大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "稱法" : Including related character : 称法

517 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..18 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0152a23 - 0152b27: 中質多羅長者言此非名稱法律此是惡知非出要道非曰等覺非讃歎處不可依止唐名出家過二十年躶形拔髮乞食人間遊行臥 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0421b11 - 0421c23: 世尊如是二語爲得名爲稱法而説爲不稱説若作斯語非爲毀佛非過言耶爲是佛説爲非是乎佛告聚落主若作是説斯名謗我爲 [show] (2 hits)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0154c29 - 0156a27: 無邊法二乘智有邊故不稱法相復次有根義根者慧根義者慧所縁法佛根義倶滿慧所縁法無有不盡二乘根義二倶不滿復次佛 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0157b17 - 0161b05: 言世尊若受三歸戒時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰無所曉知説不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒説者得罪亦不 [show] (3 hits)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0342c21 - 0343b23: 聞已即依所教稱南無佛稱法及僧稱已命終由念佛故即得生於四天王天天中壽盡由彼邪見昔因縁故還墮地獄獄卒羅刹以熱 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0795b11 - 0796a20: 蜜多方便善巧所攝受故稱法界故最勝無比彼諸有情所獲福聚以有所得爲方便故於此所起隨喜迴向百分不及一千分不及一 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0796a29 - 0797a23: 蜜多方便善巧所攝受故稱法界故最勝無比彼諸有情所獲福聚以有所得爲方便故於此所起隨喜迴向百分不及一千分不及一 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0926a07 - 0929b02: 而説聞者悟解爲利益故稱法相説平等爲説心無偏黨離虚妄言作決定説種 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0690c27 - 0693c15: 親附隨義而説聞者悟解稱法相説爲利益故平等爲説心無偏黨作決定説無虚妄言種種樂説隨衆根性令得歡喜大王菩薩摩訶 [show] (1 hit)
金剛能斷般若波羅蜜經 (No. 0238) 0766c18 - 0771a24: 復次時善實不可思不可稱法本如來説彼不可思如是果報觀察應爾時命者善實世尊邊如是言云何世尊菩薩乘發行住應云何 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0400c22 - 0400c22: 衆生雨法雨 是名普音稱法[show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0308a21 - 0309b16: 他謗是慢業自求高座自稱法師應受供給不應執事見有耆舊久修行人不起逢迎不肯承事是慢業見有徳人顰蹙不喜言辭麁獷 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0682b19 - 0683a12: 種種微妙音聲復以種種稱法言辭歌詠讃歎而爲供養無數摩睺羅伽王持不思議上妙微細天諸衣服親近隨逐周迴布列而爲供 [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0201a17 - 0201a17:     持已依法行 稱法眞實故     [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1089b07 - 1089b19: 有有生願法門復有有生稱法門復有有生體王法門復有有生善王法門復有有生無善不染行藏微妙法王法門善男子是名十神 [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1092a12 - 1092a20: 法門無語法門蓮華法門稱法門善男子是名十法門是時衆中有一天子名増長有徳持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即説讃曰 [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1092c02 - 1092c09: 門正行法門正實法門吉稱法門稱法門常喜法門日鬚法門悲力法門忍辱法門常淨法門善男子是名十法門是時衆中有一天子 [show] (2 hits)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0622a22 - 0622c03: 無二名不異説云何眞説稱法自性名爲眞説復次諸佛法藏不可以文字説假使滿於三千大千世界一切有情皆如阿難陀多聞第 [show] (1 hit)
賢劫經 (No. 0425) 0048c03 - 0048c03: 威重帝應如念號稱法 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0440) 0167b14 - 0167c03: 知丹智行佛 南無過去稱法雨佛 南無樂威徳燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0271a18 - 0271b10: 稱莎羅幢佛 南無過去稱法雨佛南無功徳炎華佛 南無智行佛 南無樂威徳燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲佛  [show] (1 hit)
佛説大乘善見變化文殊師利問法經 (No. 0472) 0515b09 - 0515c04: 法彼不可得當起精進心稱法滅除所生不善一切業故爲未生不善法令不起故未生善法起精進心令出生故所生善法令得久住 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0659b07 - 0661a05: 稱南無佛父復告言汝可稱法汝可稱僧未及三稱其子命終以稱佛故得生天 [show] (1 hit)
佛説無上依經 (No. 0669) 0472a02 - 0472b23: 難因此四徳一切如來實稱法界不著有無如大虚空修空界最究竟過三際永安住阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩爲四種障不 [show] (1 hit)
胎藏金剛教法名號 (No. 0864B) 0205b01 - 0205b01: 第八如來喜稱法金剛 [show] (1 hit)
大乘無量壽經 (No. 0936) 0082a05 - 0082a22: 如是無量壽如來功徳名稱法要若有衆生得聞名號若自書或使人書能爲經卷受持讀誦於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香 [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0566b03 - 0566c06: 建立此曼荼羅若無如是稱法之處不復簡擇隨所便宜以用安置但隨心地作 [show] (1 hit)
佛説無崖際總持法門經 (No. 1342) 0840a19 - 0841c15: 從法門以快從爲翼從快稱法門以快稱爲翼從快哀法門以快哀爲翼從善像 [show] (3 hits)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0503c19 - 0510b09: 初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知説不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒説者得突吉 [show] (3 hits)
根本薩婆多部律攝 (No. 1458) 0546c23 - 0547b22: 法衆不和等由作諫事不稱法故無犯若犯罪已即應説露若不爾者與他同秉一切羯磨咸得惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.