大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

金剛能斷般若波羅蜜經 (No. 0238_ 笈多譯 ) in Vol. 08

[First] [] 766 767 768 769 770 771 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T0238_.08.0766c13:   No.238[Nos.220(9),235-237,239]
T0238_.08.0766c14:
T0238_.08.0766c15: 金剛能斷般若波羅蜜經
T0238_.08.0766c16:  隋大業年中三藏笈多譯 
T0238_.08.0766c17: 歸命一切佛菩薩海等
T0238_.08.0766c18: 如是我聞。一時世尊。聞者遊行勝林中無親
T0238_.08.0766c19: 搏施與園中。大比丘衆共半三十比丘百。爾
T0238_.08.0766c20: 時世尊前分時。上裙著已。器上給衣持。聞
T0238_.08.0766c21: 者大城*搏爲入。爾時世尊聞者大城。搏爲行
T0238_.08.0766c22: 已。作已食作已後食。*搏墮過器上*給衣收
T0238_.08.0766c23: 攝。兩足洗。坐具世尊施設如是座中。跏趺結
T0238_.08.0766c24: 直身。作現前念近住。爾時多比丘。若世尊彼
T0238_.08.0766c25: 詣到已。世尊兩足頂禮。世尊邊三右繞作已。
T0238_.08.0766c26: 一邊坐彼。復時命者善實。彼所如是衆聚集
T0238_.08.0766c27: 會坐。爾時命者善實起坐。一肩上著作已。右
T0238_.08.0766c28: 膝輪地著已。若世尊彼合掌。向世尊邊如是
T0238_.08.0766c29: 言。希有世尊。乃至所有如來應正遍知。菩
T0238_.08.0767a01: 薩摩訶薩順攝。最勝順攝。乃至所有如來應
T0238_.08.0767a02: 正*遍知。菩薩摩訶薩付囑。最勝付囑。彼云
T0238_.08.0767a03: 何世尊菩薩乘發行住應。云何修行應。云何
T0238_.08.0767a04: 心降伏應。如是語已。世尊命者善實邊如是
T0238_.08.0767a05: 言。善善。善實如是如是。善實如是如是。順攝
T0238_.08.0767a06: 如來菩薩摩訶薩。最勝順攝。付囑如來菩薩
T0238_.08.0767a07: 摩訶薩。最勝付囑。彼善實聽。善善意念作。説
T0238_.08.0767a08: 當如菩薩乘發行住應。如修行應。如心降伏
T0238_.08.0767a09: 應。如是世尊。命者善實。世尊邊願欲聞。世尊
T0238_.08.0767a10: 於此言。此善實。菩薩乘發行如是心發生。應。
T0238_.08.0767a11: 所有善實衆生。衆生攝。攝已卵生若胎生。若
T0238_.08.0767a12: 濕生若化生。若色若無色。若想若無想。若
T0238_.08.0767a13: 非想非無想。所有衆生界施設已。彼我一切
T0238_.08.0767a14: 無受餘涅槃界滅度應。如是無量雖衆生滅
T0238_.08.0767a15: 度。無有一衆生滅度有。彼何所因。若善實。
T0238_.08.0767a16: 菩薩摩訶薩。衆生想轉。不彼菩薩摩訶薩名
T0238_.08.0767a17: 説應。彼何所因不彼善實菩薩名説應。若衆
T0238_.08.0767a18: 生想轉。壽想若人想若轉。雖然復次時善實。
T0238_.08.0767a19: 不菩薩摩訶薩事住施與應。無所住施與應。
T0238_.08.0767a20: 不色住施與應。不聲香味觸法中住施與應。
T0238_.08.0767a21: 如是此善實菩薩摩訶薩施與應。如不相想
T0238_.08.0767a22: 亦住。彼何所因。若善實。菩薩摩訶薩。不住施
T0238_.08.0767a23: 與彼所善實福聚不可量受取。彼何意念。善
T0238_.08.0767a24: 實。可前方虚空量受取。善實言。不如此世
T0238_.08.0767a25: 尊。世尊言。如是右西下上方。順不
T0238_.08.0767a26: 正方。普十方可虚空量受取。善實言。不如此
T0238_.08.0767a27: 世尊。世尊言。如是如是。善實。如是如是。若
T0238_.08.0767a28: 菩薩摩訶薩。不住施與。彼所善實福聚不可
T0238_.08.0767a29: 量受取。雖然復次時。善實。如是菩薩乘發行
T0238_.08.0767b01: 施與應。如不相想亦住。彼何意念。善實。相
T0238_.08.0767b02: 具足如來見應善實言。不世尊相具足如來
T0238_.08.0767b03: 見應。彼何所因若彼如來相具足説。彼如是
T0238_.08.0767b04: 非相具足。如是語已。世尊。命者善實邊。如
T0238_.08.0767b05: 是言。所有善實相具足。所有妄。所有不相具
T0238_.08.0767b06: 足。所有不妄名。此相不相如來見應。如是語
