大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev] 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]
佛説一切如來金剛三業最上祕
密大教王經卷第三
 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉    詔譯 
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切如來金剛相應三昧最上成
就分第十二
    爾時金剛手 菩薩摩訶薩
    最上世所師 最勝智成就
    三金剛三昧 眞實智所生
    從金剛語業 宣説成就法
    等虚空三昧 自性離疑惑
    自性清淨法 謂那吒迦想
    諸欲作法者 當詣曠野中
    山間及樹林 華果茂盛處
    當觀想矇字 成妙吉祥身
    住金剛三業 廣大無邊際
    量廣百由旬 金剛光熾盛
    光中現諸相 一切所莊嚴
    梵王帝釋等 不能見其身
    此名妙吉祥 勝金剛三昧
    安怛陀那法 最上三摩地
    若欲成此法 以五種甘露
    和合三種鐵 而爲虞梨迦
    三金剛不壞 三金剛所生
    成就此法者 得安怛陀那
    觀想於自心 諸佛所不壞
    於一刹那間 妙吉祥出現
    諸佛無住相 安住佛平等
    想從自心明 本部法出生
    現三十六百 須彌量大輪
    乃至微塵數 熾盛金剛輪
    彼一切皆住
此名金剛輪三昧三摩地法
    復次從心明 想現大金剛
    安住曼拏羅 金剛無住相
    心金剛平等 現三十六百
    一一須彌量 乃至微塵數
    殊妙踰室多 諸相悉圓滿
    於其三界中 爲最上金剛
    彼嚕捺囉天 一切皆歸命
此名金剛平等三摩地法
    復自心明想 八葉金剛蓮
    諸法無住相 心法亦平等
    現三十六百 一一須彌量
    乃至微塵數 清淨寶蓮華
    供養一切佛 最上曼拏羅
此名蓮華平等三摩地法
    住三劫三昧 隨順五種智
    十方一切佛 作三密承事
    從自明觀想 劍現五種光
    行人執持已 得持明自在
    三界大供養 梵天等歸命
    三千界勇猛 最上祕密
    所欲行自在 得金剛三業
    觀想心金剛 施如是成就
此名金剛劍成就三摩地法
    當觀想唵字 即成虞梨迦
    如左拏迦量 中現本尊像
    住心而觀想 從本尊受已
    行人刹那間 與諸菩薩等
    如日照虚空 身紫金色相
    復次想阿字 亦成虞梨迦
    如左拏迦量 中現本尊像
    住心而觀想 從本尊受已
    行人刹那間 成就菩提智
    如日照虚空 身紫金色相
    復次想吽字 亦成虞梨迦
    如左拏迦量 中現本尊像
    住心而觀想 從本尊受已
    行人刹那間 成就金剛身
    如日照虚空 身紫金色相
    當住空觀想 種智曼拏羅
    中現毘盧尊 想手持大輪
    輪持明成就 安住大輪部
    此勝智成就 金剛智所生
    如是大輪身 相應而成就
    當住空觀想 金剛曼拏羅
    中現阿閦尊 手執金剛杵
    大金剛持明 安住金剛部
    金剛勝成就 金剛智所生
    如是金剛身 相應而成就
    當住空觀想 衆寶曼拏羅
    中現寶生尊 想手執妙寶
    大寶生持明 安住大寶部
    最上寶成就 金剛智所生
    如是大寶身 相應而成就」
    當住虚空中 想法曼拏羅
    中現無量壽 手執大蓮華
    大蓮華持明 安住蓮華部
    蓮華勝成就 金剛智所生
    如是妙法身 相應而成就」
    當住空觀想 三昧曼拏羅
    現不空成就 手執大利劍
    大利劍持明 安住三昧部
    三昧勝成就 金剛智所生
    如是大三昧 相應而成就」
    所有諸成就 謂三叉鉤等
    依法而所作 得金剛相應
