大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445_ ) in Vol. 14

[First] [Prev] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.445

佛説不思議功徳諸佛所護念經
卷上
 曹魏代失譯人名 
東方去是百千萬億江河沙諸佛土解君世界
寶光月殿妙尊音王如來 東方去是百八萬
億江河沙諸佛土淨光莊嚴世界淨華宿王智
如來 東方去是百億江河沙諸佛土超立願
世界普照常明徳海王如來 東方喜信淨世
界光英如來 東方解脱華世界師子響作如
來 東方普光世界天王如來 東方多樂世
界虚空等如來 東方寶積世界寶揚威神超
王如來 東方常名聞世界離聞首如來 東
方寶嚴世界喩日光王如來 東方蓮華浮世
界淨教如來 東方寂寞世界一億諸佛普集
如來 東方清淨世界日月光如來 東方拔
衆塵勞世界等行如來 東方阿毘羅提世界
大目如來 東方須彌幡世界須彌燈王如來
 東方不眴世界普賢如來 東方思惟世界
無念如來 東方甘音聲稱説世界過寶蓮華
快住樹王如來 東方蓮華香世界過寶蓮華
如來 東方無諸毒螫世界本草樹首如來
東方除狐疑世界等功徳明首如來 東方内
快世界分別過出淨如來 東方愛喜世界等
遍明如來 東方愛樂世界月英幢王如來
東方不可勝説世界快樂如來 東方解脱世
界解散一切縛具足王如來 東方滿香名聞
世界蓮華具足王如來 東方滿一切珍寶世
界藥師具足王如來 東方樂入世界無憂徳
首具足王如來 東方歡喜世界勸助衆善具
足王如來 東方慈哀光明世界紺琉璃髮勇
猛具足王如來 東方滿所願聚世界安隱囑
累滿具足王如來 東方不退音世界最選光
明蓮華開敷如來 東方清淨世界精明堂如
來 東方無量徳淨世界淨王如來 東方多
寶世界寶積如來 東方無垢世界離垢意如
來 東方香林世界入精進如來 東方離
垢世界無垢光如來 東方歡喜世界阿閦如
來 東方甚樂世界仙剛如來 東方
調世界思夷華如來 東方莫能勝世界固進
度思吉義如來 東方聞迹世界奉至誠如
來 東方吉安世界觀明功勳如來 東
方無恚恨世界慈英寂首如來 東方五杖世
界眞性上首如來 東方熾上首世界念衆
生稱上首如來 東方曜赫熱首世界勇首超
高須彌如來 東方愛喜世界稱恥勝上首如
來 東方天神世界寶海如來 東方寶集
世界寶英如來 東方寶最世界寶成如來
東方光明世界寶光明如來 東方幢幡世界
寶幢幡如來 東方衆徳光明世界寶光明
如來 東方無量世界大光明如來 東方
衆華世界無量音如來 東方無塵垢世界無
量音如來 東方莫能勝世界大名稱如來
東方光明世界寶光明如來 東方名光世界
徳大光隱如來 東方華尼光世界火光明
如來 東方正直世界正音聲如來 東方
光明尊世界無限淨如來 東方音響世界
月音王如來 東方安隱世界無限名稱如來
 東方日世界月光明如來 東方清淨世界
無垢光如來 東方琉璃光世界淨光如來
東方大豐世界日光如來 東方正覺世界無
量寶如來 東方蓮華光世界蓮華最尊如來
 東方普度衆難世界身尊如來 東方堅
固世界金光如來 東方無際世界梵自在如
來 東方月世界紫金香如來 東方火
光世界金海如來 東方正覺世界龍自在王
如來 東方喩月世界一切華香自在王如來
 東方星王世界樹王如來 東方勇猛執持
器杖棄捨戰鬪如來 東方豐饒世界内豐
珠光如來 東方香熏世界無量香光明如
來 東方龍珠觀世界師子響如來 東方
修行世界大精進勇力如來 東方堅住世界
過出堅住如來 東方光明世界鼓音王如來
 東方衆徳吉世界日月英如來 東方栴檀
地世界超出衆華如來 東方善住世界世燈
明如來 東方光明世界休多易寧如來
東方圍遶世界寶輪如來 東方善覺世界常
滅度如來 東方須彌脇世界淨覺如來 東
方名稱世界無量寶花光明如來 東方妙
濡世界須彌歩如來 東方豐養世界寶蓮
華如來 東方蓮華勇出世界一切衆寶普集