T0238_.08.0767b07: 已。命者善實。世尊邊如是言。雖然世尊。頗
T0238_.08.0767b08: 有衆生。當有未來世。後時。後長時。後分五
T0238_.08.0767b09: 十。正法破壞時中。轉時中。若此中。如是色
T0238_.08.0767b10: 類經中説中。實想發生當有。世尊言。莫善
T0238_.08.0767b11: 實汝如是語。雖然世尊。頗有衆生當有未來
T0238_.08.0767b12: 世。後時後長時。後分五*十。正法破壞時中。
T0238_.08.0767b13: 轉時中。若此中。如是色類經中説中。實想發
T0238_.08.0767b14: 生當有。雖然復次時。善實。當有未來世。菩
T0238_.08.0767b15: 薩摩訶薩。後分五*十。正法破壞時中。轉時
T0238_.08.0767b16: 中。戒究竟。功徳究竟。智慧究竟。不復次時
T0238_.08.0767b17: 彼善實菩薩摩訶薩一佛親近供養當有。不
T0238_.08.0767b18: 一佛種植善根。雖然復次時。善實。不一佛百
T0238_.08.0767b19: 千親近供養。不一佛百千種植善根。彼菩薩
T0238_.08.0767b20: 摩訶薩當有。若此中。如是色類中。經句中
T0238_.08.0767b21: 説中。一心淨信亦得當知。彼善實如來佛智
T0238_.08.0767b22: 見。彼善實如來佛眼。一切彼善實無量福聚。
T0238_.08.0767b23: 生當取當。彼何所因。不善實彼等菩薩摩訶
T0238_.08.0767b24: 薩我想轉。不衆生想。不壽想。不人想轉。不
T0238_.08.0767b25: 亦彼等。善實。菩薩摩訶薩。法想轉無法想
T0238_.08.0767b26: 轉不。亦彼等想無想轉不。彼何所因。若善
T0238_.08.0767b27: 實。彼等菩薩摩訶薩法想轉。彼如是彼等我
T0238_.08.0767b28: 取有。衆生取壽取人取有。若無法想轉。彼
T0238_.08.0767b29: 如是彼等我取有。衆生取。壽取。人取有。彼
T0238_.08.0767c01: 何所因。不復次時。善實。菩薩摩訶薩。法取
T0238_.08.0767c02: 應不非法取應。彼故此義意如來説筏喩法
T0238_.08.0767c03: 本。解法如是捨應。何況非法。復次世尊。
T0238_.08.0767c04: 命者善實邊。如是言。彼何意念。善實。有如
T0238_.08.0767c05: 來應正*遍知無上正*遍知證覺。有復法如
T0238_.08.0767c06: 來説。善實言。如我世尊。世尊説義解。我
T0238_.08.0767c07: 無有一法若如來無上正*遍知證覺。無有一
T0238_.08.0767c08: 法若如來説。彼何所因。若彼如來法説不可
T0238_.08.0767c09: 取。彼不可説。不彼法非不法。彼何因。無
T0238_.08.0767c10: 爲法顯明聖人。世尊言。彼何意念。善實。若
T0238_.08.0767c11: 有善家子若善家女。若此三千大千世界。七
T0238_.08.0767c12: 寶滿作已。如來等應等正遍知。等施與。彼
T0238_.08.0767c13: 何意念。善實。雖然彼善家子。若善家女。
T0238_.08.0767c14: 若彼縁多福聚生。善實言。多世尊。多善逝。
T0238_.08.0767c15: 彼善家子。若善家女。若彼縁多福聚生。彼
T0238_.08.0767c16: 何所因。若彼世尊。福聚如來。説非聚。彼世
T0238_.08.0767c17: 尊如來説福聚。福聚者。世尊言。若復善實。
T0238_.08.0767c18: 善家子。若善家女。若此三千大千世界。七寶
T0238_.08.0767c19: 滿作已。如來等應等正遍知等施與。若此法
T0238_.08.0767c20: 本。乃至四句等偈。受已爲他等分別廣説。
T0238_.08.0767c21: 此彼縁多過。福聚生無量不可數。彼何所因。
T0238_.08.0767c22: 此出善實如來應正遍知。無上正遍知。此生
T0238_.08.0767c23: 佛世尊。彼何所因。佛法。佛法者。善實非佛
T0238_.08.0767c24: 法。如是彼。彼故。説名佛法者。世尊言。彼何
T0238_.08.0767c25: 意念。善實。雖然流入如是念我流入果得到。
T0238_.08.0767c26: 善實言。不如此世尊。彼何所因。不彼世尊
T0238_.08.0767c27: 一人彼故。説名流入。不色入。不聲不香不
T0238_.08.0767c28: 味不觸不法入彼故。説名流入者。彼若世尊。
T0238_.08.0768a01: 流入如是念我流入果得到。彼如是彼所我
T0238_.08.0768a02: 取有。衆生取。壽取。人取有。世尊言。彼何意
T0238_.08.0768a03: 念。善實雖然。一來如是念我一來果得到。善
T0238_.08.0768a04: 實言。不如此。世尊。彼何所因。不一來如是
T0238_.08.0768a05: 念我一來果得到。彼何所因。不彼有法若一