    安住禪定心 三業皆成就
    此即名諸佛 大金剛三昧」
    復説成就法 諸有作法者
    當往四衢道 或於獨樹下
    作金剛句召 召集本聖土
    然當依儀法 隨意求成就
    三相應大明 最上三金剛
    句召身語心 諸佛大智慧
    風輪曼拏羅 佛最上句召
    十方三昧生 能句召一切
    住空想三昧 金剛句召法
    毘盧遮那尊 彼最上大輪
    佛無住句召 金剛蓮華等
    彼三昧部法 住三界三昧
    具足一切相 觀想佛影像
    成就身語心 句召等觀想
    無數相應行 善作一切事
    彼圓具諸相 身金剛觀想
    金剛舌相應 語金剛平等
    三祕密供養 諸供養中勝
    此即一切佛 祕密精妙法
此名諸佛大祕密句召三昧。若有行人求諸
成就者。當於五種飮食住三昧想。是人即得
成就持明。具五種通安怛陀那。金剛句召一
切成就。若五種食不能具者。隨得一食亦住
三昧。是人即得最上相應。諸佛如來所共加
持。具一切相。自身語心。金剛堅固心智平
等。戴金剛冠最上總持。彼一切佛同此三昧。
能爲他作最上三昧一切成就。此名一切平
等智金剛三摩地法
復次宣説三金剛三昧最上成就法。當於自
舌想其吽字。即是最上金剛三昧。如是舌根
即與五種甘露相應。得三金剛不壞自性
又復當知阿字吒字。是即最上金剛種種相
應。即得成就金剛薩埵。此名金剛甘露三昧
三摩地法
又復修習三金剛三昧最上成就者。即得最
上金剛三身成就。十方諸佛如意寶海。出淨
光明普遍世界金剛自在
又復修習輪三昧最上成就者。即於諸法平
等順行成就。殑伽沙等一切三昧。及一切最
上持明法中。爲大主宰。圓滿一切勝妙三昧。
住金剛身想。得安怛陀那如意自在。於一切
處放千光明。悉能具足諸成就法。所有世間
阿修羅乾&MT00803;等。一切乾&MT00803;衆皆悉敬伏。而爲
攝受。善住殑伽沙等諸佛如來三金剛無住
相。是名金剛成就。以金剛眼普見一切。如運
自手作諸事業一切隨意。彼金剛目觀達亦
然。又於殑伽沙等刹中。出大音聲轉諸勝義。
於一切處一切普聞。成就金剛耳根勝義。是
即金剛語業。又能成就金剛心業。於殑伽沙
等刹中。了達一切衆生心行等法。是名金剛
心業。又能從彼那吒迦出生殑伽沙等身。住
輪迴劫中。現佛雲莊嚴。作諸變化最上金剛
出生。是名金剛身業亦即金剛神通法。又能
於過去諸法。以三昧力悉能思念。此即名爲
金剛宿念
如是等名爲三昧通。金剛眼宿念
成就神通等法諸佛神通。於諸佛身平等成
就。常與殑伽沙等眷屬圍繞。善行金剛身語
心業。於一切世界。順行金剛三昧相應成就。
而能出生成就大義。即得圓滿四種三昧。了
知金剛不壞事業。順行三摩地相應觀想。成
就最上菩提。修習出世間法最上成就。入金
剛乘。順行諸法宣説大明。自在觀想作大成
就。依時依法從自大明觀想金剛影像。戴金
剛冠作自在相。即得成就大智金剛。於一切
處常所親近智甘露法。如是名爲一切大明
中眞實義成就。若修習者。先當依法擇其處
所。或大曠野或復山間或寂靜處。依彼儀軌
作諸成就。而復常時勿令間斷。即得一切成
就。此名諸佛大成就法
復次行人常所親近。金剛四種堅固事業觀
想。三金剛身速得成就。與彼四時依法相應。
復於五處依法了知已。然立期限。或七日或
半月。乃至一月。依法儀軌觀想唵字。成智金
剛。於中出生金剛三昧。如諸儀軌廣大宣説。
諸有修習瑜伽法者。當於日月時分如實了
知。不令越法。如是即得最上祕密出生勝義
相應成就
復次宣説出世間法最勝境界佛身成就伽陀

    佛身最上持吉祥 三種金剛不破壞
    安住加持祕密句 善作金剛不壞身
    十方一切佛如來 三密金剛皆不壞
    安住加持祕密句 善作金剛最勝身
復説出世間法最勝境界佛語成就伽陀曰
    諸佛法語大吉祥 三種金剛不破壞
    安住加持祕密句 善入金剛法語門
    十方一切佛如來 三種金剛皆不壞
    安住加持祕密句 從佛正語所出生
復説出世間法最勝境界佛心成就伽陀曰
    佛心金剛持吉祥 三種金剛不破壞
    安住加持祕密句 善住金剛廣大心
