此中其頂上。現烏瑟膩沙及以如
T2195_.56.0454c20: 來無見頂相。合立一種大丈夫相。離此更無
T2195_.56.0454c21: 別可得故云云
T2195_.56.0454c22: 問。經文放大人相肉髻光明云云爾者。大師
T2195_.56.0454c23: 如何釋之耶。釋云。放肉髻之光。彰召大人之
T2195_.56.0454c24: 云云付之見經文。放白毫光。召妙音見。況
T2195_.56.0454c25: 爲集分身諸佛。放白毫光。召妙音之時。何用
T2195_.56.0454c26: 肉髻光明耶。是以人師釋云。一乘妙理踰空
T2195_.56.0454c27: 有頂。故放肉髻光明云云此釋可爾。准上
T2195_.56.0454c28: 可會之。就中肉髻相者。大人相中最上故。以
T2195_.56.0454c29: 彼光明。召他方大人。眉間相者。表一乘中道
T2195_.56.0455a01: 故。此德可知。嘉祥釋。雖無別疑。恐猶不如
T2195_.56.0455a02: 之歟。或又二相俱召妙音無過
T2195_.56.0455a03: 經云。釋迦牟尼佛。白毫光明。遍照其國。爾時
T2195_.56.0455a04: 一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。○
T2195_.56.0455a05: 釋迦牟尼佛光照其身云云
T2195_.56.0455a06: 玄賛云。經爾時釋迦至白毫相光。賛曰。品文
T2195_.56.0455a07: 分四。一神光往召。二妙音來至。三事&T047368;還國。
T2195_.56.0455a08: 四時衆得道。初文有二。初放光。後所至。此初
T2195_.56.0455a09: 也。放肉髻之光。彰召大人之相。放眉間之光
T2195_.56.0455a10: 表爲此經故命云云
T2195_.56.0455a11: &T047368;云。○問。經文旣云白毫光明遍照其國。
T2195_.56.0455a12: 下文唯云釋迦牟尼佛光照其身。不言肉髻。
T2195_.56.0455a13: 云何得言白毫照國肉髻照身耶一難又召分
T2195_.56.0455a14: 身佛。唯放白毫光。不放肉髻光。分身諸佛。豈
T2195_.56.0455a15: 非大人二難答。佛放二光。非無所表。故下經
T2195_.56.0455a16: 文。不言肉髻。能得義意。慈恩釋云。肉髻之
T2195_.56.0455a17: 光。彰召大人之相。水抄亦云。肉髻光明照菩
T2195_.56.0455a18: 薩身。豈非聖身遮初難又分身果位。見一毫
T2195_.56.0455a19: 光。應知。二趣故放一光。菩薩因位。若非二
T2195_.56.0455a20: 光。不知召我。亦復不知爲一乘召。故放二光
T2195_.56.0455a21: 遮後難
云云
T2195_.56.0455a22: 義疏云。○所以放二光者。一乘妙理。踰空有
T2195_.56.0455a23: 之頂故。放肉髻光明。極知不偏。能簡中道之
T2195_.56.0455a24: 照故。又放眉間光也。又頂光表一乘爲尊。衆
T2195_.56.0455a25: 聖所重眉間。明一乘不偏中道圓正。欲以此
T2195_.56.0455a26: 法。付屬其人故。放此二光。以召之也。又上品
T2195_.56.0455a27: 云。法華第一持經之人。亦復第一。今表其人
T2195_.56.0455a28: 行高故。佛放頂光。表其人解稱正故。放眉
T2195_.56.0455a29: 間光云云
T2195_.56.0455b01: 。今品中。列妙幢相等十六種三昧。爾者。此
T2195_.56.0455b02: 等三昧。何位菩薩所得耶。玄賛第十地菩薩
T2195_.56.0455b03: 所得也云云付之無縁三昧者。滅盡定也。身
T2195_.56.0455b04: 證不還及漸悟菩薩。地前得之。集一切功德
T2195_.56.0455b05: 莊嚴三昧者。集福王定也。地地皆修之。若
T2195_.56.0455b06: 爾者。十六種三昧。皆第十地所得云事。不可
T2195_.56.0455b07:
T2195_.56.0455b08: 會云。妙音第十地菩薩也。所得三昧。定可勝
T2195_.56.0455b09: 前九地。但出難二三昧者。自本不可遮下位
T2195_.56.0455b10: 初得歟。次以前地地可得云難。恐不當。成就
T2195_.56.0455b11: 功德有初中後。初得設雖在前地。得自在。
T2195_.56.0455b12: 至圓滿事在後地。佛地論。於無生忍。如出初
T2195_.56.0455b13: 地八地二位也。是以。玄賛攝釋。處處以今經
T2195_.56.0455b14: 文。多有其例。可勘之
T2195_.56.0455b15: 經云
T2195_.56.0455b16: 玄賛云。經得妙幢相至諸大三昧。賛曰。四等
