大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "阿毘曇藏" : Including related character : 阿毘曇蔵 阿毗曇藏 阿毗曇蔵

95 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0001a05 - 0001b06: 律律藏也四分十誦法相阿毗曇藏也四分五誦契經四阿含藏也増一阿含四分八誦中阿含四分五誦雜阿含四分十誦此長阿含四分 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0141c22 - 0142a18: 年少比丘通達三藏所謂阿毘曇藏毘尼藏修多羅藏面首端正人相具足辯才説法有妙音聲多人所識刹利婆羅門之所供養時有一比 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0154c29 - 0156a27: 諸結諸使及以業相集爲阿毘曇藏爲諸天世人隨時説法集爲増一是勸化人所習爲利根衆生説諸深義名中阿含是學問者所習説種 [show] (1 hit)
佛説彌勒下生成佛經 (No. 0454) 0424c21 - 0425a28: 誦分別決定修妬路毘尼阿毘曇藏修諸功徳來至我所或以衣食施人持戒智慧修此功徳來至我所或以幡蓋華香供養於佛修此功徳 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0967b27 - 0968c17: 難無難繋相應作處集爲阿毘曇藏時即集爲三藏時長老富羅那聞王舍城五百阿羅漢共集法毘尼即與五百比丘倶往王舍城至大迦 [show] (1 hit)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0503c19 - 0510b09: 諸結諸使及以業相集爲阿毘曇藏爲諸天世人隨時説法集爲増一是勸化人所習爲利根衆生説諸深義名中阿含是學問者所習説種 [show] (1 hit)
善見律毘婆沙 (No. 1462) 0675c14 - 0675c19: 藏答曰毘尼藏修多羅藏阿毘曇藏是名三藏問曰何謂毘尼藏二波羅提木叉・二十三蹇陀・波利婆羅・是名毘尼 [show] (1 hit)
善見律毘婆沙 (No. 1462) 0676a01 - 0676a14: 是名修多羅藏問曰何謂阿毘曇藏答曰法僧伽毘崩伽陀兜迦他耶摩迦鉢叉逼伽羅坋那祇迦他跋偸此是阿毘曇藏問曰何謂毘尼義 [show] (2 hits)
善見律毘婆沙 (No. 1462) 0755a23 - 0755c11: 比丘或知修多羅藏或解阿毘曇藏或解毘尼藏不希飮食趣得支命持戒清淨或爲人説法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國爲人 [show] (1 hit)
善見律毘婆沙 (No. 1462) 0779b10 - 0779c01: 字得罪佛語者一切律藏阿毘曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿能伽那正見經阿 [show] (1 hit)
毘尼母經 (No. 1463) 0817c14 - 0818b01: 攝相應處所此五種名爲阿毘曇藏此十五種經集爲三藏 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0069c04 - 0069c27: 漢復更思惟誰能明了集阿毘曇藏念言長老阿難於五百阿羅漢中解修妬路義第一我等今請即請言起就師子座處坐佛在何處初説 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0143c19 - 0144a22: 一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四雜藏是爲法施復次有人言略説以二種法教人一聲聞法二摩訶衍法是爲法施問曰如提婆達呵 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0092a18 - 0092a26: 諸因次第説使答曰以是阿毘曇藏故應以十四事了知阿毘曇何等十四六因四縁攝相應成就不成就若了知此十四事名了知阿毘曇 [show] (1 hit)
大乘莊嚴經論 (No. 1604) 0609c03 - 0609c22: 三藏謂修多羅藏毘尼藏阿毘曇藏或二謂此三由下上乘差別故復次爲聲聞藏及菩薩藏問彼三及二云何名藏答由攝故謂攝一切所 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0256x01 - 0256x01:  Footnote  尼藏諸人又言誰能結集阿毘曇藏皆言阿難於五百羅漢解義第一即請就座阿難 [show] (2 hits)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0120b26 - 0124c01: 獼猴池最初爲跋耆子説阿毘曇藏五百羅漢初夜集阿毘曇藏相續解脱經此爲三藏學也深著五欲欲相者四天下人龍須輪四天王皆 [show] (2 hits)
法華文句記 (No. 1719) 0316a25 - 0323a26: 子説阿毘曇者故知別有阿毘曇藏是佛自説人不見者諍計云云或謂是十二部中論義部者不然言相續解脱經者是佛自説故且名經 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0542b20 - 0557c09: 波離解毘尼藏富留那解阿毘曇藏阿難總持三藏合八大人也從佛所聞下第二明 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0593c28 - 0599a10: 毘尼藏地持論等爲大乘阿毘曇藏今謂大乘經中自有三藏不應引論也今言小乘三藏者欲簡餘二種三藏也深著五欲求現滅度者深 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0324a21 - 0324a26: 多羅善習者毘尼法本者阿毘曇藏[show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0532b16 - 0540b06: 一修多羅藏二毘尼藏三阿毘曇藏一修多羅藏者修多羅此或言無翻或言有翻者 [show] (2 hits)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0540b13 - 0545b05: 心則不發戒若言從心出阿毘曇藏者四卷略説名毘曇心達磨波羅處中而説名爲雜心如此皆是約心而辨毘曇無比法者分別諸心心 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0713c23 - 0727a23: 獼猴池最初爲跋耆子説阿毘曇藏滅後五百羅漢結集爲相續解脱經是佛自説故 [show] (1 hit)
大乘起信論義疏 (No. 1843) 0175a06 - 0182b19: 是毘尼藏十地地持等是阿毘曇藏今此論者二藏之中菩薩藏攝三藏之中是第三 [show] (2 hits)
大乘義章 (No. 1851) 0467a10 - 0470a11: 十二是故言寛不攝毘尼阿毘曇藏故名爲狹十二部中修多羅部不攝其餘之十一部故名之爲狹該通三藏是故名寛雖不具足全攝三 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章 (No. 1861) 0269b29 - 0271a07: 等乃至廣説復令阿難集阿毘曇藏云如是我聞一時佛在舍衞城佛告諸比丘有五怖畏・五罪・五怨不除不滅是因縁故於此生中受 [show] (1 hit)
四念處 (No. 1918) 0555c15 - 0563a15: 藏者謂修多羅藏毘尼藏阿毘曇藏修多羅藏謂四阿含増一阿含説人天因果長阿 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0721a17 - 0721c26: 一修多羅藏二毘尼藏三阿毘曇藏一修多羅藏者修多羅此或言有翻或言無翻言有翻亦有多家不同然多用法本出世善法言教之本 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0764a26 - 0769a04: 則不發戒也所言從心出阿毘曇藏者四卷略説名毘曇心達磨波羅處中而説名爲 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.