    十方一切佛如來 三種金剛皆不壞
    安住加持祕密句 從佛心法所出生
    佛語金剛妙法語 金剛薩埵語亦然
    若無智者越軌儀 彼即一切皆破壞
一切如來金剛三業。最上甚深祕密中。祕密
諸佛大集會。金剛相應莊嚴三昧眞實觀想。
正智三摩地分第十三
爾時執金剛最上智一切眞實義出生金剛手
菩薩摩訶薩。歸命頂禮一切牟尼大導師。一
切義堅固供養三昧眞實智主。出金剛聲作
如是言
    大哉諸佛教 大哉大菩提
    大哉寂靜法 大哉眞言行
    畢竟無生法 自性無所生
    離疑住眞實 正智所出生
    此諸佛所説 一切明句法
    金剛智供養 三金剛不壞
    諸佛智所得 三金剛觀想
    大相應持誦 諸佛所加持
    諸部諸明句 住身語心相
    大音持大明 聞已入智海
    三世佛出生 大金剛三業
    獲得無等智 金剛明觀想
    復次金剛手 虚空智所生
    最上最勝尊 説金剛持誦
    持諸大明義 三金剛妙相
    三堅固不壞 三金剛善説
    變化有三種 謂身語心業
    諸金剛持誦 三金剛心出
    諸佛身語心 住金剛堅固
    最上祕密法 勝供養儀軌
    智金剛所説 三金剛心等
    依法持誦間 此菩提平等
    復次變化身 別別三不壞
    身語心無我 住廣大智心
    念廣大金剛 畢竟而不壞
    此即一切佛 智眼所觀察
    身金剛菩提 遠離性非性
    此説諸佛身 身持誦如是
    語三昧菩提 離聲非聲相
    此説語金剛 語持誦如是
    心三昧菩提 住金剛心行
    此説心金剛 心持誦如是
    隨諸義持誦 非自性所行
    三世佛亦然 寶持誦如是
    身現變化雲 普遍諸佛刹
    堅固無來去 名不空持誦
    祕密大明句 最勝文字義
    出廣大音聲 遍聞曼拏羅
    一切忿怒法 三昧智所生
    彼忿怒持誦 祕密如是説
    衆生住癡海 諸欲義隨轉
    一切處了知 此佛部持誦
    衆生住貪海 貪金剛語生
    身心住亦然 蓮華部持誦
    衆生瞋無住 瞋金剛心生
    身語住亦然 金剛部持誦
    三金剛三昧 金剛三昧中
    如是衆金剛 那奔薩迦法
    一切祕密主 了貪法實義
    菩提貪所生 諸衆生亦爾
    佛眼等大明 常隨轉貪法
    成就貪自在 順行諸意道
    癡法平等生 金剛持明王
    彼那奔薩迦 施最上成就
    忿怒瞋法生 常如害怨敵
    雖生即無住 成就最上法
此名諸佛大士三昧
    復次説五佛 諸部大明義
    當住心輪中 觀想大智輪
    大輪曼拏羅 想大輪明義
    當住金剛心 觀想智金剛
    金剛曼拏羅 想金剛明義
    當住寶部心 觀想大智寶
    衆寶曼拏羅 想衆寶明義
    當住蓮華心 觀想蓮華智
    勝法曼拏羅 想蓮華明義
    當住三昧心 觀想三昧智
    三昧曼拏羅 想三昧明義
    諸曼拏羅中 安布五佛尊
    出現五種光 菩提智所化
    廣大一切明 隨轉種種義
    三金剛不壞 漸廣復漸略
    身住身自性 心住心自相
    語住正語言 得最上供養
    大輪曼拏羅 想五種金剛
    中現祕密主 本尊影像等
    本部諸大明 四種曼拏羅
    有其四種色 觀想心明義
    四金剛事業 定金剛所作
    此一切大明 勝祕密常住
    所有息災法 當知佛眼相
    彼増益法者 蓮華金剛相
    所有敬愛法 現其廣愛相
    諸調伏法中 金剛忿怒相
    此一切教中 三祕密三身
    一切大明中 想那吒迦相
    若復於世間 欲作成就者
    除彼不孝人 及謗阿闍梨
    最上極惡等 此諸衆生類
    雖勇猛勤求 而不能成就
此名諸佛大金剛智輪三昧
    三界諸衆生 住佛身觀想
    破壞一切怨 彼彼事成就
    空中想大輪 五鈷而四面
    具足一切相 想金剛薩埵
    從三昧出生 想三世佛輪
