大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛菩薩" : Including related character :

489 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..17 --- [ keyword count ]


 

大方便佛報恩經 (No. 0156) 0164b10 - 0166a25: 能以種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若有衆生當墮三惡道我能遮持令不墮 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0553b25 - 0553c09: 諸佛如來威加此地化爲金剛菩薩遊踐得無陷裂是時世界中間幽冥之處悉皆大明其中衆生各得相見又於此時諸天音樂出微妙聲 [show] (1 hit)
大樂金剛不空眞實三麼耶經 (No. 0243) 0786b05 - 0786b07: 爾時一切如來及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會欲令此法不空無礙速成就故咸共稱讃金剛手言 [show] (1 hit)
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 (No. 0244) 0789b18 - 0789b18: 若欲成就金剛菩薩者當用金剛大印 [show] (1 hit)
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 (No. 0244) 0793a10 - 0793b03: 於金剛拳菩薩左安最上金剛菩薩持金剛杵復於曼拏羅東南隅安印拳菩薩西南隅安義拳菩薩西北隅安智拳菩薩東北隅安羯磨拳 [show] (1 hit)
佛説仁王般若波羅蜜經 (No. 0245) 0826b03 - 0826b19: 三界中餘無明習果報空金剛菩薩得理盡三昧故或果生滅空有果空因空故空薩婆若亦空滅果空或前已空故佛得三無爲果智縁滅 [show] (1 hit)
大乘理趣六波羅蜜多經 (No. 0261) 0873b13 - 0873b14: 爾時執金剛菩薩亦爲擁護受持經者説眞言曰 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0395b11 - 0397b08: 智雲日光菩薩大力精進金剛菩薩香焔光幢菩薩月徳妙音菩薩光明尊徳菩薩與如是等諸菩薩倶皆是盧舍那佛宿世善友一切成就 [show] (1 hit)
等目菩薩所問三昧經 (No. 0288) 0575a18 - 0575c07: 首菩薩如佛威菩薩持佛金剛菩薩嚴普智菩薩慧莊菩薩普賢慧藏菩薩如是等十方佛土如虚空等塵菩薩摩訶薩一切悉與墮樓近菩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0729a14 - 0730a03: 障礙輪三昧或見處座執金剛菩薩所共圍遶此比丘尼爲説法門名金剛智那羅延莊嚴三昧 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0884b12 - 0884c05: 金剛器仗菩薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩現一切法菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩堅牢慧菩 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0514b14 - 0515a25: 無邊世界衆生而作饒益金剛菩薩曰我能堪任於惡趣中度諸衆生令得解脱除障菩薩曰我能堪忍解脱衆生煩惱繋縛智幢菩薩曰我 [show] (2 hits)
佛説決定毘尼經 (No. 0325) 0037b06 - 0038a19: 世尊我能堪忍成就衆生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護諸惡衆生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足衆生諸所悕 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0432a08 - 0432c12: 諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別菩薩若能如是堅持則爲具足五根諸戒所謂具足菩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0437a18 - 0437c18: 悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是能 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0673b22 - 0674a29: 諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別菩薩若能如是堅持則爲具足五支諸戒所謂具足菩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0678c05 - 0679b07: 悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是能 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0225a18 - 0225a26: 相菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無月徳妙音菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無光明尊徳菩薩 南無金光炎菩薩 南無法界 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0228a27 - 0228b06: 光菩薩 南無大力精進金剛菩薩南無香炎光幢菩薩 南無月徳妙音菩薩南無光明尊徳菩薩 南無明淨藏菩薩 南無心王菩薩 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0284b13 - 0284b14:  南無月徳菩薩 南無金剛菩薩 南無炎幢菩薩 南無 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0409a08 - 0409a18: 菩薩・常思惟菩薩・執金剛菩薩如是等諸大菩薩而爲上首及諸國王大臣婆羅門居士天龍八部人非人等無量大衆恭敬圍遶而爲 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0417a26 - 0417b16: 來及諸菩薩悉皆護念執金剛菩薩并諸釋梵四天王等亦來擁衞此人所有五無間罪一切業障悉皆消滅無病延年亦無横死及諸疾疫 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0417b17 - 0417b27: 爾時執金剛菩薩釋梵四天王從座而起合掌恭敬禮釋迦牟尼佛足白言世尊我等大衆皆已得聞諸佛本願殊勝功徳及見諸佛慈悲至 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0417c02 - 0417c15: 若差已置清淨處爾時執金剛菩薩詣七佛所右遶三匝各申禮敬白言世尊惟願慈悲護念於我我今爲欲饒益未來男子女人持是經者 [show] (2 hits)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0417c24 - 0418a16: 書寫此經造七佛像并執金剛菩薩像皆於像身安佛舍利於此像前如上所説種種供養禮拜旋繞於衆生處起慈悲心受八戒齋日別三 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0418a17 - 0418a28: 光如來本願功徳亦名執金剛菩薩發願要期亦名淨除一切業障亦名所有願求皆得圓滿亦名十二大將發願護持如是名字汝當奉持 [show] (1 hit)
文殊師利問經 (No. 0468) 0492c02 - 0492c08: 千三百凡夫比丘衆復有金剛菩薩大勢至菩薩觀世音菩薩大徳勇猛菩薩無盡意菩薩大意菩薩文殊師利童子菩薩如是等無數菩薩 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0001a07 - 0001b18: 菩薩濟彼菩薩總持菩薩金剛菩薩石磨王菩薩雷震菩薩雨渧菩薩善算菩薩智積 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0159a15 - 0159a17: 有佛號曰上嚴今現在爲金剛菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説 [show] (1 hit)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0247a25 - 0254a07: 云何菩薩精進不壞喩如金剛菩薩摩訶薩勇猛精進發弘誓願爲諸衆生未涅槃者 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.