T0238_.08.0768a06: 來人彼。故説名一來者。世尊言。彼何意念。
T0238_.08.0768a07: 善實。雖然不來如是念我不來果得到。善實
T0238_.08.0768a08: 言。不如此世尊。彼何所因。不彼有法若不
T0238_.08.0768a09: 來入彼。故説名不來者。世尊言。彼何意念。善
T0238_.08.0768a10: 實。雖然應如是念我應得到。善實言。不如此
T0238_.08.0768a11: 世尊。彼何所因。不彼世尊有法若應名彼故
T0238_.08.0768a12: 説名應者。彼若世尊應如是念我應得到。如
T0238_.08.0768a13: 是彼所我取有。衆生取。壽取。人取有。彼何所
T0238_.08.0768a14: 因。我此世尊如來應正遍知無諍行最勝説。
T0238_.08.0768a15: 我此世尊。應離欲。不我世尊如是念我此應
T0238_.08.0768a16: 者。若我世尊如是念。我應得到。不我如來記
T0238_.08.0768a17: 説無諍行最勝。善實。善家子無所行彼故。
T0238_.08.0768a18: 説名無諍行。無諍行者。世尊言。彼何意念。善
T0238_.08.0768a19: 實。有一法若如來燈作如來應正*遍知受取。
T0238_.08.0768a20: 善實言。不如此世尊。無一法若如來燈作如
T0238_.08.0768a21: 來應正。遍知受取。世尊言。若有善實菩薩摩
T0238_.08.0768a22: 訶薩。如是語。我國土莊嚴成就。我者彼不
T0238_.08.0768a23: 如語。彼何所因。國土*莊嚴者善實不*莊嚴。
T0238_.08.0768a24: 彼如來説彼故。説名國土*莊嚴者彼故。此善
T0238_.08.0768a25: 實菩薩摩訶薩。如是不住心發生應。不色住
T0238_.08.0768a26: 心發生應。不聲香味觸法住心發生應。無所
T0238_.08.0768a27: 住心發生應。譬如善實。丈夫有此如是色我
T0238_.08.0768a28: 身有。譬如善高山王。彼何意念。善實。雖然
T0238_.08.0768a29: 彼大我身有。善實言。大世尊大善逝。彼我
T0238_.08.0768b01: 身有。彼何所因。我身我身者。世尊。不有彼。
T0238_.08.0768b02: 如來説彼。故説名我身者。不彼世尊有彼。故
T0238_.08.0768b03: 説名我身者。世尊言。彼何意念。善實。所有
T0238_.08.0768b04: 恒伽大河沙。彼所有。如是恒伽大河有。彼
T0238_.08.0768b05: 中若沙。雖然彼多沙有。善實言。彼如是所
T0238_.08.0768b06: 有世尊多。恒伽大河有。何況若彼中沙。世尊
T0238_.08.0768b07: 言。欲我汝善實知我汝所有彼中恒伽大河
T0238_.08.0768b08: 中沙有。彼所有世界有。如是婦女若丈夫。若
T0238_.08.0768b09: 七寳滿作已。如來等應等正遍知。等施與。彼
T0238_.08.0768b10: 何意念。善實。雖然彼婦女若丈夫。若彼縁多
T0238_.08.0768b11: 福聚生。善實言。多世尊。多善逝。彼婦女若
T0238_.08.0768b12: 丈夫。若彼縁多福聚生無量不可數。世尊言。
T0238_.08.0768b13: 若復時。善實。善家子。若善家女。若彼所有
T0238_.08.0768b14: 世界七寶滿作已。如來等應等正*遍知。等施
T0238_.08.0768b15: 與。若此法本。乃至四句等偈。受已爲他等
T0238_.08.0768b16: 分別廣説。此如是彼縁多過。福聚生無量不
T0238_.08.0768b17: 可數。雖然復次時。善實。此中地分。此法本
T0238_.08.0768b18: 乃至四句等偈。爲他等説。若分別。若廣説。
T0238_.08.0768b19: 若彼地分支帝有天人阿脩羅世何復言。善
T0238_.08.0768b20: 實。若此法本。持當讀當誦當。他等及分別
T0238_.08.0768b21: 廣説當。最勝彼希有具足當。有此中善實
T0238_.08.0768b22: 分。教師遊行別異尊重處。相似共梵行。如
T0238_.08.0768b23: 是語已。命者善實。世尊邊如是言。何名此
T0238_.08.0768b24: 世尊法本云何及如此持我。如是語已。世尊。
T0238_.08.0768b25: 命者善實邊如是言。智慧彼岸到名。此善實
T0238_.08.0768b26: 法本如是此持。彼何所因。若如是善實。智
T0238_.08.0768b27: 慧彼岸到。如來説彼如是。非彼岸到。彼故
T0238_.08.0768b28: 説名智慧彼岸到者。彼何意念。善實。雖然
T0238_.08.0768b29: 有法若如來説。善實言。不如此世尊。不有
T0238_.08.0768c01: 世尊法若如來説。世尊言。所有善實。三千
T0238_.08.0768c02: 大千世界地塵有多有。善實言。多世尊。多
T0238_.08.0768c03: 善逝。彼地塵。彼何所因。若彼世尊。地塵如