    以右手順轉 諸佛大力輪
    十方諸衆生 佛廣大身生
    彼和合相應 即自身遍入
    復變化出生 諸佛智金剛
    忿怒忿怒部 大惡可畏相
    金剛手忿怒 執種種器
    起破壞惡想 破諸大惡者
    諸佛勝三身 三金剛境界
    施一切成就 救度諸癡闇
    七日中作法 決定皆成就
此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧三摩地

    住空想大輪 金剛光嚴飾
    中想毘盧尊 圓具一切相
    三世三昧生 金剛手大愛
    金剛杵焔光 觀想持於手
    十方諸衆生 金剛身出生
    彼和合相應 即自身遍入
    諦聽諸佛勅 身語心相應
    最上金剛縛 智出生變化
    吉祥金剛手 最勝大三昧
    若有違此者 決定皆破壞
此名金剛大輪佛勅三昧三摩地行
    住空想金剛 佛曼拏羅中
    忿怒王大輪 本尊金剛等
    一切衆生類 三世佛出生
    彼衆生身入 三身曼拏羅
    諸佛復從是 變化所出生
    彼焔鬘得迦 忿怒明王相
    三世諸衆生 起大怨惡心
    想忿怒破壞 入金剛大智
此名一切三昧出生焔鬘得迦忿怒明王三
身智金剛三摩地法
    身語心金剛 自明義功徳
    即最上三昧 如佛勅所轉
    大明義作護 勝金剛智身
    彼一切金剛 守護菩提義
此名諸佛三金剛三昧
    當住虚空中 想大法金剛
    毘盧遮那佛 最上身出生
    彼三身三昧 何薩那儀軌
    當住虚空界 想諸佛遍滿
    自明文字智 觀想現心相
    復諸佛漸略 觀想心大明
    心金剛所作 遍入於三身
此名諸佛堅固三業金剛寶大明作光明三
摩地法
    觀想金剛手 具足一切相
    諸佛所行歩 如理而順行
    平等歩相應 觀想頂至足
此名諸佛自性清淨金剛海平等歩順行三
摩地法
    外曼拏羅中 想現忿怒尊
    金剛羯磨歩 及想於頂相
此名諸佛三金剛祕密主禁伏一切外道邪
明呪句金剛正語三摩地法
    三金剛出生 忿怒金剛相
    出現深黄色 想頂相高廣
    如衆山中王 顯出於一切
    諸佛勇健軍 能伏他軍衆
    違佛三昧者 決定當破壞
此名一切如來三業出生降伏他軍三摩地

    住禪定正念 警覺諸魔怨
    此名佛世尊 吽字金剛橛
    五*鈷金剛量 觀想於心現
    諸佛勇健軍 能破壞一切
    違佛三昧者 決定當破壞
此名調伏一切癡迷怨惡最勝三摩地法
    諸佛息災法 而常所利益
    若國土境界 聚落城邑等
    是中凡所作 有諸災患者
    依儀軌作法 遠離一切
    虚空中觀想 五*鈷大金剛
    變化作諸事 如意寶光明
    想現大法雲 施作灌頂法
    金剛禪定相 隨所作成就
    吉祥如意寶 想金剛施法
    佛雲大法雲 金剛手變化
    安住三劫數 諸佛所加持
此名一切佛祕密身業無相息除一切衆生
苦惱金剛出生三摩地法
    依最勝定法 思念而持誦
    與諸定相應 住佛加持力
    金剛甘露法 觀想金剛橛
    十方曼拏羅 熾盛光明相
此名諸佛三金剛三昧調伏世間息災金剛
三摩地法
    當住空觀想 息災曼拏羅
    中想毘盧像 安住於自心
    復想最上眼 遍滿於虚空
    復於自心中 想圓光出現
    於自身毛孔 出現諸佛雲
    一一佛雲中 施諸灌頂法
    勝金剛三昧 一刹那成就
此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法
    住空想滿月 成外曼拏羅
    中現持法像 安住於自心
    復想半拏囉 遍滿虚空界
    想圓光出現 如意寶光明
    身語心無住 作廣大變化
    身諸毛孔中 想寶雲出現
    復想大法雲 作諸灌頂事
    最上定金剛 作一切成就
    吉祥如意寶 金剛成就法
此名法雲三昧莊嚴三摩地法
    住空想金剛 半月曼拏羅
