大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "阿闍世王" : Including related character :

707 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..24 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0011a08 - 0011b22: 強以我取彼未足爲有時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世尊所持我名字禮世尊足問訊世尊起居輕利遊歩 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0029c15 - 0030a17: 面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世王所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊歩強耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙竝可 [show] (3 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0107a21 - 0109c21: 王言嚴駕已備唯願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘五百牝象手各執炬現王威嚴出羅閲祇欲詣佛所小行進路告壽命曰汝今 [show] (15 hits)
佛般泥洹經 (No. 0005) 0160b08 - 0161a10: 國中諸長老皆來語我言阿闍世王欲來伐我國我曹謹勅自守國佛言我即告諸長老莫愁莫恐若曹持七法阿闍世王來者不能勝汝雨 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0007) 0207a24 - 0207c11: 爾時韋提希子阿闍世王聞彼力士收佛舍利置高樓上而嚴四兵防衞守護心大悲惱又復忿怒諸力士輩即便遣信語力士言世尊在世 [show] (1 hit)
佛説寂志果經 (No. 0022) 0272b10 - 0273b14: 樂居處及本土心自念言阿闍世王是人我亦是人王以五樂自娯衣服自嚴不樂本 [show] (1 hit)
佛説寂志果經 (No. 0022) 0275c22 - 0276a28: 中天先受其請故時佛爲阿闍世王説法令心開解佛説偈言 [show] (1 hit)
佛爲首迦長者説業報差別經 (No. 0080) 0893b28 - 0893c11: 捨慇重懺悔更不重造如阿闍世王殺父等罪暫入地獄即得解脱於是世尊即説偈言 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0165a08 - 0165a18: 塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利遷復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時諸龍王將是王入龍宮中 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0338b29 - 0338c17: 園時波斯匿王摩竭提國阿闍世王韋提希子共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍象軍馬軍車軍歩軍來至拘薩羅國波斯匿 [show] (4 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0338c21 - 0339a05: 鬪戰波斯匿王四種軍勝阿闍世王四種軍退摧伏星散波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬車乘錢財寶物生禽阿闍世王身載以同車倶 [show] (4 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0338x17 - 0338x17:  Footnote  阿闍世王韋提希子~\AjAtasattu \Vedehiputta rAjA. [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0339a08 - 0339a09: 佛説此經已波斯匿王及阿闍世王韋提希子聞佛所説歡喜隨喜作禮而去 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0395c07 - 0395c16: 祇樹給孤獨園摩竭提國阿闍世王將領四兵來共波斯匿王交陣大戰時阿闍世王韋提希子破波斯匿王所將軍衆波斯匿王單乘一車 [show] (3 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0395c20 - 0396a01: 樹給孤獨園爾時摩竭提阿闍世王及波斯匿王各嚴四兵交兵大戰波斯匿王大破阿闍世王所將兵衆并復擒得阿闍世王身波斯匿王 [show] (5 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0648b25 - 0650a07: 陀有弟名曰優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念爾時優婆迦尼長者經營田 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0725b14 - 0727a16: 大比丘衆五百人倶爾時阿闍世王告群臣曰汝等速駕羽寶之車吾欲往見世尊是時群臣受王教勅即駕羽寶之車前白王言嚴駕已辦 [show] (16 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0726x20 - 0726x20:  Footnote  阿闍世王=王阿闍世<三> [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0738a11 - 0738c12: 吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆利迦婆羅門曰汝今往至世尊所持吾姓名往問訊世尊禮敬承事云王阿闍世白世尊言意欲攻 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0759a29 - 0759c10: 婆達兜者極大威力今爲阿闍世王所供養日遣五百釜食爾時世尊聞此語已告諸比丘汝等莫興此意貪提婆達兜比丘利養彼愚人由 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0762c23 - 0764a24: 亂想唯願大王小復前進阿闍世王即下車歩入門至講堂前默然而立觀察諸聖衆 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0764a27 - 0764b12: 如是大王當作是學爾時阿闍世王即從座起頭面禮佛足便退而去王去不遠佛告諸比丘今此阿闍世王不取父王害者今日應得初沙 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0773c20 - 0775a04: 後更莫犯如是再三爾時阿闍世王聞尸利掘長者施大火坑及雜毒食欲害如來聞 [show] (5 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0782a26 - 0782c06: 宜在彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲友以此因縁故不宜在彼乞求復有比丘説曰今此拘留 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0802b15 - 0803c09: 尊無侶是時提婆達兜語阿闍世王古昔諸人壽命極長如今遂短備王太子一旦命 [show] (6 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0803c12 - 0803c28: 達兜復作是念我今觀察阿闍世王意欲變悔爾時提婆達兜愁憂不樂出羅閲城爾時法施比丘尼遙見提婆達兜來語提婆達兜曰汝今 [show] (1 hit)
佛説阿羅漢具徳經 (No. 0126) 0833c26 - 0834a26: 信解摩伽陀國韋提希子阿闍世王是都於王舍城如是烏波薩哥於大衆中而爲上 [show] (1 hit)
佛説菩薩本行經 (No. 0155) 0116a09 - 0118c21: 多加復疫病死者無數時阿闍世王往至佛所頭面作禮長跪白佛國界人民爲惡龍 [show] (5 hits)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0147a26 - 0147b21: 能免阿鼻地獄罪是人與阿闍世王共爲親善心相愛念信用其言時提婆達多報阿 [show] (5 hits)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0147b22 - 0147c07: 時阿闍世王遣使往請如來佛與五百阿羅漢即受王請前入王舍城爾時阿闍世王即放五百醉象奔逸搪揬樹木摧折牆壁崩倒哮嚇大 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.