大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "真言宗" : Including related character : 眞言宗

386 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..13 --- [ keyword count ]


 

常曉和尚請來目録 (No. 2163) 1069b18 - 1069b18:   已上一部依眞言宗傳法阿闍梨等 [show] (1 hit)
靈嚴寺和尚請來法門道具等目録 (No. 2164) 1073c11 - 1073c15: 論疏章等請來如件但雖眞言宗一百二十三部祕法儀軌等子細勘校請來先入唐大師空海阿闍梨延暦年中請來已了仍更不載目 [show] (1 hit)
諸阿闍梨眞言密教部類總録 (No. 2176) 1116b09 - 1116b10: 眞言宗即身成佛義四種曼荼羅義文字實相義一卷 [show] (1 hit)
法華經開題 (No. 2190) 0183a29 - 0183c06: 今眞言宗意據金剛頂經擧人名妙法蓮華者乃觀自在如來密號也此佛名無量壽淨妙國土現阿彌陀佛身五濁世界號觀自在菩薩 [show] (1 hit)
佛説觀普賢菩薩行法經記 (No. 2194) 0249b09 - 0249b25: 十一月十六日下彼省定眞言宗傳法職位符共令雙行之不得漏失者題云大政官符治部省應三法式行傳教阿闍梨位灌頂事云云 [show] (1 hit)
金剛般若波羅蜜經開題 (No. 2201) 0001b29 - 0002c09: 爲發最上乘者説者擧爲眞言宗者説深祕義金剛頂等經名最上乘故據智度論般若有多種淺深爲地前人所説淺爲地上所説深地 [show] (1 hit)
般若心經祕鍵開門訣 (No. 2204) 0027c07 - 0028b08: 宗・天台宗・花嚴宗・眞言宗也・前三宗小乘教也後五宗大乘教也今所言七宗者是且除律宗也於今心經但不説此律宗義故 [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0441c23 - 0441c28: 言攝彼不攝機云何故今眞言宗人多説己宗易於念佛此義云何 [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0441c29 - 0442a20: 經攝一切善惡凡夫也即眞言宗中許三種悉地上根即身成佛中根十方淨土往生下根修羅崛住壽等也明知總持藏所攝機中又分 [show] (1 hit)
大日經開題 (No. 2211) 0003c02 - 0004c12: 家釋經者皆三分判經今眞言宗且約三部而釋經初如是等序分當於身密即爲佛部示身無盡藏故次爾時世尊至囑累終是當語密 [show] (1 hit)
大日經開題 (No. 2211) 0009a22 - 0009c04: 釋經者皆三分判經今此眞言宗且約三部而釋初如是等序分也當於身密即爲佛部示身無盡藏故次爾時世尊至囑累終是當語密 [show] (1 hit)
大日經開題 (No. 2211) 0012a02 - 0012a14: 釋經者皆三分判經今此眞言宗且約三部而釋初如是等序分也當於身密即爲佛部示身無盡藏故次爾時世尊至囑累終是當語密 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0027c13 - 0028a26: 知顯密之差異之難者夫眞言宗者是跨節之一大圓教故隨習此宗之學者遍應學顯密之經論也然時及濁濫人命短促本宗未窮何 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0043c18 - 0044a29: 理大概如先先凡夫宗名眞言宗人云眞言行人誠有所以耶依之大師所所釋中未云陀羅尼宗明宗呪宗密語宗金剛頂經大日經等 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0059c01 - 0059c18: 初中今此宗者總指眞言宗別指此大日宗也薄伽梵是能破義者薄伽梵者是梵 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0104a15 - 0104a20: 明内心大我中此宗者指眞言宗即以等者如餘宗爲正因佛性今宗不爾直指一切衆生之心爲如來應正等覺是本來成正覺如來故 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0135a21 - 0135a24: 初中此宗者指大日眞言宗外外道等者指斷常邪見外道也猶如覩見清潭等者諸外道等聞説因縁生法即空等生恐怖猶如臨深淵 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0323a13 - 0323a19: 深旨中凡祕密宗中者指眞言宗也皆説因縁事相者如此等金錍明鏡等皆世間淺近因縁事相也是即如情所謂情量分域也若約今 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0589c11 - 0589c14: 問若然者此祕密者於眞言宗中者淺略深祕二機共知之耶 答唯深祕之機所知也非淺略之分上品經云未逮心潅頂祕密慧不生 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0604a14 - 0604c10: 常二見之分域然當世談眞言宗義之人不知如是平等大空菩提之性故號本有表徳之極談於本源本有方圓三角半月團形等位位 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0612a20 - 0612a26: 是邪宗所供養也於大乘眞言宗無用也故云爾也 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0762a14 - 0764b19: 從一種子生五根本喩是眞言宗祖師之結集傳法諸阿闍梨耶巧所用此喩云也此喩是於一種根本無明之發生枝末恒沙諸惑義以 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0322c18 - 0323c04: 蘇婆呼蘇悉地二部經爲眞言宗所學律部持明藏二部戒本者當之貞元録第十四云蘇悉地羯磨經三卷唐云妙成就法此與蘇婆呼 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0548c04 - 0549a23: 者研究斯趣而後弘通吾眞言宗教也更詳 此語即含等者經言身地則雖先擧地大而此地大兼存五大是五輪成身之意也問今此 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0585a22 - 0585c22: 名金剛手文奧州得一於眞言宗擧十一箇未決中結集者疑云大毘盧遮那經初云如是我聞今疑此經釋迦如來滅度後八百年時毘 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0617c25 - 0618c05: 爾者左右不明如何答凡眞言宗義專此事顯祕藏幽旨獨此義極所謂今教意四重曼荼之聖衆皆是本有常住之佛體六道四生之群 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0677b06 - 0677b11: 可者且擬外道成反難云眞言宗又談六大普遍之義我於六大法身像上座而飮食汝不忿怒耶答云云又此能破文但破遍義何不破 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0022c03 - 0022c22: 梵有破魔成徳二義中今眞言宗取能破義云御釋意趣也付其於如來破魔成徳二義共相應今取破魔一義此宗義有御釋事其意趣 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0023b10 - 0023b23: 中取金剛頂宗一義云總眞言宗總名故今指大日經取義也△此義者能息煩惱所從生義也△翻者付之如彼聲論二義自宗以彼義 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0320c20 - 0321a13: 正意證據大師一處御釋眞言宗義因行證入方便用此五位相當五轉時臺實爲因外華佛爲行證入方便以此義可言内實爲因外華 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.