    現金剛法像 住自心大義
    諸佛菩薩等 滿空曼拏羅
    五種光相應 入大法光明
    於一刹那間 得諸佛成就
    妙吉祥相應 成就諸事業
    得歡喜施我 最上大灌頂
    諸世間敬愛 出現而觀照
此名寶雲三昧莊嚴三摩地法
    當住空觀想 火焔曼拏羅
    於中復觀想 金剛囉刹娑
    執種種器仗 現大忿怒相
    豺狼等諸獸 迦迦等飛鳥
    想此等諸類 亦現曼拏羅
    常食三種物 謂嚕地囉等
    此住佛三昧 破壞諸惡者
    世間諸所有 不信深妙法
    違諸佛三昧 決定當破壞
此名金剛三昧雲莊嚴三摩地法
    當住虚空中 想吠嚕左那
    處空而清淨 如秋月光明
    三面三種色 謂白黒赤等
    頂戴寶髻冠 一切所嚴飾」
    復想嚩日哩 三面三種色
    謂黒赤白等 頂戴寶髻冠
    手持大光炬 普照諸世界
    復想囉儗拏 三面三種色
    所謂赤黒白 頂戴寶髻冠
    若依法觀想 決定得成就
    復想路左曩 救諸衆生相
    三面三種色 所謂白黒赤
    一切所莊嚴 依法而觀想
    復想大明妃 朅惹泥怛哩
    現三面三色 所謂黒赤白
    如本部儀軌 依法而觀想
    復想大明妃 嚩吾泥怛哩
    現三面三色 所謂赤黒白
    如本部儀軌 依法而觀想
    復想持金剛 烏咄鉢羅像
    現三面三色 所謂黄黒白
    依法而觀想 得成就大智
    想焔鬘得迦 大忿怒明王
    有六臂三面 執本部器仗
    現大惡可怖 利牙而忿怒
    現大黒色相 依法而觀想」
    復想無能勝 大忿怒明王
    大焔光三面 出現大笑相
    有廣大光明 依法而觀想
    復觀想馬頭 大忿怒明王
    想現其三面 作極惡歩勢
    身赤如劫火 常所出光明
    現大可畏相 依法而觀想」
    復次當觀想 甘露軍拏利
    大忿怒明王 身大熾盛光
    及金剛火焔 現忿怒威光
    作大可畏相 依法而觀想」
    復觀想吒枳 大忿怒明王
    現三面三目 具莊嚴四臂
    如本部儀軌 依法而觀想
    復觀想大力 大忿怒明王
    想現其三面 作怖三界相
    調伏諸惡者 威光大忿怒
    如本部儀軌 依法而觀想」
    復次當觀想 彼儞羅難拏
    大忿怒明王 三金剛出生
    想現其三面 利牙而外出
    身出熾盛光 作怖三界相
    如本部儀軌 依法而觀想」
    復觀想不動 大忿怒明王
    金剛所出生 想有其三面
    現可愛善相 手持劍及索
    如本部儀軌 依法而觀想」
    復想大明輪 大忿怒明王
    現金剛三面 出光明熾盛
    一字大頂相 作普遍變化
    安住曼拏羅 如儀軌觀想」
    復想降三界 大忿怒明王
    三面熾盛光 現廣大怖相
    最上智所持 禪定所出生
    現最勝頂相 廣大光明聚
    此三昧自在 別別而觀想」
    如是十忿怒 最上大明王
    如儀軌所説 彼等諸相分
    及本部大明 咸各現忿怒
    大我自在相 調伏於一切
    此名勝金剛 出生觀想法
    復説三摩地 最勝觀想法
    當住空觀想 大輪曼拏羅
    中想大毘盧 現本尊影像
    自心月清淨 現種種光明
    大圓鏡出生 三界曼拏羅
    安住菩提觀 一切所莊嚴
    諸佛大自在 諸世間敬愛
    最上定金剛 依法而觀想
此名毘盧遮那金剛敬愛三昧出生三摩地

    當住空觀想 金剛曼拏羅
    中現金剛尊 金剛部影像
    自身忿怒相 熾盛光可怖
    圓具一切相 一切所莊嚴
    大智寂靜句 得金剛自性
    金剛大自在 諸衆生敬愛
    定金剛所照 依法而觀想
此名金剛三昧出生金剛行三摩地法
    當住空觀想 大法曼拏羅
    中現大法尊 蓮華部影像
    自身持善相 一切所莊嚴
    光明雲大輪 想廣大變化
    諸法大自在 三金剛出生