如來 東方金光世界樹王豐長如來 東方
清淨世界轉不退轉法輪衆寶普集豐盈如來
 東方淨住世界圍遶特尊徳淨如來 東方
雜相世界上衆如來 東方流布世界佛華生
徳如來 東方金剛住世界佛華出王如來
東方栴檀世界寶像如來 東方藥世界不虚
稱如來 東方藥生世界無邊功徳精進嚴如
來 東方上華光世界明徳王如來 東方妙
莊嚴世界徳王明如來 東方無邊徳嚴世界
度功徳邊如來 東方流布世界然燈如來
東方上善世界無畏如來 東方蓮華世界華
徳如來 東方優鉢羅世界智華徳如來 東
方寶生世界寶積如來 東方妙月世界無邊
願如來 東方住林世界寶肩如來 東方衆
香世界娑羅王如來 東方華徳世界寶明如
來 東方一聚世界寶聚如來 東方離憂世
界無邊徳嚴如來 東方諸功徳處世界觀世
音如來 東方寶明世界須彌明如來 東方
莊嚴世界無邊自在力如來 東方無塵垢世
界寶華徳如來 東方雲陰世界無量神通自
在如來 東方普香世界無量華如來 東方
華世界寶自在如來 東方雜寶相世界月出
徳如來 東方金剛世界拘陵王如來 東方
樂世界日燈如來 東方安隱世界上寶如來
 東方娑婆世界智生徳如來 東方純樂世
界安立功徳王如來 東方宿開世界無礙
明如來 東方月出世界智聚如來 東方
清淨世界無相嚴如來 東方普明世界明徳
聚如來 東方歡喜世界那羅延如來 東方
離垢世界離垢相如來 東方無邊徳世界善
思嚴如來 東方安隱世界優鉢羅徳如來
東方常照明世界香彌樓如來 東方常莊嚴
世界雜華如來 東方阿竭流香世界上香徳
如來 東方普香世界香彌樓如來 東方無
相世界無相音如來 東方名華世界無礙音
聲如來 東方月世界純寶藏如來 東方堅
固世界無動力如來 東方堅固世界迦葉如
來 東方衆月世界善生徳如來 東方離憂
世界名稱如來 東方離塵垢世界智徳如來
 東方雜華世界宿王如來 東方極廣世界
無量相如來 東方恐怖世界栴檀香如來
東方衆網世界網明如來 東方無畏世界梵
音如來 東方可歸世界無量性徳如來 東
方離垢世界智出光如來 東方青蓮華覆世
界華上如來 東方無憂世界善徳如來 東
方無勝世界徳勝如來 東方隨喜世界普明
如來 東方普賢世界勝敵如來 東方善淨
世界王幢相如來 東方離垢世界無量功徳
明如來 東方不誑世界藥王無礙如來 東
方金集世界寶遊行如來 東方美音世界寶
華如來 東方一蓋世界一寶嚴如來 東方
寶聚世界無邊寶力如來 東方相徳聚世界
無相音如來 東方大名聞世界須彌肩如來
 東方上意世界空性如來 東方沙陀羅
尼世界名聞力王如來 東方月光世界放
光如來 東方袈裟相世界離垢如來 東方蓮
華世界雜華生徳如來 東方一蓋世界離怖
畏如來 東方清淨世界智聚如來 東方香
聚世界栴檀香如來 東方阿竭流香世界大
聲眼如來 東方無邊聚世界寶積如來 東
方衆香世界香象如來 東方離相世界彌樓
肩如來 東方華蓋世界一寶蓋如來 東方
普明世界無礙眼如來 東方名善世界栴檀
窟如來 東方善意世界妙肩如來 東方寶
徳世界網明如來 東方徳樂世界寶華徳
如來 東方讃歎世界智華寶明徳如來 東
方衆善世界善出光如來 東方安隱世界滅
諸怖畏如來 東方彌樓相世界彌樓肩如來
 東方度憂惱世界安王如來 東方善法世
界法積如來 東方安立世界増十光如來
東方千明世界増千光如來 東方多伽樓香
世界智光如來 東方妙香世界寶出光如來
 東方明嚴徳世界無邊光如來 東方善徳
世界無礙如來 東方法世界網光如來 東
方衆華世界寶意如來 東方上清淨世界無
際如來 東方優鉢羅世界無邊自在如
來 東方覺處世界優鉢羅徳如來 東方蓮
華處世界智住如來 東方智力世界釋迦牟
尼如來 東方流布世界智流布如來 東方
無邊世界娑羅王如來 東方月世界寶娑
羅王如來 東方離憂世界善徳王如來 東
方寂滅世界流布王如來 東方不虚見世界
不虚力如來 東方妙香世界香明如來 東
方梵音聲世界無礙音如來 東方月光世界
名聞力如來 東方普明世界須彌頂王如來
 東方寶嚴世界寶生徳如來 東方法世界