T0238_.08.0768c04: 來説非塵。彼如來説彼故。説名地塵者。若
T0238_.08.0768c05: 彼世界。如來説非界。如來説彼故。説名世界
T0238_.08.0768c06: 者。世尊言。彼何意念。善實。三十二大丈夫
T0238_.08.0768c07: 相。如來應正*遍知見應。善實言。不如此世
T0238_.08.0768c08: 尊。不*三十二大丈夫相。如來應正*遍知見
T0238_.08.0768c09: 應。彼何所因。所有世尊*三十二大丈夫相。
T0238_.08.0768c10: 如來説非相。所有如來説彼故。説名*三十二
T0238_.08.0768c11: 大丈夫相者。世尊言。若復時。善實。婦女若
T0238_.08.0768c12: 丈夫。若日日恒伽河沙等我身捨。如是捨。恒
T0238_.08.0768c13: 伽河沙等劫。所有我身捨。若此法本。乃至四
T0238_.08.0768c14: 句等偈。受已爲他等分別。此如是彼縁多過。
T0238_.08.0768c15: 福聚生無量不可數。爾時命者善實。法疾轉
T0238_.08.0768c16: 力涙出。彼涙拭已。世尊邊如是言。希有世
T0238_.08.0768c17: 尊。最勝希有善逝。所有此法本。如來説此
T0238_.08.0768c18: 我世尊智生。不我曾生來。如是色類法本聞。
T0238_.08.0768c19: 先最勝彼世尊希有。具足衆生有當。若此經
T0238_.08.0768c20: 中説中實想發生當。彼何所因。若此世尊實
T0238_.08.0768c21: 想彼如是非想。彼故如來説。實想實想者。不
T0238_.08.0768c22: 我世尊希有。若我此法本説中。信我解我。若
T0238_.08.0768c23: 彼世尊。衆生有當。未來世此法本。受當持
T0238_.08.0768c24: 當讀當誦當。他等及分別廣説當。彼最勝希
T0238_.08.0768c25: 有具足有當。雖然復次時。世尊。不彼等菩薩
T0238_.08.0768c26: 摩訶薩我想轉當。不衆生想。不壽想。不人想
T0238_.08.0768c27: 轉當彼何所因。若彼世尊。我想彼如是非
T0238_.08.0768c28: 想。若及如是衆生想。壽想。人想。彼如是非
T0238_.08.0768c29: 想。彼何所因。一切想遠離。此佛世尊。如是
T0238_.08.0769a01: 語已。世尊。命者善實邊如是言。如是如是善
T0238_.08.0769a02: 實。如是如是如言汝。最勝希有具足彼衆生
T0238_.08.0769a03: 有當。若此經中説中不驚當。不怖當。不畏當。
T0238_.08.0769a04: 彼何所因。最勝彼岸到此善實如來説。若及
T0238_.08.0769a05: 善實如來最勝彼岸到説。彼無量亦佛世尊
T0238_.08.0769a06: 説彼。故説名最勝彼岸到者。雖然復次時。善
T0238_.08.0769a07: 實。若如來忍彼岸到。彼如是非彼岸到。彼
T0238_.08.0769a08: 何所因。此時我善實。惡王分別。分肉割斷。不
T0238_.08.0769a09: 時我彼中時我想。若衆生想。若壽想。若人想。
T0238_.08.0769a10: 若不我有想非想有。彼何所因。若我善實彼
T0238_.08.0769a11: 中時我想有。瞋恨想亦我彼中時有。衆生想。
T0238_.08.0769a12: 壽想。人想有。瞋恨想亦我彼中時有。念
T0238_.08.0769a13: 知我善實。過去世五百生。若我忍語仙人
T0238_.08.0769a14: 有。彼中亦我不想有。不衆生想。不壽想。不人
T0238_.08.0769a15: 想。不亦我有。想非想有。彼故。此善實。菩薩
T0238_.08.0769a16: 摩訶薩。一切想捨離。無上正遍知心發生應。
T0238_.08.0769a17: 不色住心發生應。不聲香味觸住心發生應。
T0238_.08.0769a18: 不法住非無法住心發生應。無所住心發生
T0238_.08.0769a19: 應。彼何所因。若無所住。彼如是住彼故。如
T0238_.08.0769a20: 是如來説不色住菩薩摩訶薩施與應。不聲
T0238_.08.0769a21: 香味觸法住施與應。雖然復次時。善實菩薩
T0238_.08.0769a22: 摩訶薩。如是捨施應。一切衆生爲故。彼何所
T0238_.08.0769a23: 因。若如是善實衆生想。彼如是非想。若如
T0238_.08.0769a24: 是彼一切衆生如來説。彼如是非衆生。彼何
T0238_.08.0769a25: 所因。眞語善實如來。實語如來。不異語如
T0238_.08.0769a26: 來。如語如來。非不如語如來。雖然復次時。
T0238_.08.0769a27: 善實。若如來法證覺説。若思惟。若不彼中
T0238_.08.0769a28: 實不妄。譬如善實丈夫。闇舍入不一亦見。如
T0238_.08.0769a29: 是。事墮菩薩見應。若事墮施與。譬如善實