T2195_.56.0455b17: 持已滿有二。初列十六等持。後結無量。一妙
T2195_.56.0455b18: 幢相者。如幢高顯。衆得莊嚴。二法華者。逹一
T2195_.56.0455b19: 乘理。三淨德者。斷彰染得勝德。四宿王戲
T2195_.56.0455b20: 者。宿謂星像。王謂自在。戲謂遊。樂謂得自
T2195_.56.0455b21: 在。能現衆像。猶如星宿。常入遊戲。以利衆
T2195_.56.0455b22: 生。五無像者。謂滅盡定。無縁定離攀縁故。六
T2195_.56.0455b23: 智印者。謂眞如空理爲智印故。或以智爲印。
T2195_.56.0455b24: 刊定是非眞妄故。七解衆生語言者。發詞無
T2195_.56.0455b25: 礙解定。八集一切功德者。謂集福王定。九
T2195_.56.0455b26: 淸淨有。能生七淨九淨四淨等故。四淨者。所
T2195_.56.0455b27: 依淨所故。淨心淨智淨。十神通戲者。能起大
T2195_.56.0455b28: 神通故。十一惠炬者。照明眞俗諸境界故。
T2195_.56.0455b29: 十二莊嚴王者。能具內外二莊嚴故。十三淨
T2195_.56.0455c01: 光明者。放神光故。十四淨藏者。含衆德故。十
T2195_.56.0455c02: 五不共三昧者。不共二乘得故。十六日旋者。
T2195_.56.0455c03: 如日明朗。巡照四生故。此皆第十地菩薩之
T2195_.56.0455c04: 所遊履。多第四定以殊勝故云云
T2195_.56.0455c05: 燈七云
T2195_.56.0455c06: 。經文汝莫輕彼國生下劣想云云説何事耶。
T2195_.56.0455c07: 答。東土妙音。來此界時。淨華宿王智佛。呵
T2195_.56.0455c08: 彼菩薩。於娑婆世界莫生下劣想云此文意。
T2195_.56.0455c09: 付之妙音深位大士。久離稱量之慢。設雖不
T2195_.56.0455c10: 蒙如來呵。何生下劣想哉。恐寶塔涌現。分身
T2195_.56.0455c11: 來會以降。隱土石諸山。變純淨土終。妙音對
T2195_.56.0455c12: 何生下劣想乎
T2195_.56.0455c13: 會云。娑婆世界。穢惡充滿。設雖三變土田。以
T2195_.56.0455c14: 淨覆穢。本土無去。妙音深位菩薩也。上見下
T2195_.56.0455c15: 故可知穢土本相。是故彼佛誡。莫生下劣想
T2195_.56.0455c16: 也。故玄賛第一由此本穢。恐妙音兼本土穢
T2195_.56.0455c17: 相。而生議毀乃至上見下故云云妙音來詣之
T2195_.56.0455c18: 時。非此土不淨。彼分身命侍者。文殊自海中
T2195_.56.0455c19: 出。有詣靈鷲山之詞。皆是雖淨土。依本名山。
T2195_.56.0455c20: 云土石諸山穢惡充滿。指本土相亦如此
T2195_.56.0455c21: 問。他宗意。引當品汝莫輕彼國生下劣想文。
T2195_.56.0455c22: 證屬累經中義。自宗可許之耶。答。不許也。
T2195_.56.0455c23: 付之餘師意。屬累品時。分身歸本土。多寶閉
T2195_.56.0455c24: 塔婆。三變土田。淨土忽復穢土畢。是故妙音
T2195_.56.0455c25: 來此界時。本土佛。呵彼菩薩也。若猶純淨土
T2195_.56.0455c26: 者。本土佛設不加呵嘖之語。妙音何生下劣
T2195_.56.0455c27: 想耶。玄範師穢土非淨證。尤似有其理。自
T2195_.56.0455c28: 宗如何可難之耶准上可
會之
T2195_.56.0455c29: 經云。爾時淨華宿王智佛。吿妙音菩薩。汝莫
T2195_.56.0456a01: 輕彼國生下劣想。善男子。彼娑婆世界高下
T2195_.56.0456a02: 不平土石。諸山穢惡充滿。佛身卑小。諸菩薩
T2195_.56.0456a03: 衆。其形亦小云云
T2195_.56.0456a04: 玄賛一云。七淨穢有殊難。又以妙音被誡。便
T2195_.56.0456a05: 非淨土。故知。分身已還國者。分身佛集之日。
T2195_.56.0456a06: 何故各命侍者。手捧蓮華竝詣靈山。持散佛
T2195_.56.0456a07: 上變淨土時。諸山皆無通爲佛國五道亦盡。
T2195_.56.0456a08: 何有靈山詣佛持散。又文殊海會。將至此間。
T2195_.56.0456a09: 預在靈山。忽有花現。八衆喜乖情難。○但先
T2195_.56.0456a10: 放神力。故現淨土。由此土本穢。恐妙音兼見
T2195_.56.0456a11: 本土穢相。而生譏毀。所以被誡。非妙音至。分
T2195_.56.0456a12: 身已還而土唯穢。如雖淨土還見靈山。變不