華上如來 東方華住世界寶高王如來 東
方妙陀羅尼世界香明如來 東方金明世界
方流布嚴如來 東方高智世界普守増上雲
音王如來 東方常明世界無邊明如來 東
&MT02355;光世界無邊慧成如來 東方然燈世
界無邊功徳智明如來 東方赤蓮華覆世界
方生如來 東方華覆世界華生徳如來 東
方天世界衆堅固如來 東方妙明世界智明
如來 東方樂徳世界智衆如來 東方衆樂
世界離垢如來 東方無漏世界醫王如來
 東方普讃世界無邊智讃如來 東方衆堅
世界栴檀香徳如來 東方具威徳世界具佛
華生如來 東方衆寶世界婆羅王安立如來
 東方方主世界月出光如來 東方安住
世界須彌肩如來 東方無怖畏世界施名聞
如來 東方諸功徳住世界名親如來 東方
福住世界堅固如來 東方無憂世界離憂如
來 東方名聞世界華生徳王如來 東方華
布世界演華相如來 東方寶明世界寶
如來 東方常熏香世界火然如來 東方善
吉世界三界自在力如來 東方無畏世界明
輪如來 東方常懸世界空性自在如來 東
方安王世界盡自在力如來 東方普離世界
鼓音王如來 東方安隱世界普自在如來
 東方陀羅尼世界山王如來 東方妙等世界
立王如來 東方妙嚴世界佛自在嚴如
來 東方倚息世界積諸功徳如來 東方
愛世界佛寶徳成就如來 東方列宿世界智
生徳如來 東方列宿嚴世界智生徳聚如來
東方蓮華世界華生王如來 東方衆華世界
上法自在如來 東方白蓮華覆世界月光明
如來 東方廣世界香象如來 東方上妙
世界無量明如來 東方衆香世界蓮華聚如
來 東方薝蔔衆世界栴檀徳如來 東方
寶藏世界寶聚如來 東方明慧世界上明慧
如來 東方善住世界無邊徳生如來 東
方衆多世界明相如來 東方愛香世界無邊
徳積如來 東方愛惜世界衆徳生如來 東
方可愛世界一切功徳生如來 東方衆蓮華
世界華生徳如來 東方金網覆世界持炬如
來 東方寶網覆世界寶生如來 東方離畏
世界極高王如來 東方一蓋世界宿王如來
 東方衆雜世界無邊彌樓如來 東方妙喜
世界虚淨王如來 東方可迎世界無量音如
來 東方妙音香世界無量明如來 東方上
清淨世界寶彌樓如來 東方照明世界雜寶
華嚴如來 東方寶華世界離垢嚴如來 東
方金剛世界金華如來 東方金光世界寶
窟如來 東方衆堅固世界雜華生如來 東
方衆華世界華蓋如來 東方衆蓮華世界不
虚嚴如來 東方梵徳世界梵音如來 東方
住處世界無礙眼如來 東方妙禪世界無相
音如來 東方徳住世界無邊功徳成就如來
 東方寶住世界寶生徳如來 東方喜世界
蓮華生徳如來 東方蓮華生世界寶上如來
 東方妙明世界無邊明如來 東方覺世界
寶彌樓如來 東方月燈世界燈高徳如來
東方星宿徳世界智生徳如來 東方炬世界
炬燈如來 東方智積世界無上光如來 東
方出生世界徳王明如來 東方一蓋世界無
邊眼如來 東方積徳世界佛華生徳如來
東方娑羅世界娑羅王如來 東方善住世界
師子如來 東方勸助世界寶彌樓如來 東
方蓮華世界頻婆尸如來 東方攝處世界醫
王如來 東方善徳世界上善徳如來 東方
妙香世界上香徳如來 東方香徳世界香相
如來 東方栴檀世界栴檀窟如來 東方寶
網覆世界無邊明如來 東方金網覆世界増
十光佛華出如來 東方蓮華網覆世界無邊
自在力如來 東方衆華世界威華生高王如
來 東方照明世界寶網如來 東方月燈世
界安立王如來 東方栴檀香世界上香王如
來 東方樓閣世界施一切樂如來 東方
離窟世界見一切縁如來 東方*離相世界
不虚稱如來 東方可敬世界壞諸驚畏如來
東方金明世界寶明如來 東方衆樂世界無
邊空嚴徳如來 東方一華蓋世界蓋嚴如
來 東方無垢世界空相如來 東方廣大世
界威華生徳如來 東方善積世界善徳如來
東方妙華世界淨眼如來 東方無邊世界最
高徳彌樓如來 東方善生世界無勝相如
來 東方阿竭流香世界無邊香彌樓如來
東方多伽流香世界月聞王如來 東方上妙
世界上彌樓如來 東方名喜世界寶生徳如
來 東方明世界名聞彌樓如來 東方軟美