T0238_.08.0769b01: 眼者。丈夫顯明夜月出種種色見。如是菩薩
T0238_.08.0769b02: 摩訶薩見應。若事不墮施與。雖然復次時。善
T0238_.08.0769b03: 實。若善家子善家女。若此法本。受當持當
T0238_.08.0769b04: 讀當誦當。爲他等及分別廣説當。知彼善實
T0238_.08.0769b05: 如來佛智見。彼善實如來佛眼。一切彼善實
T0238_.08.0769b06: 衆生無量福聚生當取當。若復時。善實。婦
T0238_.08.0769b07: 女若丈夫。若前分時。恒伽河沙等我身捨。如
T0238_.08.0769b08: 是中分時。如是晩分時。恒伽河沙等我身捨。
T0238_.08.0769b09: 以此因縁。劫倶致那由多百千我身捨。若此
T0238_.08.0769b10: 法本。聞已不謗。此如是彼縁多過。福聚生
T0238_.08.0769b11: 無量不可數。何復言。若寫已。受持讀誦。爲
T0238_.08.0769b12: 他等及分別廣説。雖然復次時。善實。不可
T0238_.08.0769b13: 思。不可稱。此法本彼不可思。如是果報觀
T0238_.08.0769b14: 察應。此善實。法本如來説。勝乘發行衆生
T0238_.08.0769b15: 爲故。最勝乘發行衆生爲故。若此法本。受當
T0238_.08.0769b16: 持當讀當誦當。爲他等及分別廣説當。知彼
T0238_.08.0769b17: 善實如來佛智見。彼善實如來佛眼。一切彼
T0238_.08.0769b18: 善實衆生無量福聚具足有當。不可思不可
T0238_.08.0769b19: 稱。亦不可量福聚具足有當。一切彼善實
T0238_.08.0769b20: 衆生我肩菩提持當有。彼何所因。不能善實
T0238_.08.0769b21: 此法本小信解者。衆生聞。不我見者。不衆
T0238_.08.0769b22: 生見者。不壽見者。不人見者。不菩薩誓。衆
T0238_.08.0769b23: 生能聞受。若持若讀若誦若無是處有。雖然
T0238_.08.0769b24: 復次時。善實。此中地分此經廣説供養。彼
T0238_.08.0769b25: 地分有當。天人阿脩羅世禮右繞作。及彼
T0238_.08.0769b26: 地分有當。支帝彼地分有當。若彼善實善家
T0238_.08.0769b27: 子若善家女。若此如是色類經。受當持當讀
T0238_.08.0769b28: 當誦當。爲他等及分別廣説當。彼輕賤有
T0238_.08.0769b29: 當。極輕賤。彼何所因。所有彼衆生前生不
T0238_.08.0769b30: 善業作已。惡趣轉墮所有現。如是法中。輕
T0238_.08.0769c01: 賤盡當。佛菩提得當。彼何所因。念知我善
T0238_.08.0769c02: 實過去世不可數劫不可數過。燈作如來應
T0238_.08.0769c03: *正遍知。他他過四八十佛倶致那由多百千
T0238_.08.0769c04: 有。若我親承供養。親承供養已。不遠離。若
T0238_.08.0769c05: 我善實彼佛世尊。親承供養已。不遠離。若
T0238_.08.0769c06: 後時。後長時。後分五百。正法破壞時中。轉
T0238_.08.0769c07: 時中。此經。受當持當讀當誦當。爲他等及
T0238_.08.0769c08: 分別廣説當。此復時。善實。福聚邊。此前福
T0238_.08.0769c09: 聚。百上亦數不及。千上亦百千上。亦倶致
T0238_.08.0769c10: 百千上。亦倶致那由多百千上。亦僧企耶。
T0238_.08.0769c11: 亦迦羅。亦算。亦譬喩。亦憂波泥奢。亦乃至
T0238_.08.0769c12: 譬喩亦不及。若復善實。彼等善家子善家女。
T0238_.08.0769c13: 我福聚説。此所有彼善家子善家女。若彼中
T0238_.08.0769c14: 時中。福聚取當。猛衆生順到心亂到。雖然
T0238_.08.0769c15: 復次時。善實。不可思。不可稱。法本如來説。
T0238_.08.0769c16: 彼不可思。如是果報觀察應。爾時命者善實。
T0238_.08.0769c17: 世尊邊如是言。云何世尊。菩薩乘發行住應。
T0238_.08.0769c18: 云何修行應。云何心降伏。世尊言。此善實。
T0238_.08.0769c19: 菩薩乘發行如是心發生應。一切衆生無我
T0238_.08.0769c20: 受餘涅槃界滅度應。如是一切衆生滅度。無
T0238_.08.0769c21: 有一衆生滅度有。彼何所因。若善實。菩薩
T0238_.08.0769c22: 衆生想轉。彼不菩薩摩訶薩名説應。乃至人
T0238_.08.0769c23: 想轉。不彼菩薩摩訶薩名説應。彼何所由。無
T0238_.08.0769c24: 有善實一法菩薩乘發行名。彼何意念。善實
T0238_.08.0769c25: 有一法若如來燈作如來應正遍知邊無上正
T0238_.08.0769c26: *遍知證覺。如是語已。命者善實。世尊邊如