T2195_.56.0456a13: 唯淨。兼見穢故。上見下故云云
T2195_.56.0456a14: 攝釋一云。疏文殊海會至華現者。此引文誤。
T2195_.56.0456a15: 誤引妙音來此之文。文殊又云。爾時文殊師
T2195_.56.0456a16: 利至詣靈鷲山。意取詣山以爲證也。設取妙
T2195_.56.0456a17: 音。何非爲證。答。他説妙音來此之時。此已成
T2195_.56.0456a18: 穢土。合有山何得爲證。故不取也。疏上見下
T2195_.56.0456a19: 故等者。問下根不知上根之力。變土旣佛妙
T2195_.56.0456a20: 音何見。豈可佛下妙音爲上。答。穢土爲下。本
T2195_.56.0456a21: 爲二乘及凡夫等。隱劣爲淨。所以妙音得兼
T2195_.56.0456a22: 見本。若爾。何故言。爲分身及爲淨土。答。爲
T2195_.56.0456a23: 警二乘。令其忻慕。若不爾者。何恒居淨。何須
T2195_.56.0456a24: 變乎云云
T2195_.56.0456a25: 義決云。四穢土非淨證不可。若以妙音被誡。
T2195_.56.0456a26: 土還穢者。亦應化佛使往靈山。土應非淨。若
T2195_.56.0456a27: 云雖云詣山。據本相説談土實淨妙音見穢
T2195_.56.0456a28: 類亦如是。若云雖變淨土。靈山尙存。故不爲
T2195_.56.0456a29: 例者。靈山非穢變淨猶存。旣土石山。如何得
T2195_.56.0456b01: 在。故言在者。據初時説。如文殊從海涌出。猶
T2195_.56.0456b02: 言詣耆闍崛山。時會竝以昇空。詣山欲何爲
T2195_.56.0456b03: 故。雖詣空寶塔。據本尙言詣山處地。遣使持
T2195_.56.0456b04: 華詣山。故知。據本非淨土內可有耆山。下文
T2195_.56.0456b05: 云。時我及衆僧。俱出鷲山。亦據本處説。若
T2195_.56.0456b06: 云。經云。唯留此會衆。亦留人山者。不爾。衆
T2195_.56.0456b07: 令聞法。本爲可留山。不聞經留之。何益。故
T2195_.56.0456b08: 云穢土非淨證不可云云
T2195_.56.0456b09: 義疏云。問。前云初分經。在穢土中説。後分
T2195_.56.0456b10: 經。在淨土中説。妙音來時。正遊淨土。何故誡
T2195_.56.0456b11: 之。答。此經始末土有三異。一者初分經。在穢
T2195_.56.0456b12: 土中説。二者後分經。在淨土中説。三從藥王
T2195_.56.0456b13: 品來還。在穢土中説。所以知。爾者。爲集分
T2195_.56.0456b14: 身。是故變淨土。分身已散故。土還復穢。妙音
T2195_.56.0456b15: 來時。正遊五濁故。佛誡之云云
T2195_.56.0456b16: 問。經文我身六百八十萬由旬云云説何事耶。
T2195_.56.0456b17: 答。説淨華宿王智佛身量也。付之所化菩薩
T2195_.56.0456b18: 身量。多能化佛身半也。妙音身量。旣四萬二
T2195_.56.0456b19: 千由旬也。能化佛身定可八萬四千由旬。不
T2195_.56.0456b20: 爾者。能化所化身量。豈稱可哉。依之正法華
T2195_.56.0456b21: 所化身量四萬二千由旬。能化身八萬四千
T2195_.56.0456b22: 由旬云云會云。淨土中。能化所化之身量。不
T2195_.56.0456b23: 必半減。彼阿彌陀佛身量者。六十萬億那由
T2195_.56.0456b24: 他由旬。觀音身量者。八十億那由他由旬也
T2195_.56.0456b25: 者。觀無量壽經説也。佛身超過菩薩幾許。何
T2195_.56.0456b26: 況諸本多分身量。有恒河沙字。若依此本。亦
T2195_.56.0456b27: 以不定■量。然者妙音身量。雖不及半分有
T2195_.56.0456b28: 何過。如此事。隨時示之。未必如本土説會
T2195_.56.0456b29: 座機意。可欣樂之分歟。彌陀身量。皆其類
T2195_.56.0456c01:
T2195_.56.0456c02: 囑累義私&T047368;下云。問。第二十二妙音身量。經
T2195_.56.0456c03: 俱云四萬二千由旬。淨華宿王智佛身量。妙
T2195_.56.0456c04: 經云八十萬由旬。正經云八萬四千由旬。以
T2195_.56.0456c05: 何爲正耶。答。上來序品正宗二經相。悉云正
T2195_.56.0456c06: 經之誤。此一事。同以正經可爲誤也
T2195_.56.0456c07: 問。正經云。菩薩身四萬二千。佛身八萬四千。
T2195_.56.0456c08: 菩薩半減於佛。順世間義。妙經云。六百八十
T2195_.56.0456c09: 萬由旬。從人之見。客塵猶微少。亦不世間相
