大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "現在世" : Including related character :

1072 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..36 --- [ keyword count ]


 

佛説信佛功徳經 (No. 0018) 0255b24 - 0255b26: 弗汝可往彼復問於餘人現在世中可有沙門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提 [show] (1 hit)
佛説信佛功徳經 (No. 0018) 0255b27 - 0255b29: 問於餘人所有過去未來現在世中沙門婆羅門等歸依何人汝當往問彼作何答 [show] (1 hit)
起世因本經 (No. 0025) 0375a29 - 0375b08: 如是諸比丘彼轉輪王出現在世經歴無量久遠年時雖受人間所有覺觸譬如細軟柔弱體人食好美食運動施爲少時疲觸須臾消化 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0609a08 - 0609b13: 如是未來世時有比丘因現在世説而説如是現在世時有是謂三説處無四無五若比丘見已因彼故説而説我見聞識知比丘説而説 [show] (2 hits)
佛説四諦經 (No. 0032) 0815b14 - 0816a13: 諦未來世賢者亦是苦諦現在世賢者亦是苦諦是無有異不倒不惑如有諦如是如應賢者諦賢者諦賢者是諦知見解得應如是諦覺 [show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0028a12 - 0028a12:   亦見現在世 一切行起滅   [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0031c15 - 0032c01: 種師何等爲三有一師見現在世眞實是我如所知説而無能知命終後事是名第一師出於世間復次仙尼有一師見現在世眞實是我 [show] (5 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0192a25 - 0193a07: 三謂過去世・未來世・現在世於過去世猶豫未來世猶豫現在世猶豫於彼起不正思惟未起疑蓋令起已起疑蓋能令増廣是名疑 [show] (2 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0310b27 - 0311a02: 世是一邊未來世是二邊現在世名爲中愛爲縫紩習近此愛彼彼所因身漸觸増長出生乃至脱苦復有説言樂受者是一邊苦受者是 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0416b08 - 0416c06: 我見納衣者有二種利於現在世安樂而住未來之世爲諸比丘作照明法爲後世人之所習學後世人輩當發是意昔佛在世大徳比丘 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0421c24 - 0422c17: 熱追念此事無時暫離於現在世不離煩惱終不能得過人之法是名爲下云何名中若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業 [show] (3 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0432b28 - 0433b09: 漏心得解脱慧得解脱於現在世獲其果證得無漏戒決定自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告摩訶男若有比丘在於學 [show] (2 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0451a11 - 0451b08: 曰欲愛染著能生惱亂於現在世増長惡法憂悲苦惱由之而生未來世中亦復如是瞋恚所著愚癡所著能壞己心亦壞他心自他倶惱 [show] (2 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0452b04 - 0452c16: 業悉是過去本所作因於現在世所作諸業能増過去不善之因現在之世若不造業則能破壞生死之橋四流永絶更不流轉以業盡故 [show] (3 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0766b22 - 0767b20: 乃有比丘當知如來今日現在世間得聞正法諸根不缺堪任聞其正法今不慇勤後悔無及此是我之教誡爾時彼比丘聞如來教已熟 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0054a08 - 0054a08:   於今現在世 若受苦惱時   [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0173a22 - 0173b03: 如是如汝所説娑羅王佛現在世時汝已得是解了一切陀羅尼法門彌勒汝於過去十大劫中若欲願成阿耨多羅三藐三菩提者汝於 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0229c04 - 0233c07: 邊阿僧祇等諸佛世尊今現在世轉正法輪亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜者南西北方四維上下亦復如是 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0255c08 - 0256b07: 心於中命終得生爲人値現在世説法諸佛令彼衆生從佛聞法得不退轉地如是畜生餓鬼夜叉羅刹阿修羅龍緊那羅摩睺羅伽中及 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0272b20 - 0274c15: 佛土與月樂無垢華倶彼現在世諸佛世尊皆爲婆羅門以華爲信又以三事善哉 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0671a13 - 0671a13: 四我身釋迦牟尼如來今現在世 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0763a28 - 0763b08: 故大王當知若復有人於現在世受彼五欲功徳果報深著於愛彼等諸人事須憐愍若當有人於現世中不得寂定安樂之心其未來生 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0840b27 - 0840c07: 比丘當知何者名爲現在世業我昔六年苦行之時而彼提婆隨宜將食布施於我我今得成無上菩提其復請我至於己家布施我食以 [show] (1 hit)
佛所行讃 (No. 0192) 0054b17 - 0054b17:  悉皆得解脱 如來現在世   [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0222b18 - 0222c22: 處不須燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今飢渇不能答汝爾時目連尋往佛所欲問如來所造業行受如是苦爾時世尊在大衆中 [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0329a04 - 0329a29: 當必定捨命又佛世尊於現在世爲衆生故六年苦行日食一麻一米身體羸瘠骨肉乾竭即説偈言 [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0345c06 - 0345c06:   如來現在世 及以滅度後   [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0682a10 - 0682a24: 界十二入五陰當來過去現在世以智慧普有所照多所饒益多所成就是故説智爲世長也惔樂無爲者乘此智慧遠離生死善能分別 [show] (1 hit)
法集要頌經 (No. 0213) 0777c04 - 0777c04:   若住現在世 過去及未來   [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0302a09 - 0302a29: 世所起智見無著無礙於現在世所起智見無著無礙善現如是十八佛不共法無不皆以無所得爲方便當知是爲菩薩摩訶薩大乘相 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.