T0238_.08.0769c27: 是言。無有彼世尊一法若如來燈作如來應
T0238_.08.0769c28: 正遍知邊無上正*遍知證覺。如是語已世尊。
T0238_.08.0769c29: 命者善實如是言。如是如是。善實。如是如是。
T0238_.08.0770a01: 無有彼一法若如來燈作如來應正*遍知邊
T0238_.08.0770a02: 無上正*遍知證覺。若復善實。一法如來證覺
T0238_.08.0770a03: 有。不我燈作如來應正遍知記説有當。汝
T0238_.08.0770a04: 行者未來世。釋迦牟尼名如來應正*遍知者。
T0238_.08.0770a05: 是故。此善實。如來應正*遍知。無有一法若
T0238_.08.0770a06: 無上*正遍知證覺。彼故燈作如來應正*遍
T0238_.08.0770a07: 知記説有當。汝行者。未來世。釋迦牟尼
T0238_.08.0770a08: 名如來應正*遍知。彼何所因。如來者善實
T0238_.08.0770a09: 眞如故。此即是如來者。善實不生法故此即
T0238_.08.0770a10: 是世尊者。善實道斷此即是如來者。善實
T0238_.08.0770a11: 畢竟不生故。此即是。彼何所因。如是彼實
T0238_.08.0770a12: 不生若最勝義。若有善實如是語。如來應正*
T0238_.08.0770a13: 遍知無上正*遍知證覺。彼不如語誹謗我。彼
T0238_.08.0770a14: 善實不實取。彼何所因。無有彼善實一法若
T0238_.08.0770a15: 如來應正*遍知無上正*遍知證覺。若善實。
T0238_.08.0770a16: 如來法證覺説。若不彼中實不妄。彼故如來
T0238_.08.0770a17: 説一切法佛法者。彼何所因。一切法。一切法
T0238_.08.0770a18: 者。善實。一切彼非法。如來説彼故。説名一
T0238_.08.0770a19: 切法者。譬如善實丈夫有具足身大身。命者
T0238_.08.0770a20: 善實言。若彼世尊。如來丈夫説具足身大身
T0238_.08.0770a21: 非身。彼世尊如來説彼故。説名足身大身
T0238_.08.0770a22: 者。世尊言。如是如是。善實。如是如是。若菩
T0238_.08.0770a23: 薩如是語有衆生般涅槃滅度。我不彼菩薩
T0238_.08.0770a24: 名説應。彼何所因。有善實有一法若菩薩名。
T0238_.08.0770a25: 善實言。不如此世尊。世尊言。衆生。衆生者。
T0238_.08.0770a26: 善實非衆生。彼如來説彼故。説名衆生者。彼
T0238_.08.0770a27: 故如來説。無我一切法。無衆生。無壽者。無長
T0238_.08.0770a28: 養者。無人一切法者。若善實。菩薩如是語。
T0238_.08.0770a29: 我佛土*莊嚴成就。彼亦如是不名説應。彼
T0238_.08.0770b01: 何所因。國土莊嚴。國土*莊嚴者。善實非
T0238_.08.0770b02: *莊嚴。彼如來説彼故。説名國土莊嚴者。若
T0238_.08.0770b03: 善實。菩薩摩訶薩。無我法。無我法者。信解彼
T0238_.08.0770b04: 如來應正*遍知。菩薩摩訶薩名説。彼何意
T0238_.08.0770b05: 念。善實。有如來肉眼。善實言。如是如是世
T0238_.08.0770b06: 尊有如來肉眼。世尊言。彼何意念。善實。有
T0238_.08.0770b07: 如來天眼。善實言。如是如是世尊有如來天
T0238_.08.0770b08: 眼。世尊言。彼何意念。善實。有如來慧眼。善
T0238_.08.0770b09: 實言。如是如是世尊有如來慧眼。世尊言。彼
T0238_.08.0770b10: 何意念。善實。有如來法眼。善實言。如是如是
T0238_.08.0770b11: 世尊有如來法眼。世尊言彼何意念。善實。有
T0238_.08.0770b12: 如來佛眼。善實言。如是如是世尊有如來佛
T0238_.08.0770b13: 眼。世尊言。善善善實。彼何意念。善實。所有
T0238_.08.0770b14: 恒伽大河沙。雖然彼沙彼如來説。善實言。如
T0238_.08.0770b15: 是如是世尊。如是如是善逝。説彼如來彼沙。
T0238_.08.0770b16: 世尊言。彼何意念。善實。所有恒伽大河沙。彼
T0238_.08.0770b17: 所有恒伽大河有。所有彼中沙彼所有。及世
T0238_.08.0770b18: 界有。多彼世界有。善實言。多世尊。多善逝。
T0238_.08.0770b19: 彼世界有。世尊言。所有。善實。彼中世界中
T0238_.08.0770b20: 衆生。彼等我種種有心流注知。彼何所因。心
T0238_.08.0770b21: 流注。心流注者。善實。非流注。此如來説彼
T0238_.08.0770b22: 故説名心流注者。彼何所因。過去善實心不
T0238_.08.0770b23: 可得。未來心不可得。現在心不可得。彼何
T0238_.08.0770b24: 意念。善實。若有善家子若善家女。若三千