T2195_.56.0456c10: 違之失耶。答。師子之身量淨土穢土。其義可
T2195_.56.0456c11: 殊。何者觀無量壽經云。彌陀身量六十萬億
T2195_.56.0456c12: 那由他恒河沙由旬。觀音身量八十億那由
T2195_.56.0456c13: 他由旬。淨華宿王智佛土。旣淨土。與阿彌陀
T2195_.56.0456c14: 佛國。其義等同也
T2195_.56.0456c15: 問。彼觀無量壽經疏。恒河沙。是譯者誤。旣云
T2195_.56.0456c16: 眼如四大海之量。二萬由旬。都合八萬由旬。
T2195_.56.0456c17: 唯六十萬億那由他恒河沙眼甚深云云何爲
T2195_.56.0456c18: 准釋耶。答。此疏師未見正法念處經也。彼經
T2195_.56.0456c19: 云。四別外海其味鹹過此。有山人民住。其
T2195_.56.0456c20: 外有海以醍醐爲水。如是至于日光不照之
T2195_.56.0456c21: 云云豈亦八萬由旬乎。故正經。准娑婆穢
T2195_.56.0456c22: 土。所譯猶爲誤也。問。何故穢土之佛菩薩。其
T2195_.56.0456c23: 身相准。淨土之佛菩薩。不相准耶。答。世界之
T2195_.56.0456c24: 形量。不可計度。華嚴經。説種種世界之中。或
T2195_.56.0456c25: 以一切世界語言音聲爲體。或世界衆生。横
T2195_.56.0456c26: 住名倒世界。或世界仰住名覆世界。如倒
T2195_.56.0456c27: 懸。如是等世界。出於度量之外者也。以音聲
T2195_.56.0456c28: 爲體之世界。思量難及也。又覆世界衆生之
T2195_.56.0456c29: 臥住。亦不可思議也。想像彼世界以落可思
T2195_.56.0457a01: 昇之。今者穢土佛菩薩之身量。不可相准。然
T2195_.56.0457a02: 爲難者。此是習於穢土佛菩薩之身量。不知
T2195_.56.0457a03: 彼世界風俗也云云
T2195_.56.0457a04: 。他宗意。引當品多寶如來在七寶塔中來
T2195_.56.0457a05: 聽法不文。證屬累經中義。宗家可許之耶。答。
T2195_.56.0457a06: 不爾。付之妙音大士。來此界。旣問多寶世尊
T2195_.56.0457a07: 來不。寶塔開戶。二佛同坐者。妙音問訊似無
T2195_.56.0457a08: 用。若爾。他宗問佛來不證。能叶經文
T2195_.56.0457a09: 會云。今疑者。範公問佛來不證也。義決會
T2195_.56.0457a10: 云。問者爲傳佛言乃至非妙音自問。故爲不可
T2195_.56.0457a11: 云云意者。他方佛命侍者致問之時。不現前
T2195_.56.0457a12: 事。故問靈山儀式。妙音傳其詞。不言見佛身。
T2195_.56.0457a13: 而謂非妙音自問。故取爲證。不經本意歟
T2195_.56.0457a14: 義決云。五問佛來不證不可。何者文殊請見
T2195_.56.0457a15: 妙音。釋迦如來云。多寶如來。可爲汝等而現
T2195_.56.0457a16: 其事。多寶佛。吿妙音言。善男子來。文殊師
T2195_.56.0457a17: 利。欲得相見。來承佛召。如何假問。問者爲傳
T2195_.56.0457a18: 佛言故。經云。淨華智佛。問訊世尊。又問多寶
T2195_.56.0457a19: 如來聽法不。非妙音自問。故爲不可云云
T2195_.56.0457a20: 。經文唯願世尊示我令見云云意何。答。妙
T2195_.56.0457a21: 音來至此土時。令我見多寶如來云也。付之
T2195_.56.0457a22: 妙音來此土。依多寶召命。自可見彼佛。何請
T2195_.56.0457a23: 釋尊加被耶。加之如此文者。囑累品云還
T2195_.56.0457a24: 如故。可寶塔閉戶之義。若爾。他宗儲欲見多
T2195_.56.0457a25: 寶證。似有所據
T2195_.56.0457a26: 會云。今難他師欲見多寶證意也。義決述其
T2195_.56.0457a27: 不可云。菩薩下人。如來上果。加被令見可得
T2195_.56.0457a28: 覩尊。若未加被若不得見。希望佛加故請
T2195_.56.0457a29: 欲見。且妙音將至。文殊尙請佛加。妙音旣現
T2195_.56.0457b01: 處。因得見。要須佛力故。雖同坐。請已方見。
T2195_.56.0457b02: 非是請見卽證塔閉故爲不可云云意云。分上
T2195_.56.0457b03: 下位。勝劣遙異。在下知上。必待上聖加被。妙
T2195_.56.0457b04: 音欲見多寶。尤可請其加。文殊欲見妙音。
T2195_.56.0457b05: 求釋尊威力。俱在因位。猶以如此。況於妙音
