大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "自坐" : Including related character :

102 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

中阿含經 (No. 0026) 0625c03 - 0627c13: 來而作是説大王今來欲自坐耶拘牢婆王曰今我雖到自己境界然我意欲令頼吒和羅族姓子請我令坐尊者頼吒和羅即請拘牢 [show] (1 hit)
梵摩渝經 (No. 0076) 0884c12 - 0885a20: 梵摩渝曰復爾常坐吾今自坐瞿曇世尊法御之側也即五體投地稽首佛足恭肅而坐靖默清心熟視佛相即見佛三十妙相兩相不 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0291a27 - 0291b13: 陋即復不現時釋提桓因自坐已而説偈言 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0642b29 - 0643a22: 上意欲自刀殺無此勢可自坐起是時尊者婆迦梨告侍者汝今可持刀來吾欲自殺所以然者如今日釋迦文佛弟子之中信解脱者 [show] (1 hit)
佛説三摩竭經 (No. 0129) 0844b14 - 0845a03: 中坐各各皆不同爾時佛自坐師子交露帳中即與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍倶從虚空中神足飛行適至難國佛便放 [show] (1 hit)
佛母般泥洹經 (No. 0145) 0869b14 - 0869c26: 各就坐大愛道現神足徳自坐沒地從東方來在虚空中化去地一樹轉昇七樹 [show] (1 hit)
佛説七處三觀經 (No. 0150A) 0879b02 - 0879b17: 國四者棄戒受白衣五者自坐愁失名亦如上説佛説如是 [show] (1 hit)
佛説普曜經 (No. 0186) 0499c23 - 0499c23:    其初生之時 身自坐禪思     [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0655b14 - 0655c01: 已頂禮佛足却坐一面復自坐已向佛而説所行來處世尊我旦乞食到王舍城便至首陀婆娑天上天語我言如來世尊於世間中難 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0809a27 - 0809b05: 雖然但且隨其意樂隨其自坐唯憍陳如獨一人心不同此誓而口不違即便相對而説偈言 [show] (1 hit)
佛説義足經 (No. 0198) 0176b13 - 0176c20: 疾藥供所當得是時梵志自坐其講堂共議言我曹本爲國王大臣人民理家所侍遇今棄不復用悉反事沙門瞿曇及諸弟子今我曹 [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0393c03 - 0397a23: 四隣復於其上安置寶座自坐其上乘虚徑至羨那問曰是汝師不答言非也是 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0479a14 - 0479b10: 床座令坐乃至自以已所自坐請使令坐捨身受身常得尊貴七寶床座未來成佛得師子法座是名第六果報七名房舍施前父母師 [show] (1 hit)
衆經撰雜譬喩 (No. 0208) 0538b05 - 0538b29: 學未久亦得阿羅漢亦恒自坐故皮上日日入禪自觀便見己前身皮各起禮謝師恩力乃令我等得道皆是慈念之力禽獸善心猶尚 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0805b29 - 0807a25: 如住大乘善男子等夢見自坐妙菩提座當知是人近證無上正等菩提如是若有善男子等得聞般若波羅蜜多深心信敬受持讀誦 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0124a17 - 0124b27: 十方無數億百千姟各各自坐諸寶樹下師子座上能仁如來多寶世尊於彼七寶廟寺講堂自然嚴淨師子之座威曜顯赫無數無限 [show] (1 hit)
大方廣佛花嚴經修慈分 (No. 0306) 0959a15 - 0959a19: 供供養於佛供養畢已各自坐於衆福所生蓮華之座恭敬尊重瞻仰如來南西北方四維上下諸來梵天皆亦如是 [show] (1 hit)
佛説阿闍貰王女阿術達菩薩經 (No. 0337) 0086c05 - 0089b18: 曉了衆要總持智慧何故自坐金床穢濁無謙卑恭敬之心自處高床與大比丘 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0126b24 - 0126c25: 作十重宮殿彼自作已即自坐上於意云何如是彼人有坐處不天子答言無處坐也文殊師利言如是天子菩薩十地見有轉行亦復 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0269b28 - 0270a01: 法又見諸佛各各刹中於自坐處爲諸衆生説此世界釋迦如來一切功徳有大名稱大智慧力福徳莊嚴具大精進大慈悲力教化衆 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0271a25 - 0272b23: 滿照曜殊特能蔽餘光於自坐處作如是説釋迦如來不可思議未曾聞見彼諸 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0544b18 - 0544c21: 9;飯訖澡畢更取卑床自坐佛前恭肅聽法佛告日王一切三界所受形貌皆 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0187a24 - 0188b12: 欲聽世尊説法居士即牽自坐衣上佛以神力令是婦人糞汚其衣使此居士不 [show] (2 hits)
佛説華手經 (No. 0657) 0187x28 - 0187x28:  Footnote  自坐=座自<三><宮> [show] (1 hit)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0265c25 - 0272a24: 二人倶坐王若不坐莫獨自坐王若躁動不就鄙座應作愛語大王此山林地甚 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0318a08 - 0318b02: 間非聖者故若一苾芻將自坐物請菩薩坐塚間菩薩應審觀察彼苾芻意樂後無追悔及餘衆僧不起瞋嫌然自應起下劣之心如旃 [show] (1 hit)
無字寶篋經 (No. 0828) 0871a02 - 0871b04: 彼諸菩薩供養佛已各各自坐蓮華座上 [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0263a16 - 0263a27: 之凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫之於中應畫三會八葉蓮華中畫我身當 [show] (1 hit)
妙臂菩薩所問經 (No. 0896) 0753a05 - 0753c03: 呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相應眞言須臾間復用香水灑淨然後復 [show] (1 hit)
大陀羅尼末法中一字心呪經 (No. 0956) 0318b18 - 0320a19: 圖像然以酥燈一百八盞自坐茅草受持此呪兩手執杵誦呪呪之其杵即便火 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.