T0238_.08.0770b25: 大千世界七寶滿作已施與。雖然彼善家子
T0238_.08.0770b26: 若善家女。若彼縁多福聚生。善實言。多世
T0238_.08.0770b27: 尊。多善逝。世尊言。如是如是。善實。如是如
T0238_.08.0770b28: 是多。彼善家子若善家女若彼縁多福聚生。
T0238_.08.0770b29: 無量不可數福聚。福聚者。善實。非聚。彼如
T0238_.08.0770c01: 來説彼故。説名福聚者。若復善實。福聚有。
T0238_.08.0770c02: 不如來説福聚。福聚者。彼何意念。善實色
T0238_.08.0770c03: 身成就。如來見應。善實言。不如此世尊。非
T0238_.08.0770c04: 色身成就如來見應。彼何所因色身成就。色
T0238_.08.0770c05: 身成就者。世尊非成就。此如來説彼故。説
T0238_.08.0770c06: 名色身成就者。世尊言。彼何意念。善實。相
T0238_.08.0770c07: 具足如來見應。善實言。不如此世尊。非相
T0238_.08.0770c08: 具足如來見應。彼何所因。此世尊。相具足。
T0238_.08.0770c09: 如來説非相具足。如來説彼故。説名相具
T0238_.08.0770c10: 足者。世尊言。彼何意念。善實。雖然如來如
T0238_.08.0770c11: 是念我法説。善實言。不如此世尊。不如來
T0238_.08.0770c12: 如是念我法説。世尊言。若我善實如是語如
T0238_.08.0770c13: 來法説。誹謗我。彼善實不實取。彼何所因。
T0238_.08.0770c14: 法説法説者。善實。無有法若法説名可得。
T0238_.08.0770c15: 爾時命者善實。世尊邊如是言。雖然世尊。當
T0238_.08.0770c16: 有未來。頗有衆生。後時。後長時。後分五
T0238_.08.0770c17: 十。正法破壞時中轉時中。若此。如是色類
T0238_.08.0770c18: 法説聞已信當有。世尊言。不彼善實衆生非
T0238_.08.0770c19: 不衆生。彼何所因。衆生衆生者。善實一切彼
T0238_.08.0770c20: 非衆生。彼如來説彼故。説名衆生者。彼何
T0238_.08.0770c21: 意念。善實雖然有法若如來無上正*遍知證
T0238_.08.0770c22: 覺。命者善實言。無有彼世尊有法若如來無
T0238_.08.0770c23: 上正*遍知。世尊言。如是如是。善實。如是如
T0238_.08.0770c24: 是。微小彼中法無有不可得彼。故説名無上
T0238_.08.0770c25: 正*遍知者。雖然復次時。善實。平等正法。彼
T0238_.08.0770c26: 不中有不平等。彼故説名無上正*遍知者。無
T0238_.08.0770c27: 我故。無壽故。無衆生故。無人故。平等無
T0238_.08.0770c28: 上正遍知。一切善法證覺。善法善法者。善
T0238_.08.0770c29: 實非法。如是。彼如來説彼。故説名善法者。
T0238_.08.0771a01: 若復善實。所有三千大千世界。須彌山王彼
T0238_.08.0771a02: 所有聚七寶。普散如來應等正*遍知施與。若
T0238_.08.0771a03: 此智慧彼岸到。乃至四句等偈受已。爲他等
T0238_.08.0771a04: 分別。此善實。福聚彼前者福聚百上亦數不
T0238_.08.0771a05: 及。千上亦百千上。亦倶致百千上。亦倶致
T0238_.08.0771a06: 那由他百千上。亦僧企耶。亦迦羅。亦算。亦
T0238_.08.0771a07: 譬喩。亦憂波泥奢。亦乃至譬喩亦不及。彼
T0238_.08.0771a08: 何意念。善實。雖然如來如是念我衆生度脱
T0238_.08.0771a09: 不。復彼善實。如是見應。彼何所因。有無。善
T0238_.08.0771a10: 實無有一衆生若如來度脱。若復善實。有如
T0238_.08.0771a11: 是衆生。有若彼如來度脱彼。如是如來。我
T0238_.08.0771a12: 取有。衆生取。壽取。人取有。我取我取者。
T0238_.08.0771a13: 善實非取。此如來説彼小兒凡夫生取。小兒
T0238_.08.0771a14: 凡夫生小兒凡夫生者。善實非生。彼如來説
T0238_.08.0771a15: 彼。故説名小兒凡夫生者。彼何意念善實。相
T0238_.08.0771a16: 具足如來見應。善實言。不如此世尊。如我
T0238_.08.0771a17: 世尊説義解。我不相具足如來見應。世尊言。
T0238_.08.0771a18: 善善善實。如是如是善實。如如語汝。不相
T0238_.08.0771a19: 具足如來見應。彼何所因。彼復善實。相具
T0238_.08.0771a20: 足如來見應。有彼王轉輪如來有彼。故不相
T0238_.08.0771a21: 具足如來見應。此相非相故。如來見應。爾時
T0238_.08.0771a22: 命者善實。世尊邊如是言。如我世尊。世尊