T2195_.56.0457b06: 多寶哉。凡大聖有隱顯神通。隨時宜。或隱或
T2195_.56.0457b07: 顯。而多寶初隱其身。令妙音不見故。請示我
T2195_.56.0457b08: 令見也。故玄賛云。多寶釋迦。雖同塔坐。神力
T2195_.56.0457b09: 映蔽令其不見故。請見之云云若如他宗者。
T2195_.56.0457b10: 塔婆閉戶故。妙音請見。囑累品已後。永閉不
T2195_.56.0457b11: 開。妙音請空而可止。故知。經塔婆自本開。暫
T2195_.56.0457b12: 時隱多寶身。故依請遂顯。令見妙音者也。但
T2195_.56.0457b13: 妙音來此界事者。後雖有多寶命。始依釋迦
T2195_.56.0457b14: 放光。妙音何不請釋迦加被耶
T2195_.56.0457b15: 重尋云。若下位見上。必依加被者。妙音何輒
T2195_.56.0457b16: 見釋尊。不待其加哉。答。釋迦敎主也。本在此
T2195_.56.0457b17: 土。諸衆同親近供養。又現在佛故。其身不隱。
T2195_.56.0457b18: 多寶他方客。佛久滅佛也。令他見不輒。故妙
T2195_.56.0457b19: 音來時。於二佛不見不聞也。問。以文殊請見
T2195_.56.0457b20: 妙音爲例。不契文字。故經云。唯願世尊。以神
T2195_.56.0457b21: 通力。彼菩薩來令我得見云云文殊只請令來
T2195_.56.0457b22: 妙音也。若來必可見故請來至。因示可相見
T2195_.56.0457b23: 也。文殊位居等覺。寧不堪見妙音哉
T2195_.56.0457b24: 答云。彼菩薩來。云令我得見。兩事俱所請也。
T2195_.56.0457b25: 不然何置令得二字哉。但依實。以自力雖可
T2195_.56.0457b26: 見。如來施爲難測。故乞佛加也。此設雖示現
T2195_.56.0457b27: 相准彼。思見多寶。實必可依佛力爲言
T2195_.56.0457b28: 。妙音大士。來此界時。可見多寶世尊耶。兩
T2195_.56.0457b29: 方。若見者。見經文釋尊語多寶。云是妙音菩
T2195_.56.0457c01: 薩欲得相見。多寶僅讃善哉善哉。不言爲現
T2195_.56.0457c02: 其身。或説供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔。或
T2195_.56.0457c03: 述見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔。以知。釋尊
T2195_.56.0457c04: 直瞻仰佛身。多寶只見寶塔云事。若依之
T2195_.56.0457c05: 如此者。他師敬塔非佛證。請見唯聞證。自
T2195_.56.0457c06: 宗不許之。如何。
T2195_.56.0457c07: 會云。義決釋請見唯聞證不可云。文殊請見
T2195_.56.0457c08: 妙音。經不讃妙音來至。文殊得見。文殊亦應
T2195_.56.0457c09: 眞不覩妙音。若已請見。來卽得見。何須說者。
T2195_.56.0457c10: 妙音請見。當卽見。何要文中說得見。故爲不
T2195_.56.0457c11: 云云還案此意。大聖三業。皆離非有益。十
T2195_.56.0457c12: 地已去。漸具其德。況於等覺哉。妙音旣出言。
T2195_.56.0457c13: 啓佛乞見多寶。豈雖欣樂。遂無聽許乎。若以
T2195_.56.0457c14: 文不説。定不見者。無文殊見妙音之文。豈覺
T2195_.56.0457c15: 母雖請。妙音遂隱哉。此事旣不然。彼亦可
T2195_.56.0457c16:
T2195_.56.0457c17: 重尋云。智積菩薩。啓多寶雖請當還本土。多
T2195_.56.0457c18: 寶不還至經終。大聖所言。必可爾者。多寶
T2195_.56.0457c19: 何不速去哉
T2195_.56.0457c20: 答。正宗旣畢。故智積請還。非無所表。然而釋
T2195_.56.0457c21: 尊旣吿且待須臾。文殊引海會。顯經威力速
T2195_.56.0457c22: 疾。彼彼諸品。次第生起。多寶多有作證明。然
T2195_.56.0457c23: 者智積雖假請。多寶猶留。皆有所由。又有誠
T2195_.56.0457c24: 文。於妙音請見多寶者。全無不見之由故。不
T2195_.56.0457c25: 可爲相例
T2195_.56.0457c26: 問。妙音還本土。但云見塔。於此難全未遮如
T2195_.56.0457c27: 何。答。釋迦現在佛。故不居塔婆。多寶已滅度
T2195_.56.0457c28: 後。遺身舍利。住塔婆涌出故。此事異常也。還
T2195_.56.0457c29: 本土。尤可啓其事。居云但見多寶佛。不見塔