    大智海莊嚴 依法而觀想
此名大法三昧出生大法行三摩地法
    當住空觀想 滿月曼拏羅
    現佛眼菩薩 本部中影像
    住女人色相 現廣大妙眼
    種種寶莊嚴 諸分皆圓滿
    想手持大輪 敬愛於三界
    一切成就智 輪如意寶光
    如本部儀軌 依法而觀想
此名佛眼三昧最上大手三摩地法
    當住空觀想 滿月曼拏羅
    摩摩枳菩薩 本部中影像
    住女人色相 現廣大妙眼
    如青蓮色光 諸分皆圓滿
    持衆色蓮華 三界所歸敬
    成就佛菩薩 祕密大金剛
    如本部儀軌 依法而觀想
此名虚空三昧光明雲金剛大笑三摩地法
    當住空觀想 大法曼拏羅
    現白衣菩薩 本部中影像
    住女人色相 現廣大妙眼
    蓮華妙寶相 諸分皆圓滿
    手持赤蓮華 最上法出生
    金剛蓮華愛 一切所莊嚴
    如本部儀軌 依法而觀想
此名法智善作最上祕密金剛三昧法平等
眞實現證菩提金剛出現三摩地法
    當住空觀想 金剛曼拏羅
    中想多羅尊 本部中影像
    住女人色相 其身作黄色
    種種所莊嚴 現廣大妙眼
    諸分皆圓滿 持黄色蓮華
    金剛定所生 一切皆歸敬
此名多羅尊最上大三昧三摩地法。復説十
忿怒明王觀想法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    現焔鬘得迦 忿怒明王像
    有焔光熾盛 大忿怒怖畏
    赤目而利牙 手執大利劍
    頂戴毘盧冠 心住金剛喜
    如是忿怒王 三昧智金剛
此名焔鬘得迦變化光明莊嚴三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    想現無能勝 忿怒明王像
    出焔光熾盛 以蛇爲絡腋
    面現於白色 大惡忿怒相
    戴阿閦佛冠 心住金剛喜
    如是忿怒王 三昧智所覺
此名無能勝金剛莊嚴三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中觀想馬頭 忿怒明王像
    出焔光熾盛 面現於赤色
    作廣大變化 現大惡歩勢
    戴無量壽冠 心住金剛喜
    如是忿怒王 持金剛三昧
此名馬頭明王出生三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    甘露軍拏利 忿怒明王像
    出焔光熾盛 遍現金剛雲
    面極惡黒色 利牙而忿怒
    戴阿閦佛冠 心喜相忿怒
    如是忿怒王 三昧行所生
此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中觀想吒枳 忿怒明王像
    身出金剛光 一切所莊嚴
    現大惡忿怒 作大怖畏相
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
此名禪定金剛正智主三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中觀想大力 忿怒明王像
    出焔光熾盛 三金剛輪圍
    忿怒持羂索 想大力金剛
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
此名大力明王三金剛三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    現儞羅難拏 忿怒明王像
    利牙而黒色 常住忿怒相
    出焔光熾盛 觀想金剛杖
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
此名最上大金剛杖三昧三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中現不動尊 忿怒明王像
    純一忿怒相 持劍索器仗
    出焔光熾盛 想不動金剛