T0238_.08.0771a23: 説義解。我不相具足如來見應。爾時世尊。彼
T0238_.08.0771a24: 時此伽陀説
T0238_.08.0771a25:   若我色見  若我聲求  邪解脱行
T0238_.08.0771a26: 不我見彼
T0238_.08.0771a27:     法體佛見應 法身彼如來
T0238_.08.0771a28:     法體及不識 彼不能知
T0238_.08.0771a29: 彼何意念。善實。相具足如來無上正*遍知證
T0238_.08.0771b01: 覺。不復彼。善實。如是見應。彼何所因。不善
T0238_.08.0771b02: 實相具足如來無上正*遍知證覺。復時彼善
T0238_.08.0771b03: 實。有如是語。菩薩乘發行有。法破滅施設
T0238_.08.0771b04: 斷。不復善實如是見應。彼何所因。不菩薩
T0238_.08.0771b05: 乘發行有法破滅施設不斷。若復善實。善家
T0238_.08.0771b06: 子若善家女。若恒伽河沙等世界。七寶滿作
T0238_.08.0771b07: 已施與。若菩薩摩訶薩無我無生中法中忍。
T0238_.08.0771b08: 得此如是。彼縁多過福聚生。不復善實菩薩
T0238_.08.0771b09: 福聚取應。命者善實言。不世尊菩薩福聚取
T0238_.08.0771b10: 應。世尊言取應。善實不取應彼故説名取應。
T0238_.08.0771b11: 雖然復次時。善實。若有如是語如來去若不
T0238_.08.0771b12: 去。若住若坐。若臥若如法。不我善實説義解。
T0238_.08.0771b13: 彼何所因。如來者。善實。説名無所去。無所
T0238_.08.0771b14: 來。彼故説名如來應正*遍知者。若復善實。
T0238_.08.0771b15: 善家子若善家女。若所有三千大千世界地
T0238_.08.0771b16: 塵。彼如是色類墨作已。乃至如是不可數。譬
T0238_.08.0771b17: 如最小聚。彼何意念。善實。雖然彼多最小聚
T0238_.08.0771b18: 有。善實言。如是如是世尊。多彼最小聚有。
T0238_.08.0771b19: 彼何所因。彼世尊聚有。不世尊説最小聚者。
T0238_.08.0771b20: 彼何所因。若彼世尊。最小聚説非聚。彼如
T0238_.08.0771b21: 來説彼。故説名最小聚者。若及如來説三千
T0238_.08.0771b22: 大千世界者非界。如來説彼故。説名三千大
T0238_.08.0771b23: 千世界者。彼何所因。彼世尊界有。彼如是
T0238_.08.0771b24: 搏取有。若如是如來*搏取説非取。彼如來
T0238_.08.0771b25: 説彼故。説名*搏取者。世尊言。*搏取如是。善
T0238_.08.0771b26: 實。不世俗語不可説非法非非法。彼小兒凡
T0238_.08.0771b27: 夫生取。彼何所因。若此有善實如是説。我
T0238_.08.0771b28: 見如來説衆生見。壽見。人見。如來説。雖然
T0238_.08.0771b29: 彼善實。正説語。善實言。不如此世尊不如
T0238_.08.0771c01: 此善逝。彼何所因。若彼世尊我見如來説非
T0238_.08.0771c02: 見。彼如來説彼故。説名我見者。世尊言。如
T0238_.08.0771c03: 是此善實。菩薩乘發行一切法。知應見應信
T0238_.08.0771c04: 解應。如信解如無法想亦住。彼何所因。法想
T0238_.08.0771c05: 法想者。善實非想。此如來説彼故。説名法
T0238_.08.0771c06: 想者。若復時善實。菩薩摩訶薩無量無數世
T0238_.08.0771c07: 界七寶滿中作已。如來等應等正*遍知等施
T0238_.08.0771c08: 與。若善家子若善家女。若如是智慧彼岸到。
T0238_.08.0771c09: 乃至四句等偈。受持分別。讀誦爲他等。及分
T0238_.08.0771c10: 別廣説。此如是彼縁多過福聚生無量不可
T0238_.08.0771c11: 數。云何及廣説。如不廣説。彼故説名廣説
T0238_.08.0771c12:   星翳燈幻  露泡夢電  雲見如是
T0238_.08.0771c13:     此有爲者
T0238_.08.0771c14: 此語。世尊歡喜。上座善實。彼及比丘比丘
T0238_.08.0771c15: 尼。優婆塞優婆夷。彼天人阿脩羅乾闥婆等。
T0238_.08.0771c16: 聞世尊説大歡喜。
T0238_.08.0771c17: 歸命一切佛菩薩海
T0238_.08.0771c18: 金剛能斷般若波羅蜜經
T0238_.08.0771c19:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 766 767 768 769 770 771 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]