T2195_.56.0458a01: 者。恐似不盡事。付中妙音來此土。傳本土佛
T2195_.56.0458a02: 問訊詞。多寶如來。在七寶塔中。來聽法不
T2195_.56.0458a03: 云云還本土之時。尤可啓寶塔有無。凡囑累
T2195_.56.0458a04: 經中。家國土再還穢。多寶空閉塔婆。而住如
T2195_.56.0458a05: 此。種種安立。皆文外加義。故勞生分別。自宗
T2195_.56.0458a06: 能契文義。故。汎爾云多寶塔。或又稱佛號。皆
T2195_.56.0458a07: 無相違歟
T2195_.56.0458a08: 玄賛云。經世尊我今至示我令見。賛曰○。多
T2195_.56.0458a09: 寶釋迦雖同塔坐。神力映蔽。令其不見故。請
T2195_.56.0458a10: 見之云云
T2195_.56.0458a11: 決擇&T047368;云。疏多寶釋迦至見之者。此釋請見
T2195_.56.0458a12: 所由也。又劉云。妙音求見多寶者。文殊求見
T2195_.56.0458a13: 妙音。資多寶而獲遂。妙音請觀多寶由釋迦
T2195_.56.0458a14: 而得通。將明非寂不能彰動。非動不能顯寂
T2195_.56.0458a15: 云云
T2195_.56.0458a16: 水抄云。問。二佛同坐一塔。何故妙音見釋迦。
T2195_.56.0458a17: 不見多寶佛耶。答。因果有殊。佛神力故不令
T2195_.56.0458a18: 見也云云
T2195_.56.0458a19: 義決云。六欲見多寶證不可。若云二佛同坐。
T2195_.56.0458a20: 卽令俱見。何須請佛。我今欲見多寶佛者。菩
T2195_.56.0458a21: 薩下人如來上果。加被令見可得覩尊。若未
T2195_.56.0458a22: 加被。卽不得見。希望佛力。故請欲見。且妙音
T2195_.56.0458a23: 將來。文殊尙請佛加。妙音旣現。處因得見。要
T2195_.56.0458a24: 須佛力。故雖同坐。請已方見。非是請見卽證
T2195_.56.0458a25: 塔閉。故爲不可。七請見唯聞證不可。若以請
T2195_.56.0458a26: 見。經但稱云讃。不說見身。卽明正不見多寶。
T2195_.56.0458a27: 且文殊請見妙音。經不説妙音來至。文殊得
T2195_.56.0458a28: 見。文殊亦應眞不覩妙音。若已請見。來卽得
T2195_.56.0458a29: 見。何須說者。妙音請見當卽見。何要文中說
T2195_.56.0458b01: 得見。故爲不可云云
T2195_.56.0458b02: 。經文妙音菩薩。現種種身説法云云爾者。
T2195_.56.0458b03: 現幾種類身耶。釋云。現十八類身云云付之見
T2195_.56.0458b04: 經始終。總有二十類身。所謂天身六種。人身
T2195_.56.0458b05: 十一類。八部三惡趣及王宮女身也。何云十
T2195_.56.0458b06: 八類耶
T2195_.56.0458b07: 會云。見經文。現種種身。處處爲衆生説是經
T2195_.56.0458b08: 典。或現梵王身乃至人非人等身。而説是經
T2195_.56.0458b09: 者。明現十八類身云事。諸有地獄。乃至變爲
T2195_.56.0458b10: 女身而説是經者。爲別段明三途及王宮。説
T2195_.56.0458b11: 此經云事也。上諸類。皆有或現言。後段無其
T2195_.56.0458b12: 文。知。三途等能化。卽前所擧身所攝也。況述
T2195_.56.0458b13: 變爲女身。不離上類。仍無過歟
T2195_.56.0458b14: 經云
T2195_.56.0458b15: 玄賛云。經華德汝但至無所損減。賛曰。下第
T2195_.56.0458b16: 四廣行利行有二。初在此方後在十方。此初
T2195_.56.0458b17: 有四。一標現身説法。二別顯現身説法。三結
T2195_.56.0458b18: 成化者。四智慧無損。別顯現身説法中有二。
T2195_.56.0458b19: 一隨宜現十八類身説法。二爲拔苦難。現身
T2195_.56.0458b20: 説法云云
T2195_.56.0458b21: 水抄云。言十八類者。初六類天身○次十一
T2195_.56.0458b22: 類人身○次八非人。然合爲一非天攝故。然
T2195_.56.0458b23: 十八類但依身字而數也云云
T2195_.56.0458b24: 。付妙音大士現身説法相。且此界及他方。
T2195_.56.0458b25: 俱現凡聖身。可説今經耶。兩方。若俱通凡聖
T2195_.56.0458b26: 身説法者見經文。此界現凡身説此經。他方
T2195_.56.0458b27: 現聖身説三乘法。若由之*如此者。自界他方
T2195_.56.0458b28: 根機亙不定。菩薩化宜。何異凡聖。一乘三乘。