世界美徳如來 東方善香世界梵徳如來
東方帝相世界無礙眼如來 東方善處世界
無邊徳積如來 東方不思議徳世界威徳王
如來 東方集相世界善思願威如來 東
方星宿王世界淨王如來 東方智香世界智
聚如來 東方徳處世界娑訶王如來 東
方善愛世界調御如來 東方蓮華出世界最
高徳如來 東方無邊徳生世界示衆生深心
如來 東方歡喜世界無邊徳寶如來 東方
*倚息世界滅諸受自在如來 東方名樂世
界無礙光如來 東方善成世界無礙光佛華
生徳如來 東方普徳成就世界一切縁中自
在現佛相如來 東方衆相世界樂無相如來
東方無相世界妙化音如來 東方無相海世
界華上如來 東方雜相世界寶徳如來 東
方寶生世界海彌樓如來 東方廣大世界無
垢意如來 東方名華世界智華生如來 東
方虚空淨世界極高徳聚如來 東方無相世
界寂滅如來 東方妙樂世界離欲自在如來
東方徳積世界不思議徳生如來 東方大安
世界喜生徳如來 東方散赤蓮華世界流香
如來 東方阿竭流光世界無礙香光如來
東方衆歸世界雲鼓王如來 東方功徳積世
界功徳生徳如來 東方純樂世界無邊行自
在如來 東方妙音世界須彌肩如來 東方
香相世界上香彌樓如來 東方助香世界無
邊光如來 東方調御世界普觀如來 東方
月世界日月燈如來 東方照明世界明燈如
來 東方善明世界振威徳如來 東方衆香
世界善衆如來 東方金剛世界金剛生如來
東方音聲世界智自在王如來 東方阿樓那
世界徳明王如來 東方阿樓那積世界
明如來 東方柔*軟世界娑羅王如來 東
方善立世界須彌王如來 東方清淨世界虚
彌樓如來 東方威徳生世界寶威徳如來
東方善相世界上善徳如來 東方梵徳世界
梵音聲如來 東方華徳世界寶華如來 東
方蓮華徳世界蓮華生徳如來 東方栴檀世
界栴檀香如來 東方名華世界如須彌如
來 東方金華世界上嚴如來 東方寶明世
界寶蓋如來 東方香彌樓世界香象如來
東方雜相世界無邊自在力如來 東方清淨
世界不虚稱如來 東方功徳處世界不思
議功徳王如來 東方有徳世界雜華如來
東方安隱世界安王如來 東方最高世界華
最高徳如來 東方動世界常悲如來 東方
常動世界藥王如來 東方普虚空世界無邊
自在力如來 東方琉璃明世界無邊光如來
東方金明世界無邊明如來 東方無相世
界言音自在如來 東方蓮華蓋世界無邊虚
空自在如來 東方蓋行列世界宿王如來
東方寶網覆世界上香如來 東方眞金世
界虚空徳如來 東方清淨世界極高徳如來
東方無憂世界作方如來 東方星宿世界極
高彌樓如來 東方雜相世界無礙眼如來
東方香流世界娑伽羅如來 東方衆香世界
持炬如來 東方栴檀香世界火相如來 東
方善喜世界善淨徳光如來 東方喜生世界
智聚如來 東方流布世界流布力王如來
東方大徳世界功徳王明如來 東方堅固世
界現智如來 東方不退世界華高生徳如來
東方善分別世界寶火如來 東方優鉢羅世
界赤蓮華徳如來 東方疑蓋世界壞一切疑
如來 東方妙世界善衆如來 東方衆徳世
界拘留孫如來 東方妙善世界相王如來
東方妙香世界蓮華徳生如來 東方善相世
界放光如來 東方雲陰世界彌勒如來 東
方光明世界蓮華光明如來 東方名稱世界
上法王相如來 東方帝釋世界無邊力如來
東方蓮華世界稱山海如來 東方喜世界釋
迦文如來 東方常嚴世界不虚見如來 東
方流布世界無礙音聲如來 東方常言世界
無量名明徳如來 東方白相世界無分別嚴
如來 東方栴檀香世界無邊光如來 東方
袈裟相世界妙眼如來 東方堅固寶世界壽
無盡幢如來 東方因陀羅世界不變動月如

佛説不思議功徳諸佛所護念經卷上佛説不思議功徳諸佛所護念經
卷下
 *曹魏代失譯人名 
南方去是百千萬億江河沙諸佛土雜種寶錦
世界樹根華王如來 南方去是無數百千諸
佛土諸好莊飾世界徳寶尊如來 南方去是
百千萬億諸佛土消冥等世界初發心離恐
畏超首如來 南方去是十八億江河沙諸
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]