大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經律論" : Including related character : 経律論

427 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..15 --- [ keyword count ]


 

大乘入楞伽經 (No. 0672) 0628a27 - 0628a27:     於諸經律論 而起淨分別     [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法 (No. 0876) 0326c18 - 0326c28: 得新譯貞元録藏大小乘經律論目録兼一切經源品次録等共一百三十二部計三百四十三卷跋履艱險躬自胠荷臻于闕下悉以聞 [show] (1 hit)
陀羅尼集經 (No. 0901) 0785a16 - 0785a22: 能決衆疑言皆當理然則經律論業傳者非一唯此法門未興斯土所以丁寧三請方許壇法三月上旬赴慧日寺浮圖院内法師自作普 [show] (1 hit)
藥師琉璃光王七佛本願功徳經念誦儀軌供養法 (No. 0926) 0046b05 - 0046b07: 若佛母救度佛母等受持經律論藏教手執鉢盂錫杖等 [show] (1 hit)
藥師琉璃光王七佛本願功徳經念誦儀軌供養法 (No. 0926) 0048a13 - 0048a13:     受持經律論藏教 手執鉢盂錫杖等     [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0571c24 - 0573b18: 藏心生熱惱便即出家學經律論所修善法皆欲勝彼是名第五大王云何名爲爲名稱故而作沙門謂或有人竊自思惟我若在家無有 [show] (1 hit)
聖妙吉祥眞實名經 (No. 1190) 0832b09 - 0832b10:   元講經律論出家功徳司判使銘箇沙門道圓 [show] (1 hit)
佛説造像量度經解/附、造像量度經續補 (No. 1419) 0952a07 - 0952b08: 附安經卷整夾亦得大乘經律論安在心間以上小乘經律論則安心間以下倶額向上竪置之或有堅固子併裝則與鬱金華同包束置 [show] (2 hits)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0855c03 - 0855c18: 其惡作名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇名不善解餘文易知乃至釋罪皆如上説 [show] (1 hit)
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶 (No. 1443) 0992c25 - 0993a05: 其惡作名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇名不善解餘文易知乃至釋罪皆如上説 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0377c09 - 0378a18: 若賊言聖者仁是三藏持經律論耶苾芻亦同前答賊言聖者汝字云何亦如前報賊言此是何方苾芻亦同前報于時群賊所問之事苾 [show] (2 hits)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0406a12 - 0406a28: 芻鈍根散亂若無攝頌於經律論不能讀誦及以受持是故我等宜於食前先集攝略伽他事相應者食後可集經律及論時諸苾芻聞是 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0689a29 - 0690a20: 故若知是處有諸苾芻持經律論而共集會銓量決擇經律論中深隱要義則便往趣請問諸諦彼則爲其建立諸諦所有自相證得方便 [show] (2 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0872c21 - 0875b22: 犯及還淨中若有苾芻持經律論其所未了躬往請決彼便開曉當知如是名善請問於自尸羅三時觀察或初日分或中日分或後日分 [show] (1 hit)
彰所知論 (No. 1645) 0236c08 - 0236c12: 吉祥薩思迦法席集竟持經律論妙音并智師子筆授 [show] (1 hit)
福蓋正行所集經 (No. 1671) 0724c28 - 0725a22: 弟子得盡苦際善達出世經律論藏斷煩惱故於是世尊爲彼外道説伽陀曰 [show] (1 hit)
金剛經纂要刊定記 (No. 1702) 0198a29 - 0208a09: 在茲焉如有三人一人解經律論一人解經律一人唯解律揀別立號云云可知又 [show] (1 hit)
般若心經略疏連珠記 (No. 1713) 0555b23 - 0561c14: 藏攝二初藏攝三藏者謂經律論也通稱藏者以含攝故謂攝一切所應知義攝即包含故契經者謂契理契機貫穿攝化即貫穿言教攝 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0032c10 - 0039a07: 中兩重者一云三藏是總經律論爲別二修多羅是總稱調伏對法爲別稱故三藏中修多羅即是總名雖標總稱即受別名故云今修多 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0038x04 - 0038x04:  Footnote  二十字=《藏之中大乘經律論》八字<乙> [show] (1 hit)
大華嚴經略策 (No. 1737) 0709b01 - 0709b07: 三阿毘達磨此云對法即經律論三名爲三藏也言二藏者一聲聞藏二菩薩藏即上三藏隨大小乘開合不同此經即大乘菩薩藏攝也 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0028b05 - 0035a03: 謂聲聞縁覺菩薩故言三經律論故言藏者即分字解義也爲彼嬰兒等者三乘悉 [show] (1 hit)
金光明經玄義拾遺記 (No. 1784) 0024a07 - 0030a03: 經婆沙唯論三藏之名具經律論此三所説但有三義全無徳義何者終歸灰斷故 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經略疏註 (No. 1795) 0523b10 - 0524a10: 一切法未嘗離圓覺今夫經律論三藏之文傳于中國者五千餘卷其所詮者何也 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0178c25 - 0185b29: 徳二字聖説者下引大小經律論或是佛説或餘人説無非聖故又可雖通餘人還 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0261c05 - 0266c29: 賢欽序者即標宗所引諸經律論賛戒之文是也何下顯今須述故下列示章門通出離者貫徹因果故生衆行者基址義故順本受者是 [show] (2 hits)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0425a24 - 0426a20: 唯第五云不得輒問比丘經律論義若聽得問尊師即敬之異名僧祇初教禮敬不得下次制譏毀十誦五分證上違敬雜行中初文僧祇 [show] (1 hit)
倶舍論疏 (No. 1822) 0453a06 - 0455b18: 輪也 三述中間事別者經律論中述從成道至轉法輪中間時節廣略不同前後 [show] (2 hits)
倶舍論疏 (No. 1822) 0457b27 - 0458a26: 婆沙一説從勝立名 此經律論中雖一部内兼明三藏然説就多分立藏名二即從所明立三藏名此謂三藏不全分部隨所明義即依 [show] (1 hit)
瑜伽論記 (No. 1828) 0403a08 - 0405a16: 事施設建立事謂事義謂經律論義差別故又是諸所論義所依之體事故立事名二想差別施設者謂能詮名由名句文皆從想生故名 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.