大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "禅林" : Including related character : 禪林

435 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..15 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0145c18 - 0145c28: 我聞一時佛住娑祇城安禪林中爾時衆多比丘尼詣佛所&T032567 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0146a13 - 0146a28: 昔於一時佛在娑祇城安禪林中時有衆多比丘尼往詣佛所問如此義爾時世尊以如是句如是味如是義爲諸比丘尼説是故當知 [show] (1 hit)
佛説造像量度經解/附、造像量度經續補 (No. 1419) 0936c07 - 0936c08: 圖克突書於 勅建嵩祝禪林 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0959c14 - 0960b09: 會也亦明五蘊十二縁總禪林也合掌者眞俗會而不二也已上以觀照禪定冥會已下以言更申所求已下入三昧十方各現十佛刹 [show] (1 hit)
略釋新華嚴經修行次第決疑論 (No. 1741) 1027a14 - 1027b22: 不離世間生死鬧處爲住禪林也聚落者衆人所居衆多爲聚落此明生死衆生衆多處智者處之爲禪林前位彌伽此位解脱長者同 [show] (5 hits)
楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0425b05 - 0425b06: 詔鍥梓於京師天界禪林&MT01647;還杭之演福私念與宗泐同 [show] (1 hit)
菩薩戒本疏 (No. 1814) 0656a05 - 0656a21: 寂疏已亡也予嘗就洛東禪林經藏偶拜遺帙世淹蠹滅不少傳數寫脱亦夥焉訪全本於遐邇無敢報之者歎息星霜于此城北有宏 [show] (1 hit)
註華嚴經題法界觀門頌 (No. 1885) 0692c15 - 0692c24: 大經深通玄奧終歴諸祖禪林洞明宗旨於神宗元豐六年甲子罷參隱嵩少間無盡居士響師徳於元祐戊辰歳謹率群賢邀師入京 [show] (1 hit)
解迷顯智成悲十明論 (No. 1888) 0773a29 - 0773a29:     一切皆禪林 與諸如來等     [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0189a11 - 0194a13: 鋪列佛像請僧設供是名禪林羅相九者若見生華樹入禪定是名窮林羅相十者若見大王帶劍遊行是名迦林羅相十一者若見王 [show] (1 hit)
四明尊者教行録 (No. 1937) 0911b02 - 0911b24: 在州廣慧院報恩寺舊係禪林在州城下唯有禪刹兩處係熏修祝聖之地從來開啓祷散聖節道場並在廣慧院自經兵火焚毀後來 [show] (1 hit)
四明尊者教行録 (No. 1937) 0911c06 - 0911c20: 侵擾及本州廣慧院舊係禪林熏修祝聖之地從來開啓祷散聖節道場亦被拘占所有延慶寺廣慧院伏望特降指揮不許諸人指占 [show] (1 hit)
四明尊者教行録 (No. 1937) 0911c24 - 0912a09: 侵擾及本州廣慧院舊係禪林熏修祝聖之地從來開啓祷散聖節道場亦被拘占所有延慶寺廣慧院伏望特降指揮不許諸人指占 [show] (1 hit)
四明尊者教行録 (No. 1937) 0924b22 - 0924b25: 制禪林寺僧羲寂得大師子玄等奏於本寺爲國講法華經文句疏等具悉蓋精名徳是罄功勤閲覽之時尤多嘉媿故茲詔示想宜知 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0225b21 - 0225c01: 理性欽伏士論而又遍參禪林深達五家宗派晩年篤信彌陀教法晝夜不寐專意淨業作西方禮三卷彌陀懺一集在郷郡建淨土會 [show] (1 hit)
淨土或問 (No. 1972) 0292a26 - 0292c04: 機辯才智雷厲風飛海内禪林推之爲大宗匠柰何説禪之外自修淨土之業而且以教人復撰揀示西方等文廣傳于世及作四料揀 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0325b06 - 0325c03: 山師義全十八祝髮先於禪林寺習律繼入國清普賢像前燃指誓習台教學高行苦名冠二浙博習教觀專志安養甞要期般舟三昧 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0353c03 - 0353c04: 四年歳次己酉夏末秋初禪林解制日僧録司右講經古并沙門 敬跋 [show] (1 hit)
寶王三昧念佛直指 (No. 1974) 0358b28 - 0359c09: 圓照諸師其驗益著況今禪林爲病僧念誦及荼毘十念稱佛名號俾其往生事載典章餘風尚在更奚惑焉 [show] (1 hit)
鎭州臨濟慧照禪師語録 (No. 1985) 0495a27 - 0495c04: 未大發明刻梓流行用廣禪林觀聽仍求北山居士郭天錫爲作序引嗚呼雪堂老師行從上祖師難能之事愼終追遠知恩報恩則不 [show] (1 hit)
黄龍慧南禪師語録/附、黄龍慧南禪師語録續補東晙 (No. 1993) 0639c05 - 0639c09: 云云頌與會元所載全同禪林類聚以此四頌爲旻古佛之作恐誤也雲臥紀談載此偈事亦同會尤聯珠之説 [show] (1 hit)
明覺禪師語録/附、明州雪竇山資聖寺第六租明覺大師塔銘(呂夏卿) (No. 1996) 0705a24 - 0705a25: 合自持憂民風概乍清羸禪林草藥如爲効願見皇家急詔時 [show] (1 hit)
圓悟佛果禪師語録 (No. 1997) 0739b03 - 0739b25: 金碧交輝誠聖帝福田乃禪林上刹爲琳宮爲佛宇爲淨土爲穢邦建立法幢弘荷祖道若非今上皇帝睿聖文明深信此道安能首降 [show] (1 hit)
佛果圓悟禪師碧巖録 (No. 2003) 0225a03 - 0225c06: 一念更留踪迹作麼向上禪林無限尊宿有兩句最端的曰任爾即心即佛我但 [show] (1 hit)
萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵録 (No. 2004) 0228a06 - 0228a15: 昂藏鼻孔講肆謂之陞座禪林號曰上堂諸人未到法堂萬松未出方丈向那時薦得已是落三落四了也不見雪竇道衆中若有仙陀 [show] (1 hit)
人天眼目 (No. 2006) 0332b06 - 0332b06:   禪林方語新増 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0862b08 - 0863b24: 懷悵怏端坐林藪潔志安禪林間鳥鳴喧噪鬧亂久不得定移就池邊安布求禪池中魚遊驚聒禪思又不得定因茲起瞋便生恚覺遂 [show] (1 hit)
禪宗決疑集 (No. 2021) 1012a14 - 1012a14:   禪林靜慮門 [show] (1 hit)
禪林寶訓 (No. 2022) 1016b11 - 1016b11: 禪林寶訓序 [show] (1 hit)
禪林寶訓 (No. 2022) 1016b26 - 1016b26: 禪林寶訓卷第一 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.