大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "論語" : Including related character :

867 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..29 --- [ keyword count ]


 

中阿含經 (No. 0026) 0591b28 - 0595c09: 調亂音聲高大説種種鳥論語論王論賊論鬪諍論飮食論衣被論婦女論童女 [show] (1 hit)
佛説求欲經 (No. 0049) 0839a23 - 0842a26: 士入園令我共居士談論論語不令餘比丘居士入園共居士談論論語諸賢可知是處有異比丘居士入園已共談論論語是彼餘比 [show] (4 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0434b12 - 0434c22: 集坐已於其中間各共談論語摩訶男言無有前後汝意謂誰以爲後耶麁手釋者如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際 [show] (2 hits)
佛本行集經 (No. 0190) 0726a08 - 0726a23: 如是言汝等一切巧解談論語言戲謔善承人意變慼爲歡端正可怜世間無比各各自有如是伎能今日云何默然而住可忘失耶如 [show] (1 hit)
法句譬喩經 (No. 0211) 0608c14 - 0609a11: 欻自相將至水岸邊屏坐論語自共相問世間諸國人民所行以何等事爲世吉祥徒等不了往到師所爲師作禮叉手白言弟子等學 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0447a09 - 0447a09: 間所有世諦法 名字談論語言道     [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0650c06 - 0651b21: 現一切世間書疏文誦談論語言算術印法一切娯樂現爲女身才術巧妙能轉人心於世間法離世間法悉能問答究竟彼岸於世間 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0086a27 - 0086a27: 諸衆生所安立 種種談論語言道     [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0388a10 - 0390b09: 妙音解脱令諸世間離戲論語不作二語常眞實語恒清淨語如諸菩薩摩訶薩能知一切語言自性於念念中自在開悟一切衆生入 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0147a08 - 0150c28: 有言語不行不動無諸戲論語不捨衆生亦不滅度無所言説天子若無言説亦無文字則無所説若有用者則有發起言説文字天子 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0231c03 - 0232a11: 呑噉魔語調伏惡語摧異論語有表示語天鼓音語智者悦語羯羅頻迦音語上 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0585a27 - 0586a09: 謂入彼三解脱門一切戲論語言滅處天子當知若能如是受具戒者是名受正非不正也爾時文殊師利復語善住意天子言天子我 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0846a25 - 0846b21: 蔽於雜染法隨順愛樂戲論語言而常相應躭著睡眠於睡眠中亦樂耽著諸雜染法又復耽著衒惑女事深樂隨順如是行相於諸契 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0521c28 - 0522a20: 者一切不得共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所説邪見所造邪見之人即是六師六師經典非佛經典所以者何一切諸佛 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0766a11 - 0766b24: 者一切不得共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所説邪見所造邪見之人即是六師六師所説非佛經典所以者何一切諸佛 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0020c12 - 0021a03: 語癡寂靜語壞魔語破邪論語梵聲迦陵頻伽聲釋聲大海潮聲拘崙闍聲秋月孔雀聲拘枳羅聲命命鳥聲鵝王聲鹿王聲琴聲鼓聲 [show] (1 hit)
佛説無言童子經 (No. 0401) 0533b08 - 0534c04: 得者一切諸法寂寞澹泊論語音辭亦復如是一切諸法亦如人言忽不知處言 [show] (1 hit)
寶雲經 (No. 0658) 0232b26 - 0232c10: 塔却禮上坐與諸下坐談論語説立住而去不坐僧祇旃蓐何以故爲護惜僧物故如凡夫愚人鄙賤塚間設若有人施於床敷請命使 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0361b11 - 0361b18: 他莊嚴幃帳不與女人言論語説不抱小兒不數動足亦不動臂及其床座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名 [show] (1 hit)
本事經 (No. 0765) 0684a21 - 0684b14: 實攝受仙幢非衆集會戲論語言能正了知諸法實相能斷諸漏能證涅槃我常集會宣説上法了知上法故名第一攝受仙幢爾時世 [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0439a20 - 0439a22: 行人當作是言離戲論語當成悉地我於一切如來成就法中依法持誦如是言已隨所愛樂持誦呪句當得成就 [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0440c21 - 0440c21: 向立其名 即三摩地戲論語     [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0444c28 - 0444c28: 金剛妙語大語聚 離戲論語大文字     [show] (1 hit)
沙彌十戒并威儀 (No. 1471) 0930a02 - 0932b02: 者無得隱蔽以成愆負有論語有十事常晝夜三時誦經行道一者整衣服二者 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0487a07 - 0489a11: 功徳出三界出三世斷戲論語言道如涅槃相畢竟空清淨隨喜者分別諸佛及諸弟子善根功徳是迴向心及無上道非實故言不也 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0601a16 - 0602b25: 非第一義第一義中諸戲論語言即是無生得是無生忍便受無上道記佛言若菩薩一心勤精進不休不息隨無生忍行不得是大智 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0719b13 - 0721b26: 支佛所作常寂滅相無戲論語言衆生不能知見如實相是故菩薩行般若波羅蜜以方便力爲衆生説法方便力者菩薩得無生忍法 [show] (1 hit)
阿毘達磨集異門足論 (No. 1536) 0407b26 - 0408b07: 厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名虚誑語惡行 [show] (1 hit)
阿毘達磨集異門足論 (No. 1536) 0408b08 - 0408c06: 厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離間語惡行 [show] (1 hit)
阿毘達磨集異門足論 (No. 1536) 0408c07 - 0408c29: 厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名麁惡語惡行 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.