T2195_.56.0458b29: 可依所化根熟。大士説法。寧隨處定哉
T2195_.56.0458c01: 會云。自界他方化儀俱廣。知。隨應皆可現
T2195_.56.0458c02: 凡聖身也。經文者。影略互顯也。故嘉祥會此
T2195_.56.0458c03: 文云。此欲明凡聖廣略互顯也云云
T2195_.56.0458c04: 經云
T2195_.56.0458c05: 義疏云。上一土化中廣現凡夫。十方化中略
T2195_.56.0458c06: 現聖身。此欲明凡聖廣略互顯也。又前凡身
T2195_.56.0458c07: 中亦有五類。今聖身中亦有五身。問。前凡中
T2195_.56.0458c08: 五類。何故云説法華。今但稱説法。答。説法語
T2195_.56.0458c09: 通。欲以通別互顯故也。又上正明弘通法華
T2195_.56.0458c10: 故。明説一乘。若有衆生不信一乘。別説五乘
T2195_.56.0458c11: 之法。同上囑累品中。佛令菩薩知大小二機
T2195_.56.0458c12: 云云
T2195_.56.0458c13: 興疏云。前利此土中廣現凡身。此化他方略
T2195_.56.0458c14: 示聖身者。卽凡聖廣略更顯也。又前遂囑累
T2195_.56.0458c15: 品中。信有衆生爲説一乘故。利此土中。別
T2195_.56.0458c16: 言説是經。受佛付囑中。有不信者。爲説餘
T2195_.56.0458c17: 法故。化他方中。總云説法。總而言之。顯智信
T2195_.56.0458c18: 狹以至廣。身自劣至勝。法以深而至淺。皆適
T2195_.56.0458c19: 時而已云云
T2195_.56.0458c20: 。經文此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧
T2195_.56.0458c21: 及陀羅尼云云可爲今經現證利耶。若不爲現
T2195_.56.0458c22: 證利者。此界菩薩。得三昧總持事。旣由今經
T2195_.56.0458c23: 力。何不取現證利。彼妙音所從八萬四千菩
T2195_.56.0458c24: 薩。得此三昧。此土四萬二千天子。預無生法
T2195_.56.0458c25: 忍益。旣爲現證利。例此可爾。若*由之爾者。
T2195_.56.0458c26: 餘卷玄賛。出今經現證利不擧之。如何
T2195_.56.0458c27: 會云。經有現文。雖須取現證利。疏主不擧
T2195_.56.0458c28: 之。豈無所以耶。末學自無知。不如守祖師付
T2195_.56.0458c29: 玄賛案經文。妙音還本土語娑婆事。雖擧
T2195_.56.0459a01: 見二佛及文殊等。幷八萬四千人得三昧之
T2195_.56.0459a02: 二事。不云三昧陀羅尼得益。是一奇也。又説
T2195_.56.0459a03: 此品時。此品得益下擧二類。何先立上別出
T2195_.56.0459a04: 二類耶。以之推之。上二類。若非現座益歟。
T2195_.56.0459a05: 又依妙音敎化得此益。不釋尊敎化之益故。
T2195_.56.0459a06: 不出之歟。例如文殊海中所化不爲現勝利
T2195_.56.0459a07:
T2195_.56.0459a08: 經云。説是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來
T2195_.56.0459a09: 者八萬四千人。皆得現一切色身三昧。此娑
T2195_.56.0459a10: 婆世界無量菩薩。亦得是三昧及陀羅尼云云
T2195_.56.0459a11: 玄賛云。經説是妙音至及陀羅尼。賛曰。明
T2195_.56.0459a12: 化行中。第五時衆獲益。由聞化行。曲獲勝利
T2195_.56.0459a13: 云云
T2195_.56.0459a14: 經云。説是妙音菩薩來往品時。四萬二千天
T2195_.56.0459a15: 子。得無生法忍。華德菩薩。得法華三昧云云
T2195_.56.0459a16: 玄賛云。經説是妙音至法華三昧。賛曰。品第
T2195_.56.0459a17: 四段時衆得道。都聞一品。遂獲勝益云云
T2195_.56.0459a18: 同一云
T2195_.56.0459a19: 。妙音大士來此界時。可禮分身諸佛耶。進
T2195_.56.0459a20: 云。經不説禮分身。付之自宗意者。至説經終。
T2195_.56.0459a21: 寶塔開樞。二佛同坐國土純淨。分身未歸。妙
T2195_.56.0459a22: 音何唯禮二佛。不禮分身。況涌出菩薩。旣禮
T2195_.56.0459a23: 分身諸佛。東土妙音。何不爾耶。抑不許妙音
T2195_.56.0459a24: 禮分身者。他宗妙音闕敬證也。如何可會之