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
此名金剛界平等歩順行三摩地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中現大明輪 忿怒明王像
    諸相悉圓滿 輪光焔圍繞
    住頂輪三昧 作廣大變化
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
此名大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩
地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中現降三界 忿怒明王像
    利牙焔光聚 變化金剛雲
    手出金剛光 觀想得成就
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
    此名降三界 明王三昧觀
    想三摩地法 此諸忿怒王
    歡喜心常轉 滅忿怒相已
    安住諸佛輪 皆從三摩地
    金剛智所生 悉住曼拏羅
    作金剛成就
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林
毘多王最勝三摩地分第十四
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來諸佛大祕密
主。即入最上執金剛息災三昧大三摩地。從
定出已。以金剛三業。説此一切如來明妃佛
眼菩薩大明曰
引一
婆誐嚩底嚕嚕颯頗二合入嚩
羅底瑟吒二合
悉馱路左儞薩哩嚩二合阿哩
二合達儞莎引五
説此大明時。一切聞者心生歡喜。皆悉思念
諸佛金剛。而此大明能成就一切事。能圓滿
一切願。能爲世間作息災法。所作事業無不
成就。乃至欲捨壽命者。以此明力故復得壽
命。此即金剛三昧正所宣説
爾時世尊。復入三身平等忿怒金剛離性非
性金剛三昧三摩地。從定出已。以金剛三業。
説此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大明

引一
商葛哩引二底葛哩引三屈吒屈吒
屈致儞引五怛野伽怛野屈致儞
引七
説此大明時。所有三金剛不壞金剛大士。作
熙怡眼瞻仰諸佛。歡喜思念心金剛如來。金
剛擁護法常所相應。而能成就一切事業。常
以大力作金剛護。普令一切遠離怖畏
爾時世尊。復入大蓮華三昧觀照三摩地。從
定出已。以金剛三業。説此一切法三昧上首
明妃白衣菩薩大明曰
引一
葛致尾葛致引二儞葛致引三葛啗
葛致葛嚕吒尾哩曳二合
引五
説此大明時。所有最上持法金剛大士。住歡
喜心。思念法語金剛如來。成就金剛増益法。
常所増益廣大法藏。而此大明能成就一切
事。諸有持誦者。速得成就法語金剛
爾時世尊。復入普遍金剛三摩地。從定出
已。以金剛三業。説此羯磨大三昧上首明妃
多羅菩薩大明曰
引一
引二咄多咄哩
引四
説此大明時。所有諸佛所生大士。住歡喜智。
思念身金剛如來。諸佛金剛大勇健軍。於衆
生界普令成就勝上事業。於刹那間悉令敬

佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經
卷第三

佛説一切如來金剛三業最上祕
密大教王經卷第四
 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉    詔譯 
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林
毘多王最勝三摩地分第十四之餘
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切
如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地。
從定出已。以金剛三業。説此金剛忿怒焔鬘
得迦大明王大明曰

Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]