大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "無問自說" : Including related character : 無問自説

112 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大寶積經 (No. 0310) 0683a19 - 0683b18: 棔林説修多羅及未曾有無問自説本事本生因縁方廣諷誦論議重頌授記譬喩等經時諸天人聞斯法要莫不慇懃恭敬尊重復次大仙 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0451c13 - 0451c23: 知足善哉寂靜如是諸經無問自説是名優陀那經何等名爲尼陀那經如諸經偈所因根本爲他演説如舍衞國有一丈夫羅網捕鳥得已 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0693c14 - 0693c24: 知足善哉寂靜如是諸經無問自説是名優陀那經何等名爲尼陀那經如諸經偈所因根本爲他演説如舍衞國有一丈夫羅網捕鳥得已 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0852b16 - 0853a29: 問能答辯才故云何當得無問自説辯才故云何當得不毀壞辯才故云何當得無退轉辯才故云何當得甚深句字種種説辯才故云何當 [show] (1 hit)
佛説因縁僧護經 (No. 0749) 0571c15 - 0571c15: 爾時世尊無問自説 [show] (1 hit)
本事經 (No. 0765) 0697b27 - 0697c27: 正聞契經應頌記別伽陀無問自説本事本生方廣希法善知其義出現世間爲諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0617a13 - 0618b01: 行相世尊有時爲諸苾芻無問自説或有一類作是思惟謂我不有我所亦不有我當 [show] (1 hit)
一百五十讃佛頌 (No. 1680) 0761b18 - 0761b18:    或有待其請 或無問自説     [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0405a13 - 0405b11: 不誦長行五憂陀那此云無問自説六尼陀那此云因縁亦名調伏由彼廣明制戒縁起故名戒經七阿婆陀那此云譬喩八伊帝憂多伽此 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0686c06 - 0691a05: 或孤然説陰界入即空或無問自説陰界入即空或説知陰界入即空名爲禁戒或擧如幻如化等喩陰界入即空或説本昔世間國土即空 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0751c23 - 0754a06: 記以彰所顯故名授記經無問自説經者聖人説法皆待請問然亦爲衆生作不請之 [show] (8 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0904c09 - 0910c18: 從體從體事從事也授記無問自説論義體事合目者如授記經記是當體所記是事 [show] (3 hits)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0033b05 - 0036a25: 瑞同而長出天鼓自鳴表無問自説也現諸希有事者即總頌諸瑞也從此光照下第二次十行頌他土六瑞同長行但云如今所見是諸佛 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0135b05 - 0136a09: 是人十地是天撃天鼓者無問自説也曼陀羅華者説賢聖位也次我淨土下第三二行明不見因縁次諸有修功徳下第四三行明得見因 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0200c05 - 0209b18: 者擧前擧後中可比知表無問自説者方便品初從三昧起告舍利弗廣歎略歎此土 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0482b18 - 0497b27: 無能問者故十二部中用無問自説經以開宗也後因他説者欲令大衆尊人重法故待請方説就此大章開爲三段第一法説第二譬説第 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0499a06 - 0511b06: 小乘法淺有人能問故除無問自説又大士能爲衆生作不請之友故有無問自説[show] (3 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0623c06 - 0629b07: 一者自開如前從三昧起無問自説二者因他要待無盡意問後方説也佛答有四一 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0707a07 - 0707a09: 賛曰上半合頌歎二妙無問自説從三昧起便即告故第三句法妙第四句法師妙 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0309c12 - 0311c11: 應言説也佛常説故義當無問自説經疏印即決定義者却釋法印之名決定無常等者諸有漏法決定是苦一切法決定無我無爲法決定 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0358c03 - 0363a17: 陀那訛也正翻爲説義當無問自説隨義作名亦總略義或名標相義謂一切行無常是有爲標相涅槃寂靜是無爲標相論或解脱門了所 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0422b20 - 0430a25: 設知欲説不知説何此即無問自説經也問上言佛加爲令説法何言不知爲説不説答諸佛雖加不知剛藏承力説不問上言説不思議諸 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0848b13 - 0848b22: 此云因縁經優陀那此云無問自説此十種藏爲成當位自分十行令成滿故亦成後十迴向法門故毎位皆然已上釋十行法門竟十迴向 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏妙宗鈔 (No. 1751) 0205a17 - 0208b29: 頌説或作未曾有説或作無問自説説等若八萬法藏乃具示所説種種法門合云四千且擧大數然應了知有多八萬且約四諦示諸八萬 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0303b04 - 0303b10: 二重頌三授記四諷誦五無問自説六因縁七譬喩八本生九本事十方廣十一未曾有十二論義部即類也 三聞法入證 [show] (1 hit)
阿彌陀經義記 (No. 1755) 0306b28 - 0307a08: 利弗餘經皆有諸主此經無問自説十二部中亦不具足無兩種偈其餘諸部亦不全 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0318b25 - 0318c18: 但舍衞國有人未聞者故無問自説若以此下乃至無有衆苦名爲極樂是發起分者如觀經指西方日沒等觀亦應是發起序故知此下即 [show] (1 hit)
阿彌陀經通賛疏 (No. 1758) 0329a13 - 0331a09: 之中菩薩藏收十二分中無問自説教問白蓮華教待請方宣淨土經文因何自説答説法華而待請恐生輕慢之情談淨土以自宣爲顯慈 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經疏 (No. 1760) 0351a12 - 0356b05: 衆集知必請法是故如來無問自説應知集衆義兼發起新譯則有其詞故彼經集衆 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經義疏 (No. 1761) 0356b29 - 0363c12: 生傳序云此乃十二分教無問自説之經其猶母之拊嬰兒不俟其請但欲顧其手足 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.