T2195_.56.0459a25:
T2195_.56.0459a26: 會云。妙音來詣之時。禮分身諸佛云事。經文
T2195_.56.0459a27: 不説之。知。不禮也。菩薩意樂不定。何責而令
T2195_.56.0459a28: 齊等。但他師以此事證分身已去者。例難在
T2195_.56.0459a29: 傍。彼文殊自海中出。雖禮釋迦多寶。不禮分
T2195_.56.0459b01: 身。其時分身未還云事。兩宗共許。彼旣不
T2195_.56.0459b02: 禮。妙音亦爾。故義決云
T2195_.56.0459b03: 義決云。三妙音闕敬證不可。以下方涌出遍
T2195_.56.0459b04: 禮分身。妙音不禮。卽證已去。亦應文殊不禮
T2195_.56.0459b05: 分身已去。提婆品亦云。至二世尊所修敬已
T2195_.56.0459b06: 畢。往智積所不言遍禮。豈化佛去。故爲不可
T2195_.56.0459b07: 云云
T2195_.56.0459b08: 尋云。今論初師
T2195_.56.0459b09: 問。付十地能化他受用身。且一地中入住出
T2195_.56.0459b10: 三。能化佛身可有大小不同耶。若有者。初地
T2195_.56.0459b11: 能化百葉臺上佛身。二地三地千葉萬葉之
T2195_.56.0459b12: 事。處處有其文。未見於一地中。三□□大
T2195_.56.0459b13: 小云事。若由之爾者。三時道各別。斷障異也。
T2195_.56.0459b14: 爲彼所説身。何無大小□□□□□
T2195_.56.0459b15: 答。可有大小也。但初地見百葉臺上身。於其
T2195_.56.0459b16: 身入住出三心。見之有大小。非是葉數有多
T2195_.56.0459b17: 少也。諸敎依大意分十身舍那。不云十地中
T2195_.56.0459b18: 有差別也。故佛地論明他受用土。述十地菩
T2195_.56.0459b19: 薩所見有大小勝劣。於地地中。初中後等亦
T2195_.56.0459b20: 復如是。文准上思。身亦可有大小。資糧三十
T2195_.56.0459b21: 身。能化可准之
T2195_.56.0459b22:   以寫本一交之
T2195_.56.0459b23:   春日社新造屋開示抄二十八帖之內第
T2195_.56.0459b24: 二十五
T2195_.56.0459b25: 料紙圓禪房權大僧都沙汰之
T2195_.56.0459b26: 永祿三年庚申三月五日於松屋東向書
T2195_.56.0459b27:  淸 胤 
T2195_.56.0459b28: 朱書云
T2195_.56.0459b29: 寬政七乙卯年仲春二十七日夜以寫本
T2195_.56.0459b30: 一交之
T2195_.56.0459c01:  玉手國枝 
T2195_.56.0459c02:
T2195_.56.0459c03:
T2195_.56.0459c04:
T2195_.56.0459c05:
T2195_.56.0459c06: 法華開示抄二十八帖之內第二十六
T2195_.56.0459c07:
T2195_.56.0459c08:   普門品
T2195_.56.0459c09: 1 以今品可爲此經流通分耶
T2195_.56.0459c10: 2 觀音大士可利不念衆生耶
T2195_.56.0459c11: 3 紹繼無量壽
T2195_.56.0459c12: 4 有性者有盡時歟
T2195_.56.0459c13: 5 無盡意菩薩大悲闡提歟
T2195_.56.0459c14: 6 決定應受業
T2195_.56.0459c15: 7 依未解脫者建立定受業
T2195_.56.0459c16: 8 未入僧祇位轉定業歟
T2195_.56.0459c17: 9 經是論錯
T2195_.56.0459c18: 10 觀音成道實成道歟
T2195_.56.0459c19: 11 觀音可現菩薩身耶
T2195_.56.0459c20: 12 受此法施珍寶瓔珞
T2195_.56.0459c21: 13 無盡意出家菩薩歟
T2195_.56.0459c22: 14 敬塔非佛證不可
T2195_.56.0459c23: 15 二分不齊證不可
T2195_.56.0459c24: 16 示現生死𣵀槃平等
T2195_.56.0459c25: 17 今品偈頌可有梵本耶
T2195_.56.0459c26: 18 添品法華中汝聽觀音行善應諸方所云云
T2195_.56.0459c27: 無盡意答歟皆是普賢
T2195_.56.0459c28: 19 自在之業
T2195_.56.0459c29:   已上十九帖
T2195_.56.0459c30: 法華經第八卷示抄普門品
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]