大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "王三昧" : Including related character :

326 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..11 --- [ keyword count ]


 

増一阿含經 (No. 0125) 0762c23 - 0764a24: 何縁有此光明耆婆伽白王三昧之力故放光明耳王復告曰如我今日觀察聖衆 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0773b20 - 0773c19: 於諸三昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所説歡喜奉 [show] (1 hit)
須摩提女經 (No. 0128) 0837a27 - 0837b21: 時或復現神變相或入火王三昧揚烟走炎或入水王三昧飛沙騰浪或復化作雷公焔電或作飛霜起雹當斯之時十方雲迴天地傾轉 [show] (2 hits)
悲華經 (No. 0157) 0182c16 - 0183b18: 爾時寶藏如來即入三昧王三昧入是三昧已於其口中出種種色光青黄赤白紫如轉輪王在定中者各於其前有化梵王作如是言汝 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0250x03 - 0250x03:  Footnote  現使其中衆生生已得普王三昧以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛乃至菩提未常不見令其菩薩)六十八字<聖> [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0012c20 - 0013c22: 昧諸法所入門三昧三昧王三昧王印三昧力淨三昧月幢三昧諸法所入眞辯才三昧諸法言所入照十方三昧諸法陀隣尼門印三昧 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0165a20 - 0166c29: 入一切諸法門三昧定意王三昧帝王印三昧正受 當學般若波羅蜜菩薩摩訶 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0188c22 - 0193a10: 謂法印三昧彼何謂善住王三昧住是定意時一切諸法王三昧之所建立是謂善 [show] (3 hits)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0217a07 - 0217c24: 坐直身繋念在前入三昧王三昧一切三昧悉入其中是時世尊從三昧安詳而起 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0232c22 - 0234a21: 昧入一切法門三昧三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出三昧必入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十方三昧諸陀羅尼門印三昧一 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0708b05 - 0711b07: 三昧師子自在三昧三昧王三昧功徳莊嚴三昧寂靜意三昧超出三昧無著三昧 [show] (2 hits)
佛説仁王般若波羅蜜經 (No. 0245) 0833a23 - 0833b11: 此三諦三昧是一切三昧王三昧亦得無量三昧七財三昧二十五有三昧一切行三昧復有十億菩薩登金剛頂現成正覺 [show] (1 hit)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0055a17 - 0056a01: 遊戲三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0127a18 - 0127b22: 華三昧施離垢三昧樂宿王三昧無著光三昧慧印三昧普曉諸音三昧等集衆徳三昧喜信淨三昧神足戲樂三昧慧光三昧嚴淨王三 [show] (2 hits)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0190a14 - 0191b22: 遊戲三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0069c18 - 0070c09: 座爾時密迹力士以淨寶王三昧正受適三昧已自然莊嚴現好高座高廣好淨如 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0657a12 - 0657c04: 住三昧淳淑修三昧幢英王三昧金剛三昧淨徳事三昧分別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所降伏度諸魔界而得建立諸佛之 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1015a25 - 1015c26: 道性三昧眞實三昧虚空王三昧逝習緒三昧受性三昧行跡三昧降魔三昧除穢 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1028b28 - 1028c12: 神足定意皆共修習三昧王三昧所有三昧者首楞嚴三昧覺道三昧威儀禁戒三昧除衆生苦本三昧自照光明三昧覺味衆生三昧如 [show] (1 hit)
中陰經 (No. 0385) 1064b25 - 1064c11: 告菩薩此神變者是三昧王三昧唯有諸佛乃能變現非聲聞辟支佛所能修行此三昧王三昧將從八萬四千或有三昧名虚空藏或有 [show] (2 hits)
大方等無想經 (No. 0387) 1083a13 - 1084c03: 此經中有諸法寶藏神通王三昧門善男子此經典中有諸菩薩三十六不退智慧寶藏陀羅尼門善男子此經復有諸佛菩薩三十三種 [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1085c10 - 1088b07: 一切解脱三昧一切三昧王三昧正上三昧大海潮三昧本解脱三昧壞魔億衆三 [show] (68 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0327a27 - 0327b02: 富單那迦吒富單那得電王三昧過諸數量天龍夜叉乃至迦吒富單那等昔未曾發無上菩提心者皆悉發心諸仁者是名第一義布施 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0333c09 - 0337b15: 富單那迦吒富單那得電王三昧過諸數量天龍夜叉乃至迦吒富單那等昔未曾發無上眞實菩提心者皆悉發心此是第一義諦布施 [show] (1 hit)
佛説無言童子經 (No. 0401) 0530c21 - 0531a26: 等入一切衆生之心盡尊王三昧分別諸法一切悉盡無住三昧了衆平等無恚三昧一切諸法究竟永無無動三昧不著諸法鉤鎖三昧 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0815b28 - 0815b28:   若安住最上 神通王三昧     [show] (1 hit)
佛説千佛因縁經 (No. 0426) 0068b04 - 0068c09: 王端坐樹下入智印慈心王三昧三昧力故時魔兵衆同時碎壞經七七日得成阿耨多羅三藐三菩提時諸神仙倶來勸請轉妙法輪仙 [show] (1 hit)
達摩多羅禪經 (No. 0618) 0320c09 - 0320c18: 次復生五種三昧相師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧象王三昧心無放逸故起此雄相修行住此獸王三昧各隨其類一 [show] (6 hits)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0653c01 - 0654a01: 界性三昧起入師子吼力王三昧從師子吼力王三昧起入滅諸魔相三昧從滅諸魔相三昧起入空慧三昧從空慧三昧起入解空相三 [show] (2 hits)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0675b28 - 0675c14: 空寂復入空寂解脱光明王三昧此定力故諸佛如來化無邊身無邊身者是薩婆若薩婆若者名無著三昧無著三昧故如來現行若現 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.