大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "阿閦如來" : Including related character : 阿閦如来

262 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- [ keyword count ]


 

悲華經 (No. 0157) 0194b14 - 0195c20: 耨多羅三藐三菩提猶號阿閦如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0196a13 - 0196a29: 沙等阿僧祇劫後分之中阿閦如來般涅槃後正法滅盡過七日已汝於是時當成阿耨多羅三藐三菩提其佛世界故名妙樂佛名金華如 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0229c04 - 0233c07: 有妙樂世界是中有佛號阿閦如來復有閻浮世界是中有佛號日藏如來復有世界名樂自在是中有佛號樂自在音光明如來復有世界 [show] (2 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0257a19 - 0258c24: 耨多羅三藐三菩提即名阿閦如來乃至佛世尊阿閦白佛言世尊若我如是意滿者 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0258c28 - 0259a14: 祇二恒河沙阿僧祇之餘阿閦如來般涅槃正法滅已於後七日汝香手於彼世界成阿耨多羅三藐三菩提號金華如來應供正遍知乃至 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0285a24 - 0288a10: 安樂住不如是樂喜刹中阿閦如來座動其諸菩薩在會中者見阿閦如來座動尋即發遣問略如前説於一切處亦如是説爾時東方無量 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0104a24 - 0106a16: 變化令是會者大衆皆見阿閦如來彼大衆圍遶而爲説法衆大會譬如大海皆是羅漢諸漏已盡無復塵垢皆得自在意已得脱已出解慧 [show] (2 hits)
光讃經 (No. 0222) 0159b23 - 0161a11: 號佛衆祐於是終沒當生阿閦如來至眞等正覺國土六萬欲行天當在彌勒佛世時出家爲沙門承佛聖旨於彼世時尋見千佛所行在於 [show] (1 hit)
小品般若波羅蜜經 (No. 0227) 0578b14 - 0579b11: 力大會四衆等皆不復見阿閦如來及聲聞菩薩國界嚴飾佛告阿難一切法亦如是不與眼作對如今阿閦佛及阿羅漢諸菩薩衆皆不復 [show] (1 hit)
佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經 (No. 0228) 0662b10 - 0663a23: 何所謂菩薩摩訶薩若學阿閦如來本爲菩薩時所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦爲諸佛常所稱讃又須菩提若菩薩摩訶薩學 [show] (1 hit)
佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經 (No. 0228) 0663a24 - 0663b11: 沒者是菩薩摩訶薩當於阿閦如來應供正等正覺所及彼刹中諸菩薩所亦得聞是般若波羅蜜多法門聞已信解隨信解已得不退轉須 [show] (1 hit)
佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經 (No. 0228) 0665b22 - 0665c08: 以佛威神力故忽然得見阿閦如來應供正等正覺在此會中猶如大海深固無動有無量無數具足不可思議種種功徳菩薩摩訶薩并阿 [show] (2 hits)
佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經 (No. 0228) 0665c09 - 0667a11: 難言此諸大衆皆不復見阿閦如來及諸相者當知一切法亦復如是不與眼作對法不可對法法不可見法是故無所從來亦無所去何以 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0693c10 - 0695b04: 壽佛隨意即見妙樂世界阿閦如來善住世界師子如來善現圓滿光明世界月慧如來寶師子莊嚴世界毘樓遮那如來善男子如是等一 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0443a06 - 0443a06:     阿閦如來住在中 及如香象諸菩薩     [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0842b18 - 0842b18:     阿閦如來住在中 及如香象諸菩薩     [show] (1 hit)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0735a12 - 0735c02: 法中隱沒即於極樂世界阿閦如來佛刹中生而彼世界阿閦如來爲彼諸菩薩宣説祕密一百八印時金剛手菩薩大祕密主聞其所説不 [show] (2 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0753a26 - 0753c06: 正眞道決汝爲當來佛號阿閦如來無所著等正覺成慧之行而爲師父安定世間無上大人爲法之御天上天下尊佛天中天亦如提洹竭 [show] (1 hit)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0754a24 - 0755a08: 覺今現在阿比羅提世界阿閦如來無所著等正覺行菩薩道時世世人求手足及頭目肌肉終不逆人意也舍利弗阿閦如來從初發意至 [show] (8 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0755a10 - 0755b01: 舍利弗白佛言天中天是阿閦如來無所著等正覺昔行徳號時以成號阿閦如來甚善天中天願佛當復廣説其佛刹之善快所以者何若 [show] (9 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0755b02 - 0755b20: 道時如所願今自然得之阿閦如來成無上正眞道最正覺時其三千大千世界諸人民得天眼者未得天眼者皆見其光明舍利弗是爲阿 [show] (9 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0755b21 - 0755c18: 者舍利弗白佛言天中天阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧那僧涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若干百千人不可復 [show] (4 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0755c19 - 0756a17: 徳致自然爲生舍利弗是阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿閦佛以福徳所致成佛刹如是比佛復語舍利弗言其刹 [show] (6 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0756a18 - 0756c06: 得生彼佛刹佛語舍利弗阿閦如來佛刹有八味水是諸人民所爲悉共用之人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中用人民故即自然 [show] (10 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0756c07 - 0756c22: 佛語舍利弗阿閦如來行所至處於足迹下地自然生千葉金色蓮華舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有待賢者舍利弗問佛 [show] (5 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0756c24 - 0757b05: 佛復語舍利弗阿閦如來説法時於一一説法之中不可計無央數人隨律之行至有作阿羅漢道證者如是比無央數諸弟子聚會及復得 [show] (8 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0757b06 - 0757b28: 行天承佛威神所致是爲阿閦如來佛刹所有善快佛復語舍利弗阿閦如來佛刹三千大千世界皆説法四輩弟子滿三千大千世界無空 [show] (4 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0757b29 - 0757c17: 可見懈怠者舍利弗是爲阿閦如來佛刹出家諸弟子之徳行 [show] (1 hit)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0757c18 - 0758a15: 佛語舍利弗阿閦如來爲諸弟子説法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知罷極中有坐聽經者身亦不知罷極意亦不念 [show] (6 hits)
阿閦佛國經 (No. 0313) 0758a23 - 0758c09: 心所念・即告舍利弗其阿閦如來無所著等正覺佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干億菩薩若干億百千菩薩大會如是佛語舍利弗 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.