大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "読誦" : Including related character : 讀誦

4954 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..100....166 --- [ keyword count ]


 

毘婆尸佛經 (No. 0003) 0159a15 - 0159a19: 愛樂受持行住坐臥思惟讀誦無諸迷惑永斷輪迴解脱安樂佛説此經已皆大歡喜信受奉行 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0007) 0195c05 - 0196a14: 聞如是法善解其義受持讀誦極自通利汝等宜應請之令説應隨所聞善自思惟爲修多羅爲是毘尼法相之中有此法者若修多羅 [show] (4 hits)
大般涅槃經 (No. 0007) 0199a01 - 0199c20: 以此香花伎樂淨持禁戒讀誦經典思惟諸法深妙之義斯則名爲供養我也爾時有一比丘名優波摩那如來昔日未取阿難爲侍者 [show] (1 hit)
佛説大堅固婆羅門縁起經 (No. 0008) 0210c16 - 0210c21: 復能與諸婆羅門衆教授讀誦圍陀典章 [show] (1 hit)
佛説大堅固婆羅門縁起經 (No. 0008) 0210c22 - 0211a07: 今不復與諸婆羅門教授讀誦圍陀典章正使廣知誠非我善況復世間我身色相而不久住我昔曾聞先徳耆舊大婆羅門智者所説 [show] (1 hit)
佛説大集法門經 (No. 0012) 0233b09 - 0233b19: 應當於此大集法門受持讀誦宣通流布又舍利子後末世中若人得此大集法門受持者是人於未來諸佛法中爲淨信善男子於佛 [show] (1 hit)
佛爲首迦長者説業報差別經 (No. 0080) 0895a23 - 0895a29: 香潔七者愛樂正法受持讀誦八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施香花得十種功徳 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0178a17 - 0178b22: 諸比丘輩食人信施而不讀誦經書不薩闍爲人受經戲論過日眠臥終夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離諸出要寂靜出家三菩提 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0200c11 - 0201a02: 出舍衞城欲至林中教授讀誦衆人見之咸言善乘善乘謂婆羅門乘時尊者阿難見婆羅門眷屬衆具一切皆白見已入城乞食還精 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0316a09 - 0316c22: 善男子在家出家當受持讀誦廣爲人説佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0390b11 - 0390b21: 中生清淨信能淨持戒少讀誦經亦能小施有此四事因縁果報身壞命終生忉利天勝妙善處此新生天有三事勝一色貎勝二名稱 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0415a05 - 0415b22: 丘汝等二人實作是語我讀誦多我所知多我所説言句偈不闕欲決勝負爲有是不時二比丘白佛言實爾世尊佛復告言汝若解我 [show] (2 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0417c09 - 0418a13: 威儀初夜後夜不勤行道讀誦經典左脇著地自恣睡眠既達彼已諸比丘中三十餘人罷道還俗以是之故徒衆減少遊行己竟還至 [show] (3 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0463c27 - 0464a14: 父母眞正博通多聞既自讀誦亦教他人其所聞者聞則能持四圍陀典已達其趣娑羅乾陀論及與聲論毘伽羅論戲笑之論毘陀羅 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0465b06 - 0465b27: 不能信心受持禁戒少所讀誦若修少施於其後時懈怠不勤漸失信心毀犯禁戒復不布施親近惡友不至僧坊諮受於法不聽法故 [show] (1 hit)
佛説玉耶女經 (No. 0142) 0864a03 - 0864c03: 經若女人得聞此經受持讀誦如法修行捨是女身不得更受説是經時大衆歡 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0058a12 - 0058c04: 我等受持清淨禁戒多所讀誦無有不綜王子功徳流布十方聞風稱讃無不愛 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0133a23 - 0133b12: 佛法出世間法令諸衆生讀誦翫習遠離生死得至涅槃 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0134c02 - 0134c15: 大慈悲心應當書寫此偈讀誦翫習思惟其義如説修行諸人聞是語已心生歡喜異口同音讃大王言善哉善哉大王眞是大慈悲父 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0147a26 - 0147b21: 情深規望利養雖復能多讀誦六萬香象經而不能免阿鼻地獄罪是人與阿闍 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0151c02 - 0151c24: 落山林樹下宮殿舍宅有讀誦書寫解説其義隨流布處稱意供給令無乏少若有刀兵疾疫飢饉我等應當晝夜擁護心不捨離爾時 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0164b10 - 0166a25: 常念佛恩護持正法書寫讀誦微妙甚深大方便報恩經典誰能於後惡世建大 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0171a17 - 0171b25: 見佛聞法供養衆僧若能讀誦諸惡業等永盡無餘轉身受生即過初地得第二住菩薩摩訶薩若能修行解了一切陀羅尼門所作五 [show] (2 hits)
悲華經 (No. 0157) 0171b26 - 0173a02: 思惟縁身念處行空三昧讀誦如是陀毘章句即於起時遍念十方一切世界無量諸佛是菩薩摩訶薩過七歳已即便得是解了一切 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0199b01 - 0199c05: 藐三菩提其餘千人悉皆讀誦毘陀外典其中最大所宗仰者名婆由比紐白佛言世尊我今所願當於五濁惡世成阿耨多羅三藐三 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0199x09 - 0199x09:  Footnote  讀誦毗陀外典\VedapAThaka. [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0201c06 - 0201c15: 一千摩納惟除一人悉共讀誦比陀外典皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提如拘留孫迦那伽牟尼迦葉彌勒其第五者名師子光明 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0204c12 - 0205a13: 鬘摩納等一千四人皆悉讀誦毘陀外典如來已爲是諸人等授其記&T04 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0205a14 - 0209a05: 殺害自恃豪族色相端正讀誦外典便習鞍馬善用刀矟弓箭射御於自眷屬生 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0209c25 - 0213b09: 如我所説能堅持之乃至讀誦一四句偈爲他人説令彼聽者心生歡喜供養法師乃至一華一禮以是因縁隨其志願於三乘中各不 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.